1
0
Vota!

APROVAR ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2011.

VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2011, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut, les societats mercantils de capital públic Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i la relació de llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat informat favorablement per la Intervenció.

VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT els Pressupostos Generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i les societats de capital públic Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., juntament amb la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2011.

Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si s’escau, al·legacions o reclamacions.

Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el senyor BADIA: He vist que, d’aquests pressupostos, hi ha un informe d’Intervenció que està signat per la Interventora. Jo crec que no és vàlid perquè ells no pot fer informes. L’hi pregunto: per fer aquest informe i signar-lo, la Interventora hauria de ser funcionària, senyor Secretari? Tinc aquí el Decret que va aprovar el Departament de Governació i d’Administracions Públiques, el 7 d’octubre de 2008 (si vol l’hi passo), a l’article 30 ho diu ben clar.

Respon el senyor ALCALDE: Els informes mai són vinculants. No, els informes en aquest aspecte no són vinculants. No votem els informes, votem els pressupostos. És molt diferent això. Jo ja l’he dit que en aquest aspecte, en el tema de la Interventora i de la Tresorera, tindrà un informe jurídic, en el menor termini possible, d’acord ? Però els informes, li repeteixo, no són vinculants. El que és vinculant és el pressupost i és el que avui votarem. Alguna intervenció al respecte? Senyora Claveria...

Pren la paraula la senyora CLAVERIA: En aquest punt número 6, respecte dels Pressupostos de 2011, els diré que el nostre vot serà negatiu pels motius que ara explicaré. Aquests motius, naturalment, van dirigits a tot l’equip de govern peròespecialment al senyor Àngel Profitós, que és el regidor de l’Àrea d’Hisenda, i que n’és, entenc, el responsable. En primer lloc, no podem estar d’acord amb un document que vostès anomenen “pressupost” (com ja li vam dir la setmana passada quan ens vam reunir perquè ens ho comencés a explicar) quan nosaltres considerem que s’aproxima més a un expedient de liquidació de compte municipal, i que té com a finalitat donar cobertura a la situació irregular de funcionament econòmic d’aquest Ajuntament, doncs portem tres anys...

Interromp el regidor senyor PROFITÓS: ...un expedient, de què?...

Respon la senyora CLAVERIA: ... econòmic, de liquidació de comptes. Doncs, com deia, creiem que l’ única finalitat que té aquest document és la cobertura de la situació irregular del funcionament econòmic de l’Ajuntament, doncs portem tres anys sense pressupost municipal, amb el que això comporta en el procediment irregular de les despeses fetes per Decret. Podem entendre, no obstant, que vostè hagi volgut fer aquest exercici per conèixer “el terreny que trepitja”, això és molt comprensible. Ara bé, d’això a anomenar-lo pressupost, crec que hi ha una distància. Un pressupost pressuposa el moviment econòmic que hi haurà durant l’any. A hores d’ara, a les dates en que estem, tot “el que s’havia de vendre, s’ha venut”, i tot “el que s’havia de comprar, s’ha comprat”. Per tant, no té massa sentit. Ens hauria agradat més que els esforços que estic segura que vostè hi ha dedicat, s’haguessin aplicat a treballar pel nou pressupost de 2012. Tenint en compte, és clar, una redistribució dels recursos possibles, no ficticis, donada la precària situació econòmica del nostre Ajuntament. Ens trobem avui amb que ja s’han superat els cent dies d’aquest govern sense que haguem vist cap mesura d’austeritat ni en la dimensió de la plantilla de personal, ni en el cas dels polítics, ni en despeses supèrflues no prioritàries que cal redefinir per poder afrontar la greu crisi d’ingressos que patim de manera directa i, indirectament, de les altres Administracions. S’han de prendre mesures per resoldre la insolvència de Tresoreria que fa que molts industrials que treballen per l’Ajuntament o que han treballat per l’Ajuntament no cobrin les factures des del mes de gener. Ni l’auditoria ni la Comissió de finances, anunciada per vostès en diverses ocasions, s’han posat en funcionament; tan sols porteu aquest expedient, per nosaltres quasi de liquidació com deia abans, per cobrir la legalitat econòmica municipal, però no aprofundiu en els problemes ni doneu a conèixer possibles solucions per salvar el funcionament de la institució i, el que és més important, preservar els serveis municipals prioritaris que cal mantenir per no patir un bloqueig massiu del seu funcionament. Demanem a aquest equip de govern una veritable actuació econòmica que faci més sostenible la realitat econòmica municipal i que permeti garantir els serveis bàsics i fonamentals de la ciutadania. Com he dit al començament, el nostre vot serà negatiu.

