0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE FIBRA ÓPTICA DEL CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA, CEIP JOAN CAMPS 1 GIRÓ 1 DE L'IES LAURO.

ATES que, des de que s'ha implantat el programa Educat lxl  (ara anomenat 2.0) i el pas a la utilització del llibre digital i les PDI (Pissarres digitals) quasi tates les materies es donen a suport informatic i connexió a internet.

ATES que la velocitat de la xarxa - proveida per Telefünica en cablatge estandard- és insuficient per les necessitats mínimes deis alumnes de l'IES Lauro i del CEIP Joan Camps i Giró.

ATES que es fa molt dificil  treballar a les aules amb tots els ordinadors, perque es bloquegen i no es pot abrir ni la més senzilla de les pagines web.

ATES que, de mantenir aquesta situació abocar al retorn a l'ús del  paper - via fotocopies- pero no deis llibres, perque no es pot obligar als alumnes a comprar - com en temps passats - llibres que significarien una despesa a sumar al cost deis ordinadors personals de cada alumne.                                              ·

ATES que, des de la direcció de l'IES Lauro s'ha demanat a l'ajuntament en diverses ocasions que es trobés una solució.

ATES que, l'ús del servei d'intemet tant al Centre Cultural de Bellavista com a la Biblioteca de Bellavista és molt alt.

ATES que la xarxa de fibra optica passa pe! carrer Orient i per tant el punt de connexió esta molt proper als tres equipaments (Centre Cultural, CEIP Joan Camps i Giró i IES Lauro).

En relació als antecedents exposats, el grup municipal Les Franqueses  Imagina proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció deis següents

ACORDS:

Primer.- INSTAR al govern municipal a realitzar les obres necessaries per tal de connectar a la xarxa de fibra óptica, el Centre Cultural de Bellavista (tates les dependencies), el CEJP Joan Camps iGiró il 'JES Lauro.

Segon.- DONAR TRASLLAT d'aquesta moció al Patronat de Cultura, Educació i Joventut de l 'ajuntament de les Franqueses del Valles, a la direcció del CEIP Joan Camps i Giró, a la direcció de / '!ES Lauro i a tots e/s ciutadans de les Franqueses mitjanr;ant tots els mitjans de comunicació municipals.

El senyor Alcalde obre el torn d'intervencions.

Pren la paraula el senyor GONTÁN: Basicament és senzill: tenim aquests tres centres (que  tenen   la  xarxa   de  fibra  óptica  d'una  empresa   que  te  un  conveni   amb l 'Ajuntament) a tocar. Només hem de travessar  el carrer en un cas, i en l'altre cas només hem d'obrir una rasa de cinc metres. Per tant, sembla increible que encara, des de 2006, encara el CEIP, l'IES i el Centre Cultural no estiguin connectats a la xarxa de fibra  óptica  perque  els  avantatges  són  immensos.  Dit  aixó,  sabem  que  no  és responsabilitat  de  !'Ajuntan1ent,  el  CEIP  ni  l'IES  pero  cal  facilitar-ho  tot  el  que puguem, perque són els nostres alumnes, són els nostres fills i per tant, cal donar totes les eines possibles que hi hagi. En aquests moments, a l'IES el comentaris que em feien els mestres és que les classes digitals gairebé no es podien fer perque l'ADSL es penjava. Per tant, mirem a veure si podem facilitar-los la coffi1exió a la xarxa de fibra optica. En aquest punt, comentar-Ji que l'altre dia em va venir a veure el director de l'IES  Lauro  i  em  va  sol·licitar  el mateix.  M'ho  va  sol·licitar  i em va  sorprendre gratament  que vosaltres  també  presentéssiu  la  proposta,  perque  ens  hem  posat  a treballar, perque efectivament, ell té raó i vosaltres teniu raó. A partir d'aquí tenim una Llei de Barris, que hem d'estudiar la seva aplicació. Ara estem definint quines accions podríem  fer  l'any  que ve, i una  de les accions que en principi  creiem  que hi  ha unanimitat al respecte és que hi ha una subvenció, una acció, que és posar wi-fi a les places,  a  certs  punts  estrategics  de  Bellavista  perque  la  gent  pugui  anar  alla  i coffi1ectar-se. Aixo no és legal. A Andalusia hi ha alguna sentencia que s'han carregat algun Ajuntament. Aleshores, el que mirarem de fer és transfo1mar aquest projecte, transformar-lo,  aportar  la  fibra optica  al  Centre  Cultural  perque  allit tan1bé  hi ha ordinadors  i s'ensenya  inforn1iltica,  al  Joan  Can1ps  i  a l'IES Lauro.  Li diem  que aquesta moció l'aprovarem i ens posarem a treballar a principis d'aquest any.

Comenta el senyor GONTÁN: No en dubtavem que aixo s'aprovaria avui. No tenia cap dubte perque era de sentit comú, tampoc no és cap merit. Dit aixo, en el del wi-fi té raó, pero em sembla recordar que el del wi-fi d'Andalusia és perque no cobraven ni un Euro. Sempre es pot posar un preu d'un Euro. És alió de "vendo un bolígrafo y regalo un carnet del Barr;a ". És el mateix. Pero també s'ha de tenir amb compte que  el wi-fi  comern;:a a generar problemes  de salut, i s'agraeix que no abusem massa  del wi-fi  tampoc.

SOTMESA a votació  la proposta,  és aprovada per unan1m1tat  deis disset membres sistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quonun legal.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!