0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER A LA CREACIÓ DE LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL POBLE DE LES FRANQUESES .

Donat que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va aprovar, el 2007, el reglament de la institució del Defensor del Poble.

Donat que, a data d’avui, encara no s’ha convocat ni creat aquesta institució.

Donat que en els moments que vivim és imprescindible que l’ajuntament tingui aquesta institució per proximitat als ciutadans del poble.

Donat que encara s’ha d’aprovar el pressupost del 2012, en el qual es pot tenir en compte les despeses del defensor del poble.

Primer.-  La  creació  de  la  figura  del  defensor  del  poble,  conforme  la  normativa recollida en el nostre Reglament de defensor del Poble.

Segon.- Que es convoqui la creació d’aquesta institució perquè sigui efectiva al gener de 2012.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: El reglament del defensor del poble es va aprovar ja al 2007 i per això passo aquesta moció perquè es posi en marxa al 2012. Crec que hi ha municipis en els que funciona, en quasi tots els municipis que ho tenen funciona molt bé.

Pren la paraula el regidor, senyor RIBALTA: Des de PSC votarem en contra de la seva proposta perquè, pel fet que la formació política que vostè representa, considerem que aporta no només a la política local sinó a la política nacional, propostes demagògiques, propostes amb interès  electoralista i propostes, de vegades, que no estan dins la legalitat i per aquest fet no votarem a favor aquesta proposta.

Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: El que em sorprèn tant d’aquesta proposta com de la següent no és el partit que la presenta. La segona em sorprèn molt que la presenti aquest partit. Conec al senyor Badia i sé que ell es conscient dels problemes que pateix la gent, “a lo que iba”. Les dues propostes, en el fons, és fer un recordatori de coses que ja s’han provat i no s’han fet. És que el que estaria bé és anar repassant les actes plenàries i anar veient, com a mínim, i fer un calendari, perquè sinó aquí entrarem en una dinàmica d’anar recordant allò que s’ha aprovat i que no s’ha fet.

Pren la paraula el senyor ALCALDE: Nosaltres, el grup de Convergència i Unió, votarà en contra, tot i que el govern es posarà a treballar per tirar endavant aquesta figura dins les possibilitats que ... sí sí, no no. Votem en contra perquè la presenta Plataforma per Catalunya, aquesta és l’explicació, tot i que ens posem a treballar dins el govern perquè es pugui tirar endavant, res més que això.

Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: Senyor Ribalta, en un municipi d’aquí a la vora, que és Mollet del Vallès, ja porta sis anys amb el defensor del poble i està governat pel partit socialista i està funcionant molt bé. Senyor Colomé, fa uns anys vostè va aprovar aquesta moció.

Pren la paraula la regidora, senyora GARCIA: Nosaltres, des del  grup  d’UPLF, aquesta i a la següent, votarem en contra pel mateix que ha dit el senyor Bernabé. Són coses que ja es van portar a Ple en el seu moment i ara el que toca és treballar.

Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: Jo és que entenc i a mi no m’agrada gens això. Ell ho sap, ja li he comentat en persona, però entenc que l’únic que està demanant el senyor Badia com a regidor és que dos acords que es van aprovar es portin cap endavant. Llavors aquí no acabo ... entenc el boicot que se li està fent a aquest partit i en certa mesura el comparteixo. Però estem dient que no aquí i ara i per darrera farem aquesta figura, l’acordarem en un altre lloc, estem dient això? Per tant, estem furtant, és un furt de la sobirania d’aquest Ple? És que no ho acabo d’entendre.

Intervé el senyor ALCALDE: No no, ni aquesta moció ni la següent ens està dient que complim amb el dret de Ple. Són mocions noves que presenta. Són mocions absolutament noves i si s’hi fixa en la última, en la última, la última fins i tot ens diu com ho hem de fer: fer el seguiment de l’actuació, fer fer, fer fer. Això són mocions que presenta noves, no diu: escolti’m, que es compleixi el que aquest Ple va aprovar. Proposem que s’aprovi la ...

Intervé el senyor BERNABÉ: ... de la institució del defensor del poble i que, a data d’avui, encara no s’ha convocat ni ....

Intervé el senyor ALCALDE: Sí Sí, però diu ... la creació de la figura del defensor del poble. Diu que es creï la figura del defensor del poble. Escolta’m, senyor Bernabé, en hi posarem, ens hi posarem.

SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels grups municipals LFI i PxC, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, i tres abstencions dels regidors del grup municipal CpF.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!