0
1
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ.

ATÈS que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals.

ATÈS que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb l’objectiu de garantir la suficiència financera.

ATÈS que de forma majoritària la situació econòmica dels ens  locals catalans és preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans.

ATÈS que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”.

ATÈS que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”.

ATÈS la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.

ATÈS que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal just per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició que abandera el Govern del país.

ATÈS que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat.

ACORDS:

Primer.- INSTAR la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que suposi una millora en el finançament dels governs locals.

Segon.- DONAR SUPORT a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i també dels governs locals.

Tercer.- TRANSMETRE el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a l’ACM i a la FMC.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ:

Els Ajuntaments són la institució més pobre del conjunt d’administracions públiques. Normalment, totes les reformes de finançament es fan sense comptar amb els Ajuntaments doncs hem quedat exclosos de qualsevol revisió o repartiment. Fa temps que es parlava d’un repartiment d’un 50% per l’Estat, un 25% per la Generalitat i un 25% pels ajuntaments en relació al fons de l’Estat, però això mai ha estat així doncs estem entre un 8 i un 9%. Ja és hora que reclamem des dels ajuntaments que no se’ns donin més competències ni més responsabilitats si no hi ha més recursos. La línia de la moció és la de demanar a la Generalitat una llei de finançament local i reclamar a l’Estat i a la Generalitat un tractament més just.

Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació de la proposta.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

 

Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!