0
0
Vota!

ESTABLIR EL RÈGIM DE LA DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.

El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula la Senyora CLAVERIA: Bé, avui comencem una nova legislatura i li he de dir que, a la vista del seu discurs, sobretot el d’investidura i els que feia vostè durant la campanya, m’he mantingut tot aquest temps esperançada pensant que de debò hi posaria seny, tan al desgavell polític com a l’econòmic d’aquest consistori. Tal com vostè va dir, al final semblava que a Les Franqueses veuríem “sortir el sol”. Doncs bé, jo avui lamento haver de dir que, meteorològicament parlant, sí que veiem sortir el sol però, des del punt de vist d’aquest consistori, això no té res a veure amb el que avui comencem a percebre sobre com pot anar aquesta legislatura. Tant de bo m’equivoqui... En diverses ocasions, en aquesta mateixa sala, he recriminat a l’equip de govern, i vostè també ho ha fet, el fet que semblava que la crisi passés de llarg d’aquest municipi, sobretot de l’Ajuntament: s’aprovaven despeses innecessàries i elevades que no es corresponien amb la realitat i a la situació que estem vivint. Mesos enrere, a la vista d’aquesta crisi econòmica que pateix el país i també en solidaritat amb la reducció de sous als funcionaris, vam adoptar un acord de ple, per unanimitat, pel qual es reduïen en un 10% les despeses dels sous i indemnitzacions als polítics, inclosos els dels membres de l’equip de govern. Avui vostè porta aquest punt al ple i veiem, en alguns casos, que aquell 10% de reducció s’ha tornat a restablir i que, en el seu conjunt, l’ increment de la despesa en sous i indemnitzacions a regidors i grups polítics s’enfila, permeti’m la “castellanada”, “a la friolera” del 150% d’increment. És a dir, fins ara, l’equip de govern li costava a aquest consistori 190.000€ i avui passa a ser una despesa de 350.000€, això si es queda aturat en aquí i no continuem. Si, a més, tenim en compte l’ increment que es vol aplicar a les tarifes per assistència als òrgans col·legiats, que en alguns casos passa de 41€ a 250€ per sessió, com a resultat tenim aquest gran despropòsit. Ens trobem al mig de l’any, al mes de jliol, sense pressupost i amb una tresoreria desequilibrada que fa que, en la majoria dels casos, als nostres proveïdors se’ls pagui amb un retard de més de 6 mesos i que no poguem ajudar les famílies necessitades, doncs no hi ha prou recursos; reduïm els serveis a la ciutadania perquè no hi ha diners... I vostè ho arregla apujant els preus dels polítics. Voldria creure que, diàriament, vostès en el seu conjunt, fan una repassada als mitjans de comunicació, quedia dia sí, dia també, van plens d’informacions crítiques relacionades amb els increments de retribucions als polítics. Si no fos així, els ho recomano, i potser d’aquesta manera s’adonaran del per què de l’opinió de bona part de la ciutadania respecte els polítics... Tots hauríem de ser conscients de la greu crisi que estem vivint, els primers que hem de donar exemple de sacrifici som els polítics, i no aplicar les “retallades” només a les partides que donen servei i ajuts a la ciutadania. Amb tot el que acabo d’explicar, no obstant, no vull dir que s’hagi de treballar per amor a l’art, és lògic que si es fa una feina, aquesta sigui retribuïda. Però, senyors, els recordo que són vostès els que van dir que s’hi havia de posa seny, els recordo també que aquesta feina la fem tots plegats perquè volem, no pas perquè ningú ens hagi posat una pistola al pit. I amb tot això que acabo de dir, com es pot imaginar, el nostre vot serà negatiu.

