2
1
Vota!

MOCIÓ REFERENT A LA SOL•LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI A L'ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DEL DEFICIENT VIVER DE BELL-LLOC .

ATÈS que la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, "amb la  finalitat  de  distingir aquelles persones naturals  o jurídiques que, pels seus mèrits,  hagin  prestat serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla  cívic i cultural".

VIST l’escrit presentat per l’Ajuntament de Cardedeu el dia 12 de novembre de 2013, amb RE 8307/2013, en el qual demana que l’ajuntament de les Franqueses s’adhereixi per sol·licitar que la Generalitat atorgui la Creu de Sant Jordi a l’entitat AISD Viver de Bell-lloc.

ATÈS que és voluntat d'aquest ajuntament reconèixer l'enorme tasca realitzada per l ’ Associació per a la Integració Social del Deficient Viver de Bell-lloc.

Per tot això, l’alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- PROPOSAR a la Generalitat de Catalunya l'atorgament  de la  Creu  de Sant Jordi de l'any 2014 a l’Associació per a la Integració Social del Deficient Viver de Bell-lloc.

Segon.- COMUNICAR aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a l’AISD Viver de Bell-lloc i a l’ajuntament de Cardedeu.

El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure. Bàsicament, obro l’expedient, veig una carta de l’alcaldessa Calamanda Vila de Cardedeu, que ens demana que ens adherim a la moció que ells han presentat. Passo una altra fulla i és la nostra moció dient-nos que ens adherim a Sant Jordi. Jo personalment no conec el funcionament d’aquesta empresa. Sé que contracta discapacitats, però no sé la seva obra social. La desconec. Per tant, votar a favor de que una entitat sigui nominada a la Creu de Sant Jordi sense que dintre de l’expedient vingui una informació sobre la labor social que està fent, que jo suposo que l’ajuntament de Cardedeu sí que va haver de presentar, es demanar-nos de que ens fiem d’una imatge que té una empresa. Per tant, a mi em resulta molt complicat recolzar algo del què pràcticament no hi ha informació.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: en primer lloc, una puntualització. No sé l’expressió que ha fet servir el sr. Secretari quan l’ha presentat, però a veure, els partits als què ha fet referència són els què presenten la moció, no els què la recolza. Qui recolza la moció ho sabrem un cop s’hagi votat. Per altra banda. Em vaig trobar exactament en el mateix dilema en el què es troba el sr. Bernabé. Jo li puc dir el què vaig fer jo. Va ser parlar (potser és l’avantatge de ser una cosa purament local), vaig parlar amb la meva gent de Cardedeu. Llavors em van donar la informació quenosaltres no vam saber trobar, que no hem pogut trobar, perquè no hi era dins del Ple, i anuncio que el vot d’Esquerra serà favorable a aquesta moció. Llavors, si és pel punt de dir no sé què fer perquè no tinc informació, si vostè se’n refia de mi la informació que m’ha donat a mi la meva gent de Cardedeu és que podem votar que sí tranquil·lament. En qualsevol cas, el vot d’Esquerra sí que serà favorable a la moció tot i que no hem participat en la seva presentació.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: de fet els regidors que fa temps que ens movem pel municipi els coneixem, aquesta entitat, i perquè desenvolupa tasques en el nostre municipi i també, de vegades, hi ha coses suposo que des de l’àrea de Secretaria, que ha preparat els punts, pot pensar que hi ha coses que es coneixen públicament, o no. En aquesta cas penso que ens la podia haver demanat i la podíem haver proporcionat. Però en tot cas li demano disculpes perquè no hi era. En tot cas podem pensar que era un fet conegut i reconegut a nivell comarcal i que, per tant, aquesta informació podia estar a les seves mans. Però de totes maneres té raó, no té per què tenir-la.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure, jo sé que la Fageda fabrica iogurts. Sé que és una empresa que fabrica iogurts amb una sèrie d’empreses capacitades i tal. La labor social de la Fageda la desconec. La labor social de Vivers de Bell-lloc la desconec. Vostès saben si tenen pisos tutelats? Vostès saben si treballen fora de l’ambient laboral amb aquestes famílies i amb aquests discapacitats? Ho sabem? Clar, si vostès em diuen: jo ho sé personalment, d’acord. Però aquesta informació ha de ser- hi perquè si no me n’he de refiar de la imatge d’una empresa i les imatges tots coneixem que són comercials, que estan per guanyar calés.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, de vegades podem pensar que el coneixement que nosaltres puguem tenir, de vegades per circumstàncies o per situacions no tothom el té, per tant, li respecto molt la seva intervenció i la seva aportació.

SOTMESA a votació la moció, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, CpF, ERC-AM i PxC, una abstenció del regidor del grup municipal LFI, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!