0
0
Vota!

APROVAR INICIALMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR N (CARRETERA DE CARDEDEU) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que el Pla General d’Ordenació del terme municipal de les Franqueses del Vallès regula en l’article 248 el Sector N (Carretera de Cardedeu) en el capítol relatiu a l’ordenació dels sectors de nova creació.

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 26 de juliol de 2012, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:

“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte de serveis consistents en la redacció del Pla Parcial, Projecte de Reparcel·lació i Projecte d’Urbanització del Sector N, per un import màxim de 365.000 €, més IVA.”

ATÈS que el dia 7 de gener de 2013, es va procedir a l’acte privat d’obertura del sobre A de les ofertes presentades.

ATÈS que el dia 8 de gener de 2013, es va procedir a l’acte públic d’obertura del sobre B de les ofertes presentades.

El dia 7 de març de 2013, es va procedir a l’acte públic d’obertura del sobre C de les ofertes presentades.

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 14 de març de 2013 va acordar:

“Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat per a la contractació dels treballs de redacció del Pla Parcial, Projecte de Reparcel·lació i d’Urbanització del Sector N, i la resta de documents i informes previstos en el plec de clàusules.

Segon.- ADJUDICAR a NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL el contracte de subministrament anteriorment esmentat, per un import de 273.750 €, IVA exclòs.”

VISTA la sol·licitud presentada en data 23 de juliol i Registre General d’Entrada 2013/5750, pel senyor Jordi Codina Font, en representació de NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL on aporta el Projecte del Pla Parcial del Sector N d’aquest terme municipal.

VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient. VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.

VIST el que disposen els articles 65 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de l’expedient.

VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.

AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,

 

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla Parcial urbanístic del Sector N de les Franqueses del Vallès.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.

Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga,l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de conformitat amb l’article 85.7, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Sisè.- SUPEDITAR l’executivitat del pla parcial a les modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació Urbana de Les Franqueses del Vallès pertinents.

Setè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé, en referència a l’aprovació del Pla Parcial del Sector N, primer anunciar que el nostre grup votarà que no, bàsicament per una raó de pes i que ja hem manifestat en altres vegades, que en aquests moments el mercat no aconsella a desenvolupar cap sector urbanístic, perquè en lloc de tenir un benefici pot tenir un perjudici. Si realment algú ha escrit els informes de Intervenció que la solució dels nostres mals és el Sector N perquè així cobrarem lo que tenim pendent i tindrem més benefici, jo no m’agradaria fer una mala predicció. Això és un greu problema si es planteja com això, perquè el fer el Sector N que no té mercat possible en aquests moments, en el mercat del sòl, i a més genera un problema afegit de finançament als propietaris i als industrials existents, ens crea a l’ajuntament o ens pot crear, un problema de tresoreria a mig i a llarg termini. En lloc d’haver aquests ingressos que hi ha, que no hi siguin perquè no es cobren els rebuts de les quotes urbanístiques, i per tant