1
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER REBUTJAR LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011.

Atès que en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va comprometre a unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça  d’Escola Bressol municipal i 600 euros per plaça d’Escola de Música i Dansa municipal fins el curs 2010-2011.

Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció de les aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansa i per a les llars d’infants per al passat curs 2010-2011.

Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement l’aportació del Departament d’Educació sobre els pressupostos municipals d’aquests serveis de l’any 2010, que ja estan liquidats, i els del 2011, que estan executant-se, significant un evident incompliment dels acords adquirits i un greuge vers els municipis que presten els serveis municipals d’educació infantil (0-3) i d’ensenyaments artístics.

Atès que aquesta decisió, a més d’una irresponsabilitat i del trencament unilateral dels acords, suposa un greu prejudici pels ajuntaments que fan en la tasca educativa molt més del que els correspon, assumint la despesa de serveis no obligatoris que la Generalitat no assumeix.

Atès que aquestes decisions agreugen el dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat d’aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als ajuntaments.

Atès que l’incompliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no poden repercutir en la taxa que han pagar les famílies i carregar encara més sobre els ciutadans pel manteniment d’aquests serveis municipals.

Atès que no compartim l’anunci de retallada pressupostària del Govern de la Generalitat sobre la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la poca informació i les formes d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la comunicació als municipis afectats en ple període estival, provocant un major desconcert i significant una manca de lleialtat entre administracions.

Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts ajuntaments, sobretot els petits i mitjans, es vegin obligats a replantejar l’oferta educativa i amenaça el futur d’escoles bressol i escoles de música i dansa.

Atès que en els darrers anys l’esforç realitzat per la creació de més de 30.000 places d’escola bressol pública ha estat importantíssim, al final s’han creat més de 46.000 places públiques noves, i és essencial el manteniment del finançament de la Generalitat per garantir el sosteniment del servei i la garantia d’accés del conjunt de la població.

Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com  a prioritat política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la importància que tothom hi pugui accedir.

En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- REBUTJAR les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llars d’infants per al passat curs 2010-2011.

Segon.- DENUNCIAR l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de lacomissió mixta Departament d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis) i les addendes específiques signades amb el nostre ajuntament fins al curs 2010-2011.

Tercer.- SOL·LICITAR un finançament adequat a les escoles bressol i als centres d’ensenyament musical i dansa garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments municipals.

Quart.- NOTIFICAR l’acord del Ple Municipal, al Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música, a totes les associacions de pares i mares de les escoles, als centres d’educació infantil i a l’Escola de Música i Dansa del municipi.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions:

Pren la paraula el senyor ALCALDE: Jo voldria aclarir el vot de Convergència i Unió, el vot negatiu en aquesta moció. I voldria llegir el que veritablement des del Departament ens diuen. Votarem que no, no sé si amb el cap i no amb el cor (no sé com dir-ho), perquè amb bones paraules, nosaltres patirem aquestes retallades i l’Ajuntament de les Franqueses patirà aquestes retallades, però evidentment tenen un motiu, i el motiu us el llegiré breument. “Cal tenir en compte que aquestes ajudes neixen amb l’esperit dels terços: un terç l’assumeix la Generalitat, un terç l’Ajuntament i un terç la família. Cal saber quin és el cost real d’una plaça en el municipi en qüestió i probablement, s’arribarà o es supera el terç. Cal tenir en compte també que inicialment hi havia el compromís de crear trenta mil places d’escola bressol, i se n’han creat gairebé quaranta-sis mil. Les Franqueses, en aquest aspecte també, no n’hem creat tres vegades més sinó cinc vegades més. Els diners que ara falten, es van gastar en inversions no previstes i finalment, s’ha invertit molt més del que estava previst. Tal com està el panorama, les decisions són delicades i els temps que venen són difícils. Com a mínim els passem amb un govern seriós i competent a la Generalitat” (i això és discutible, evidentment, per vosaltres) “que fa allò que ha de fer, allò que ens salvarà com a país, i no allò que li donarà vots d’aquí a tres anys. No ens agraden aquestes mesures, per poc que poguéssim serien anuncis d’increment i no de decreixement, però no és possible.”

