1
1
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA RETALLADA DELS SOUS DELS MEMBRES DEL CONSISTORI.

ATES que la greu crisi económica que esta afectant de forma importan! els recursos municipals i posant en perill el funcionament  normal deis serveis que requereix la ciutadania, ique dificulten, a més, el pagament normal de les factures deis proveYdors del consistori, que ja porten molts mesos de retard en el seu pagament.

Ates que les administracions públiques locals han d'emprendre urgentrnent mesures de contenció i d'austeritat  per poder salvar la prestació  deis serveis basics  a la ciutadania, per resoldre la manca de recursos económics degut a la crisi i a les retallades d'altres administracions.

Ates que els sacrificis que s'han de fer cal que comencin pels sous i les indemnitzacions que cobren els membres del consistori i els assessors d'alguns partits polítics.

ACORDS:

Primer.- Que es tramili la reducció d 'un 10% dels saus dels membres de la Corporació municipal iassessors, ide les indemnitzacions que cobren la resta del consistori en l'actualitat.

Segon.- INSTAR el govern municipal perque deixi de pagar la paga extra de desembre als membres del Consistori i assessors, i la indemnització per assistencia al Ple de desembre per la resta de membres.

El senyor Alcalde obre el tom d'intervencions.

Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Presentem aquesta moció una mica en la línia de tot el que hem anat parlant al llarg d'aquest Ple i en Plens anteriors. Entenem que en aquesta situació de crisi, i després de l'exposició que ens ha fet el senyor regidor d'Hisenda, el senyor Profitós, de les dificultats de tresoreria que te aquest Ajuntament, els primers que hem de donar exemple d'austeritat, precisament hem de ser nosaltres. És a dir, tots els regidors d'aquest consistori i els assessors corresponents. Em sembla que no estem demanant res de l'altre mon. Cree que tots plegats tenen uns  sous considerables com per a que un 10% no signifiqui més enlla d'aquests dos i escaig Euros que Ji representen cada mes a una família l'increment de les taxes municipals. I per aixo presentem aquesta moció.

Pren la paraula el senyor PROFITÓS: Perdoni que Ji digui que els dos Euros i escaig deis que estem parlant en un cas, i que voste no m 'ha acceptat i m 'ha votat en contra (el seu grup) no tenen gran cosa a veure amb un retall d'un 10% d'un sou. Miri: en primer lloc els sous deis regidors estan pactats. No la seva quantitat a la que Go ara Ji parlo com a regidor d'Esquerra) Esquerra no va intervenir pero sí a la seva evolució, a exactament el mateix que passi amb els sous de la gent que esta treballant en aquest Ajuntament. Si en un moment determina!toca que tots els empleats de l 'Ajuntament vegin el seu sou congelat, els regidors veuran el seu sou congelat. Si en un moment determinat toca que hi hagi una rebaixa d'un 5%, hi haura una rebaixa d'un 5%. Pero  aixo que proposen vostes jo ho veig, la veritat, for9a incongruent amb el que fins ara han predicat. Ara, jo no sóc ningú per parlar de la palla en els ulls deis altres i la biga en el propi, pero jo dliria que de la mateixa manera que vostes estan parlan! ara fa una estona de repercutir en una serie de propietaris (no sé quants anys després del que ha passat) una quantitat importan!de diners per una cosa en la que no tenen res a veure... a veure, aixo no arreglara res. Aixo és una  cosa absolutament, permeti'm que li digui, de cara a la galería. Si aquest 10% s'aprovés, d'aquí a dos mesas, quan taqués, vostes demanarien un altre 10%, i arribarien a un moment en el que, com s'ha comentat alia, fa una estona des de l'altra costat de la taula, algú ha dit: "es que aquí hi haura unes persones que estaran treballant quaranta hores, estaran fent una feina, i tindran un sou de 1.050 Euros". He entes que s'entenia aixo com un sou realment baix. Dignifiquem el preu que te una feina. Jo diría que a una persona que esta fent una feina, sigui un polític, sigui un empleat de qualsevol empresa, el que se Ji pot demanar és que la seva feina la faci i que la faci bé, pero que una persona té l'obligació de fer una feina ben feta i te el dret de cobrar per aquesta feina. Aleshores, jo ara Ji parlo com a regidor d'Esquerra, jo Ji votaré en contra d'aquesta proposta.