tinguem un dèficit considerable, que si vam tenir que demanar 7 milions al govern de l’estat per tapar el dèficit que teníem, pot ser que l’augmentem amb uns quants milions més. Dit això, la segona gran raó és perquè no es pot aprovar un planejament, que és el sector N, que modifica les normatives del Pla General. Aquesta qüestió també la vaig presentar en la Junta de Portaveus quan se’ns va explicar la intenció de l’aprovació del Sector N, i se’ns va dir que ho feien així perquè ho havia decidit el govern. Cosa que això, a nivell de normativa i a nivell de legislació queda clar que no es pot fer. Sí que realment no ho podran aprovar fins que no hagin fet la modificació del pla general, que modifica àmbits del Pla, que modifica zones verdes, que modifica superfícies edificables, etc., els límits de veïns, condicions d’activitats, etc., moltes qüestions, això vol dir que no es podria aprovar fins que no hagués paral·lelament o inicialment aprovar aquestes modificacions en el pla general. Però bé, nosaltres per aquesta raó de tràmit que pot ser un error de tràmit subsanable, al revés, és a dir, més tard, no és la qüestió bàsica pel nostre vot negatiu. La nostra qüestió bàsica és perquè en el sector N, en aquests moments, no és viable el desenvolupar-ho perquè el mercat no ho admet, i el mercat no ha admet, què vol dir? Que no hi ha una petició de sòl que realment vingui a pagar aquestes quotes urbanístiques que està valorada com a mínim en 15 milions d’euros el pla parcial. Per lo tant que nosaltres demanem al govern i com a mínim, al consistori, aprovar-ho en aquests moments és un problema afegit.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bé, seguint una mica la línia del sr. Torné. Econòmicament jo crec que, a més a més ha quedat demostrat en els punts anteriors, que és la seva aposta de futur. Bé, ja ho he explicat vàries vegades. Això és jugar-s’ho a una carta, amb una carta que és bastant incerta i per tant, jo crec que estan fent un flac favor al municipi quan podrien fer altres plans de viabilitat, perquè suposem que és un pla de viabilitat, perquè mai han explicat com pensen solucionar-ho. Mai ho han explicat. Vostès van tirant endavant amb un suposat pla i no ho expliquen, i ara ens apareix el sector N amb un canvi d’usos, una manca d’endreçament claríssima del territori, on es barrejaran, s’incrementa edificabilitat, s’incrementa sostre, s’incrementa tot una sèrie d’aspectes, fins i tot alçades, i a més a més, ens trobem que permetran tots els usos possibles. Des d’educatius, sanitaris, religiosos, esportius, tot en mig d’un polígon industrial, la qual cosa, qualsevol que tingui criteri sobre urbanisme li dirà que això és fer un nyap. Això ja, des del 2005 quan ho va presentar el sr. Torné llavors, ja li vam dir que era desendraçament total barreja indústria i comerç. I ara hi afegim activitats d’altra mena. Miri, a mi em sap greu, però li haig de demanar la dimissió, sr. Ribalta. Li he de demanar la dimissió perquè vostè és el regulador, i com a regulador ha obviat les seves funcions. Deixi el càrrec de regidor d’urbanisme, estalviem-se els 25.000 euros més, que els poden aportar al seu suposat pla de viabilitat, i com a mínim que facin la feina els tècnics, perquè amb lo que han obert, ja val tot. I per tant la seva feina ja no té sentit. Plegui i serà el millor benefici que podrà fer al municipi en aquest punt. I ara permeti’m senyor alcalde que em posi seriós perquè ens ha arribat un rumor i voldria, sincerament, li demanaria sincerament que em digués que és mentida i que vostè està net de tota culpa. No, no, deixi’m que faci la pregunta perquè és prou (se sent la veu del sr. Alcalde que diu “li dic, és mentida”). No sap la pregunta (es torna a sentir “però és el que em vagi a dir, és mentida”).

