0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC.

L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat amb els anys. A més del pilar bàsic com és l’educació, tenim un model públic de salut universal. Aquest és un sistema que el volem equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò essencial, però, alhora, que defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes les persones, a tots els catalans i a totes les catalanes.

El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, d’un finançament amb un creixement progressiu, però sostenible. I, per tenir un sistema de finançament estable cal tenir molt  present el  nostre envelliment, els  fluxos  migratoris o, per exemple, els desplaçats d’altres comunitats i també els desplaçats de la Unió Europea.

Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la despesa, sense que aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris o els professionals o sense la necessitat de la privatització d’empreses públiques. Pensem, també, que aquesta racionalització passa essencialment per escoltar els professionals.

En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’han pres decisions polítiques importants que han provocat que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin vist minvats els seus drets a la salut. Hem vist, així, com, per exemple, s’han tancat molts Centres d’Atenció Primària en horari nocturn (es calcula que més de 46 centres), o com molts hospitals s’han vist empesos a tancar quiròfans, o a emprendre mesures que comporten un augment de les llistes d’espera.

Ates que en l’actualitat patim la manca de professional especialista en Pediatria al CAP de Corró d’Avall, que comporta que s’hagi de cobrir amb el professional del CAP de Bellavista i, per tant, es redueixen les hores de visita en ambdós centres de salut, afectant de forma important els pacients més vulnerables com són els nadons i infants de curta edat.

Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les característiques de l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s’hi presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, contemplant els ajustos necessaris per fer-lo més sostenible i racional, però evitant tendir cap a un model privatitzador i excloent.

ACORDS:

Primer.- MANIFESTAR el nostre rebuig a les decisions que s’han pres des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que posen en perill un dels pilars bàsics de l’estat del benestar com és el sistema sanitari públic i universal.

Segon.- EXPRESSAR el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema sanitari públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a tota la ciutadania.

Tercer.- DEMANAR al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que cobreixi la plaça de pediatre del CAP de Corró d’Avall per resoldre la mancança d’hores d’especialista que tenim en l’actualitat en el municipi.

Quart.- FER ARRIBAR aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el senyor SECRETARI, que procedeix a llegir l’esmena següent , presentada moments abans pel grup municipal Les Franqueses Imagina:

Moció de les Franqueses Imagina per a l’ampliació de la moció del grup municipal de Convergència per les Franqueses en relació a la defensa del sistema sanitari. Els acords serien manifestar el nostre rebuig a les decisions que s’ha pres des del Departament de Salut de la Generalitat i que posen en perill un dels pilars bàsics de l’estat del benestar; expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema sanitari públic; que es cobreixi la plaça de pediatra del CAP de Corró d’Avall i, finalment, s’afegeix un apartat que és, exactament, “demanar al Departament de Salut de la Generalitat que retiri l’acord d’establir un tiquet moderador per les receptes farmacèutiques o bé que se n’excloguin les persones més vulnerables com ara els aturats i els pensionistes”.

Intervé la regidora senyora CLAVERIA:

Acceptem la moció però el punt cinquè hauria d’anar el tercer perquè sinó, no s’entén.

Nosaltres presentem aquesta moció no perquè estiguem en contra de les retallades de certs serveis; la presentem perquè entenem que el sistema sanitari ofereix un gran marge de maniobra per racionalitzar la despesa. En conseqüència, no cal incidir sempre sobre els mateixos punts, això és, tancar centres, acomiadar professionals o quedar-se sense metges allà on es necessitenetcètera. Entenem que la Generalitat hauria de plantejar-se treballar en el sentit de “racionalitzar” la despesa. Tots en som conscients perquè ho hem viscut o ho hem patit d’una manera o d’una altra, que és una vertadera disbauxa la despesa incontrolada d’alguns hospitals o centres de salut.

En relació al tiquet moderador de les receptes farmacèutiques, estem completament d’acord amb el que els companys de Franqueses Imagina ens han proposat. Si no per tothom, com a mínim per la gent aturada i pels pensionistes.

