1
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER LA CONTINUÏTAT DEL CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL (CIFO) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que tenim conveni de cessió de l’edifici municipal de les antigues casernes militars a la Generalitat de Catalunya perquè pugui impartir cursets de formació ocupacional mitjançant el CIFO (Centre d’Innovació i Formació Ocupacional).

ATÈS que fa molts anys que s’imparteixen cursets de formació ocupacional per tal de formar en noves especialitats laborals per inserir en el mercat laboral les persones de la comarca que ho necessitin, obtenint un resultat molt satisfactori durant aquests anys.

ATÈS que de cop i volta la Generalitat de Catalunya ha tancat el centre formatiu sense que a nivell municipal tinguem explicació sobre la decisió, ni tampoc de quan es podrà reprendre la seva activitat, tan necessària en aquests moments de fort nivell d’atur.

ACORDS:

Primer.- RECLAMAR la posada en funcionament del Centre d’Innovació i Formació Ocupacional de les Franqueses del Vallès, que ha deixat de dur a terme l’activitat de formar en especialitats ocupacionals, que milloraven les sortides laborals de la ciutadania.

Segon.- TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al conseller d’Empresa i Ocupació i als partits polítics del Parlament de Catalunya.

El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: sí, bé, això es tracta d’una moció sobre el CIFO, que és l’escola de formació ocupacional que tenim a les antigues casernes militars. L’ajuntament de les Franqueses va signar un conveni amb la Generalitat de Catalunya per cedir-li aquest edifici i poder fer activitats formatives de formació ocupacional, i aquest setembre ha deixat de funcionar, i han despedit a part del personal formatiu. Per tant que ara més fa falta per formar professionals o noves ocupacions i intentar ajudar la gent que no té feina, resulta que s’ha tancat degut a les retallades. Jo crec que val la pena que l’ajuntament  de les  Franqueses  demani a la Generalitat  que si  segueix mantenint una certa activitat, que no es tanqui del tot, que realment, a veure, aquest conveni que tenim amb el departament de Treball i que és completament beneficiós per a ambdues parts, es pugui mantenir de forma, encara que no sigui al 100 per 100, amb un percentatge que segueixi fent la formació. I demanar una altra cosa també al govern, que la web municipal encara ofereix aquest servei a la ciutadania, que per favor prenguin nota que des de setembre està tancat, que ho informi a la ciutadania perquè sinó, si algú entra i se’n va al CIFO, a la web encara (a partir d’aquí ja no existeix enregistrament de les intervencions)

Seguidament, i a partir de la proposta formulada pel sr. Torné, tots els grups acorden de forma transaccional modificar la moció pel que fa al primer apartat, en el següent sentit:

“Primer.- RECLAMAR la continuïtat, la millora i l’ampliació del Centre d’Innovació i Formació Ocupacional de les Franqueses del Vallès, que ha deixat de dur a terme l’activitat de formar en especialitats ocupacionals, que milloraven les sortides laborals de la ciutadania.”

SOTMESA a votació la moció, és aprovada  per unanimitat dels catorze membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!