Interromp el sr. Alcalde i diu: si és relatiu al Sector, miri si estic tranquil, si és relatiu al sector N, no tinc res a veure amb res.

Continua el sr. Gontán i diu: permeti’m la pregunta perquè el rumor corra, i per tant, la millor manera de matar un rumor és aquí. I li dic seriosament, no és que vulgui atacar- lo ni vulgui desprestigiar-lo. Li dono la oportunitat perquè era més fàcil fer córrer el rumor i escampar la merda que dir-li obertament. Miri, la pregunta és clara. Corren rumors de que vostè ha tingut, té o tindrà en breu, interessos econòmics en el sector N. Això espero que sigui mentida.

Respon el sr. Alcalde i diu: no, ho prometo. Pregunta el sr. Gontán: perdó?

Respon el sr. Alcalde: no, ho prometo. “No, coma, ho prometo”. No en tinc cap. Ni n’he tingut, ni en tindré. No tinc res al sector N. Tinc Can Baldiri, que és casa meva, a davant de l’estació de les Franqueses, i tinc propietats que em venen d’herències d’allà, i prou. No tinc res més.

Respon el sr. Gontán i diu: em sembla magnífica la seva resposta i li agraeixo de debó, perquè clar els rumors són el que són. Dit això, tirin aquest pla del Sector N endarrere, replantegin-s’ho perquè ni tan sols han deixat el corredor biològic que toca, l’han col·locat darrera d’unes naus, lo qual és sorprenent. Lo millor que es pot fer en aquest municipi és que el sr. Ribalta dimiteixi com a regidor, i sinó que presenti un altre pla en el sector N.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: ja que ho han dit tots els meus companys, sr. Ribalta, no toca. I senyor Colomé, no toca. I vostè, sr. Ribalta, va ser el que va fer una moció de censura sobre aquest tema. I ara es pot tirar endavant. Li faré la primera pregunta: vostès han parlat amb els propietaris? Amb tots els propietaris? Hi estan d’acord els propietaris amb les costes? En aquests moments? I a més a més, sr. Colomé, vostè diu que no té res, com ho ha jurat, em sembla perfecte. Molt bé, molt bé, espero que sigui veritat. Espero, espero, és que hi ha moltes coses.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdona, és que el dubte ofèn. No, escolti, al senyor Gontán li he contestat molt clar i vale, però vostè m’ofèn el dubte que té. Escolti’m, no tinc res al sector N, res, zero (interrupcions del sr. Badia). No perdoni, em toqui a mi, com abans feia Gesa, i com han fet molts. L’empresa NADICO és un concurs públic en el qual jo no hi era, a més a més, en l’adjudicació. Jo li asseguro, i ho dic públicament, és que no sé què voleu que us digui. No tinc res. Les meves propietats estan centralitzades a la carretera de Cànoves 129 – 131 – 133 i la cantonada de carretera de Cànoves núm. 2, que és Can Baldiri i em ve per herència. No tinc res més. No tinc res més. I espero que això no desvirtuï. I els rumors, escolti, n’he sentit tants últimament. N’he sentit tants!!!! Que si la meva dona treballava a no sé on, que si no sé quantos. No, escolti’m, em sap greu però no. No.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo estic realment sorprès. És la primera vegada que veig un municipi, uns regidors que venen aquí a dir rumors. (Se sent parlar al sr. Gontán). Vostè ha tingut temps, ningú l’ha interromput, i li demano perquè és molt habitual en vostè que interrompi les intervencions dels altres quan a vostè ningú l’interromp. Torno a repetir, estic bastant estorat que algú que ve a demanar dimissions exercint la seva tasca com a regidor, vingui aquí a dir, “corre el rumor”, em sembla que no estem fent un bon servei al municipi, exercint i actuant d’aquesta manera. Em sembla que no dignifiquem el municipi de les Franqueses. Miri, hi ha una cosa que es diu el Registre de la Propietat, i hi ha una sèrie de registres i situacions que són públiques, sr. Gontán. Vostè hauria de tenir aquests coneixements. Evidentment. És que fa 3 anys que corra aquest rumor. Em sorprèn que vingui avui aquí perquè, evidentment, que a mi hi ha gent que m’ho ha dit això, però m’ho ha dit fa 2 anys o 3. I evidentment, la meva funció pública de controlar és comprovar-ho, però no venir aquí a llençar porqueria perquè sí, perquè quedo bé. Em sembla, de veritat, vostè ha tingut la oportunitat d’aquest senyor preguntar-li, vostè ha tingut la oportunitat de consultar el llistat de propietaris del sector, vostè ha tingut la oportunitat de consultar el registre de la propietat. De veritat, em sorprèn molt que tingui aquesta actuació sent un representant públic. Em sembla que està degradant la funció pública avui al municipi. I si a algú li escau la dimissió és a vostè, perquè és molt trist presentar-se aquí en una sala de plens, amb uns regidors escollits democràticament i dir que el què està dient. Em sembla lamentable, en públic, públicament, no en privat, en privat pot dir el què vulgui. Sr. Gontán, en privat, amb la seva família, amb els seus amics vostè pot dir el què vulgui, però en públic? En públic no. A més fem l’acta. Si vostè té una prova ha d’anar a la policia, no ha de venir aquí, i si no, millor que calli, perquè em sembla que està faltant a la veritat, i si la té, jo seré el primer que l’acompanyaré, però si no la te, home.... “Corren rumors”, això no dignifica la vida al municipi, sr. Gontán, no la dignifica, i em sembla que és un dia trist avui per a les Franqueses que un senyor es presenti aquí a dir que corren rumors. Si s’ha de denunciar

Interromp el sr. Alcalde i diu: si us plau, si us plau, senyor Ribalta vagi acabant.