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: A veure: jo puc entendre que en un govern ampli es pacti que hi hagi una redistribució de les responsabilitats, però com que, precisament, hi ha una redistribució de les responsabilitats i sou molta gent governant, no cal que hi hagi una aportació econòmica per fer aquesta tasca. Jo entendria que un regidor, dos, tres, acumulessin una quantitat de regidories prou important com perquè es dediquessin a l’ajuntament. No oblidem que molts regidors tenen patronats i tenen tècnics prou vàlids però és que, a més, com ha dit la Núria CLAVERIA, hem apujat les Juntes de Govern Local fins als 250 €.... Això comporta que un regidor que no tingui cap dedicació, a final d’any s’està emportant aproximadament 13.000€ només per assistir a les Juntes de Govern Local. Davant de tot això, i tenint en compte que tots els grups polítics aquí presents hem parlat d’ austeritat, hem parlat de sentit comú, hem parlat de la situació de la ciutadania, de molta gent que està a l’atur i que molts d’ells no cobren; d’un moviment com el del “15M” que ens ha fet reflexionar a tots; davant de tota aquesta gent ens hem compromès, per programa, la gran majoria dels que estem aquí si no tots, a ser responsables i ser austers. Aquests comptes per molt que es puguin assemblar a allò que hi havia abans, no són responsables i no són austers; això sembla un repartiment del pastís pur i dur. Davant d’això, nosaltres presentem una esmena que suposo que no serà acceptada però jo la presento, on diem, darrera de tots aquests punts que ens ha llegit el secretari això:

“ATÈS, finalment, que es considera inadequat incrementar les retribucions anuals brutes de l’alcalde i regidors donada la situació de crisi i per solidaritat amb els empleats públics; que és convenient mantenir la decisió de congelar salaris i retribucions, per ser coherents amb l’article cinquè d’aquest mateix punt, ja que la llei de pressupostos generals de l'estat pel personal no ha incrementat res des de la retallada del juny de 2009, en cap manera les retribucions (...).”

Vostès, en aquest sentit, passen a incrementar un 5,80 aproximadament i un 8,90 totes aquestes retribucions. Per tant, allò que nosaltres demanem - ja que serà impossible que es repensin la quantitat de dedicacions perquè de moment n’hi ha 9 però encara hi ha dos regidors que han de definir si s’incorporen o posaran personal de confiança-,que, com a mínim, es congelin els sous conforme a aquella retallada que vam patir tots els empleats públics l’any 2009. Nosaltres som representants. Després, jo confio en que totsvostès faran la feina, però els polítics, per desgràcia, tenim una molt mala imatge, potser seria adequat que la gent que tindreu responsabilitats feu un exercici perquè  que aquestes hores es vegin, siguin transparents. No sé si s’ha de fitxar o no s’ha de fitxar, no sé com s’ha de fer, però el que no pot ser és que doni la sensació que hi haurà gent que farà la seva jornada, després vindrà aquí una o dues hores i s’emportarà 25.000€ a l’any. Aquesta sensació la hem de trencar, i l’única forma de trencar-la és ser transparents, nosaltres renunciem, a canvi, a l’aportació als portaveus de 3.000€ perquè aquí no s’ha pagat mai, jo penso que, en aquest moment, el que no hi ha d’haver és un increment. A més, no discrimineu portaveus que tenen ja un sou amb portaveus que no tenen un sou, per tant aquí cobraríeu tots linealment 3.000€, la qual cosa significa apujar la paga de 60.000 € a 63.000 € i, en alguns casos, de 40.000 € a 43.000 €. I, sobretot, demanem que la dieta per assistència a la Junta de Govern Local es redueixi i passi a ser 120€ per reunió, que jo crec que està bastant ben pagat, enlloc dels 250 que vostès marquen. Gràcies.

