0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ.

Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció). L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en fa una valoració positiva del mateix, considerant-lo un bon instrument d’intervenció social queha facilitat que moltes persones superin les dificultats socioeconòmiques per les que han passat i que evita l’extrema pobresa.

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès considera que el PIRMI és un bon programa que cal millorar des del consens i que ha d’evolucionar per adequar-se més a la realitat actual, adaptant els ajuts a la diversitat de situacions socials que es plantegen, fugint de la criminalització de les persones participants en el programa i evitant el manteniment de possibles situacions irregulars d’alguns/es perceptors/es de la RMI amb un major nombre de professionals d’acompanyament i suport.

Per a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès la lluita contra la pobresa i l’exclusió social són qüestions fonamentals i que es considera que el grau de desigualtat d’una societat afecta de forma directa el benestar de la ciutadania, al seu futur i a la mateixa capacitat de desenvolupament econòmic.

Atès que durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, el Govern de la Generalitat ha decidit canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i ha aprovat, el 30 d’agost de 2011, un nou Decret de desplegament de la Llei de la renda  mínima d'inserció que modifica substancialment els requisits per participar i mantenir-se al programa.

Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips socials bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació a l’accés, el manteniment i la sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), essent els i les professionals municipals qui coneixen la realitat de la RMI, qui coneixen les situacions concretes que hi ha darrera dels expedients.

Atès que amb la modificació del sistema de pagament de la Renda Mínima d’Inserció, abonant la prestació amb xec nominatiu enlloc de per transferència  bancària  com sempre s’havia fet, sense previ avís ni comunicació als Serveis Socials Bàsics i en ple període de vacances estiuenques, ha provocat patiment i angoixa a 34.000 beneficiaris de la RMI de les que depenen 110.000 persones i en alguns casos no haver percebut la prestació a hores d’ara; i s’han provocat dificultats serioses als equips professionals municipals responsables del seu suport social i una major despesa dels Ajuntaments i Consells Comarcals.

Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de beneficiaris de la RMI s’ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i reforçar la solidaritat i el compromís vers els/les que més pateixen.

Atès que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen situacions molt  precàries,  vulnerables  i  amb  uns  recursos  econòmics  extremadament  reduïts;persones en situació de pobresa extrema on sovint s’hi afegeixen greus dificultats socioeducatives i de salut.

Atès que la Renda Mínima d’Inserció no és una prestació qualsevol, sinó que estem parlant del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de prestacions que conforma el nostre sistema de protecció social. És el darrer recurs que tenen  les persones sense feina i amb la resta de prestacions esgotades. És una prestació de supervivència per moltes persones i també per moltes famílies amb infants a càrrec que pateixen indirectament la pobresa.

Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar Social, celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de Governs Locals del 25 de juliol, es va informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei de la RMI, que modifica diversos aspectes del funcionament del PIRMI, els col·legis professionals, els sindicats, la patronal del sector, les entitats socials presents, i el món local van manifestar el seu malestar per haver rebut una convocatòria sobtada que impedia aportar millores a la proposta de Decret.

Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s’han produït s’han realitzat mitjançant l’acord polític i social amb el màxim de grups parlamentaris, amb el món local, i els sindicats i les entitats socials.

Atès que manquen recursos humans municipals i autonòmics per fer un seguiment acurat dels beneficiaris de la RMI, així com també serveis i recursos de formació i orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació.

En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.- FER ARRIBAR a la Conselleries de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i Ocupació el malestar i el rebuig de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a les seves darreres decisions en relació al PIRMI per entendre que suposen un menysteniment al món local, als i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i a les moltes persones que participen del PIRMI, així com un retrocés en les línies de treball que ajuden a afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania.

Segon.- DEMANAR al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament urgent a aquelles persones que encara avui no han rebut la seva prestació tot i complir amb els requisits vigents del PIRMI i que el sistema de pagament de la RMI sigui sempre per transferència bancària.

Tercer.- DEMANAR al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de Desplegament de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció fins a poder arribar a unaproposta de major consens amb el Món Local, els Grups Parlamentaris, els Agents Socials, el Tercer Sector Social, els Col·legis Professionals i la ciutadania en general.

Quart.- MANIFESTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels Serveis Socials Municipals de participar del debat per la reforma del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i per l’impuls d’un nou Pla contra la Pobresa a Catalunya.