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Nosaltres ens abstindrem d’aquests pressupostos. Ens abstindrem com una mesura de confiança cap a aquest equip de govern perquè entenem que s’ha trobat amb aquesta situació i que, per tant, tot el que ha dit la senyora Claveria és cert, és un tancament fins a data d’avui de tot el resultat de 2011 més la previsió fins a finals d’any. Tot això és cert. No votarem a favorperquè crec que aquest Ajuntament, per exemple, ha aprovat una relació de plantilles, de llocs de treball, quan encara no tinc constància que s’hagi assegut a plantejar quin tipus d’organigrama vol, si continua amb el mateix organigrama o no i, accepta en aquest pressupost, l’herència de tres anys d’una forma de funcionar que no reixia perquè es boicotejava en aquest Ple. L’equip de govern tenia una forma de treballar que no era l’adequada, però era pel “boicot” d’aquest Ple, d’acord? Per tant, abans d’aprovar aquests pressupostos, algú s’hauria d’haver assegut, veure quins passos va donar aquest equip de govern sortint, i si valida aquests passos. Votar a  favor d’aquests pressupostos valida aquests passos, ens agradi o no ens agradi. Per tant la nostra primera intenció era votar no, però entenem que aquesta situació és heretada, li cau a vostès de dalt. I entenem que als propers pressupostos sí que tindran aquesta voluntat de treballar en una possible remodelació i el no malbaratament de recursos, com per exemple, la factura de l’electricitat de 2008 respecte de 2011: és escandalosa la pujada que ha fet.

Pren la paraula el senyor BADIA: Jo li faré tres preguntes. En aquests pressupostos no hi crec, senyor Profitós. De tota manera, senyor Alcalde, l’hi he de dir a l’equip de govern que “gràcies”, perquè en tres dies ens han donat aquests pressupostos per poder-los mirar. A dia d’avui, senyor Alcalde, no s’ha fet la Junta de Portaveus: no sé perquè serveix. A dia d’avui, senyor Profitós, la Comissió de Finances, que jo sàpiga, tampoc no s’ha fet. I ara ja faré les meves tres preguntes, que a veure si me les sap contestar, sinó després ja li contestaré jo. De l’empresa Entorn Verd, SA, la despesa del personal és fins a desembre? Al pressupost de 2008 hi havia una inversió pel poble d’un milió d’euros, on és ? Una altra pregunta és aquesta: a l’últim Ple, no sé si se’n recorden tots, tots els regidors que estem aquí, es va aprovar un crèdit de Benestar Social, una partida de noranta mil euros, sí, una modificació de crèdit, amb el seu número que tinc aquí apuntat, de noranta mil euros. La meva pregunta: on són en aquest pressupost de 2011 ? I la última ja és que, és clar, tots els Ajuntaments ho saben i jo almenys no ho sé, quin deute té aquest Ajuntament a data d’avui? Perquè tothom, tots els Ajuntaments ho han dit, aquí no sé, potser és que no hi ha deute...

Respon el senyor PROFITÓS: A veure si sóc capaç d’anar-ho contestant tot de mica en mica. La seva intenció de vot, senyor Badia? O se la reserva per a veure...