Pren la paraula el senyor BADIA: No em queda res per dir, perquè veig que ja ho han dit els meus companys, però li faré un resum: fa cosa d’uns sis mesos, es va convertir una àrea en “Territori i Serveis”, com vostè sap. Vostè, ara, reparteix aquesta àrea en tres persones (urbanisme, dedicació exclusiva, 3.500€, serveis, exclusiva, 3.500€ i activitats, parcial, 2.000€). Digui’m, vostè, quina feina representa això al mes, quina feina hi ha en aquestes àrees. És vergonyós, ja li dic jo. I li dic una cosa més: a Esports hi destina vostè, també, una dedicació complerta: Ja li dic jo, jo que he estat regidor en aquest Ajuntament: dedicació complerta ni a esports, ni a serveis ni a urbanisme. Ara, degut a allò que ha delegat del Ple a la Junta de Govern Local, potser ara farem moltes obres. Serà la seva intenció la de fer moltes obres...I, a banda d’això, em deixo també, m’imagino que encara falta, la dedicació d’Esquerra Republicana, perquè també l’haurem de sumar. I, ara, li faig tres preguntes i vull que me les contesti: Una, per què vostè canvia la retribució de l’assistència a la Junta de Govern; perquè el canvi de 45€ a 250 € ? La Junta de Govern Local són vostès, per què la multiplica o la triplica de 45 a 250€? I digui’m si hi hauran càrrecs de confiança al marge d’allò que cobraran vostès. I digui’m també si, a més, cobraran dietes, gasolina, “pàrquings” i restaurants, i si, a més, a tindran targeta Visa....

Pren la paraula el senyor RIBALTA: Si, a veure, jo, primer de tot, volia demanar als tres portaveus o regidors que han parlat en nom dels seus partits polítics que tinguessin una mica de cura en les afirmacions que fan, perquè en aquest tema es molt fàcil fer demagògia i és molt fàcil donar dades com a mínim equívoques.

També forma part de la democràcia el deixar parlar, respectar quan algú fa una intervenció, perquè quan algú s’omple la boca de democràcia però funciona a base de xiulets, tampoc l’exerceix de forma prou clara. Per tant, penso que el respecte forma part del nostre funcionament i, de la mateixa manera que escoltem les altres persones, penso que tots mereixem ser escoltats. Jo, el que demanava, i ho torno a dir perquè potser algú ha impedit que se senti bé, és que a les afirmacions que es fan s’eviti aquesta demagògia de donar dades que no són del tot reals, i anem a analitzar-ho i anem aparlar-ne. Per exemple, quan el senyor BERNABÉ parla de la normativa de juny de 2009 que baixa els sous als funcionaris, amb aquesta disposició d’avui encara estem dins de la normativa i li explicaré per què: perquè, quan jo vaig arribar a l’alcaldia, a l’any 2008, el sou que tenia estipulat l’anterior alcalde era de més de 63.000€ i a partir d’aquesta normativa es va baixar el 10%. Aleshores quan vostè fa els números amb aquesta puja no es puja el 5% perquè durant aquests anys no hem tocat l’ IPC, perquè vostè parlava de la crisi, per tant, globalment, estem en nivells molt inferiors al 2007. Quan la senyora Núria CLAVERIA parla que s’apuja la representació a òrgans col·legiats com la Junta de Govern Local, segurament oblida que, quan nosaltres ens en vam assabentar, ells estaven pagant 420€ per assistència a la Junta de Govern Local. Per tant, l’únic que demano es que quan es donen les dades es donin senceres, es donin correctes. El senyor BADIA: m’encanta que tregui determinats temes, perquè la meva dedicació exclusiva, senyor BADIA, és molt inferior a la que cobrava vostè, per exemple.

(...) Reprèn la paraula el senyor RIBALTA: I tant, i tant.... Però, a més, jo no col·locaré cap assessor, ja li dic ara, responent a la pregunta d’ algú. Quan vostè, senyor BADIA, parla de 3.500€, jo li he de dir que la meva nòmina mensual amb dedicació exclusiva no arriba als 2.000€, no hi arriba. Per tant no enganyi la gent, no enganyi la gent, està mentint, està dient públicament una cosa que no és veritat, no hi arriba i l’hi ensenyaré a vostè i l’hi ensenyaré a tothom. I després, quan arriba la declaració de renda, a sobre s’ha de pagar; per tant, aquesta és la realitat, tot allò que no sigui això penso que és demagògia i jo estic amb excedència d’una feina en que també tinc un sou similar; he pres la decisió de dedicar uns anys de la meva vida al municipi de les Franqueses del Vallès i no hi estic guanyant més diners, aquí, i això l’hi puc demostrar a qualsevol persona. 3.500€ al mes ?, però que diu! No, no, no, Sr. Badia. Vostè sap que d’aquí s’han de fer unes retencions d’IRPF, la Seguretat Social, una sèrie de coses...

