0
0
Vota!

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1007/2013, DE DATA 30 DE SETEMBRE, PEL QUE S'APROVA EL MARC PRESSUPOSTARI CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2014, 2015 I 2016, DE CONFORMITAT AMB LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

ATÈS que en data 30 de setembre de 2013 l’Alcalde va dictar el Decret núm. 1007/2013 que es transcriu integrament a continuació:

     1. ANTECEDENTS

Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.

  1. FONAMENTS DE DRET

L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:

  1. els  objectius  d’estabilitat  pressupostària  i  deute  públic  de  les  respectives administracions públiques.
  1. Les  projeccions  de  les  principals  partides  d’ingressos  i  despeses  tenint  en compte la seva evolució tendencial.
  1. Els  principals  supòsits  en  els  quals  es  basen  les  esmentades  projeccions d’ingressos i despeses.

Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.

e conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2012 i el pressupost aprovat de l’exercici 2013, elaborant una previsió per als exercicis 2014, 2015 i 2016, juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització.

Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.

ACORDS:

Primer,- APROVAR el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del pressupost en vigor (2014, 2015 i 2016), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Segon,- REMETRE l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 1 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.

Tercer- DONAR compte d’aquests acords al Ple de l’ajuntament”

De conformitat amb el que estableix l’apartat tercer del Decret anteriorment esmentat, l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Únic.- DONAR-SE per assabentat del Decret de l’Alcalde núm. 1007/2013, de data 30 de setembre, pel qual s’aprova el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del pressupost en vigor (2014, 2015 i 2016), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo voldria saber per què no està inclòs en aquest treball cap de les dues empreses públiques, ni Entorn Verd ni Dinamització.

Pren la paraula la sra. Interventora i diu: doncs perquè la Llei establia que només ho havien de fer les empreses que estan subjectes a la comptabilitat pressupostària. I per tant s’ha donat compliment a la Llei i s’ha fet únicament això.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: dues coses. Primer, trobem que hi ha una previsió d’endeutament de deute viu que passem d’un 85 per 100 a un 55 per 100 en 4 anys, lo qual per a mí és el millor dels escenaris possibles. O sigui, vostès han contemplat el millor dels escenaris possibles. Que és un ingrés de 22 milions nets en 3 anys. 10 milions l’any que ve, 6 el 2015 i 6 el 2016. Això vol dir que agafen l’escenari possible i el millor l’apliquen. Jo crec que és una mica agosarat des del meu punt de vista, dir que l’any que ve tindrem 10 milions d’entrada pel Sector N pels motius que siguin, i en tot cas ens agradaria que ens expliqués d’on surten aquests ingressos que tampoc sabem explicar ni detallar.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si no toca que hagin les empreses públiques, la qual cosa entenc perfectament, voldria saber per què dins la mesura núm.  6  de reducció de despeses, es fa constar com a estalvi el fet de que no hi hagi 3 consellers dintre d’Entorn Verd, entre d’altres coses, fins a l’any 2016 en el qual tornaran haver hagut eleccions, etc. A veure, voldria saber si Entorn Verd no hi és per una cosa, perquè sí que hi és per l’altre. Segona cosa, el mes passat, quan es va donar compte de la liquidació dels pressupostos del 2n trimestre d’aquest any, hi va haver un petit debat entre la sra. Interventora i jo mateix a falta de responsables polítics que l’assumissin, que suposo que va ser de difícil comprensió, en el què resumides comptes, vam veure que van aparèixer 21.329.000 euros en quotes urbanístiques com a estimacions d’ingressos. Aquests mateixos 21 milions que s’han convertit ara en 22, ja números rodons, són aquests que apareixen com a ingressos en el capítol 3. Aquests ingressos són quotes urbanístiques i està previst cobrar 10 milions durant l’any 201à previst cobrar 10 milions durant l’any 2014, 6 milions durant el 2015 i 6 milions durant el 2016. El mes passat vam arribar a la conclusió de que no sortien del Sector N i prou. Jo voldria la confirmació de què realment aquests diners hi ha previsió de cobrar-los, perquè realment són bastant la mare de la viabilitat o no dintre d’aquest marc. I ja està, i que m’expliquessin per què Entorn Verd no pinta per una cosa, però sí que pinta per l’altra.

Pren la paraula la sra. Interventora: primer contesto al sr. Bernabé. Ah! És el mateix. La previsió que s’ha posat aquí és perquè es pensa desenvolupar aquest sector. Llavors a veure, és una previsió, jo no sé quant pujarà ni res. I s’ha posat, com diu el sr. Profitós, no ho recordo exactament, doncs 10 al 2014, i 6 el 2015 i 2016. I exactament és perquè es desenvoluparan els sectors. I s’ha posat que quan es desenvolupin es podrà amortitzar deute. Bàsicament estem endeutats per això. I referent a la pregunta dels consellers és que no sé si això fa referència aquí, o al pla d’ajust. Aquí no en parlo de consellers, em sembla, en el marc pressupostari.

Pren la paraula el sr. Colomé i diu: hi ha una qüestió. El marc pressupostari el fa la sra. Interventora i els polítics no hi intervenim. És una qüestió absolutament tècnica. Per tant, els polítics aquí callem, i ja que és la sra. Interventora, és ella la que fa el marc pressupostari. No hi entrem. Igual que el tema de la morositat, igual que el tema del pla d’ajust. Els polítics no hi hem de posar el nas aquí, ha de ser un informe tècnic. Per tant, jo l’emplaço a què qualsevol dubte que tingui vostès vagin a veure la senyora interventora, vagin amb els seus neguits i ella els hi explicarà. Només faltaria que els polítics hi entréssim en aquests temes, que molts hi entren, però nosaltres en aquí no.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri sr. Alcalde. Vostè té el mal costum de que sembla que jo li estic preguntant perquè el sr. Rafael Bernabé o el sr. Àngel Profitós ens interessa aquest tema, que ens interessa. Però jo ho estic preguntant perquè ens respongui davant d’aquest Ple, vostè com a responsable polític, i sinó, el tècnic, d’on treuen aquesta previsió. Jo en un despatx tancat amb una persona que li tinc molta estimació no arreglo res perquè aquesta gent s’acabi enterant o no d’on surten 22 milions en 3 anys. La resposta la de donar aquí, davant del poble, no en despatxos tancats amb tècnics.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: li repeteixo, li repeteixo. És una qüestió tècnica. Ella és la interventora de l’ajuntament i ella fa el marc pressupostari. Ho repeteixo: no intervenim els polítics. Nosaltres desenvoluparem l’N, nosaltres farem el Falgar, però tot el tema tècnic de marc pressupostari, de pla d’ajust i de morositat és la interventora la que ho fa, la que ho signa i la que ho envia. No ho signa ni l’alcalde. Ja està, és que no hi ha més. No els hi puc dir més.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!