Comenta el senyor BADIA: Me la reservo per després, que canvio el vot molt contínuament...

Continua el senyor PROFITÓS: Anem per parts. Si vol començarem pel final, que és el que tinc més fresc: el deute d’aquest Ajuntament. Factures que estan pendents de pagar, aproximadament a data d’avui, representen més de dos milions i mig, i menys de tres milions d’euros, al voltant dels dos milions vuit-cents, dos milions nou-cents mil euros. Segona pregunta: perquè no hi són aquests noranta mil euros que es van passar de l’àrea d’Hisenda a l’àrea de Serveis Socials ? Perquè aquest pressupost, i celebro que els altres regidors no ho hagin preguntat, aquest pressupost està fet a data 1 de gener. Aquest pressupost, en el proper Ple, incorporarà totes les modificacions decrèdit, no només aquesta sinó totes les modificacions de crèdit que durant aquest any s’han estat fent. Sí, és el procediment correcte, senyor Badia. Amb la qual cosa hi ha partides en aquest pressupost que tenen un import superior al que realment tindran, i hi ha partides que tenen un import inferior. Si nosaltres fem un pressupost des de l’1 de gener fins el dia 31 de desembre de l’any 2011, encara que el fem en el quart trimestre, aquest pressupost recull unes coses inicials i posteriorment, en qüestió de dies hi aniran a parar en el proper Ple, i veurem reflectides totes les modificacions, no aquestes sinó totes les modificacions de partida que s’han estat fent. Em preguntava pels sous d’Entorn Verd. Els sous d’Entorn Verd són dins d’aquests números i vostè els ha pogut llegir, quina és la pregunta ?

Respon el senyor BADIA: Si és fins a desembre... si és fins a desembre el sou.

Continua el senyor PROFITÓS: És la previsió que hi ha fins a desembre. Si vol, agafo el pressupost i ens el mirem, vull dir... Realment, no em sé de memòria totes les pàgines del pressupost. El dono per contestat, com a mínim en la primera tanda. Regidor Bernabé: d’entrada li agraeixo l’abstenció. A veure si sóc capaç de convèncer-vos, tant a vostè com al seu company de grup. Té raó en que això és una herència i, si em permet, estiguin al cas mentre contesto a la regidora Claveria. El primer que he dit era que el principal culpable d’aquests pressupostos era jo. Doncs sí, d’alguna manera, sí. Són uns pressupostos que no són uns pressupostos, sinó que són una liquidació. A veure, és un pressupost que dóna molt poc marge, jo diria que són els pressupostos menys polítics de la història dels pressuposts d’aquest municipi i possiblement de tots els municipis. Per què? perquè és veritat el que vostè diu que hi ha “una part important del peix que està venuda”. Aquests pressupostos no són els que, a mi, com a regidor d’Esquerra, m’hagués agradat fer, no són els que l’equip de govern hagués volgut fer, però són uns pressupostos. Si vostès tenen la intenció de votar-los en contra, farà molts anys que no aproven uns pressupostos. I en aquest poble fa molts anys que no aprovem uns pressupostos. A mi em sembla que comença a tocar. No és veritat que no tingui cap sentit presentar uns pressupostos en el mes  de setembre. Jo li diria, primer, que per dignitat, perquè a les Franqueses ja ens toca tenir uns pressupostos, digui-li dignitat, digui-li “vergonya torera”, digui-li com vulgui, però em sembla que ens toca. No hi ha mesures d’austeritat? A veure, aquest plantejament jo diria que, com a mínim, és un plantejament que no és encertat. Sí que hi ha mesures d’austeritat, aquestes mesures d’austeritat s’estan portant a la pràctica ja des de aquest govern. S’estan portant a la pràctica en diferents actuacions que, dins d’aquest Pressupost.... és que em sap greu, però dintre de la seva pregunta té la seva resposta... si vostè em diu que aquest Pressupost l’estem fent en el quart trimestre i jo li dic que té raó, no pot demanar-me que, en aquest quart trimestre i quan totes les coses estan pràcticament tancades, dins d’un pressupost hi hagi mesures d’austeritat, més enllà de les que hi ha. On sí que hi ha mesures d’austeritat és en el dia a dia.

