1
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDENCIA.

Com a conseqüencia de la sentencia del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut d'Autonomía de Catalunya, que va comportar una modificació de continguts que retallaven l'iunbit d'autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment "exclosos" de la Constitució Espanyola, recollint d'aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de julio! de 2010.

Tenint en compte que el dret a l'autodeterminació és un principi fonamental deis drets humans, qüestió aquesta que esta recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional deis Drets Civils i Polítics ratificat per l'Estat espanyol el 27 de julio!  de  1977, que  en  el  seu  Article  1 proclama:  "Tots  els pobles  tenen  dret  a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pe!seu desenvolupament económic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves própies finalitats, disposar lliurament de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, pero, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació económica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i tambédel dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat deis seus m1t¡ans de subsistencia. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d'administrar territoris no autimoms, i territoris en fideYcomís, promouran l'exercici del dret a l'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la Caiia de les Nacions Unides."

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d'abril, regula la constitució d'organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i generics.

Tenint en compte que la Llei municipal i de regim local de Catalunya, aprovada pe! Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d'associar-se en concordan9a an1b el que disposa l'esmentat Decret 110/1996.

ACORDS:

Primer.- ACORDAR iniciar les actuacions per constituir una Associació d 'ens locals amb la finalitat de defensar / 'assoliment deis drets nacionals que corresponen a Catalunya ipromoure l 'exercici del drel a decidir.

Segon.- EXPRESSAR la voluntat de / 'Ajuntament de les Franqueses .del Valles de concórrer a l 'assemblea que e/abori e/s estatuis que han de regir el fimcionament  de l 'Associació.

Tercer.- DESIGNAR !'alcalde com a representant d 'aquest Ajuntamenl en l'Associació a constituir.

El senyor Alcalde obre el torn d'intervencions:

Pren la paraula el senyor ROSAS:  Proposem, sun1ru1t-nos a aquesta iniciativa que va comen9ar !'Ajuntrunent de Vic i que ha anat seguint per molts Ajuntrunents, avui fins i tot veiem una notícia que deia que a Barcelona trunbé  es presentara  i  segurament trunbé tirara endavant, és formru· prui d'aquesta Associació que promogui la independencia.

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Entenem que aixo va vincula! al que estan presentan! en d'altres Ajuntrunents, com és el de Vic, etc. Nosaltres votru·em a favor d'aquesta moció  que presenteu,  pero sí que volem  fer un incís: ens preocupa molt que 'o fa·classe política es bellugui només quan té un redil a treure. Efectivrunent, algú ara ha decjdit que l'independentisme pot donar un redit. Ens preocupa molt, perq ue certes lluites  socials,  quan  les  acaba  abanderan!  I'establishment,  les  acaba  adulteran!, ,precisament per acabar maniobrru1t cap el seu crunp. Dit aixo, i tenint en compte quela gran majoria de municipis que hi ha ara a  Catalunya, una gran maJona, són convergents, ens adherim aquesta proposta pero la mirem des de la distancia com un recolzament als moviments socials i política que ja existeixen i que ja estan lluitant per aquesta aspiració.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per sis vots a favor deis regidors deis grups municipals CpF, ERC-AM i LFI, cinc vots en contra deis regidors deis grups municipals PSC-PM i PP, sis abstencions deis regidors deis grups municipals CiU, UPLF i PxC, i per tant, amb el quórum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
4
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!