Els números no són aquests. Per tant, jo demanaria una mica més de responsabilitat a alguns i una mica més de coherència, sobretot a la senyora CLAVERIA i al senyor BADIA: sembla mentida que critiquin quan ells, en una època que ja havia començat la crisi, tenien unes retribucions molt superiors a aquestes.

Pren la paraula la senyora CLAVERIA: A veure, senyor RIBALTA, ja que és vostè el que ha contestat: francament, no entenc perquè m’està dient això, perquè no és veritat. Primer, vostè li està replicant al senyor BADIA que vostè no cobra 3.000€ al mes, d’acord: evidentment, se li han de fer les retencions com a qualsevol veí del municipi. Però jo estic parlant d’allò que li costa al consistori, no d’allò que guanya vostè. A mi m’és igual allò que guanyi vostè, m’entén? M’és igual. A mi, el que em preocupa és el que li costa al consistori. Abans ens costava uns 200.000€ i ara seran, només de retribucions fixes, més de 350.000 €, i aquest és el problema. Vostè m’ha parlat de l’any 2008: Primer, a l’any 2008 no hi havia la situació que estem patint en aquests moments, i no hi havia nou dedicacions a l’Ajuntament, m’entén? Es cobrava per òrgans col·legiats i es cobraven aquestes petites quantitats que després es van modificar. Per tant, demagògia tots en sabem fer, i potser vostè és el primer en fer-la.

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Jo sempre que parlo, perquè jo treballo en un Ajuntament, intento ser coherent i curós amb les coses que dic; no crec que hagi fet demagògia en cap moment. Jo, aquí, l’únic que dic és que el 2009 hi va haver una retallada i que els treballadors que la van patir no han obtingut cap increment. Ho dic perquè, a vegades, ens oblidem que vostès han de donar resposta a dos fronts, al de la ciutadania i al seu propi personal. Com donaran exemple, davant dels vostres propis treballadors, d’austeritat i d’economia, quan allò que vostès fan en aquest moment és agafar aquell sou que va quedar -que em sembla que, aproximadament, per l’alcalde era de 56.600€ - i pujar-lo a 600 ?. Això és una puja i aquí no hi ha demagògia possible; allò que estic demanant és que siguin solidaris i mantinguin aquesta congelació com a mínim. I tot i així, aquest sou s’aproparà molt al que cobrarà l’alcalde de Granollers. No estic fent cap demagògia perquè està publicat. Per tant, jo el que li demano es que si contesta als altres amb un to, a mi, com a mínim, em respecti perquè jo no estic dient cap mentida.

Pren la paraula el senyor RIBALTA: Per al.lusions de la senyora CLAVERIA i el senyor BERNABÉ: és clar, vostè fa els números molt ràpid i molt fàcil. Quan nosaltres vam arribar a aquest Ajuntament, es feien les coses de manera encoberta i deien que la majoria de regidors no tenien dedicació exclusiva, no, perquè cobraven 420€ per cadascuna de quatre reunions al mes...Això arribava gairebé a més d’allò que cobraré jo amb la dedicació exclusiva.

Hi ha una intervenció per part de la senyora CLAVERIA: I quantes persones formaven part l’equip de govern? (....)

Reprèn la paraula el senyor RIBALTA: Escolti’m, jo lo que li estic dient, en pro de la transparència, és que el que estaven fent vostès era evitar una sèrie d’impostos, una sèrie de coses i cobrar més del que estàvem cobrant nosaltres. Quan el senyor BERNABÉ, tampoc era la meva intenció ofendre’l però sí clarificar algunes coses que poden variar molt quan es diuen d’una manera o es diuen d’una altre... Vostè ha fet referència als treballadors, perquè vostè s’ho mira des del punt de vista dels treballadors, cal dir que als treballadors no se’ls va reduir el sou un 10% el juny del 2009.