I la Comissió econòmica a la que han fet referència alguns d’aquests regidors, aquesta Comissió econòmica, si no està funcionant ja és perquè, fins fa molt poques setmanes, no hem tingut la composició, hi havia gent que no havia tingut temps (per dir-ho d’alguna manera) de dir quin seria el seu representant en aquesta Comissió. AquestaComissió començarà a funcionar en breu, i les persones que són membres d’aquesta Comissió rebran la convocatòria. I aquesta Comissió sí que parlarà dels pressupostos de l’any 2012, entre d’altres coses.

La intenció d’aquest govern és preservar serveis. Per això precisament en el darrer Ple es va aprovar una modificació de crèdit de noranta mil euros, que sortien de l’àrea d’Hisenda (de la meva àrea) i que anaven a l’àrea de Serveis Socials, sabent que la situació que té aquest municipi des del punt de vista de necessitats socials no té res a veure amb la que hi havia l’any 2008, per desgràcia. Més coses a favor de fer uns pressupostos: han parlar de la despesa d’electricitat. Sí que és cert que la despesa d’electricitat s’ha de reduir, i des de l’àrea corresponent estan treballant en una auditoria energètica, i estan treballant en que aquesta despesa es redueixi. I quan toqui, no només amb la llum: amb la llum i amb tots els serveis que té contractats l’Ajuntament. Conforme vagin vencent les concessions (i sóc conscient que n’hi ha algunes que ja estan vençudes, però miri, el dia té les hores que té i no donem a l’abast per fer-ho tot) s’aniran revisant de forma que, si es poden estalviar vuit mil euros, no se n’estalviïn set mil. Però les concessions i els contractes es revisaran. Més coses a favor de fer un pressupost en el mes de setembre: a l’any 2008, en aquest municipi hi havia menys escoles de les que hi ha ara, hi havia menys escoles bressol de les que hi ha ara, i totes aquestes coses, amb pressupost o sense pressupost, s’estan pagant. I s’han de pagar. La única manera, jo diria que digna, que aquestes coses quedin reflectides és que hi hagi un pressupost, encara que aquest pressupost entre una cosa i altra no entri en vigor fins que faltin dos dies perquè s’acabi l’any; no ho sé, però a mi em sembla que toca que un municipi tingui pressupostos. No sé si he contestat totes les preguntes... A la seva disposició...

Intervé la senyora CLAVERIA: A veure, senyor Profitós, potser és que jo no m’he explicat prou bé, però...

Interromp el senyor PROFITÓS: Perdoni, o potser jo no l’he sabut entendre...

Continua la senyora CLAVERIA: Potser sí, no ho sé, qualsevol de les dues coses... Jo en cap moment he dit que aquests pressupostos havien de denotar o demostrar un pla d’austeritat. Ja li he dit abans que “tot el que s’havia de vendre, estava venut, i que “tot el que s’havia de comprar, estava comprat”. El que a mi m’hagués agradat, i ja algunes coses ha començat a apuntar-les aquí, vagament, en aquesta sala, és que ens hagués explicat que sembla ser que sí, que estan prenent mesures, però com a mínim el onsistori no en té ni idea (els altres regidors que no formen part del govern, m’entén?). M’hagués agradat, com he dit abans, que s’hagués treballat amb més intensitat, o que tot aquest esforç que vostè segur que hi ha dedicat, l’hagués dirigit cap als pressupostos del proper any, que sí que han de ser uns pressupostos ben elaborats i on sí que s’ha de veure realment si es prenen mesures o no es prenen mesures d’austeritat. Després, ha comentat una cosa respecte de les modificacions de crèdit que no m’ha quedat gens clara. Jo fins ara tenia entès que les modificacions de crèdit, quan s’aprovaven, era per aplicar-les, no per recollir-les totes i aplicar-les a l’any següent. Ho he entès o no ho he entès bé?