Continua el sr. Ribalta dient: ja acabo, ja acabo, perquè sr. Gontán, la Constitució protegeix el dret a la intimitat de les persones, de dir coses, però públicament no, públicament no. Jo voldria contestar les preguntes ara.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Ribalta, contesti si us plau.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: és totalment veritat que el tema de la viabilitat econòmica del sector és el sector clau en aquest sentit i aquest és un factor que ara explicaré les reunions que hem tingut amb els propietaris, les que hem de tenir, i les que tindrem, passa que això em sorprèn que vingui d’algú com el sr. Torné, que volia tirar endavant això el 2008 quan ja es començava i ja s’havia valorat per 22 milions d’euros amb uns errors de planificació flagrants d’entrar al municipi del costat, de no tenir en compte. Per tant, em costa que vostè vingui a donar lliçons en aquest tema. Potser estaria millor callat, en aquest tema, perquè els errors que va cometre i que, tenim la llista, eh? Dels errors que els jutjats li han tombat per mala planificació, per no fer bé les ralles, per no tenir en compte els propietaris, perquè vostè no diu la veritat: diu, com a mínim 15 milions. Això és mentida. És com a màxim. I això ho hauria de saber-ho vostè, perquè vostè va tenir una reunió a la Junta de Portaveus on se li va explicar. I li estem dient que els càlculs que fa aquest ajuntament, és que aquest sector surti per entre 9 i 11 milions d’euros, amb la licitació de l’obra i amb el que ja s’ha pagat, sumat, eh? Sumat. Quan vostè el va treure per 22, jo recordo. I a les hores, aquesta reducció del preu final que pot arribar al 50 per 100 o al 40, més l’augment, perquè el senyor Gontán també ha dit una cosa que no, que s’augmenta sostre. És il·legal augmentar sostre, i també li vam explicar això. S’augmenta superfície però sostre a la parcel·la no s’augmenta. A les hores, tots aquests factors fan que estem intentant que arribi a costar la meitat, però és veritat i aquí hi ha una sèrie de propietaris molt preocupats que hauran o haurien de pagar en cas de tirar endavant el projecte, que hi ha situacions molt diferents en el Sector. Hi ha propietaris que, a través d’instàncies i a través de correus electrònics han demanat a aquest ajuntament que volen més sòl del què es pertoca, i n’hi ha d’altres que diuen com que si tinc el sòl que em pertoca hauré de pagar doncs tant, el què vull és menys sòl per no haver de pagar. Hauria de saber el públic que avui aprovem el Pla Parcial, no aprovem ni la parcel·lació ni la urbanització ni res, que això trigarem molts mesos a aprovar-ho. Per tant, tot aquest procés que portem de reunions amb diferents propietaris, que alguns que estan aquí a la sala ja han vingut a aquesta mateixa sala a parlar del tema en grup, individualment, a la meva regidoria, i li puc dir que hem fet com a mínim 30 reunions s’han portat a terme. Tenen la finalitat de fer aquest repartiment el més just i el més adequat a la realitat possible. Que sí que es podran donar situacions puntuals de propietaris que potser no podran fer front a les quotes? Sí, però l’obligació, i jo com a regidor m’hi poso al capdavant d’aquest ajuntament, és oferir les facilitats i la situació, i ho saben ells perquè n’hem parlat, els convenis necessaris perquè u, les activitats continuïn totes, cosa que amb la seva planificació vostè tallava no sé quantes naus i fotia fora no sé quantes activitats, i segona, que es pugui fer front als pagaments necessaris. I bàsicament els criteris ja se’ls hi van explicar i vostè ha dit la modificació del pla general. Ja sé que està molt obsessionat amb això, però si es llegeix el projecte que avui portem a votació, al final diu, queda pendent de les modificacions del pla general. I la Comissió d’Urbanisme, vostè sap que ho sap, és un procediment habitual en altres llocs, però vostè si no es fa de la seva manera no ho entén, però és totalment correcte.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé, jo he sigut molt suau amb la meva explicació, podria ser molt més contundent, però bàsicament perquè no m’agrada que em prenguin el número. Les coses són com són, no com a un li agrada que siguin, d’acord? I si començaré per l’últim, el tema que jo explico a aquesta sala i perquè consti que el tràmit no es fa correcte és perquè ho diu la legalitat, no perquè m’ho inventi jo ni perquè realment se m’hagi ocorregut aquesta matinada. Per tant, abans d’aprovar un pla parcial es té que modificar el pla parcial si així ho comporta. I no és un caprici, és una obligació. Una altra cosa és que digui, bueno, ja ho farem i abans de que hagi acabat el termini ho presentem a la Generalitat ja haurem modificat. Però