0
0
Vota!

MOCIÓ REFERENT A LA CONDEMNA DELS TRÀGICS FETS OCORREGUTS A LAMPEDUSA DURANT EL MES D'OCTUBRE DE 2013.

Aquest ajuntament lamenta els tràgics fets ocorreguts a Lampedusa els passats 4 i 11 d’octubre de 2013, que han marcat un punt d’inflexió en les conseqüències de l’intent d’arribada d’immigrants a Europa. Es calcula que del primer naufragi patit per més de 500 persones, es van trobar més de 339 persones mortes i se’n van aconseguir salvar només 155. El segon naufragi, que va tenir lloc només una setmana després, va afectar més de 250 persones, de les quals la majoria van ser rescatades, tot i que va provocar la mort de més de 34 persones, entre les quals 10 menors.

En definitiva, són centenars de persones que se sumen a les més de 1.500 persones que, segons les Nacions Unides, desapareixen cada any al Mediterrani fugint de les dificultats econòmiques i, cada vegada més, polítiques dels seus països buscant un futur millor en la idealitzada Europa. No es pot obviar el drama més proper que té lloc a les costes de l’Estret de Gibraltar, on aquest any han sucumbit més de dues-centes persones.

Per tot això, l’alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- CONDEMNAR els tràgics fets ocorreguts a Lampedusa els passats 4 i 11 d’octubre de 2013 i reflexionar sobre les actuals polítiques migratòries i les seves conseqüències sobre els més desafavorits.

Segon.- EXIGIR responsabilitats en els assumptes d’immigració i demanar explicacions als poders públics, des de la Unió Europea, fins als estats membres, passant pels ajuntaments, exigint respostes a cada institució en funció del seu grau de responsabilitat en matèria d’immigració:

  • A la Unió Europea que activi les mesures necessàries per finalitzar amb aquests accidents i aturar els centenars de morts a la Mediterrània.
  • A l’Estat espanyol que prengui partit en polítiques migratòries ja que és destí de molts migrants que perden la vida cada any mentre creuen l’estret de Gibraltar.
  • A  la  Direcció  General  d’Immigració  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que advoqui perquè els processos migratoris no acabin de manera tràgica.

Tercer.- POSAR EN VALOR les propostes que busquen revertir aquest fenomen, com la cooperació i el codesenvolupament, impulsades des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que ofereix l’espai de coordinació i concertació per a aquesta matèria als ajuntaments membres.

 

Quart.- DONAR SUPORT als governs locals que promouen tant les relacions amb els països empobrits a través de projectes de cooperació al desenvolupament, com polítiques d’inclusió i cohesió social al municipi.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Delegació de la Unió Europea a Barcelona, al Consulat General d’Itàlia a Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Pren la paraula el sr. Secretari i diu: aquesta moció, ara utilitzaré la terminologia correcta, està recolzada pels grups de l’equip de govern, Convergència per les Franqueses, Esquerra Republicana i  Les Franqueses  Imagina (a continuació dóna lectura de la proposta)

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: no em deixa de sorprendre que tots els regidors d’aquest consistori, tots els grups municipals, excepte Plataforma per Catalunya, es sumin a aquesta moció. Em sembla greu no votar a favor de demanar que es posin els recursos i que es posin les mesures per salvar vides de persones i per desenvolupar aquests països que requereixen això. Ho dic perquè no deixa de sorprendre’m, encara que ja sabem com pensa cadascú, continuo trobant greu que una formació política defensi aquest tipus d’ideologies i no sigui capaç de votar a favor una cosa que té la finalitat de salvar la vida de moltes persones. Alguna intervenció al respecte?

Pren la paraula el sr. Badia i diu: miri, aquesta moció, com que vostè no l’ha fet, creiem que és pobre, i creiem que s’havia d’haver equipat de vàries coses. Vostès aquí no sé si vostès veuen que la moció posa demanar que no sé què a la Unió Europea. Escolti’m, els altres països no es demanen. Vostè demana al govern central, però als països on deixen que facin aquestes coses no es demanen. M’entén? Doncs si vostè està d’acord amb això, vull dir que...

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: per tant dedueixo que si afegim de demanar a aquests països prendre les mesures necessàries per evitar aquestes situacions, vostè votaria favor, dedueixo.

Pren la paraula la sra. Santos i diu: bona nit. Bé, senyor Badia, jo li contestaré sobre això del per què no hi ha altres opcions en aquesta moció. Nosaltres com a membres del Fons Català de Cooperació, se’ns va fer arribar aquesta moció més o menys, és la plantilla que han fet servir des del Fons Català, perquè s’afegeixi per a la petició a molts municipis, afegir-nos a aquesta proposta. En cap moment se’ns ha plantejat des del Fons Català altres afegits, però de totes maneres podem prendre nota. Si això fa que vostè pugui votar a favor, jo personalment no tindria cap inconvenient de suggerir un altre afegit a aquests punts d’aquesta moció.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: hi ha més arguments, eh? Vull dir, dues pàgines per incloure a la moció.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: ha tingut vostè (interromp el sr. Badia i diu: vol incloure la pàgina), ha tingut vostè més d’una setmana per proposar. Si realment vostè té la voluntat de resoldre aquestes situacions que succeeixen, ha tingut vostè una setmana i té avui aquí el micròfon a la seva disposició per suggerir aquests canvis, perquè nosaltres sí que considerem que, com deia la regidora, formem part del Fons Català de Cooperació, la pressió dels ajuntaments pot canviar normatives i legislacions europees perquè es prenguin mesures i es resolguin. Esperi, que ara en aquests moments no té la paraula. Ara li cediré. Li estava dient que té una oportunitat vostè en aquest Ple de manifestar aquesta voluntat de resoldre aquesta situació. Si pensa que no ho ha de fer, no ho faci, però vostè mateix.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: deixi de fer demagògia, ja li estic dient, que si vostè ho vol incloure lo que tinc jo aquí, li passo i si ho inclou, li votaré a favor. I ja està.