Cinquè.- DEMANAR a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics i que aquests puguin fer un millor seguiment de les persones participants al PIRMI, així com un major nombre de serveis i recursos de formació i orientació laboral.

Sisè.- TRASLLADAR aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’ACM, als agents socials, al Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector Social.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions:

Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: Vull començar dient que, des del nostre grup del PSC, nosaltres recolzarem i aprovarem o direm que sí a aquesta moció. De tota manera, aquesta moció ha estat presentada per molts Ajuntaments pel grup d’Iniciativa d’una manera molt genèrica, i a mi m’agradaria que es pogués fer una reflexió més concreta a la realitat que manca en aquesta població, la nostra, que és les Franqueses. Bé, particularment, jo com a regidora penso que estic molt d’acord amb aquestes propostes que fa Les Franqueses Imagina, perquè penso que han tocat una mica la llaga social, i també m’agradaria afegir algunes percepcions, perquè com a representant de l’Àrea de Serveis Socials, evidentment toca. Jo voldria dir algunes coses com, per exemple, el risc de descrèdit que es fa en els professionals dels serveis socials. Quan dic això em consta que m’enteneu, perquè són les persones que estan a primera fila, són les persones que coneixen la realitat d’aquelles persones que venen a demanar un ajut concret, i en aquest cas, un dels ajuts que s’està parlant en aquest moment és el tema del PIRMI. Es fan informes basats en els expedients que realitzen els professionals, aporten els seus recursos humans, nosaltres aportem els recursos econòmics i, a més a més, ells vetllen pel suport social. Aleshores, els expedients emesos pels professionals dels serveis socials es veuen qüestionats per la Comissió Interdepartamental. Per què? Perquè, al nostre judici, aquest Comitè està constituït per persones de Recursos Humans, no per persones professionals del sector social, i en realitat això també provoca una doble tasca, i a més a més molta més despesa econòmica. No oblidem que aquestes modificacions del RMI han sigut molt dràstiques, estan sense consens, han sigut emeses en unes dades (en vacances) que no ha donat prou espai de temps perquè es pugui donar una mínima informació als usuarisde que no podrien rebre les seves prestacions. Això ha provocat que moltes persones en aquestes situacions s’hagin adreçat a l’Ajuntament a demanar un ajut d’urgència, en el qual com us puc garantir, les despeses d’ajuts econòmics a l’Ajuntament estan bastant “tocades” i a més, això en el futur ho estem mirant. En aquesta situació, els professionals de serveis socials, concretament el nostre, quines són les seves mancances? I aprofito una mica per incidir en això, perquè crec que és molt important. Els serveis socials es veuen col·lapsats, això per començar. La saturació de persones que han quedat per exemple, sense la prestació de l’atur. Hi ha situacions de desesperació social (i no estic exagerant) en les quals hem de buscar unes noves fórmules d’ajudar. Hi ha casos de famílies que estan a la línia del que és l’exclusió social. Aleshores, la pressió que fan els  usuaris als  treballadors és bastant gran. Pressió, violència, una mica d’agressió verbal... Hi ha llistes d’espera de més de tres mesos, hi ha el retall de recursos, com estem parlant aquí a nivell social, tant com el tema Projecte Infància, importantíssim, els nens són els que també pateixen aquestes retallades en aquests ajuts, ajuts econòmics, i que la responsabilitat per part de la Generalitat sigui d’afegir recurs humà, no estem parlant només de recurs econòmic. Les retallades dels serveis bàsics poden comportar problemes, problemes greus de conflictivitat social. Si l’atur empitjora, vol dir que la gestió serà complicada i el cost de l’extinció de determinats expedients del RMI encara implicarà un cost afegit. I això l’hem de pagar nosaltres, els Ajuntaments. Segons les dades del Departament de Treball, d’empresa, entre octubre i març de 2012 i dades estadístiques, quasi el setanta per cent de les persones d’atur entre aquestes dates que he dit, esgotaran la seva prestació. Aleshores, què farem a l’Ajuntament? Quines aportacions, quins ajuts els hi donarem a aquestes persones? El risc d’exclusió és molt gran i jo estic d’acord que s’han de prendre mesures d’eradicar el frau, perquè és un dels objectius d’aquestes retallades, però si volem construir un sistema més just i solidari, hem de donar temps suficient per un canvi. Sempre. La clau està (que es diu molt fàcilment però jo hi crec en això) en fomentar els valors de la societat amb el civisme, la responsabilitat individual, les obligacions dels ciutadans davant de l’acompliment dels  requisits exigits en aquestes modificacions; analitzar les situacions de la mateixa manera que hem de tenir cura del benestar social. I tot això comporta temps, comporta implicació, dedicació i recursos.

Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: El nostre grup votarà a favor de la proposta. Una cosa volíem demanar i, tot i veient la data en que va sortir, el dia vint-i- sis d’aquest mes a la Vanguàrdia, que posava: “Sis mil falsos casos de PIRMI”, una cosa sí que volíem: demanar una modificació, una esmena que seria en el segon punt, on posa que el pagament es fa per transferència bancària, posar que sigui per xec nominatiu. No, no, només per xec nominatiu.

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Gràcies per situar-nos en la situació que tenim. Tu has dit: “és molt greu” i nosaltres volem donar testimoni que un veí fa poc es va llençar al tren per una situació extrema de depressió per una situació. D’acord? Bé, dos. Un és va suïcidar també en un cotxe. Dit això, jo pensava que em demanaria més aviat treure la primera part, la de fer el pagament urgent a aquelles persones que avuiencara no han rebut la seva prestació, que seria la part en que una mica el Govern s’està agafant per dir: “he fet això perquè hi ha un frau”. A la segona part, el mateix Govern (i si m’equivoco tu em rectifiques) després d’aquest primer xec està fent la transferència via bancària, per tant és absurd demanar-li al Govern que faci una cosa que ja està fent ara mateix. Ja l’estan fent ells mateixos, d’acord? De fet, la Llei s’ha tornat molt més dura, té un termini que són vint-i-quatre mesos amb una sèrie de controls, que amb això estem totalment d’acord. Evidentment, igual ha faltat aquest punt de rigorositat i seriositat. El que no pot ser és que en lloc de seure’s amb els professionals i dir: “aquí hi ha un punt d’aprofitament per part d’algú, no sé de qui, d’algú” i no dic noms com han dit alguns assenyalant alguns immigrants... “D’alguns”. Anem a veure com podem solucionar això, o no? Per la brava, perquè aquí mano jo, i punt. A veure si tenen els mateixos pebrots, amb perdó, per aplicar aquest impost als rics que va anunciar el senyor Mas. Amb aquests han començat a dir que han de consensuar amb l’Estat espanyol, per fer això. Però els que no poden, els que depenen de mi, aquests els “machaco” i els trinxo si cal... Tot en nom de que hem de tenir una economia sanejada. Sense consensuar amb professionals. Hi ha professionals del sector (i a mi em consta perquè jo hi treballo) que aquest estiu ho han passat fatal, arribava gent i tenien ordres de no tramitar ni un sol RMI més, i això no ha sortit a la premsa. I això és molt greu. Per tant, jo demano que podem retocar la primera part, però la part del xec, és que no... Jo demano que voteu a favor.

Intervé el senyor ALCALDE: Jo explicaré el vot de Convergència i Unió, que era un vot en principi “No”, però les vostres intervencions també ens fan anar cap a l’abstenció en aquest aspecte. El que està clar, per nosaltres la justificació del “No” era que l’actuació de la Generalitat no sé si es correcta o no correcta amb les formes, però ha detectat un dinou per cent de frau, i això és molt. I això és molt. Era gent que igual estava a l’estranger i seguia cobrant el PIRMI. Jo no sé si els fins justifiquen els mitjans, això és maquiavèlic, però el que està clar és que hi havia aquest frau. Per la resta, què podem fer nosaltres i què pot fer el govern de les Franqueses? Jo crec que en els pressupostos i en les modificacions de crèdit que hem fet, ho estem fent. La partida de l’any 2008 era de 24.000 euros, la partida a 1 de gener de 2011 són 25 i escaig, més els 90.000 de modificació de crèdit que hi aniran incorporats. I ara, el que ens falta és desenvolupar nosaltres, aquí (tenim una feina que hauríem de fer tots plegats), un reglament que la senyora Gisela Santos ja hi està treballant, un reglament consensuat per tothom en el tema dels ajuts socials. Si això ho aconseguim, jo crec que les Franqueses podrà estar orgullosa de tenir un Reglament d’ajuts socials, dins de la situació que tenim, de la situació crítica que tenim. A partir d’aquí, nosaltres ens abstindrem. Passem a votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels grups municipals LFI, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i CPF, i cinc abstencions dels regidors dels grups municipals CiU i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!