Respon el senyor BADIA: Ho tens entès malament. Comenta la senyora CLAVERIA: Ho he entès malament? Respon el senyor BADIA: Sí

Continua la senyora CLAVERIA: Val, perquè és clar... Expliqui-m’ho, si us plau, perquè no ho he entès. Gràcies.

espon el senyor BERNABÉ: Jo ho sento molt, ens mantenim amb l’abstenció bàsicament perquè jo penso que aquest hauria hagut de ser un ple extraordinari, només amb aquest punt perquè, com el tema de la llum, podríem parlar de moltes altres coses que ens preocupen. Ens ha arribat la informació amb comptagotes  per  diferents motius, tant de les diferents empreses com del pressupost en si. En aquests quatre dies no ens ha donat temps. Ens reservem el fet d’abstenir-nos per poder revisar-ho amb el termini legal, per poder fer qualsevol modificació. Però és que, a més, jo no recordo que la plantilla de personal i la relació de llocs de treball se’ns hagi facilitat, per exemple. La relació de llocs de treball i la plantilla municipal igual està dins de tot això ... hi es, no? però... ha anat tot tan ràpid que no ens ha donat temps de mirar-ho, i per això ens abstindrem.

Pren la paraula el senyor BADIA: Senyor Profitós, no m’ha convençut. Primera pregunta: de l’empresa Entorn Verd, SA, li he preguntat si el personal era fins el desembre. Vostè m’ha contestat que sí.

Respon el senyor PROFITÓS: Em sembla que no l’he contestat, però a veure, vaig a mirar-me els fulls, esperi. D’acord, doncs...

Comenta el senyor BADIA: Ja li dic jo...

Continua el senyor PROFITÓS: Perdoni, senyor Badia, això em sembla que és la pregunta del nen llest de la classe que ja en té la resposta. Digui’m la resposta, si us plau, i digui’m on ho he de buscar...

Comenta el senyor BADIA: Ara li dono la resposta. Per això s’ha fet un pressupost....

Interromp el senyor ALCALDE: Senyor Profitós, deixem que acabi. Senyor Badia, comença i acaba, si us plau?

Continua el senyor BADIA: ...despesa de personal fins a desembre: menteix. Ja li dic jo: menteix. Perquè les dues persones que hi ha de personal, un auxiliar administratiu i un tècnic mig comptable (està en els pressuposts que m’ha donat, li puc donar la quantitat: vint-i-vuit mil euros, setze mil euros), aquestes persones estan treballant per l’Ajuntament i no estan a Entorn Verd. Veritat o mentida?

Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Badia, comenci i acabi, i esgoti el seu segon torn. Vostè ara faci tota la intervenció, haurà acabat els seus torns i després contestarà a la gent que no...