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: A veure, no Ji contestaré concretament a voste, perque voste és part d'aquest equip de govem. Dir que vostes es retallaran els sous quan se'ls retallin al personal de l 'Administració Pública ... ja va haver aquest retall, i vostes es van augmentar els sous mentre que els empleats públics (que jo sóc part d'aquests empleats públics) no han augmentat no només el 5% sinó que en dos anys han augmentat practicament el nostre nivell de vida en un 0,3%. 0,3 en dos anys, apart de la retallada. Aixo ja vaig dir-ho en el seu moment. Em semblava poc seriós que una ri;ta!Ia,da que s'havia efectual solidilriament amb els treballadors, mentre els treballadorsno han augmentat res, vostes es van augmentar entre un 5 i un 10%. Si, si, aixo és cert. Aixo és cert. Aleshores, ho die perque ens podem posar aquí a... evidentrnent que estem parlant de la xocolata del lloro, jo defensa i ho he dit abans, i ho die aquí, que els polítics han d'estar ben remunerats per fer una bona acció. En aquells regims on la gent no esta ben remunerada tendeix a haver una certa corrupció, precisament per complementar aquests sous. Per tant, jo estic amb vostes en el sentit de que una persona que treballa ha de tenir un bon sou. Ara, estem parlant d'uns moments de crisi. Estem parlant d'aquesta retallada que va haver del personal  que no s'ha augmentat   (...) perque la mateixa Llei de Pressupostos de 2011 impedeix qualsevol modificació pactada amb conveni. Aixo voste ho sap i la Interventora també. Per tant, venia ara amb tot aixo de que és la xocolata del lloro a que estem parlant de 30.000 Euros l'any. Estem parlant pritcticament de cent i escaig mil Euros en aquests tres anys i poc més. Si aixo és la xocolata del lloro, me la donen a mi i seré molt feli9.

Aplaudiments d'alguns assistents.

Intervé el senyor ALCALDE: Tenim el sou baixat un 5%, igual que els funcionaris. El tenim, el tenim. L'explico ... No, no, perdonen,  deixeu  explicar... Deixeu  explicar, val? Als funcionaris  se'ls va baixar  un  5% i els polítics,  per acció política,  van baixar  un 10%. Hem tornat al 5%. Hem tornat al 5%! Hem torna! al 5! Hem tornat al 5. Són dades fefaents, hem tornat al 5. El sou de !'Alcalde eren 63.000, ara és 60.000, val? Aleshores, a  partir  d'aquí,  escolteu-me ...  jo   veig   altres  llocs  on  podem   també  rebaixar:   les assignacions  als grups polítics. Hem de donar exemple tots? Donem-lo tots, pero tots plegats.  Les  assignacions  deis  grups polítics  costen  35.000  Euros  l'any. Aleshores,  a partir d'aquí, nosaltres presentarem  un Pla, en els propers pressupostos  ho farem aixo, ho estudiarem, i estudiarem  la manera de rebaixar certs costos (el tema portaveus, que també afectaria a tots, el tema partits polítics ...) pero posem-nos tots. Ja ens hi posarem. Ara nosaltres creiem que aixo que s'ha fet és per demagogia. Aixo es va fer al julio!, i aquests sous es van aprovar al julio!. I jo Ji repeteixo, Ji repeteixo: estan baixats un 5% . igual que els funcionaris, val? Aixo per un costat, i per l'altre, que ara em demanin que tregui la paga doble de certs membres de la  corporació amb dedicació .... hi ha cinc membres de la corporació que estan cobrant 1.100 Euros. Jo no els puc treure la paga doble de 1.100 Euros. És que no puc, és que són mileuristes!

El públic assistent fa comentaris.

