0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER CREAR UNA OFICINA D'INTERCANVI DE LLIBRES DE TEXT .

ATÈS que l’inici del curs escolar al mes de setembre comporta una elevada inversió per als pares i mares d’alumnes en llibres de text, material escolar i uniformes. D’acord amb un estudi realitzat per la FUCI (Federació d’Usuaris-Consumidors independents) al cost mig de cada estudiant a Catalunya és de 1.400 euros per curs.

ATÈS que la severitat de la crisi econòmica, laboral i social que travessa Catalunya està colpejant moltes economies domèstiques, que han d’afrontar les estretors amb menys cobertura social i recursos propis cada vegada més escassos.

ATÈS que el Ministeri d’Educació ha reduït la partida pressupostària destinada a ajudes per l’adquisició de llibres de text. El programa de cobertura de manuals escolars ha passat de comptar amb un pressupost de 98 milions d’euros en 2011 a 20 milions en 2013 i a 1,4 milions en 2014, és a dir, ha experimentat una baixada interanual del 92% per completar un descens del 98,5% des del 2011. Per la seva banda amb els fons de cooperació territorial les comunitats autònomes van arribar a pressupostar 100 milions per llibres de text pel curs 2011/2012, i el curs 2013/2014 la inversió està xifrada entre els 25 i el 30 milions.

ATÈS que moltes famílies resulten excloses del procés d’adjudicació de beques escolars. El curs passat els beneficiaris de l’ajuda del Ministeri per la compra de llibres de text van passar de ser més de 970.000 a ser-ne 390.000, havent arribat a ser més d’un milió el curs 2008/2009. Amb aquesta tendència és previsible que en els propers anys en resultin beneficiats tan sols uns pocs milers d’estudiants a tota Espanya.

ATÈS que invertir en ensenyament és una solució a llarg termini per sortir de la crisi. La formació constitueix una eina per estimular la capacitat de produir, créixer i innovar d’un país i dotar-se d’un model productiu basat en el coneixement i que per tant posi en valor el capital humà en el que s’ha invertit. En aquest sentit les administracions han d’assumir el compromís de posar a l’abast dels estudiants tots els recursos necessaris per assolir l’excel·lència acadèmica.

ATÈS que el reaprofitament de recursos fomenta la sostenibilitat i l’estalvi energètic, i l’intercanvi estimula la participació ciutadana i estreny llaços entre el membres d’una mateixa comunitat.

El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció del següents

 

ACORDS:

Primer.- IMPULSAR des de la Regidoria d’Educació la posada en marxa d’una Oficina d’Intercanvi de llibres de text a partir del proper curs 2014/2015 que en promogui la seva reutilització entre els estudiants dels cicles de primària, secundària i batxillerat dels centres educatius del municipi.

Segon.- DIFONDRE la iniciativa a través de tots els mitjans que estiguin a l’abast de l’Ajuntament per tal de garantir un alt grau de participació entre les persones interessades a col·laborar, tant com a donants o com a receptors.

Tercer.- CONSTITUIR una taula de diàleg amb els representants de la comunitat educativa del municipi per tal que a portin la seva experiència i criteri tant en el procés constituent de l’Oficina d’intercanvi de llibres de text com en el seu funcionament.

Quart.- DONAR TRASLLAT dels acords a les associacions de veïns del municipi, a les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i a la direcció dels centres educatius del municipi, a la Federació d’associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya (FaPaC), al Consell Escolar de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Educació.

El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. Pren la paraula el sr. Badia i defèn la seva proposta.

Seguidament es debat la moció i es sotmet a votació.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup municipal PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, LFI i ERC-AM, i tres abstencions dels regidors del grup municipal CPF.

0 Opinions
Resultat ple municipal
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!