0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA MILLORA DEL SERVEI DE RODALIES.

Atès que el servei de Rodalies és un del serveis públics de transport més utilitzat pels ciutadans del municipi i amb el desig que segueixi creixent el seu ús, cal que es vagin millorant les freqüències i els serveis que es presten a l’usuari.

Atès que s’ha posat en funcionament la nova línia R-8 de Granollers fins a Martorell, i que a la línia R-2 Nord hi ha molts trens que acaben a Granollers, deixant molts pobles del Vallès Oriental sense que hi arribin aquests trens i que igualment necessiten aquest tipus de servei com la resta de la comarca.

Atès que és relativament fàcil reorganitzar les línies de Rodalies R-8 i R-2 perquè arribin fins a Sant Celoni i així tots els municipis d’aquesta línia puguin gaudir del mateix servei, ja que en l’actualitat hi ha demanda per justificar l’esmentada reorganització de les línies per permetre una millora general del servei de Rodalies.

ACORDS:

Primer.- INSTAR el Govern de la Generalitat de Catalunya a emprendre les accions necessàries per reorganitzar el servei de Rodalies perquè la línia R-8, de Martorell a Granollers, i la línia R-2 Nord, que acaben a Granollers, finalitzin el seu trajecte a l’estació de Sant Celoni, amb la finalitat de millorar la freqüència de pas i facilitar la millora de servei en els pobles d’aquestes línies.

Segon.- COMUNICAR aquest acord al president del Govern de la Generalitat de Catalunya, al conseller de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i als municipis de la línia de Rodalies afectats.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions:

Pren la paraula el senyor TORNÉ: La moció que és de la línia Barcelona-Portbou, però que és rodalies Barcelona-Sant Celoni, és demanar que la línia R8 Granollers- Martorell acabi a Sant Celoni, i que les línies que acaben a Granollers Centre puguin anar també a Sant Celoni, i per tant amb una despesa molt similar, tota la línia de rodalies d’aquell cantó tindrà les mateixes freqüències de pas que ara, des de les Franqueses cap amunt no tenim. Jo penso que és una cosa lícita que altres pobles estan demanant com Cardedeu, Llinars, Sant Celoni, tots aquests pobles de més amunt, i em penso que és correcte el que això es modifiqui.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!