1
1
Vota!

APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2008..

ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2008, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat.

ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la Intervenció i desfavorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.

ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província, sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació.

D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd, S.A.  i  la  societat  Les  Franqueses  Dinamització  Econòmica,  S.L.,  corresponents  a l’exercici de 2008.

Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2008, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El senyor President obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Exactament la mateixa intervenció que en el punt anterior.

Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, tres vots en contra dels regidors del grup municipal CPF, tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!