0
0
Vota!

APROVAR LA DELEGACIÓ DE DIVERSES ATRIBUCIONS DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

El senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el senyor TORNÉ: Bé, no fa gaires mesos que ja vam recuperar les delegades a la Junta de Govern per aquest ple, bàsicament perquè en l’any 2008, després de la moció de censura, es van traspassar competències del ple i que, amb un govern també amb molts grups polítics que va fer fallida, es van haver de recuperar per els seus problemes en el funcionament. En aquest cas, no dic que passi el mateix en el funcionament del govern però si dic que té la mateixa morfologia política i això ens indica que el ple és l’òrgan més representatiu d’aquest consistori; per tant, és aconsellable que no es traspassin competències a la Junta de Govern, que realment s’exerceixin pel mateix ple i, a més, no hi ha cap tipus de justificació, ni per agilitat ni per cap altre raó. Per tant, nosaltres demanem que aquest punt no es faci efectiu, no per res sinó perquè no hi ha cap tipus de millora en el traspàs de competències, en deixar menys competències al ple per traspassar-les a la Junta de Govern, i seria fals interpretar que això dona més agilitat, al contrari, si de cas allò que comporta és retallar el possible debat o les possibles resolucions de problemes molt més profunds, i per tant, creiem que val la pena que es tingui en compte tot això.

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: En la línia del senyor Francesc TORNÉ, nosaltres pensem que el ple és l’òrgan màxim de representació de la ciutadania; delegar certes atribucions del ple a la Junta de Govern és, en el fons, “regatejar” o esquivar cert debat polític i que els ciutadans tinguin informació de primera mà. És per això que nosaltres creiem que vosaltres heu creat la Junta de portaveus, precisament per parlar allà i totes aquestes atribucions que arribin aquí (com “donar compte” i trobar-nos amb un ordre del dia on hi hauran més de la meitat dels punts de “donar compte”) faran que el debat quedi molt disminuït o reduït a les  aportacions  que fem l’oposició com a punts extraordinaris d’aquest debat. Per tant, nosaltres votarem en contra d’això.

Pren la paraula el senyor BADIA: A veure, senyor Colomé, vostè es va comprometre a una política transparent i de participació, amb les competències que es deleguen avui noli caldrà passar al ple gairebé res... quina participació/implicació vol dels regidors i del poble quan gairebé tot ho podrà aprovar per decret d’alcaldia, fins i tot contractació del Centre Cultural de Corró d’ Avall ?.

El senyor ALCALDE intervé: Per decret d’alcaldia no, per Junta de Govern, perquè jo per decret d’alcaldia he delegat competències a la Junta de Govern.

Jo les he delegat per donar continuïtat a la Junta de Govern i també deleguem funcions del ple a la Junta de Govern per donar-li contingut. Us emplaço, però, si voleu, a la propera Junta de portaveus perquè aquest debat el traslladem allà i definim quines competències seran plenàries, quines competències seran de Junta de Govern i quines competències seran d’alcaldia.

Pren la paraula el senyor TORNÉ: Però, amb això ja li puc contestar....

Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Però jo estic dient  que decidim quines deleguem i quines no...

Pren la paraula el senyor TORNÉ: A veure: les del ple, cap; vostè com a òrgan de govern, com a alcalde que és, pot delegar a la Junta de Govern les que cregui oportú. Però nosaltres estem dient que, com a membres d’aquest consistori que som, no volem que deixi sense competències aquest ple o que se’ns redueixin les nostres funcions. Vostè, de les seves, com a òrgan de govern, pot traslladar la Junta o delegar-les al regidors, com ha fet aquí, les competències que vulgui perquè són les de l’alcalde, però les del ple, aquestes les discutim entre tots.

Pren la paraula el senyor RIBALTA: A veure, jo he estat anteriorment, com el senyor TORNÉ, defensor de la cessió de les competències del ple a la Junta de Govern Local. El que hem de tenir clar tots és que les potestats per prendre decisions estan en mans de l’alcalde i estan en mans el ple; aleshores en teoria, la llei preveu la cessió d’aquestes competències. Vostè, senyor TORNÉ, ha dit que no creu que hi haurà una agilització de l’administració: jo crec que, en una gran majoria de les competències que es deleguen, sí que produïm una agilització de l’administració; hi ha una sèrie de competències que no mereixen segurament que es convoqui un ple extraordinari. El que no pot ser és que certes decisions que l’administració ha de prendre hagin d’esperar un mes, la gent no ho entén, això. Jo crec que tenim una Junta de Govern Local amb una representació prou àmplia (i que no està tancada a que hi hagi més representació, no ho està en absolut) i que la llei ho permet i jo penso que això no li està treient cap legitimitat a aquest ple, perquè aquest ple continuarà prenent les decisions que són importants per al municipi.