Hi ha una intervenció per part del senyor BERNABÉ: Depèn

Reprèn la paraula el senyor RIBALTA: No, no, no, no! Depèn, no! A veure, als treballadors se’ls va reduir en la seva mitjana i en la gran majoria un 5%, no els hem reduït un 10%. Per tant, si vostè fa els números ben fets, estem amb el compliment de la llei de juny de 2009. Jo li dic que estem en el compliment.

Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Primer de tot, acord de Ple de data 2007, de règim de retribucions dels alts càrrecs, del govern del qual jo també formava part: assignació per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, 420€.

Aleshores, vostè diu que ens gastem dos-cents i pico mil euros. A l’any 2007, en el govern del qual també jo formava part, entre l’alcalde amb dedicació exclusiva, dietes dels membres de govern amb dedicació parcial, el personal eventual (Carme Serra), el personal eventual (Susana Calvo), les dietes de l’oposició i l’assignació dels grups polítics, ens vam gastar 453.000€, 453.000€. És a dir, això són dades irrefutables. Això per un costat.

Per l’altre, el sou de l’alcalde que genera polèmica: el de l’alcalde i dels altres regidors: volia fer només unes apreciacions: el sou de l’alcalde que es va aprovar l’any 2007 era de 61.650€; el sou de l’alcalde aprovat per ple el 2008 era de 62.883€, que es va actualitzar amb l’ IPC i va passar per sobre dels 63.000€. El sou de l’alcalde actual és de 60.000€, un 5% per sota de la quota que es va aprovar l’any 2008, amb l’ increment de l’ IPC. Que és el mateix 5% que s’ha rebaixat als funcionaris. Jo vull que això quedi clar, i això són dades irrefutables.

Aleshores, la Federació de Municipis de Catalunya, que és el referent pel qual mirem per on s’ha de moure el sou de l’alcalde: és la suma de tots els municipis de Catalunya, per dir-ho d’alguna manera. Pel que fa a la Federació de Municipis, t’està dient, i això són dades públiques, que el sou de l’alcalde d’un ajuntament mitjà d’ entre 10.000 i

 1. habitants ha d’estar dins un barem, són recomanacions, d’entre 66.353€ i 68.173€. El sou de l’alcalde que els està parlant es troba un 12% per sota del mínim de les referides recomanacions. Jo els estic donant dades i poden estar-hi d’acord o poden no estar-hi d’acord, però jo els estic donant dades. I el que si que us estic dient és que, en aquests moments, el sou de l’alcalde i el sou dels regidors amb dedicació exclusiva, estan rebaixats un 5%, igual que els dels funcionaris de la casa. I més jo no hagués permès.

Aleshores, a partir d’aquí, els regidors que renunciïn a certes dietes, també us ho he de comentar, passarà a polítiques socials, passarà a incrementar el tema d’ajuts socials, i això és el que us volia comentar.

Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Em sap molt greu que s’ho prengui com una qüestió personal, perquè jo, en cap moment, he parlat del que guanya vostè, guanya l’altre o guanya l’altre. El que estic parlant és del seu conjunt, i en aquests 350.000€ que li he comentat, només hi comptabilitzo les dedicacions, no hi comptabilitzo el personal de confiança, ni la Seguretat Social, ni els altres apartats que hi ha dins del capítol d’alcaldia. Per tant, a aquestes dades que ha dit vostè abans se’ls poden afegir dos o tres cents mil euros més i ens aniríem tranquil·lament a cinc cents i pico mil euros. I no cal dir que no hi ha res personal. Estic parlant de conjunt del consistori.

Pren la paraula el Senyor ALCALDE: I aleshores, un petit aclariment, senyor BADIA: els grups petits tenen una dedicació, aquesta dedicació la poden fer a través de dietes o a través de personal de suport, i el personal de suport serà de confiança, evidentment. Ells s’ho poder fer-ho a través d’ells, desenvolupar aquesta feina, o bé a través de personal de suport però tot el que cobrin de dietes es restarà de l’assignació que tenen. I aquesta és l’explicació que us puc donar.