Pren la paraula la regidora senyora PRUNA:

Ja portem temps amb aquest tema, concretament, des del mes d’agost que va tornar de vacances la pediatra que hi havia i va agafar la baixa per depressió. Des de Sanitat ens van dir que no es reposaven les baixes. Atès que la competència en aquesta matèria és de la Generalitat i tenint en compte les queixes dels pares en relació a la manca de personal de pediatria, el dia 6 d’octubre vam fer unes cartes i vam demanar a la Gemma Mota que vingués a explicar què passava i ens va assegurar que vindria una pediatra dos cops per setmana però la realitat és que, a vegades, ve tres dies i a vegades un. El 21 de novembre vam tenir reunió a l’ICS de Granollers el senyor Alcalde, jo mateixa i altres alcaldes i ens va dir que no hi havia desatenció doncs, amb les places existents a Bellavista o a Granollers Nord, no queda ningú desatès.

Tots sabem que hi ha crisi i que s’ha gastat molt més del que s’hauria d’haver gastat en sanitat, però nosaltres volem tenir el mateix servei de sempre. En aquest sentit, dijous passat vaig anar a veure el conseller de Sanitat i la seva resposta va ser que, en primer lloc, no és un tema de la nostra competència. D’altra banda, que no li havia arribat cap denúncia de desatenció de cap usuari al 012 o a l’ICS atès que hi ha una infermera de pediatria amb una antiguitat de 20 anys realitzant aquesta feina, que treballa cada dia, que es diu Imma Roure, que atén perfectament totes aquelles persones que presenten una simptomatologia que no és greu. En cas contrari, les deriva a Granollers Nord o Bellavista o, si és molt greu, a l’Hospital de Granollers.

El conseller de Sanitat va afirmar que tindrem una nova reorganització sanitària al Vallès Oriental a principis d’any que farà que tinguem pediatra de nou i que, entre febrer i març, se’ns informaria al respecte. Estem a sobre d’aquest tema per vetllar que la gent del municipi no quedi desatesa. En aquest sentit, si algú va al pediatra i es troba desatès, el primer que ha de fer es denunciar-ho allà on pertoqui, sens perjudici que l’Ajuntament també vol ser informat.

Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA:Vull explicar el vot que emetrem els regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, que serà un vot evident, clar, contundent i favorable a la moció presentada per Convergència per les Franqueses però voldria fixar uns matisos.

En primer lloc, la senyora Pruna ha volgut centrar el debat en la problemàtica relacionada amb la pediatria, quan la moció inclou cinc acords i no només el referent a la pediatria. També matisar que ha dit que s’havien fet moltes coses en Sanitat i jo volia fer una defensa clara i contundent del sistema sanitari català tal i com l’hem tingut fins ara. En aquest sentit, no es pot afirmar que s’ha fet massa coses perquè tenim un sistema sanitari públic modèlic, envejat i desitjat per molts països que no tenen un accés tant universal a la sanitat. Estem en una situació molt complexa i correm un risc molt gran del qual no en sóm prou conscients i que és la fi de l’estat del benestar, la pujada dels serveis del transport públic, les “retallades” en educació, la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies ... En conseqüència, el Partit dels Socialistes de Catalunya votarà a favor d’aquesta moció.

Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN:

Em sorprèn que el conseller de Sanitat, ex president de la patronal de les mútues, no li recomanés a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que contractés una mútua privada per la seva infància.

Dit això, és evident que no rebran cap queixa, és impossible i n’estic convençut. Parlant en “clau” personal, els diré que al mes d’octubre vaig anar al pediatra i aquest/a no hi era. Vaig ser informat de la possibilitat de ser atès d’urgència per un professional que ve dues hores a la setmana, un dia una hora i un dia una altra hora, no dos dies. La meva filla va ser atesa sense problema. A la setmana següent, hi torno per un tema d’urgència i sóc informat que no hi ha pediatra i que haig d’anar a Bellavista, tot i que també està de baixa. Truco a “Sanitat Respon” per demanar explicacions i m’indiquen que vagi a la infermera de pediatria. Jo els comento que això no és viable atès que s’ha d’analitzar un informe mèdic i en funció d’això, fer o no fer, i és urgent. La resposta va ser que m’havia d’esperar. Com sigui que no podia ser atès en tota la setmana, vaig presentar un escrit de reclamació a l’ambulatori i vaig anar al CAP a demanar hora amb la Gemma Mota. Encara és hora que m’atengui. Dos mesos després, rebo un escrit en el que se m’informa que el servei està garantit. Dit d’una altra manera jo vaig intentar a través de tots els mitjans al meu abast que l’ICS se n’assabentés però tot es dirigeix als centres d’atenció primària.

Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:

En primer lloc, senyor Gontán, esperar que tota la seva família es trobi millor de salut. En segon lloc, jo he entrat aquí amb la decisió de la secció locald’Esquerra de votar a favor de la moció que es presentava. Sota la meva responsabilitat, votaré la moció tal i com finalment ha quedat.

Jo voldria fer una esmena, afegitó o observació. Al punt que afegeix Les Franqueses Imagina, proposen que s’exclogui a les persones més vulnerables, com els aturats i pensionistes. Jo penso que aquesta no hauria de ser  la filosofia. La filosofia hauria de ser no parlar de forma genèrica de grups per definir a les persones en situació de vulnerabilitat atès que segur que hi ha pensionistes que tenen molts diners i persones que treballen però que tenen dificultats. En qualsevol cas, si no arribem a un acords, votarem favorablement.

Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA:

Per no perdre el fil, senyor Profitós, jo diria que aquest punt es podria especificar una mica més però prefereixo que quedi així perquè penso que, en aquest país hi ha molts més pensionistes dels que patiran si han de pagar aquesta tarifa que no pas pensionistes que no necessiten aquesta rebaixa.

D’altra banda, volia contestar la senyora Pruna. Li agraeixo tots els esforços que estan fent però és evident que no hi haurà cap pare que formuli aquestes queixes per un criteri de prudència. En aquest sentit, potser serà qüestió d’informar els pares de la possibilitat de formular queixes en cas que trobin que no han estat ben atesos, no desatesos.

Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ:

La resposta del conseller era que resultava molt complicat buscar fórmules de definició precises i per això s’utilitza una d’universal i genèrica, que és la pitjor de les fórmules en aquest sentit.

Hi ha una cosa que no he entès. Senyora Pruna, diu que, a l’octubre, uns pares van venir a queixar-se que no hi havia servei de pediatria. Em xoca que vostè doni més credibilitat a les cartes que rep del Departament de Salut que a les queixes dels pares.

Intervé el senyor ALCALDE:

Vull justificar el nostre vot, que serà una abstenció.

Evidentment estem a favor de tot el tema relacionat amb la pediatria i, en aquest sentit, estarem sense cap mena de dubte al costat de la ciutadania. Fins i tot volem que es faci un nou centre d’atenció primària i els ho posarem tant difícil perquè no ens puguin dir que no, que fins i tot els donarem l’edifici fet. Almenys ho intentarem en aquest aspecte. I que no només hi hagi pediatra sinó altres especialitats, ja que Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Marata i Lleronasuposen 11.000 habitants, cosa que fa que necessitem unes instal·lacions diferents dels que tenim ara. Si això els ho posem en safata, no ens poden dir que no i si ens diuen que no, Convergència i Unió de les Franqueses lluitarà i es manifestarà absolutament en contra d’aquesta decisió. D’aquesta manera, s’alliberà la zona del centre d’atenció primària per ampliar les dependències municipals.

Amb el que no estem d’acord és amb el primer punt i és que totes aquestes “retallades” posen en perill el sistema sanitari. Ans al contrari, el fan viable perquè sinó hi haguessin aquestes “retallades” el sistema sanitari no es podria mantenir.

I per això, davant d’aquestes dues disjuntives el nostre vot serà l’abstenció. Votaríem que sí si només es votés el tema de la pediatria però ens abstenim pel tema de les “retallades”, que nosaltres en diem “ajustaments”.

Pren la paraula la regidora senyora PRUNA:

Dues coses: a l’octubre van venir uns pares que, d’una forma molt correcta, es van queixar perquè van passar uns dies sense servei de pediatria, atès que la metgessa va agafar la baixa per depressió.

Ara, en aquests moments, la cosa no és així. A partir de mitjans de novembre, el pediatra ve dos cops per setmana o a vegades en ve tres, i tenim la infermera de pediatria, que no desatén a ningú.

En resposta al senyor Ribalta, es van fer moltes coses que potser no eren necessàries i ara els “ajustaments” ens arriben de totes bandes. Evidentment que volem que la salut pública segueixi com fins ara i jo espero que ho aconseguirem.

Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels grups municipals PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, CpF, LFI i PxC, quatre abstencions dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!