això no és lo normal. Per a vostès serà normal, però això, amb la legalitat, tal i com ho explica la llei d’urbanisme i la llei de bases de règim local, no és lo normal. Per tant que no és un caprici meu. Parlem clar i que realment expliquem les coses com són. Referent al pressupost del pla parcial. El pressupost és el què és: 15 milions. Una altra cosa és que diguin, bueno hauran rebaixes i tal, bueno, i hauran imprevistos, i més normal que s’apropi a 15 milions que no pas als 13 que em deia vostè o 12. Però això és un tema que es liquidarà quan es liquidarà, quan estigui acabada l’obra. Ara, el que avui s’aprova són 15 milions. Jo el què em penso allò del conta de la lletera que si seran, que si seran “galgos o potrencos” o el que sigui, en principi aquest és el pressupost que es posa a licitació i després ja veurem en què s’acaba. I referent a allò de les classes de modus, i sobre el tema del polígon i qui jo, bàsicament li dic que ara no era el moment per una qüestió de mercat de tirar endavant això, i m’acusava de que millor que estigués callat i tot això. Escolti’m, jo només li faré allò que no li volia fer al principi perquè crec que això no valia la pena en el debat. Les seves decisions han costat a l’ajuntament, de moment, 7 milions d’euros que s’han tingut que demanar a Madrid i que en aquest moment, aquest ajuntament, està amb un pla d’austeritat de 10 anys que no pot fer inversió pròpia per culpa d’aquesta decisió de vostè i del seu equip. Per lo tant, escolti’m aquestes coses, allò per atacar o ser més valent, per mi no, no perdré la compostura ni tampoc li diré allò que li han dit, encara que s’ho mereix. No. Però clar, cadascú té que assumir les seves responsabilitats. I aquesta és una que la té vostè i no la té ningú més, d’acord? Expliqui les coses com són.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: té raó en una cosa, m’he equivocat: volia dir alçades i no sostre. Té raó. De fet ho he intentat corregir després però m’he equivocat. Respecte a l’intent de sortir-se’n d’aquí fent més espais, miri, més parcel·les i aconseguint més ocupació. Resulta que en  el municipi tenim en el Sector U 32 parcel·les lliures; en el Sector V, 3; en el sector del Pla de Llerona tenim 100 parcel·les sense edificar. Per tant, més parcel·les? Pot ser que no calen. Després hi ha coses com lo de l’energia. Vostès fan el mínim i que després vinguin les empreses i si volen més que es busquin la vida. Si calen ET’s més grosses ja es buscaran la vida i tindran que pagar les empreses. I miri, quan vostè diu que els propietaris tenen una necessitat, la necessitat la té aquest ajuntament que està amb un pollastre econòmic de ca l’ample. Entre altres coses generat pels governs anteriors, en el qual, aquell senyor i vostè és partícip, i aquell senyor també. Però vostès dos, que estan ara al govern, hi participaven: un solidàriament i l’altre com a alcalde. Per tant, la responsabilitat i la necessitat no és dels propietaris sinó que és d’aquest govern que té un pollastre econòmic. Que li estem donant altres sortides, li estem oferint altres sortides i no les volen prendre. Però això és el seu problema. Miri, hi ha coses com aquella zona d’equipaments en mig d’una zona verda, en la part que se’n deia abans N3, que no té senti, ja li hem explicat. Ja li hem dit que si vol fer ocupació de diferents usos en el sector N, que ho endreci, simplement una zona per l’N, una zona per la indústria, una zona per equipaments, una zona per activitats esportives. I això ho pot fer. Però vostè se n’ha desdit. Ha obviat la seva funció principal, que és la de regulador del mercat i el que més em sorprèn és que vingui d’un socialista això. Perquè teòricament vostès, com a fonamentalment, han d’estar per regular el mercat, perquè sinó el mercat fa el que li rota, i si fa el què li rota i vostè no posa impediments, llavors no té sentit la seva feina. Per això li demano la dimissió, perquè no té feina ja. I com non té feina, no cal pagar-lo més. I sr. Alcalde, jo no pretenia ofendre’l. Jo simplement, a mi quan corren rumors sobre mi (interromp l’alcalde) perdoni, perdoni, deixi’m acabar la intervenció. Jo quan corren rumors sobre mi, el què vull és que es facin públics, perquè així els rumors els puc desmentir jo, i aquesta és la oportunitat que jo li he donat. I no quedaré com el dolent perquè jo no he fet res. Jo estava segur que vostè no tenia interessos, i li he dit, “digui’m mentider, digui’m que era mentida”. I li he explicitat explícitament, i això és el què volia, que vostè, els rumors que corren sobre vostè que jo no me’ls crec i com a tals són rumors, vostè tingués l’oportunitat pública de desmentir-ho, i això ho ha fet, i jo m’alegro profundament.