El senyor BADIA reclama que només s’ha fet un torn de paraules i el Sr. ALCALDE li dóna un nou torn: A veure, senyor Colomé, ja que vostè torna cap al passat, senyor RIBALTA, tornem al passat. Pacte del Partit Popular amb Convergència i Unió, d’acord ? Escolti bé i vostè, també. Del 2007, regidoria de serveis i regidoria d’esports, li dic el sou, 25.000€ a l’any. Dues regidories...

Tornem a les Juntes de Govern, quan ha dit vostè, que es pagaven? Sap per què 420? Vol que li digui per què 420 ?

No, no, no... Pactat amb el senyor TORNÉ, Juntes de Govern eren els que estàvem al govern, i només cobràvem el que cobràvem de sou, 25.000€. Sap per què? Perquè vostè, perquè vostè estava treballant a l’Ajuntament de Granollers i vostè no podia cobrar ni dedicació exclusiva ni dedicació parcial i per això es va posar a quatre cents i pico euros, perquè vostè cobrés els 25.000€ a l’any. Vull dir, comencem a parlar una mica bé. Senyor Esteve RIBALTA... Sí, sí, hi va haver una assessora, però per això jo vaig plegar del Partit Popular, per aquests problemes vaig plegar i per això vaig fer una moció de censura. I no digui que jo estava cobrant més que vostè cobrarà ara, perquè és mentida. Cobrava 25.000€, i quan vam fer la moció de censura no hi havia assessora, no hi havia ningú, i aquest regidor portava dues àrees, serveis i esports, i cobrava 42.000€. Escolti’m una cosa, dues àrees, cosa que ara, les dues àrees que faria jo ara en aquest moment senyor Colomé, ja li treballaria, cobraria uns 86.000€.

Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Deixi el partit i entri al govern...

Pren la paraula el senyor BADIA: D’acord, ja està bé de demagògia, senyor RIBALTA. (...). Sí, és i es veritat, sí, sí, sí... Dels 40.000 € li falten 3.000 de portaveu, que vostè és el portaveu del seu grup, són 43.000€, sí, senyor, sí, 3.500€ cobrarà, sí.

Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Per anar acabant, només comentar-vos el que us he dit, no m’ho he agafat com una qüestió personal, però he volgut posar l’exemple del sou de l’alcalde. L’exemple del sou de l’alcalde és aquest: eren 63.000 a l’època del senyor TORNÉ; eren 61 mil més els IPC, i ara serà de 60 mil, que és una rebaixa del 5%, igual que la dels funcionaris. Jo només volia comentar això.

Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals celebrades el dia 22 de maig de 2011, i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta Corporació, especialment tenint en compte les delegacions efectuades per l'Alcalde.

ATÈS que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada, entre d’altres per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya  i amb  l'article 13  del Reglament  d'Organització,  Funcionament  i RègimJurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, inclosos els organismes autònoms, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en exercici del càrrec.

ATÈS que l’esmentat article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificat també per l’article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, estableix que els membres de les Corporacions Locals que desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a aquestes, i en aquest cas seran donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social en aquest concepte, assumint les corporacions les quotes empresarials que corresponguin.

ATÈS, per altra banda, que es considera adequat incrementar les dietes per assistència a les sessions de les juntes generals i els consells d’administració de les dues societats mercantils municipals, les qual eren una mica baixes en relació a les satisfetes per l’assistència a altres reunions de semblant importància i responsabilitat, així com establir una dotació econòmica anual per a la funció de portaveu de grup municipal

PER TOT AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- ESTABLIR que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs:

CÀRREC                                                                                                           RÈGIM DE DEDICACIÓ

  ALCALDE                                                                                                                   EXCLUSIVA

REGIDOR D’URBANISME                                                                                       EXCLUSIVA

REGIDOR D’ESPORTS                                                                                            EXCLUSIVA

REGIDORA D’OBRES I SERVEIS                                                                          EXCLUSIVA

REGIDORA D’AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT I DE SANITAT I GENT GRAN                                                                                                                              PARCIAL

REGIDORA DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT                    PARCIAL

REGIDOR D’ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS PARCIAL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA                                                                                                                  PARCIAL

REGIDORA DE POLÍTIQUES SOCIALS                                                                PARCIAL

Segon.- ESTABLIR, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta al Règim General de la Seguretat Social.

