0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INSTAR EL GOVERN DE L'ESTAT QUE NO SIGNI EL CONVENI BILATERAL AMB EL MARROC QUE ATORGARIA EL VOT A LES ELECCIONS LOCALS ALS IMMIGRANTS MARROQUINS.

Atès que al Marroc es va aprovar l’1 de juliol de 2011 una nova Constitució que permet als estrangers allí residents participar en les eleccions locals, i essent que la ministra d’Afers Estrangers del Govern espanyol va manifestar al respecte que signaria acords per a què aquest dret fos recíproc per als marroquins que resideixen a l’Estat espanyol.

Atès que a l’Estat espanyol resideixen en aquest moment gairebé 600.000 immigrants marroquins que tindrien dret a vot en les eleccions municipals si se signés aquest tractat internacional, dels quals més de 200.000 a Catalunya.

Atès que abans de les eleccions municipals del 22 de maig en una enquesta feta al portal web de La Vanguardia que plantejava si els immigrants amb residència legal a Espanya haurien de poder votar, un rotund 77% dels enquestats va respondre que no; al programa El Món de RAC1 dirigit per Jordi Basté un significatiu 78% va manifestar-se en contra, i; el 89% dels enquestats a Els Matins de Josep Cuní de TV3 també es van pronunciar contra el vot immigrant.

Des de PxC pensem que els governs locals els hem de decidir la gent de casa i no pas els estrangers. Però en aquest cas en concret, no es pot concedir el dret de vot a ciutadans d’un Estat que reivindica la sobirania territorial d’una part del nostre país. A més, no poden decidir el nostre futur sense importar el seu grau d’integració social, el seu coneixement de les llengües oficials, les seves conviccions democràtiques o el seu grau de radicalitat religiosa.

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, com a representant de tots els seus veïns, sol·liciti motivadament al Govern espanyol que no signi el Tractat internacional amb el Marroc que atorgaria el dret de vot per participar en les eleccions locals als immigrants marroquins legalment residents a Espanya.

Segon.- Que aquest acord es traslladi al president del Govern central, al ministre d’Afers Estrangers, al ministre de Treball i Immigració, al president del Congrés dels Diputats i als grups polítics amb representació en aquesta institució.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions:

Pren la paraula el senyor ALCALDE: Nosaltres, el grup de Convergència i Unió, ens abstindrem en aquest punt. No tenim la normativa clara i això és una qüestió de normativa, jo no em veig capacitat de votar altre cosa que abstenir-me.

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: A veure, nosaltres en aquest punt votarem “No” al que està demanant, tot i que faig una reflexió personal. Crec que el que fa el govern socialista tampoc és l’idoni. Nosaltres creiem que qualsevol persona que arriba aquí, independentment de la seva nacionalitat, tingui o no un visat, a la llarga, amb el seu treball i la seva permanència hauria de tenir dret a vot. Per tant, crec que el camí que està emprant el govern de l’estat espanyol no és el correcte, perquè aquí concretament a les últimes eleccions només tenien dret a vot noranta-tres persones de fora de la Comunitat Econòmica Europea de les moltes que n’hi ha. Per tant, votarem que no a la moció perquè entenem (igual que abans hem votat que sí) amb (...)... i amb el que té raó, recolzarem a Plataforma per Catalunya, tot i que no és un partit que ens agradi com a concepte. Però en aquestes coses, entenem que es cedeix al que és aquí, i a més a més no aporta res sinó tot el contrari, votarem que no.

Pren la paraula el senyor BADIA: A veure, és un conveni que el vol signar, la Ministra, i jo crec que ens perjudica bastant. I crec que aquest conveni perjudica a tots els ciutadans d’aquí. Crec que de la manera que està ara, són deu anys perquè una persona que estigui aquí pugui votar. Jo crec que ara ja està bé el sistema, perquè es veu si es poden incorporar, i si va bé. Amb aquest sistema crec que no pot funcionarde cap manera perquè entre el Marroc i aquí, estaran empadronats aquí i al Marroc. Hi anirien al Marroc i hi estarien al Marroc, i hi estarien aquí. Jo crec que no tinc res en contra del Marroc ni res, però...

Comentaris del públic assistent.

Continua el senyor BADIA: Ho tenim clar. Si vostès van a un bar marroquí, les dones no poden entrar, no sé si ho saben. I aleshores, jo crec que és una moció interessant pel poble, i que voti cadascú.

Intervé el senyor ALCALDE: Alguna intervenció més? Passaríem a votació.

SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup municipal PxC, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC, LFI i ERC- AM, nou abstencions dels regidors dels grups municipals CiU, PP, UPLF i CPF, i per tant, amb el quòrum legal

0 Opinions
Resultat ple municipal
1
7
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!