0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE COMPETÈNCIES CEDIDES A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

ATÈS que en la sessió plenària de la corporació del passat 7/7/2011 es va aprovar la delegació de diverses atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local, amb la voluntat de buidar les competències del màxim òrgan de govern municipal i prendre acords sense el debat necessari de totes les forces polítiques representades en el consistori municipal, fruit de les últimes eleccions al municipi.

ATÈS que la pluralitat existent en el consistori municipal, fruit de les eleccions municipals de maig de 2011, fa més necessari el debat i el consens per tirar endavant els reptes polítics que tenim com a comunitat, i per això és imprescindible el màxim consens possible, tal com ha demanat la ciutadania en les últimes eleccions.

ACORDS:

Primer.- INSTAR el govern municipal a la devolució de diverses atribucions del Ple cedides a favor de la Junta de Govern Local, que es va aprovar en la sessió plenària del 7/7/2011. Que es tramiti amb la màxima celeritat el retorn de les competències traspassades del Ple a la Junta de Govern Local.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor, senyor TORNÉ: Ja varem dir al seu dia que es va passar aquest punt en l’ordre del dia que en aquesta legislatura i tal i com estava configurat el consistori, calia que les competències de Ple es mantinguessin al Ple perquè la pluralitat i la complexitat fan que el debat viu i interessant estigui en el Ple i no en la Junta de Govern que és de molt menys partits i això dels qui hi vagin. Per tant, demanem al Consistori el retorn de les competències, que això no vol dir ni demorar cap decisió ni tampoc retardar-la i entenem que realment qui les mereix tenir-les és el Ple.

Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: Recolzar el que diu el grup Convergència per les Franqueses. De fet, en el seu moment nosaltres varem dir que part d’aquestes competències és que, fins i tot per llei, no s’haurien d’haver passat. En aquell moment vostè es va comprometre a fer la junta de portaveus per parlar de quines passarien i quines no passarien. De moment, ha faltat a la seva paraula, han passat més de cinc mesos i no han fet cap junta de portaveus per parlar d’aquest tema.

A mi em sembla greu, greu, perquè no és un tema baladí, podem esperar el local, podem esperar diverses coses, que no hi ha cap pressa, però no “juntar” la junta de portaveus quan vostè s’hi va comprometre per mi es començar amb mal peu. I jo si que demanaria a la resta de grups de l’oposició que per mi això és, i enteneu-me l’expressió, segrestar entre cometes, part del debat que hauria d’haver aquí i que passi directament a la Junta de Govern Local. Per tant, crec que certes coses haurien de retornar cap al Ple. Insto, sé que perdrem la votació, per tant, ja insto, a què aquesta junta de portaveu a la què vostè es va comprometre es faci el més ràpid possible.

Pren la paraula el senyor ALCALDE: Senyor Bernabé, té vostè tota la raó del món. Senyor Secretari, l’insto a què amb brevetat, demà fixem data per junta de portaveus, que discutim única i exclusivament aquest tema a la junta de portaveus. Per tant, en el termini màxim de quinze dies l’hauríem de tenir convocada i nosaltres, el govern, també analitzarem quines són les que nosaltres creiem que ha de tenir, com a competències, la Junta de Govern, perquè també n’ha de tenir i de fet, des de l’Alcaldia, també se n’hi ha delegat a la Junta de Govern, és a dir, són competències meves que jo he delegat a la Junta de Govern i quines competències del Ple també deleguem en Junta de Govern. Però aquestes competències estaven delegades ja en governs anteriors, aquestes genèriques, també us ho he de dir. Però fem aquest exercici tots plegats i en aquest aspecte vostè té raó i mirem de convocar-ho. A vegades, la dinàmica de l’Ajuntament i la bogeria d’aquests últims mesos ens fa que  tirem “milles” i a vegades, doncs mira, no tot ho podem complir però en principi  ja marquem data i ens posem a treballar.

Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: Senyor Secretari, si pot ser que sigui un divendres a la tarda.

SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels grups municipals CpF,  LFI i PxC, i onze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!