Interromp el sr. Alcalde i diu: jo crec que s’ha equivocat. És barruer lo que ha fet.

Continua el sr. Gontán dient: doncs no era barruer, era de transparència absoluta. Quan corren rumors sobre mi que no sé d’on surten de que m’he divorciat tres vegades, jo agrairia que m’ho preguntessin en aquest ple.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: és barroer i vostè sap que el titular de la premsa serà que “el regidor Gontán pregunta no sé què i l’alcalde diu que no”, i vingue esquitxa, i fot-li merda, i fot-li merda (interromp el sr. Gontán) i estic fins els pebrots d’aquesta política de fot-li merda. N’estic fins els collons. Us ho dic obertament, Ferran, i no parli més, ja està, ho tinc oblidat.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: no, no, permetem una cosa, de confiança. Si t’has ofès, disculpes absolutes (interromp el sr. Alcalde). No, no, deixa’m acabar si us plau. La intenció mai ha estat tirar merda sobre tu, al contrari, que tinguessis l’oportunitat de treure-te-la de sobre. I t’ho dic de tu, no de vostè ara. Per la confiança que ens tenim.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: Ferran, ho accepto i per a mi és tema mort. Pren la paraula el sr. Gontán i diu: me n’alegro.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: intentaré exposar una sèrie de coses. S’ha parlat de que el projecte ara mateix no és viable. Jo estaria d’acord en què ara mateix no és viable. Per altra banda és possible que quan s’acabi aquest Ple, si s’aprova aquest punt i s’aprova el punt següent, ja sigui més viable, perquè la impressió que tinc és que s’estan fent vestits a mida de propietaris. Ha dit el sr. Ribalta unes quantes coses que són absolutament certes. Una que el Registre de la Propietat és públic i això permet veure que la llista de propietaris no és la mateixa ara que quan es va començar aquest procés fa una pila d’anys. Ha dit una altra cosa que també és certa: que això va quedar aturat, entre d’altres coses, per errors de planificació. A mi em sorprèn una mica que en aquesta segona etapa del sector N s’hagin triat, a nivell tècnic, el mateix company de viatge que en la primera etapa va portar, en base a tots aquests errors de planificació que el sr. Ribalta ha esmentat abans, a costar-li una pila de diners a l’ajuntament. Em sorprèn també, encara que ens diguin que no és una decisió política, el replantejament d’aquestes obres s’hagi adjudicat a la mateixa empresa. Que s’hagi adjudicat a més a més gràcies a una foto finish. Que en aquesta foto finish, una de les coses que van fer que es guanyés fos la presentació d’un servei per pàgina web, que bàsicament consistia en un full quan es deia “escolti, si té alguna cosa, faci’ns-ho saber via correu electrònic i ja ens posarem en contacte amb vostè”. I això és un tema que ja en vam parlar fa uns mesos i vam quedar tots d’acord en què no era un servei correcte. Una altra de les coses que va fer que aquesta empresa guanyés punts va ser una cosa purament semàntica com el fet de dir “jo no tindré el projecte fet en tres mesos, el tindré fet abans de tres mesos”, quan de les bases no es deduïa que això hagués de donar més punts, i el jurat tècnic absolutament imparcial va decidir que això havia de donar més punts. En qualsevol cas, ha dit també, i també estic d’acord amb vostè, en que trigarem molts mesos a veure els resultats d’això; tot i que de moment ja estem portant el canti a la font i pressupostant com a ingressos tots els diners que no sabem si arribaran a sortir d’aquí. I per últim, la última cosa que ha dit, bé, no sé ha sigut la última, però és una altra de les coses que ha dit, ha estat que, com diu l’arquitecte d’aquest ajuntament de forma prèvia o simultània s’havia de fer, perquè això tiri endavant, la modificació del pla general. Jo aquí només voldria fer un incís, més que res perquè quedi constància, que és que per escrit se m’ha negat l’informe tècnic. Estem parlant de dues pàgines, eh? Dos fulls més ben dit, dos fulls per davant i per darrera. L’informe tècnic de l’arquitecte.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: procuraré respondre tot el què ha dit, perquè ha dit moltes coses i he anat prenent nota i no sé si hem donarà el temps necessari. Començaré pel senyor Torné. No sé, ho dic per una afirmació que vostè ha fet, que espero que l’acta reculli, que la reculli i tots els testimonis aquí presents la puguin validar o testificar si s’escau. La veu se li anava fent petita, semblava com si fluixeta, quan deia. Perquè és clar, una persona que te, no sé quines paraules utilitzar per no ser jo el barroer, de dir que jo vaig pagar 7 milions d’euros per una feina que vostè havia encarregat i malament, perquè la meva obligació com alcalde era fer càrrec a les obligacions d’aquest ajuntament, i així ho vaig fer. En el moment que vostè, perquè clar vostè està dient “jo no pagaria, que es fotin, la feina que encarrego, després no la pago”. Vostè està dient això, exactament: jo encarrego una feina i després no em dona la gana de pagar-la perquè sóc l’alcalde de les Franqueses. “A part de que foto a moltes empreses i moltes famílies, a sobre no la pago”. I vostè m’està dient: “vostè senyor Ribalta la va pagar”. Però la veu se li ha fet petita quan ho deia, i no sé si l’acta ho podrà recollir (interrupció del sr. Torné) Sí, però, anava parlant fluixet. Bueno, jo no l’he interromput a vostè sr. Torné.

