0
0
Vota!

FIXAR SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS.

El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula la senyora CLAVERIA : Bona Tarda, bé el nostre vot en aquest punt apartat, el número 15, serà negatiu, doncs entenem que aquesta qüestió està molt relacionada amb el punt número 23 i aleshores explicarem els motius del nostre vot

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: En la mateixa línia que ha dit la Núria, companya de Convergència per Les Franqueses, nosaltres votarem que no en aquest punt; a més, presentarem una esmena en el punt 23 i en allà explicarem el sentit d’aquest “no”.

VISTA la constitució del nou Ajuntament el dia 11 de juny de 2011, com a resultat de les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig d’enguany.

ATÈS que s’han constituït vuit grup polítics  municipals  i que tots ells  ho han fet complint els requisits i seguint el procediment establert, entre d’altres disposicions, als articles 19 i següents del Reglament Orgànic municipal (ROM).

ATESA la necessitat de procedir a la determinació de la dotació global dels grups polítics municipals a l’objecte de complir el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, relatiu a la dotació de mitjans suficients per dur a terme la seva tasca.

ATÈS que hi ha consignació pressupostària suficient.

ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- APROVAR una dotació global als Grups Polítics amb representació a la Corporació per a l’exercici de 2011 per import de 33.500 euros.

Segon.- APROVAR la distribució de l’anterior dotació, segons els criteris següents:

  1. Quantitat fixa: 1.000 € anuals per a cadascun dels grups municipals.
  2. Quantitat variable: 1.500 € anuals per cada regidor obtingut en les darrereseleccions.

Tercer.- APROVAR el repartiment concret de la dotació anual als diferents grups municipals en base als criteris assenyalats en el punt anterior, de conformitat amb el següent detall:

 

CiU

PSC- PM

CPF

LFI-E

PP

Esquerra- AM

UPLF

PxC

Regidors

4

4

3

2

1

1

1

1

Import fix anual

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Quantitat anual  per  núm. de regidors

6.000

6.000

4.500

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

Total anual

7.000

7.000

5.500

4.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Quart.- LES DOTACIONS a cada grup es faran efectives trimestralment o, en el seu cas, en la part proporcional pels dies que correspongui.

Cinquè.- DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985 les quantitats assignades no podran destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.

Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica de la dotació que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho demani.

Sisè.- TRASLLADAR el present acord als diferents grups municipals i a l’àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior.

La proposta s’aprova amb 11 vots a favor, (CiU; PSC; PP, ERC-AM i UPLF), 5 vots en contra (CpF, LFI i PxC)

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!