Continua el senyor ALCALDE: Si, ho són, ho són... Escolteu-me ... em sap greu dir-ho, escolteu-me, si, si, pero jo us estic dient el que és... Jo els estic dient el que és, perque hi ha dos regidors que van a dietes, cinc regidors que van a mig sou (i estan cobrant 1.100 Euros), tres regidors amb dedicació completa i el sou de l'Alcalde.

El públic assistent torna a fer comentaris.

Continua el senyor ALCALDE: Aquest debat, si us plau, us ho demano si us plau que us expresseu després, en el moment del torn obert. Aleshores, jo  també faria memoriahistorica. A J 'any 2008 ja hi havia crisi, oi que si? Dones hi havia un Alcalde que eslava cobran! de Ja Diputació, sencer. I ara no em vinguin a predicar amb l'exemple. No em vinguin a predicar. No, primer havíem de ser nosaltres. Primer havíem de ser nosaltres, i els dos sous quasi eren iguals. I els dos sous quasi eren iguals! Per tant, escolti'm, aquesta part me !'escolto, pero en aquesta part, haver predicat amb l'exemple. Si, si, és que és així. És que és així, val? És així. A partir d'aquí, passem a votació, fet el deba!.

Pren la paraula  el senyor TORNÉ:  Senyor Colomé, jo  entenc que és molt dur que realment es plantegin coses que d'altres Administracions estan fent i que realment ho estan resolent (com el Govern de la Generalitat, el Parlament, etc.) amb acords amb tots els grups. Jo ho entenc, que aixo quan et toca la butxaca, costa. Pero realment, a veure, tot  aixo  ho  esta  fent  el  Govern  de  la  Generalitat,  el  Parlament  tan1bé  ha  pacta! reduccions i no ha passat res. No cal, no, no, no... Els diputats i els membres del Govem de la Generalitat, i els ciirrecs que són gent designada directan1ent pe!Govem, és a dir que són tan polítics com els polítics perque cessen en el moment que cessen els polítics. Per tant, el que hauríem de discutir és per que aquest Ajuntament (han <lit una cosa que  jo no volia dir pero ja han comen9at) quan es va posar els nous sous, deis que hi havia vigents, es van pujar un 5 o un 10% deis sous que hi havia amb anterioritat. Per tant, aixo esta aquí, no cal fer demagogia.  Existeix. Ara es propasa el mateix  que fa el Govem  de  la  Generalitat  i  el  Parlament  de  Catalunya,  entre  d'altres  govems  i administracions. No cal que digui coses que realment no són i que vulgui dir també (una mentida tan grossa) que jo cobrava de la Diputació, quan realment només .... A veure, si no ho sap jo !'explico, perque en definitiva aixo passa per desconeixement, jo !'explico perque quan un fa i diu aquestes mentides ....

Interromp el senyor ALCALDE: ... per aixo li dono l'oportunitat de dir el que cregui.

Continua el senyor TORNÉ: ...a partir d'aquí, !'he de dir que a Ja Diputació no tenia cap sou, i només tenia els viatges i les "dietes" per assistir als organs als que havia d'anar, pero no tenia cap més nomina. Jo no era ni assessor amb nomina, ni tan1poc era un diputa!anlb nomina. Per tant, jo només assistia a les Comissions i als Plens. Per tant, que no és veritat. I per tant, que no digui mai una cosa que no sap, perque l'únic que fa és mentir, i mentir davant d'un lloc públic és mol! greu i a més, queda mol! lleig. A voste, jo cree que si vol estar en aquesta cadira amb una mica de dignitat, de mentides no en pot dir.

Comenta el senyor ALCALDE: Bé, les seves dietes eren de 2.400 Euros. Mensuals. Dit aixo, Ji demano disculpes pe! tema deis dos sous. És cert, no tenia dos sous: tenia un sou i unes dietes. Un sou com a Alcalde de 62.000 Euros bruts, i unes dietes de 2.400 Euros cada mes com a diputa!. Correcte. I aquests són els números. Mol! bé, debatut aixo, passaríem a votació.

.SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per sis vots a favor deis regidors deis grups municipals CpF, LFI i PxC, i onze vots en contra deis regidors deis grups nm11icipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, i per tant, amb el quorum legal.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!