CÀRREC                                                               RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES

ALCALDE                                                                60.000 euros

REGIDOR D’URBANISME                                     40.000 euros

REGIDOR D’ESPORTS                                           40.000 euros

REGIDORA D’OBRES I SERVEIS                          40.000 euros

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses  públiques  o privades, fins  a un màxim de dos. També serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent.

Tercer.- ESTABLIR a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social:

CÀRREC                                                               RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES

REGIDORA D’AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT I DE SANITAT I GENT GRAN: 25.000 euros

REGIDORA DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT:                                                    25.000 euros

REGIDOR D’ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS:                                                                 25.000 euros

REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA:                                                                                               25.000 euros

REGIDORA DE POLÍTIQUES SOCIALS:                                                                                                  25.000 euros

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 25 hores setmanals, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Quart.- APROVAR, a favor dels portaveus dels grups municipals, una assignació econòmica de 3.000 € bruts anuals per a cadascun d’ells.

Cinquè.- ESTABLIR a favor dels membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial el règim d’indemnitzacions següent:

 1. Per l’assistència a les sessions del Ple:  120 euros/sessió.
 2. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 250 euros/sessió.
 3. Per l’assistència a les sessions de la Comissió Informativa dels assumptes delPle: 45 euros/sessió.
 4. Per l’assistència  a  les  sessions de  la  Comissió  Especial  de  Comptes:  45 euros/sessió.
 5. Per l’assistència, com a Presidents, a les sessions plenàries dels Consells de Poble de Llerona i de Corró d’Amunt: 120 euros/sessió.
 6. Per l’assistència,  com a vocals,  a les sessions plenàries dels Consells dePobles de Llerona i Corró d’Amunt:90 euros/sessió.
 7. Per l’assistència a les sessions dels òrgans col.legiats del Patronat Municipal d’Esports i del Patronat Municipal de Cultura i Educació: 90 euros/sessió.
 8. Per l’assistència a les reunions de les meses de contractació: 45 euros/sessió.
 9. Per  l’assistència  a  les  sessions  plenàries  del  Consell  de  la  Pagesia: 90 euros/sessió.
 10. Per    l’assistència   a    les   sessions   del    Consell   Escolar         Municipal: 90 euros/sessió.
 11. Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat municipal “Les Franqueses Entorn Verd, SA”: 120 euros/sessió.
 12. Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat municipal “Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL”: 120 euros/sessió.
 13. Per  l’assistència  a  les  Juntes  generals  de  les  societats  municipals:  120 euros/sessió.
 14. Per l’assistència a altres òrgans complementaris: 60 euros/sessió.

Sisè.- LES QUANTITATS abans ressenyades, es percebran, llevat que expressament s’assenyali un termini diferent, amb efectes de la data de la presa de possessió o d’incorporació al càrrec corresponent.

Les quantitats contingudes en la present resolució s’actualitzaran anyalment d’acord amb l’increment fixat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel personal.

Setè.- ELS MEMBRES de la Corporació, així mateix, podran percebre indemnitzacions per les despeses efectives realitzades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques.

Vuitè.- TRASLLADAR el present acord a tots els Grups Municipals, i a l’àrea d’Hisenda per tal que procedeixin a cursar la corresponent alta dels membres amb dedicació parcial al règim general de la Seguretat Social.

Novè.- PUBLICAR íntegrament el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local.

El Senyor ALCALDE dóna pas a la votació de la proposta.

La proposta s’aprova amb 11 vots a favor (CiU; PSC; PP, ERC-AM I UPLF) I 5 vots en contra. : CpF, LFI i PxC

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!