1
1
Vota!

APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2007. .

ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2007, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat.

ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la Intervenció i per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.

ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de quinze dies i vuit mes mitjançant edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 72 de 25 de març de 2009.

D’acord  amb  allò  que  estableix  l’article  212.4  del  referit  Text  Refós  de  la  Llei reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat Municipal de Cultura, de la societat Les FranquesesEntorn  Verd  SA  i  de  la  societat  Les  Franqueses  Dinamització  Econòmica  SL,corresponents a l’exercici de 2007.

Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2007, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El senyor President obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Bé, tenint en compte que no ens consta que aquest punt hagi canviat en absolut des del primer moment en que es va presentar, el nostre vot serà el mateix que vam fer en aquella ocasió, per coherència, i per tant serà negatiu.

Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Esperem que la perplexitat ens sorprengui i tothom sigui coherent, com manté la senyora Claveria, i per tant els regidors que van votar en el seu moment en contra ara no canviïn el vot. Però com ens sorprendrà la perplexitat d’aquest canvi de criteri, algú haurà de justificar per què canvia el vot en el seu moment. Ho dic perquè les comptes de 2007, de 2008 i de 2009, per tant aquest punt, aquest criteri, aquest posicionament, el farem servir pels propers dos punts i aquest, com deia, creiem que hi ha regidors que en el seu moment van votar en contra i que ara suposem (ja es veurà després) que votaran a favor. Això no deixa de ser sorprenent, com es canvia de criteri estant a l’oposició o estant al govern, estant en una situació d’una manera o en una situació d’una altra. Nosaltres mantindrem la coherència però li donarem un favor al govern, perquè si no tindríem un problema a l’hora de demanar subvencions, i com a gest de bona voluntat ens abstindrem en els tres punts. Per facilitar la governabilitat, que si no més problemes tindríem a les Franqueses.

Intervé el senyor ALCALDE: Alguna intervenció més? Bé, també li comento això, suposo que deu anar adreçat cap aquí,  no? Si, si, jo particularment,  evidentment canviaré el meu vot també per coherència. Evidentment estàvem sotmesos dins d’una disciplina de grup, i dintre de la disciplina de grup vam creure convenient el votar que no. I votàvem que no perquè no trobàvem legitimat el govern que hi havia. Res més que això. Ara hi ha un govern diferent, hi ha un govern en principi sòlid. Els comptes els hem d’aprovar perquè si no, evidentment, potser hi hauria subvencions que no ens arribarien i necessitem aprovar-les. Senzillament això, val? Abans era una circumstància, entono el “mea culpa”, l’entono, i amb altres coses que sortiran al llarg de la legislatura, espero que no... però bé, ara és una altra situació absolutament diferent. Molt bé, si, senyor Ribalta...

Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA: Si, no, no, m’ha agradat especialment la pregunta del senyor Gontán.  Avui també portem a aprovació les festes locals. Jo també, en el moment en que les festes locals es porten a la votació en el Ple d’avui, també em faria la pregunta de si les podríem votar les festes locals de l’any 2008, del’any 2009, de l’any 2010, que molts membres d’aquesta sala van votar en contra iavui votaràn a favor.

Respon el senyor GONTÁN: Senyor Colomé, vostè té l’avantatge o l’excusa de que formava part d’un grup i tenia disciplina de grup, cosa que com a excusa serveis, però per vostè individualment no li serveix. Ara bé, hi ha d’altres que tenien disciplina de grup i avui canviaran de vot. El senyor Ribalta, per exemple. Estava al govern i aquests comptes els va votar en contra. Si, si, perquè li recordo que els va votar en contra perquè eren els comptes del senyor Torné. Eren els comptes del senyor Torné, si no revisi actas. Els de 2007 eren els comptes del senyor Torné i els va votar en contra. Espero i desitjo, ja entenc la conjuntura, entenc que això és un pas endavant que fem, però que no oblidem d’on venim, i per tant és important que tothom es fustigui quan toca.

Respon el senyor RIBALTA: Senyor Gontán, li recordo que aquests comptes els vam portar nosaltres a Ple perquè fossin aprovats, i amb la intenció, evidentment, per respecte al municipi, de votar-los a favor. En el moment en que vam veure que els propis autors... (...) Em separaré una mica potser... Molt bé, ara? Jo li recordo, senyor Gontán, que nosaltres vam portar aquests comptes al Ple, va ser una iniciativa nostra de portar-los amb la voluntat d’aprovar-los. En el moment que vam veure que els autors d’aquests comptes volien votar-los en contra, moralment vam dir: “No podem votar a favor una cosa si qui ha aprovat aquests comptes i els ha executat, hi vota en contra”. Moralment ens vèiem impedits de portar aquest vot a favor. I ho vam dir en el Ple. Per tant, no faci demagògia sobre el nostre vot, perquè la nostra intenció era que fossin aprovats des del primer dia, per respecte a que eren uns comptes tancats. I és així, senyor Gontán, per tant, no faci afirmacions gratuïtes que van en contra una mica de la veritat i de com van anar les coses. La nostra intenció era que es votessin a favor, però si les persones que els van executar l’any 2007 van dir, i van manifestar, que votarien en contra, ens va semblar que èticament no els hi podíem votar a favor una cosa que ells mateixos votaven en contra.

Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, tres vots en contra dels regidors del grup municipal CPF, tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!