0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L'ETIQUETATGE EN CATALÀ.

ATÈS que en moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, begudes refrescants, cervesa, vi i cava que se serveixen en els bars, menjadors i actes institucionals o d’entitats que es fan a Catalunya, no estan etiquetades en català.

ATÈS que l’etiquetatge en català es troba en una situació que no li pertoca, tant pel que fa al nombre de parlants, en estatus d’oficialitat, com de vitalitat de la llengua.

ATESA la responsabilitat dels ajuntaments en salvaguardar els drets dels ciutadans davant el tracte que reben de les empreses, considerant l’ús del català com a mostra de respecte a l’entorn cultural i social, i a la llengua pròpia del país dels consumidors potencials.

ATÈS que l’article 30.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística exposa que les empreses públiques de les corporacions locals, i també les seves empreses concessionàries quan gestionen o exploten el servei concedit, han d’emprar normalment el català en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin.

ATÈS que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix que les corporacions locals han de fomentar la imatge pública i l’ús del català i poden establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes relacionats amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua catalana.

ACORDS:

Primer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es posicioni a favor de fomentar l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi respecte a l’etiquetatge en català.

Segon.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció, es comprometi a consumir totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, lots, regals, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.

Tercer.- Que en tots els organismes que depenen de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès (policia local, escoles, oficines de turisme, hospitals, instal·lacions esportives, etc.) es consumeixi, a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció, totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, lots, regals, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.

Quart.- TRASLLADAR aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya i a la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i a les diferents àrees de l’ajuntament, Patronats i empreses públiques municipals.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor, senyor ROSÀS: Bé, nosaltres, a més d’estar a favor dels productes de proximitat, que els hem de defensar, els hem de potenciar i els hem de consumir, doncs també estem a favor de tots aquests productes que estan etiquetats en català. La nostra llengua la volem viva. Volem que l’Ajuntament se la faci seva i per això presentem aquesta moció per potenciar aquests productes que, en certa manera, també són productes de proximitat, són productes del nostre país però que els hem de potenciar molt més.

Pren la paraula el senyor ALCALDE: A mi m’agradaria explicar el vot de Convergència i Unió. El vot de Convergència i Unió, en aquest cas, serà negatiu tot i que explico que estem absolutament a favor de l’etiquetatge en català, absolutament a favor. No obstant, no estem a favor de les obligacions. Per exemple, de la mateixa manera que no ens agradaria que a Madrid s’aprovés una moció obligant a la gent de Madrid que només consumís productes en castellà, a nosaltres tampoc ens agrada que es presenti una moció dient que obligatòriament nosaltres només hem de consumir productes en català. Una cosa és que nosaltres ja sabem què és el que hem de fer, sabem que hem de potenciar el producte català però no perjudicant altra sèrie de productes en aquest aspecte. Seguirem intentant consumir productes etiquetats en català però el que no volem nosaltres són prohibicions d’aquesta mena. Us dono aquesta explicació perquè nosaltres estem absolutament a favor de l’etiquetatge en català, estem a favor que es subvencioni i es potenciï però no que hi hagi obligacions vers altres productes o imposicions que nosaltres no ens agradaria que altres parts de fora de Catalunya doncs ens vetessin els nostres productes.

Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: Primer, el que diu és si l’empresa ofereix aquests productes en català. Aquest si és condicional. No ens obliga a contractar una empresa en preferència només perquè tingui productes en català sinó que diu si aquesta empresa ofereix productes en català. Per mi això, com ho varem debatre, va ser clau per decidir el vot. I dos, si entrem dins aquesta dinàmica, podem qüestionar per què tot el que entreguem a la ciutadania només està en castellà perquè això també és una altra imposició que ha decidit aquest Ple i molts més Plens de Catalunya en plena sobirania. Us recordo que hi ha una sentència d’un Ajuntament del Maresme, interposada per un particular, que el Jutge li diu a l’Ajuntament que no té perquè obligar a la ciutadania a rebre la informació preferentment en català, que és el que aquí s’ha aprovat. Per tant, “al tanto” amb segons quines coses que interpretem com a imposició, no imposició perquè podem entrar en un joc molt perillós.

Pren la paraula el regidor, senyor ROSÀS: Aquest Ajuntament té aprovat un reglament de normalització lingüística i el que diem nosaltres és que l’Ajuntament doni exemple, no que imposi a ningú que compri aquests productes sinó que es tracta de donar aquest exemple als nostres ciutadans que nosaltres consumim els productes ja dic, no tant sols de proximitat sinó etiquetats en català. Es donar aquest exemple, no d’imposar a ningú. Ens ho imposem a nosaltres mateixos i prou, no ho imposem a la gent del carrer, no ho imposem a les empreses sinó que volem donar exemple als ciutadans de potenciar aquests productes etiquetats en català.

Pren la paraula el senyor ALCALDE:  Sí, i  després  una petita explicació també. Nosaltres, en aquests moments, mirarem i estem mirant, i el senyor Profitós ho està mirant molt, el tema del preu. Això ho tenim claríssim. Llavors hi ha molts factors que et poden obligar a comprar un productes o un altre. Evidentment i repeteixo, que no vull que quedi..., estem a favor de l’etiquetatge en català, sense cap mena de dubte. No estem a favor de les obligacions, res més que això.

Intervé el regidor, senyor ROSÀS: Perdoni, ja li he dit, no obliguem a ningú sinó que donem exemple a la ciutadania de consumir productes etiquetats en català i fomentar- los.

SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels grups municipals CpF i ERC-AM, i el regidor senyor Gontán del grup municipal LFI, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, i dues abstencions del regidor senyor Bernabé del grup municipal LFI i del regidor del grup municipal PxC.

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!