Interromp el sr. Alcalde i diu: senyor Torné, si us plau.

Continua el sr. Ribalta la seva intervenció: a les hores a veure, ho dic perquè espero que ho hagi recollit, i a les hores emprendrem les mesures que hàgim d’emprendre, que tampoc les faig públiques perquè ja n’hi ha moltes. Hi ha moltes coses, sr. Profitós. El tema dels propietaris. Jo crec que és un qüestió d’actualització de cadastre, però és molt incompatible que simultàniament diguin que no és viable, i simultàniament diguin que hi té... No, no, ho dic perquè són afirmacions que es fan aquí, no? Jo crec que el cadastre de vegades no s’actualitza, hi ha hereus que després posteriorment han portat el testament dient aquestes finques s’han de segregar entre tantes persones, tot i que el cadastre era de tal persona però ja no hi és. És una qüestió d’això. En quant a l’empresa? Home, no sé si algú ha mostrat més reticències que jo en aquest tema, perquè ho he comentat i abans s’ha parlat d’un tema lleig. Fa dos anys, no sé com avui ha sortit aquí, perquè clar, perquè fa dos anys ja em venien ciutadans dient això. És igual. Ho dic, a les hores evidentment, aquí sí que s’ha exigit que sigui un procés tècnic, que no intervingui cap polític. Es van presentar 17 o 18 empreses. Es van presentar 21, de les quals, jo crec que al final es van acceptar 17 o 18. A mi no em consta de moment cap al·legació, en aquest sentit. Jo suposo que si alguna cosa s’hagués fet malament doncs s’hauria al·legat. Jo li dic que he sigut el primer interessat amb això. Jo amb aquest tema, en reunions internes m’hi he posat molt fort. Li puc dir. Les coses s’han de fer molt bé, amb això i altres temes. Vull dir, no podem... les coses van com van. I qui en sap més, ha anat així. Suposo que em descuido coses, però amb les xifres, senyor Torné, és que no té cap raó. Vostè va treure per 22 milions d’euros, jo en vaig pagar 7 dels què havia executat. Per tant nosaltres preveiem, perquè estem parlant d’aquí 7 o 8 mesos, que surti al voltant, les estimacions que s’han fet dels 15 o més, dels quals 7 ja estant abonats, per tant passem a 8, que es pot fer una rebaixa que pot arribar al 30 per 100. Per què és aquesta previsió? Perquè tota l’obra pública que s’està adjudicant actualment, s’està movent amb unes rebaixes que són del 30 per 100. Per tant preveiem, que potser encara és menys, tant de bo sigui menys. Estem treballant per ordenar un nyap que vostè va fer. El què no podem fer en aquest ajuntament com a planificadors que som, és deixar allò com si fos Cisjordània i Gaza. No, no podem deixar Cisjordània i Gaza allà al mig del municipi. Ho hem d’arreglar. Vostè va fer aquell nyap. Ara tenim l’obligació de fer el que no va fer, que és realment adaptar-nos a les necessitats, a les situacions personals de cadascuna de les empreses. I això vostè no ho va fer, vostè realment, volia fer fora molta gent de casa seva. Van arribar els mossos, va arribar la policia. Això no ho fem nosaltres, no som així, si us plau, no és una manera que ens sembli correcta d’actuar.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar. No, no, no, ha sigut el segon torn, he dit primer torn, després segon torn, i ara ja està, senyor Profitós. Per finalitzar, ha parlat vostè d’informes tècnics que no se li han donat, vostè ha anat amb l’arquitecte municipal a demanar-li l’informe tècnic, no és amb aquesta persona que li ha de demanar, sinó li ha de demanar al senyor secretari. No, no,no , és que no hi ha res a dir. Escolti’m (interromp el sr. Profitós). Doncs digui’m mentider, digui’m mentider, no hi ha problema. Això és el que és. El que custodia l’expedient és el senyor secretari, el senyor secretari em comenta que a ell no se li ha demanat, i ja està, no hi ha més. De totes maneres ha tingut tota la informació del Pla, ha tingut el CD, qui l’ha demanat l’ha tingut, i el tindrà, i