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Doneu-vos compte del que acaba de passar aquí: aquí hem demanat el per què és passen aquestes atribucions del ple a la Junta de Govern i se’ns emplaça a la Junta de portaveus. Per tant, el debat s’està esquivant. Només us posaré un exemple: el punt 11, que és un dels punts en què hi estic radicalment en contra: “11.La sol·licitud i acceptació de subvencions, cas que la normativa prevegi la sol·licitud o acceptació obligatòriament per l’Ajuntament en Ple”.

Si hi ha aquesta normativa és per alguna cosa. Estic d’acord en que podem traspassar competències i tal, però estem buidant de contingut el que serien els plens, des del meu punt de vista, i per tant estem fent un flac favor a la transparència. Des del meu punt de vista escatimem el possible debat polític.

Pren la paraula el senyor BADIA: Jo li demano, Sr. Alcalde, que es deixi aquest punt sobre la taula i ho discutim a la Junta de Portaveus.

Pren la paraula el senyor RIBALTA: Sobre l’exemple del qual parlava el senyor BERNABÉ, penso que aquí la normativa és molt clara i molt contundent. Jo penso que si la subvenció es regula per una normativa que diu que ha de acceptada per ple, ha de ser acceptada per ple. No sé si és un tema de redacció, però aquí si que no hi ha possible discussió

VIST que l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificat per la Llei 11/1999, de 24 d’abril i per Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix que el Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’Alcalde i en la Comissió de Govern (avui Junta de Govern Local), excepte les enunciades en el seu número 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), i en el número 3 del mateix article.

ATÈS que l’article 51 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals estableix que l’acord plenari pel qual es produeixi la delegació, que s’ha d’adoptar per majoria simple, tindrà efectes des del dia següent al de la seva adopció, sens perjudici de la seva publicació en el BOP corresponent.

ATÈS que l’apartat 3er de l’esmentat article disposa que l’acord de delegació ha de contenir l’àmbit dels assumptes i les facultats concretes que es deleguen, així com les condicions específiques d’exercici d’aquestes en la mesura que concretin o s’apartin del règim general previst en el mencionat Reglament.

VIST el que estableix l’article 13 de la Llei 20/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ATÈS que la delegació de competències permet una gestió administrativa més àgil.

ÉS PER TOT AIXÒ QUE l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- DELEGAR a favor de la Junta de Govern Local les atribucions del Ple de l’Ajuntament següents:

 1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació enmatèries competència del Ple que hagin estat delegades en la Junta de Govern Local.
 1. La declaració de lesivitat dels acords dictats per l’Ajuntament.
 2. La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
 1. Les contractacions i les concessions de tota mena, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta apartat.

En tot cas, queden excloses de la delegació les concessions de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

 1. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la competència per a la seva

contractació o concessió correspongui al Ple.

6. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris

del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros.

 1. Les permutes de béns mobles i immobles.
 2. Les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
 • Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
 • Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

En tot cas, restaran excloses de la delegació les alienacions de qualsevol classe de béns, quan llur quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

 1. La renúncia a herències, llegats o donacions si la seva quantia no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 2. Les resolucions sobre autoritzacions o denegacions de compatibilitat del personal al servei de la Corporació.
 3. La  sol·licitud  i  acceptació  de  subvencions,  cas  que  la  normativa  prevegi  la

sol·licitud o acceptació obligatòriament per l’Ajuntament en Ple.

 1. L’aprovació de convenis de cooperació amb altres ens locals o amb altres administracions públiques, llevat del supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques per mitjà del conveni.
 2. La imposició de les sancions establertes per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu tipificades per la Llei 10/1999, del 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

L’exercici de la potestat sancionadora per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu tipificades per la Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, del 22 de març, que la desenvolupa.

 1. Les altres que les lleis atribueixin expressament les lleis.
 2. Les competències del Ple atribuïdes a la Junta de Govern Local en les basesd’execució del Pressupost, s’entenen delegades en aquest darrer òrgan.

Segon.- PUBLICAR la delegació efectuada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des de l’endemà de la seva adopció.

Tercer.- NOTIFICAR-HO a les diferents àrees en que s’organitza administrativament l’Ajuntament.

La proposta s’aprova amb 11 vots a favor (CiU; PSC; PP, ERC-AM; UPLF) I 5 vots en contra (CpF; LFI i PxC).

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!