1
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER A LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTES DE PROXIMITAT.

ATÈS que el consum de productes de quilòmetre zero és positiu per al medi ambient, ja que contribueix a fomentar l’estalvi energètic i reduir l’emissió de CO2 en escurçar les distàncies que han de recórrer els aliments des del seu lloc de producció, elaboració o collita fins al centre des d’on es distribueixen al consumidor final.

ATÈS que la davallada del consum intern és un dels causants de la situació de recessió econòmica i que els signes de recuperació encara no han arribat a aquest àmbit. El turisme i les exportacions són els únics indicadors que llencen dades positives i les previsions apunten que el consum serà l’últim a recuperar-se.

ATÈS que la venda de proximitat reverteix en un benefici per a l’economia local perquè garanteix la continuïtat i creació de llocs de treball al municipi i a la comarca en general a l’entorn més immediat.

ATÈS que el consum de productes locals potencia la construcció d’una identitat territorial pròpia i contribueix a l’arrelament dels seus consumidors amb l’entorn que els proveeix els productes alimentaris i begudes, productes tèxtils i de qualsevol altre tipus.

Generalment els aliments procedents de l’estranger es recol·lecten abans de la maduració per tal que puguin resistir el viatge en contenidors frigorífics fins a la seva destinació final; per això en moltes ocasions perden propietats alimentàries. Els aliments de proximitat són més frescos, ja que se solen collir en temporada i en el seu moment de maduració perquè no han de fer grans viatges fins arribar al consumidor final. D’igual mode és possible que per mantenir frescos els aliments fins que arriben al supermercat també els hagin sotmès a algun procés químic addicional, que resulta innecessari quan s’adquireixen aliments de proximitat perquè arriben en el seu moment òptim de consum, amb els corresponents nutrients i alhora benefici per a la salut del consumidor.

En les últimes dècades les grans multinacionals s’han servit de les avantatjoses condicions que els brinda el lliure mercat per monopolitzar gran part de l’oferta comercial d’aliments. Tant és així que molts dels productes que es poden trobar als establiments comercials de la nostra ciutat són els mateixos que els que es poden trobar en ciutats d’altres països. En aquest sentit, i davant de l’efecte globalitzador del domini de les grans distribuïdores comercials, l’existència de productes agraris i ramaders locals propis representa un valor afegit de singularitat que es pot fer servir com un atractiu en l’oferta de serveis i productes a aquells qui visiten la nostra localitat.

ATÈS que les polítiques aranzelàries d’Espanya, que depenen de la Unió Europea, han suposat la progressiva supressió de la protecció de la què gosaven productes alimentaris locals com l’avellana, l’ametlla i l’oli, i ha donat entrada a d’altres que a l’ametlla nord-americana, l’avellana de Turquia i recentment l’oli del Marroc. Això ha permès, en alguns casos, que els productes locals hagin de competir amb la competència deslleial dels productors que obtenen els seus productes pagant sous ínfims i en condicions laborals o fins i tot servint-se del treball infantil.

ATÈS que el consum de productes de proximitat crea sinèrgies amb l’entorn més immediat.

ATÈS que el consum de productes de proximitat tendeix ponts entre el món rural i el món urbà, permet conèixer el destinatari dels diners que paguen els consumidors i permet als productors rebre un preu més just pels seus productes perquè elimina intermediaris.

El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Que la regidoria de Promoció Econòmica conjuntament amb la de Pagesia estudiï l’elaboració d’una campanya publicitària per conscienciar sobre els beneficis d’adquirir productes de proximitat que també posi en valor els distintius DOP (Denominació d’Origen Protegida), IGP (Indicació Geogràfica Protegida), ETG (Especialitat Tradicional Garantida), incentivi la seva adquisició i promocioni aquest model de producció, distribució i consum basat en la potenciació de les relacions humanes, criteris d’eficiència energètica, transparència informativa, protecció de llocs de treball amb condicions laborals dignes i qualitat dels productes.

Segon.- IMPULSAR la introducció de productes de proximitat en l’oferta dels locals d’hostaleria i restauració del municipi i informar-ne els clients de la procedència dels mateixos d’una manera visible.

Tercer.- INSTAR les empreses que gestionen els menjadors escolars a introduir el criteri de compra d’aliments de proximitat.

Quart.- DONAR TRASLLAT dels acords a les associacions de veïns del municipi, als mitjans de comunicació públics de la ciutat, a les empreses que gestionen els menjadors escolars, als centres escolars de titularitat municipal, a les associacions de comerciants i botiguers de la ciutat, a l’agrupació local de la Unió de Botiguers de Catalunya, als comerciants dels mercats municipals i a les associacions de paradistes dels mercats municipals, als Consells de Poble, a l’Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), a Unió de Pagesos i a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Que el present acord es publiqui al tauler d’anuncis de l’ajuntament.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula la sra. Pruna i diu: sí, bona nit. Sr. Badia, de moment dir-li que m’ha agradat molt aquesta proposta, perquè començarà per lo del final perquè com a organització agrària, doncs jo sóc una impulsora del projecte km zero, perquè creiem en els productes de proximitat i que jo també estic molt contesta del tríptic que ha fet perquè va en aquesta línia. Però també dir-li doncs que la veritat, estem treballant ja fa temps. Tenim 8 parades en el mercat setmanal, que són de productors de proximitat i que això ho estem potenciant. També com a regidora ja vaig portar la festa de la mongeta del ganxet, que aquest any serà el tercer any, que és per promocionar els productes locals, especialment les nostres mongetes, però de retruc en aquí hi fem parades que vingui de proximitat del poble, primer tots els productes del poble, però també hem convidat altres productors de pobles veïns, doncs que hi haurà des de mongetes, embotits, formatges, hi haurà conserves, perquè el què volem realment és potenciar tot això. Però també dir-li que m’agrada molt aquesta proposta que porta, encara que no li votem, perquè ho estem fent, i ara comencem una campanya aquest mes de desembre, doncs perquè els comerços, restaurants tinguin aquesta iniciativa d’agafar doncs els productes dels productors locals i també estem treballant amb conversa amb el Consell Comarcal, el Gremi d’Hosteleria del Vallès Oriental, comerciants d’aquí de les Franqueses del Vallès, per a principis del 2014 fer una mostra gastronòmica amb productes de proximitat. Jo només li dic tot això perquè sàpiga que està en el nostre intent, ja ho estem fent, però a més a més, seguir promocionant i que m’agrada inclús la paraula que ha posat aquí: Nosaltres produïm, nosaltres consumim. És posar en contacte productors i consumidors que realment és lo que estem treballant. Ja li dic, km zero i és aquesta la seva finalitat. I jo penso que tal com li dic, que li agraeixo la proposta però com que ja ho estem fent, doncs no hi votarem.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i no hi votarem, i nosaltres ho diem, per aquestes sigles d’aquí. Això ja li comunico. Nosaltres votarem aquesta de km zero que no són unes sigles viciades com aquesta.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per quatre vots a favor dels regidors dels grups municipals CPF i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i ERC-AM, i dues abstencions dels regidors del grup municipal LFI.

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!