l’informe, escolti’m, tenim un debat intern però suposo que el tindrà també, li asseguro. Si el pla parcial s’inicia (interromp el sr. Profitós), no, no, sr. Profitós, no estem fent un diàleg. El pla parcial s’inicia ara, aquest pla parcial durarà temps i temps i temps. El “pufo” de 7 milions d’euros, sr. Torné, no és del sr. Ribalta: és seu. I subsidiàriament a lo millor també jo, perquè també hi era. Val? Ho és. Sí, ho és. I són milions que la seva gestió urbanística ens ha costat. Nul·litat de la reparcel·lació del Sector V; Derypol, que estàvem a l’espera de la sentència, en lloc de 2 milions, hi havia un peritatge de 8 milions; nul·litat de la reparcel·lació del Sector U; nul·litat del projecte d’urbanització del projecte del sector U; condemna d’indemnització del Sector U de 331.000 euros més interessos; una sentència que ens ha arribat ara que ens condemna a pagar un milió d’euros del Sector U i restitució de la calçada lateral; nul·litat de la reparcel·lació del Sector W; nul·litat de la reparcel·lació de la unitat d’actuació 1; el nou projecte de reparcel·lació de la unitat del sector 1, redactat després, també va ser declarat nul; nul·litat de la reparcel·lació de la UA-15 Can Batllori; nul·litat de la reparcel·lació de la UA-22; nul·litat del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial N; el contenciós de resolució amb la Generalitat amb la delimitació dels termes municipals; Excover, les obres aturades i els costos d’urbanització, que ens han costat 2.400.000 euros; UA-25; llicència d’una masia a Marata que també hi ha problemes; i la cirereta del pastís és la nul·litat del Pla General. I vostè ens dóna lliçons d’urbanisme? Vostè ens parla de legalitat (interromp el sr. Torné). No, no, ara ja no, vostè el torn de preguntes... Escolti’m, escolti’m, vostè tindrà ara el torn de preguntes, vostè faci després el què vulgui. Ara em toca a mi. Vostè em parla de la legalitat i de normalitat? Deixi que nosaltres també fem la nostra feina, que crec que la fem ben feta. A nivell del pla en sí. Jo ho he dit sempre. Aquest Pla, l’ajuntament té allà un forat de 7 milions d’euros, i el té, perquè hi ha obra feta. Hi ha obra feta, i hi ha obra no cobrada. Llavors també us he de dir que hi hagut una majoria de propietaris que ens han manifestat que això s’ha tirar endavant. Però també us he de dir que hi ha gent que ens diu que no. Que hi ha gent que ens diu que no. Després l’ajuntament ha de prendre una decisió, i la decisió que pren aquest ajuntament, encertada o no, és tirar-la endavant. I el que sí farem, això també li dic, hem tingut reunions, crec que amb prop de 40 propietaris, les seguirem tenint perquè hi haurà gent que les passarà malament en aquest sector. Hi ha gent que les passarà malament. I jo només sé una solució: sentar-me en una taula i intentar mirar un acord el menys gravós per a aquest propietari. I és lo que intentarem fer. No és fàcil, però és lo que intentarem fer. Però en aquests moments el Sector N hi ha una majoria de propietaris que ens demana el tirar-lo endavant perquè ara no té ni parcel·les, ni agrícoles, ni té res. I per això, després també, una qüestió d’ajuntament. Aquests 7 milions d’euros que s’han pagat, que s’han pagat, i que van revertir de les arques de l’ajuntament, i que han de tornar, perquè de fet s’han agafat d’un altre sector, que és el sector P, pel principi de caixa única, i s’han de retornar a aquell sector. Val? I ho hem de tirar endavant. Sé que és un pla complicat, ho sé. Sé que hi ha una part que l’afectarem. Només els hi puc dir a aquests propietaris que ens assentarem amb ells, parlarem i buscarem la millor solució possible. Una vegada debatut passarem  a votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set vots en contra dels regidors dels grups municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!