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: A mi ja m’agrada que, quan el president “toca firmes” algú es posi firme. Ja m’agrada. Perquè vosaltres sou d’allà, no? (...) Però el que estem parlant aquí, és que estan incomplint un conveni que van signar amb les dues Federacions de municipis en el qual es comprometien a unes subvencions. Us recordo que les escoles bressol són una espasa de Damocles que està a sobre dels municipis, perquè sí que és cert que una part la paga la Generalitat, una altra part la paguem nosaltres i una altra part la paguen els pares, però és una competència que no toca als Ajuntaments i que és una milionada. D’acord? Per tant, si a sobre d’anar-nosdonant competències que no ens cauen, després tenim unes retallades del vint-i-tres per cent, aquesta retallada qui l’aportarà econòmicament? L’Ajuntament? Els pares? Perquè és clar, el primer ja diu: “Ei, jo no pago més”. D’acord? O retallareu serveis, com estan plantejant alguns Ajuntaments? Perquè això aboca a retallar serveis, a amortitzacions de llocs de treball.... Nosaltres el que diem és que ja ens sembla bé que vostè faci aquesta reflexió. Però aquesta reflexió és pròpia d’algú que l’està defenent al Congrés dels Diputats. Vostè té una problemàtica com Alcalde. I les dues Federacions la reconeixen, aquesta problemàtica. I vostè ha de reaccionar com Alcalde, no com a militant de Convergència i Unió. Li demano que el torni a reconsiderar, aquest vot.

Respon el senyor ALCALDE: Reconsiderem el vot, i ens abstindrem.

Pren la paraula el senyor PROFITÓS: No tenia previst intervenir, pensava limitar-me a votar a favor de la moció. Però vaja, el nostre Alcalde quasi que m’ha fet saltar de la cadira. Si, senyor Bernabé, m’ha trepitjat una mica. En qualsevol cas, a veure, jo diria que aquí... crec que cal distingir, encara que estigui ara en el mateix sac, entre una escola bressol i el que representa de necessitat, i una escola de música i el que representa de necessitat. Ara mateix, ja no estem acomplint el tema dels terços. Ara mateix, en aquest municipi el Patronat de Cultura té un deute reconegut per la Generalitat i pendent de cobrar superior als quatre-cents mil euros, en concepte de coses que ells ens deuen a nosaltres, de subvencions aprovades sobre aquest tema. D’acord? A veure, és el que és. Aleshores, jo diria que aquí hi ha una expressió que és la de “cornuts i pagar el beure”. Cornuts ja ho som ara mateix, i la veritat és que el beure, de cara a l’any 2012, no estarem en condicions de pagar-lo. Aleshores, hi parlarem entre tots. Però vaja, el meu vot com a representant d’Esquerra serà favorable a aquesta moció que vostès presenten, i en aquest sentit em sembla que tots hem deixat clares les nostres posicions.

Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Només volia confirmar que el nostre vot serà favorable a aquesta moció i que entenem, estem absolutament d’acord amb tot el que ha comentat, sobretot perquè ja no es tracta tant d’algunes possibles o necessàries retallades pel bon funcionament (perquè realment tots sabem i estem d’acord en que ens hem d’estrènyer el cinturó) sinó que el que no es pot fer, és anar “a saco” i dir “doncs el que vam dir, ara ja no ho diem”. Perquè, a qui vas a reclamar? Qui s’ha de fer càrrec d’això? Els Ajuntaments? Perquè les famílies ja no hi són, la majoria. Vés a reclamar-los, no ho poden fer. Això és el mateix que estan pretenent fer en aquests moments amb les llars d’avis i companyia, que a tres dies de pagar les nòmines els hi diuen: “No, aquest mes no cobraran i el mes que ve tampoc. Ja ho arreglarem”. Miri, perdoni, d’acord en que s’han de fer sacrificis, però no ens passem. Perquè igual es pot reordenar per d’altres vies.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels grups municipals LFI, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, CPF i PxC, i quatre abstencions dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!