Continua el senyor BADIA: ...també, al pressupost de 2008, que és l’últim que es va fer, que es va aprovar, hi havia inversions d’un milió d’euros, un milió cent mil, i li he preguntat on han anat a parar. Si vostè fa un pressupost, hauria de saber que tot això que m’ha donat, hauria de saber on és aquest milió d’euros. Que se n’ha fet d’aquestes inversions? On estan aquests diners? L’hi dic? Vol que li digui? Ja li dic jo: aquestes inversions eren per fer coses pel poble, com el Centre Cultural que està aturat i vàries coses més. Sap on és aquest milió d’euros? Vol que l’hi digui? I ho pot buscar i està aquí, perquè vostè l’ha posat aquí: en diferents àrees per pagar sous de personal. I si no, pot tornar a mirar. I la tercera pregunta que li he fet, que sempre estàvem... “ajudes de Benestar Social”, “ajudes de Benestar Social”. Fa dos mesos vam passar, com vostè sap, en l’últim Ple, els noranta mil euros per personal. Com vostè ha dit, ajudes de Benestar Social, senyora Gisela, que vostè sempre necessitava ajudes de Benestar Social fins que es va passar el mes passat, que ho tinc ben apuntat aquí. El 2008 es va aprovar, per ajudes socials, escolti’m bé el que l’hi dic, vint-i-quatre mil euros. Vostè em dóna el Pressupost i, sap què hi posa? Ajudes socials, vint-i-cinc mil euros. Escolti’m, no enganyi a ningú. No, no, jo sí que ho entenc. Si vostè fa un Pressupost nou, ha de posar aquí que vostè ha donat noranta mil euros d’ajudes socials a Benestar Social, i aquí no hi és: no enganyi. No enganyi a aquests regidors i a aquest personal.

Intervé el senyor ALCALDE: Ha acabat , senyor Badia? Senyor Ribalta...

Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA: A veure, senyor Badia, jo penso que hi ha moltes coses prèvies que vostè no ha entès d’aquest Pressupost. Perquè tothom ho pugui entendre i quedi una mica clar: el que s’aprova avui -que realment no té tanta importància com la que se li està donant perquè la importància la tenen, com algú altre ha dit, els Pressupostos que fem per 2012, aquests sí que tenen una importància real- és única i exclusivament una regularització tècnica a efectes 1 de gener de 2011. Què vol dir això? Vol dir que, mentre jo he estat alcalde hem treballat amb uns Pressupostos prorrogats de l’any 2008, en els quals es contemplava una situació d’ingressos i de despeses que no era exactament la que hi havia a l’hora de la veritat. Vol dir que, en aquests tres anys, els ingressos han disminuït dels setze milions d’euros que hi havia el 2008, a la previsió, o a la realitat, de catorze mil de 2011, i que per tant, en el moment de fer un tancament del pressupost es donava la situació fictícia que hi havia un superàvit, perquè evidentment no s’havien gastat aquests diners que tampoc no s’havien ingressat. Per tant, el que fem avui ni pels regidors que estem aquí ni per la població de les Franqueses del Vallès té cap transcendència, és una regularització tècnica que es podia fer o no, perquè era perfectament legal treballar amb uns pressupostos prorrogats. És una regularització que ens ha de dir més clar on estem. Evidentment que el senyor Profitós i tota la seva àrea estan treballant preparant els de 2012, però no només ells, sinó tot l’Ajuntament, tots els caps d’àrea, tots elsregidors. I això sí que penso que és el que ens hauria de preocupar a tots, quins ingressos obtindrem el 2012 i com ens els gastarem en el nostre municipi. Jo li puc dir moltes coses. Parlen de la despesa de llum, evidentment des de 2008 fins 2011 hi ha una sèrie d’escoles, una sèrie d’equipaments, unes pujades percentuals del rebut de la llum molt elevades, però en canvi, les partides que a 2008 hi havia previstes per amortitzar crèdit i per pagar interessos han baixat molt, perquè els tipus d’interès des de 2008 estan gairebé a la meitat. Aleshores, precisament per això cal regularitzar-ho. És a dir, el que en un lloc diuen que ha augmentat, evidentment que ha augmentat, hi ha dues escoles ara que no hi eren abans; hi ha un institut; hi ha llar d’infants; hi ha equipaments que no hi eren; hi ha una caserna de la Policia, hi ha una sèrie de coses que consumeixen llum i, com tots saben, el rebut de la llum ha pujat jo crec que més d’un deu per cent. Però, en canvi, en les partides dedicades a amortització de crèdit, com que no ens hem endeutat a pagar interessos (els tipus han baixat), sobra romanent i això s’ha de regularitzar. És només una regularització tècnica, no té més transcendència, la discussió l’hem de tenir en els pressupostos que estem preparant per 2012, això sí que tindrà una transcendència de com gastem, i les mesures d’austeritat, que algunes d’elles ja s’han aplicat. Per tant, jo els demano que, pel bé de tots, senyor Badia, no gasti aquestes energies i s’obsessioni d’aquesta manera perquè no té més transcendència.