Respon el sr. Ribalta i diu: passi-ho i ens ho mirem. Vagi-ho passant i que ho vegin. El sr. Badia diu: tinc vàries còpies.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: miri, motius per votar en contra de la moció. Aquesta iniciativa està redactada des de una suposada innocència política de les organitzacions que la promouen com si les responsabilitats que reclama no es poguessin fer efectives a tots els partits que han tingut una funció de govern en matèria d’immigració des de fa dècades. Estem davant d’una pura propaganda farisàica evacuada per part de la dreta més immoral i obscena que la història recent d’Europa registra. Els seus destructius efectes econòmics i socials que inclouen una criminal política de fluxos migratoris, acrediten la nostra postura de rebuig total. L’arribada d’immigrants ha estat incentivada pel capitalisme amb la finalitat d’abaratir el preu de la mà d’obra autòctona, i CIU és un partit vinculat a l’ofensiva neoliberal de la qual la política d’immigració ha estat i segueix estant una peça cabdal en perjudici dels treballadors de totes les nacions del continent europeu. Els immigrants arriben en pateres a Europa engrescats per aquesta política de (...) laboral i sabent o creient que només vulneren una norma administrativa com ara una multa de tràfic, han violat les fronteres d’un estat sobirà perquè fins ara, realment, ha estat així. A Itàlia, per primer cop, s’ha tipificat com a delicte l’entrada il·legal d’immigrants i aquesta malifeta no sols la cometen les màfies, sinó els mateixos immigrants, cosa que la majoria ignoren. I com a conseqüència d’aquesta ignorància o engany, i no de la llei mateixa, s’ha produït un conflicte entre els preceptes marítims que obliguen el rescat de nàufrags i l’imperatiu penal de no col·laborar en la comissió d’un acte delictiu. El nostre partit creu que els immigrants havien d’haver estat rescatats perquè el dret a la vida, com a dret fonamental, prima sobre una norma penal, però sense que això impliqui abolir la Llei, sinó sols desenvolupar-la de manera que els immigrants sàpiguen que penetren il·legalment a Itàlia i esperen que aviat també a Catalunya i a Espanya. És delictecastigar amb pena de privació de llibertat. En definitiva, que no podran instal·lar-se a la força en un territori en el qual no han estat cridats ni acceptats de forma voluntària pel respectiu poble sobirà. La finalitat de la moció de CIU és atacar la norma penal italiana i torna a la situació anterior d’impunitat, a fi i efecte que el capitalisme pugui seguir traficant amb carn humana i les élits financeres continuar enriquint-se amb la reducció del treball a condicions de semi-esclavatge. En conseqüència manifesta el nostre desacord amb el fet que els immigrants no hagin estat al capdavall rescatats. Rebutgem també enèrgicament una moció falsament humanitària que explicita el mateix tipus de discurs hipòcrita que ha fet possibles aquestes situacions tràgiques amb un discurs antidemocràtic que encobreix els interessos econòmics del gran capital sota la màscara dels drets humans.

Pren la paraula la sra. Claveria i diu: gràcies. Miri senyor Badia. Vostè ja sap que jo sóc una persona més aviat tranquil·la i poc bel·ligerant. Però això és inaguantable. Això no és una esmena a una moció. Això és una declaració de principis del seu partit, que gràcies a Déu no és el meu. I jo crec que això no es pot acceptar de cap de les maneres.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a mi em sembla bé que vostè justifiqui el vot. Ha fet una argumentació sobre per què no votarà aquesta moció. Em sembla perfecte. Però no s’ha llegit la moció. No s’ha llegit la moció. No senyor! Aquí estem dient, primer, hi ha una casuística, que és una sèrie de gent que es fica a una patera, no “per pegar el pelotazo de la seva vida” sinó per guanyar-se la vida. I aquesta gent s’enfonsa. I els hem d’ajudar. Punt número 1. Punt número 2 que diu la moció: incentivar que la cooperació es faci la feina als països d’aquesta gent, de que no hagi de fer aquest tràgic itinerari cap al nostre primer món. Això ho diu la moció. I vostè, com no se l’ha llegit ens ve dient, no és que els països d’allà què fan? Fan lo que nosaltres estiguem disposats a arribar a acords amb ells. Però el què aquí s’està dient és que hi ha gent que s’està morint intentant arribar al primer món, i que no se’ls pot deixar tirats. No estem discutint si les conseqüències que comporta això, sinó comporta, si l’economia, si no l’economia. Estem parlant de persones que es deixen la pell.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: unes quantes coses. A veure, en primer lloc, senyor Badia, vostè ens ha enganyat perquè com ha dit fa un moment la regidora, no ens ha presentat cap esmena, ni cap modificació, ni cap proposta a aquesta moció. En segon lloc, no sé si com diu el regidor Bernabé vostè no havia llegit la moció, però el què sí em penso que no havia llegit és la seva intervenció. En qualsevol cas, recordar-li que no la presenta Convergència i Unió aquesta moció, sinó que la presenten tots els grups d’aquest ajuntament, excepte el seu. I a veure, com a conclusió, celebrar la seva intervenció perquè aquí tothom va quedant retratat a la llarga i vostè ha quedat retratat més aviat a la curta.

SOTMESA a votació la moció, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, CpF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!