0
0
Vota!

PROPOSTA D'ACORDS DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER INSTAR EL GOVERN DE L'ESTAT A MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA AMB LA FINALITAT DE REGULAR LA "DACIÓ EN PAGAMENT" I A ADOPTAR MESURES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS..

VIST que amb l'esclat de la crisi i l'augment de l'atur, centenars de milers de famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques.

VIST que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i 2010 en l'Estat Espanyol s'hauran produït prop de 300.000 execucions hipotecàries, i que les previsions diuen que entre 2011 i 2012 es podria arribar a la xifra de 500.000.

VIST que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge sinó també a una condemna financera per a tota la vida: l'entitat bancària interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context de crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària s'adjudica l'habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i costes judicials, a les persones en situació d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als avalistes. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de famílies s'enfronten a una condemna financera per a tota la vida que es tradueix en una condemna a l'exclusió social i l'economia submergida.

VIST que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa amb les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que s’afegeix a la publicitat enganyosa amb la qual es van comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en elscontractes que ara es descobreix que en molts casos amagava tot tipus de clàusulesabusives, com és el cas de les “clàusules sòl”.

VIST que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d'assumir cap responsabilitat, al mateix temps que segueixen generant milers de milions de beneficis anuals.

CONSIDERANT que tot l'exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el dret a l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la Constitució espanyola, que diu:

"Tots els  espanyols  tenen dret a un habitatge digne i adequat.  Els  poders  públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret..." però també en l'article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l'article 24 que garanteix la tutela judicial efectiva (vulnerat en els processos d'execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió). així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits per l'estat espanyol en ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4 - que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat - i l'Observació General número 7 - que defineix els desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions del dret a l'habitatge.

CONSIDERANT que tot l'aquí exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència estatal, però els efectes dramàtics de la mateixa es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als ajuntaments on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides.

CONSIDERANT que la pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota residència, i que, al seu torn, l'absència de residència els exclou de tota via administrativa, comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com familiarment.

CONSIDERANT que, com a conseqüència de l'anterior, els desnonaments - encara més quan suposen el manteniment d'un deute en forma de condemna financera - comporten alts nivells d'inseguretat que desencadenen la pertorbació de l'ordre públic i la pau social, i considerant que els ajuntaments tenen l'encàrrec de mantenir la seguretat i l'ordre en el conjunt del territori municipal.

El grup municipal Les Franqueses Imagina proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- DEMANAR al Govern central que, tal com ve proposant la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la regulació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal com succeeix en altres països de la UE o a EUA.

Segon.- INSTAR al Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies en situació d'insolvència sobrevinguda i involuntària. Pels milers de desnonaments ja produïts, que s'aprovin amb caràcter d'urgència mesurades destinades al fet que els milers de pisos buits que estan acumulant les entitats financeres com a conseqüència d'aquests embargaments siguin posats immediatament a la disposició de les famílies desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no superant mai el 30% de la renda familiar disponible.

Tercer.- Més enllà de les mesures de competència estatal,  estudiar les mesures  a emprendre a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, creant una comissió especial mixta en la qual participin representants del ple municipal i de les associacions d'afectats, veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la problemàtica. L'objectiu principal d'aquesta comissió serà buscar alternatives  que evitin els desnonaments per motius econòmics. En els casos que no sigui possible, garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.

Quart.- DONAR TRASLLAT d'aquests acords al Consell de Ministres, i especialment al Ministeri d'Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament Autonòmic, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.

El senyor President obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Afegir que, tal i com s’ha votat en el punt anterior estem en un moment de crisi, que hi ha moltes famílies, actualment 250 al dia que s’els executa  aquests desnonaments i queden absolutament al carrer, i que a sobre tenen undeute contret amb una entitat fins pràcticament el final dels seus dies. Per tant, i ja no pensant tant a nivell estatal sinó a nivell municipal, coneguem veïns que han passat per aquesta situació, ens hem de solidaritzar. I sobretot per nosaltres el punt 3 és el més important, veure des d’aquest àmbit municipal què podem fer per poder actuar, i en el cas de famílies en que realment la situació econòmica els ha superat, com aquestes famílies les podem recol·locar en pisos que hi hagi buits tant d’habitatge social com d’alguna entitat bancària que es solidaritzi amb el problema i pugui arribar a cedir pisos que tingui buits. Gràcies.

Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Nosaltres estem completament d’acord amb aquesta moció, trobem que és molt encertada i que es tiri endavant, i no tan sols l’habitatge sinó que hi ha gent que està passant gana. No té problemes d’habitatge però, si aquesta comissió es crea, també podria estudiar el cas d’aquestes famílies necessitades no tan sols d’habitatge sinó de menjar.

Intervé el senyor ALCALDE: Només un petit incís. Si em podeu explicar una mica el punt 3, el paper de l’Ajuntament en tot això. Perquè de vegades el paper de l’Ajuntament, li demanem coses que a vegades són difícils d’executar. Si és crear una comissió per estudiar, endavant, però jo no sé quines competències...

Respon el senyor BERNABÉ: Primer, nosaltres partim.... evidentment, com nosaltres ens diem Imagina, en situacions de crisi hem de ser molt imaginatius i hem d’anar a vegades més enllà del que la pròpia llei ens obliga. En el cas de l’Ajuntament de Granollers, com tu suposo que sabràs, s’ha posat un òrgan de mediació entre entitats bancàries i famílies afectades. Això és un primer pas. Però si a més a més queden pisos buits o tenim possibilitats de que a través de Serveis Socials podem influir, doncs s’ha d’intentar influir. Com sabreu la llei de 2008 que, segurament amb la llei Omnibus possiblement perilli, dotava els locals de capacitat per gravar els habitatges buits. En aquest cas, un exemple que poso sobre la taula, que no sé si és encertat o no, seria anar a parlar amb les entitats que tenen pisos buits i dir-los: “aviam, senyors, per no haver de pujar-li això, per poder tenir calés per poder ajudar a aquestes famílies, vostès siguin generosos i donin un 10% d’aquests pisos que tenen buits”, per exemple. Per tant, aquí l’únic que demanem és un exercici d’imaginació per solidaritat. No tant de les competències que tenim o que no tenim, perquè és que a vegades sembla que els polítics diguem: “això no és competència meva, em rellisca i espavila’t”. No? Aquí hem d’anar més enllà.

Intervé el senyor BADIA: Parlem d’hipoteques només, no, això?

Intervé la senyora CLAVERIA: Mira, jo estic absolutament d’acord amb el que ha expressat el senyor Bernabé i, posats a crear comissions, jo estic absolutament d’acord en que es creï una comissió que pugui estudiar i avalar aquests fet en el cas de que sigui necessari, sempre que es pugui comprovar que hi ha persones necessitades. Vull dir, en comptes de crear més comissions de comptes quan ja existeix una especial de comptesque només la  fem treballar un cop l’any, doncs creem comissions d’aquestes, quealmenys donarem servei a la ciutadania.

Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!