Intervé el senyor PROFITÓS: Senyor Ribalta, gràcies... hi ha algú més, a banda del regidor Badia, entre el públic, que no hagi entès el tema dels noranta mil euros? Més que res per tornar-ho a explicar o no. Està entès? (...)

Comenta el senyor BERNABÉ: Quan he començat a parlar, he dit que validar aquests Pressupostos vol dir validar tres anys d’actuacions. Sí, sí, és l’herència, t’agradi o no t’agradi. En aquest cas, per exemple, aquí s’han fet contractacions sense variar la relació de llocs de treball, per exemple. Això és completament il·legal. Això vol dir que vostès estan assumint aquestes contractacions tal i com s’han fet dintre de cada Departament. I jo he dit al principi: “suposo que vostès han fet un estudi de l’organigrama i han decidit que aquesta plantilla és l’adequada”, perquè a mi no m’ha arribat. Per això ens abstindrem. Aquí s’han de votar tots els pressupostos junts, tant el de la Corporació, com el del Patronat municipal d’esports, com el de Cultura, etc..., tot es vota i és “sí”, “no” i no hi ha possibilitat de votar res més, entenc que és una forma de funcionament. Aquí es demostra que són empreses diferents i per tant amb personal diferent, perquè estem votant pressupostos diferents de cada una d’elles, amb NIF diferent.

Intervé el senyor PROFITÓS: Senyor Bernabé, estem assumint una situació, de fet, durant l’any 2011. Vostè participarà a l’elaboració dels pressupostos de 2012, i veurà si aquesta situació s’assumeix durant l’any 2012 o no, parlant concretament d’aquest tema que vostè ha tret. I en els altres temes, vostè participarà. Vaja, no sé quin dels dos, però un dels dos em penso que esteu designats, participareu i  veureu  com funciona la cosa, ens veurem d’aquí a pocs mesos en una reunió com aquesta, potser monotemàtica pels pressupostos de 2012, i aleshores vostès, amb coneixement decausa, votareu en contra, votareu a favor o us tornareu a abstenir. I repeteixo, d’alguna manera, tot i que no és el que m’hauria agradat, gràcies per l’abstenció, segons com ens ho mirem.

Intervé el senyor ALCALDE: Per finalitzar, una breu intervenció meva. Aquests Pressuposts representen que les Franqueses torna a la normalitat. Res més que això. Fins ara, la situació política no era normal, la situació econòmica no era normal, i avui el que fem és un acte de normalitat. Les Franqueses ja és com qualsevol altre poble del costat, que té el seu Pressupost aprovat, t’agradi o no t’agradi, que té un govern, t’agradi o no t’agradi, i aquí podem començar a funcionar i que això no ho pateixi el ciutadà. També us he de dir que en aquests Pressupostos (ara us xocarà el que us dic) jo no he intervingut en res perquè he donat la directriu de que fossin uns Pressupostos totalment tècnics i, com molt bé us han dit, les baralles o les intervencions que hem de fer seran al Pressupost de 2012. Aquí haurà d’haver-hi molt de diàleg, perquè els Pressupostos de 2012 seran complicats. Les Ordenances Fiscals de 2012 seran complicades, però seran “la mare dels ous” de començar (avui ja comencem a funcionar amb normalitat), però el veritablement important seran les Ordenances de 2012 i els Pressupostos de 2012. Feta aquesta intervenció, passem a votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, dues abstencions dels regidors del grup municipal LFI, quatre vots en contra dels regidors dels grups municipals CPF i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!