0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (Subministrament aigua).

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament del dia 27 de setembre de 2012 va aprovar una proposta de denegació de la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei d’abastament d’aigua en alta per al 2013 que incloïa, entre d’altres, l’oposició a l’increment del 70% de la tarifa de subministrament en altra aprovada per Aigües Ter Llobregat (ATLL) i la denegació de les tarifes proposades per SOREA, SA que pretenien repercutir aquest increment als veïns i veïnes de les Franqueses.

ATÈS que aquest acord reforçava políticament i públicament les al·legacions presentades per l’alcalde accidental en representació d’aquest Ajuntament el 16 d’agost de 2012 davant ATLL, SOREA i la Comissió de Preus de Catalunya.

ATÈS que en data 25 de setembre de 2012 (Registre d’Entrada amb data 01/10/2012) el President d’ATLL rebutjava les al·legacions presentades per aquest Ajuntament a la seva decisió d’incrementar les tarifes un 70%.

ATÈS que el 8 d’octubre de 2012 SOREA, SA (RE amb data de 09/10/2012) tornava a demanar l’informe positiu d’aquest Ajuntament a les tarifes que repercutien aquest increment del 70%, justificant-se en el fet que aquesta vegada ho demanaven un cop ATLL havia rebutjat, el 25 de setembre, les al·legacions d’aquest Ajuntament.

ATÈS que l’11 d’octubre de 2012 la Junta de Govern Local va donar compte de la signatura del Manifest de data 21 de setembre de 2012 en contra de la proposta d’increment del 70% de la tarifa de subministrament d’ATLL promogut pel Consell Comarcal i on, entre d’altres, es destacava les traves posades per ATLL per accedir a la informació econòmica que justificava aquesta proposta d’increment.

ATÈS que el 9 de novembre de 2012 (RE amb data de 9/11/2012), SOREA, SA exposava que continuava la tramitació de la seva proposta de tarifes de 8 d’octubre davant la Comissió de Preus de Catalunya.

ATÈS que la Comissió de preus de Catalunya el 30 de novembre de 2012 (RE 11/12/2012) comunicava que havia resolt denegar la proposta d’increment de tarifes de SOREA del mes d’agost i davant la qual aquest Ajuntament havia presentat un informe negatiu (el 16 d’agost).

ATÈS que la Comissió de preus de Catalunya el 3 de desembre de 2012 (RE 14/12/2012) comunicava que autoritzava les tarifes proposades per SOREA el mesd’octubre de 2012, perquè l’Ajuntament no havia emès cap informe i, per tant, s’entenia com a favorable.

ATÈS que el 9 de novembre de 2012 (RE 12/11/2012) ATLL comunicava que el seu Consell d’administració amb data 7 de novembre aprovava un increment de les tarifes a aplicar a partir de l’1 de gener de 2013 del 13,48% (increment que s’aplicaria en tres anys progressivament) com a conseqüència del procés de licitació i adjudicació de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en alta a través de la xarxa Ter- Llobregat.

ATÈS que en data 27 de desembre de 2012 va entrar al registre d’aquest Ajuntament la sol·licitud de SOREA, SA d’informe favorable a les noves tarifes pel 2013 les quals repercuteixen l’increment aprovat per ATLL el passat novembre.

ATÈS que el procés de privatització d’ATLL està essent objecte de recursos judicials contra l’adjudicació realitzada per la Generalitat de Catalunya.

ATÈS que durant els darrers mesos i en un període inferior a un any les tarifes de l’aigua s’han incrementat tres vegades, comptant aquesta darrera proposta per al 2013, amb el conseqüent impacte sobre els veïns i veïnes de les Franqueses.

ATÈS que l’empresa SOREA, SA no ha presentat cap proposta per alleujar aquesta càrrega als nostres veïns i veïnes traslladant automàticament el seu increment de costos a les tarifes que cobra justificant un suposat trencament de l’equilibri econòmic de la concessió i arribant a carregar a aquest increment els diversos percentatges de beneficis industrials que el contracte de concessió els permet traslladar a les tarifes.

ATÈS que fora convenient sol·licitar als serveis jurídics, econòmics i tècnics competents d’aquest Ajuntament la elaboració i entrega a tots els grups municipals d’un informe o estudi sobre la viabilitat legal i els costos econòmics que suposarien la recuperació de la concessió del servei de subministrament d’aigua actualment gestionat per SOREA, SA que tingui present com a mínim:

  1. la seva opinió sobre quin és el marc econòmic i financer de l’explotació d’aquest servei a tenir en compte quan s’esgrimeixen suposats trencaments de l’equilibri econòmic de la concessió i que caldria tenir present en el càlcul de les tarifes que periòdicament proposa SOREA, SA i que afectaria el càlcul del cost econòmic de la recuperació de la citada concessió.
  1. la legalitat de la inclusió de diferents marges (en forma de percentatges) industrials que el concessionari aplica d’acord amb el contracte d’adjudicació i els efectes que aquests beneficis han tingut sobre els escenaris econòmics i l’equilibri dels mateixos.
  1. L’efecte que ha tingut sobre la concessió i el seu pla econòmic i financer els allargaments de concessió registrats des de l’adjudicació del servei.
  1. L’efecte que ha tingut sobre la concessió i el seu pla econòmic i financer la major facturació en relació als escenaris recollits en el contracte d’inici de la concessió a causa de l’increment de població registrat en els anys de vigència de la concessió a les Franqueses del Vallès.

ATÈS que fora convenient crear una comissió per estudiar els resultats de l’esmentat informe composada per representants de tots els grups municipals i responsables dels serveis jurídics, econòmics i tècnics competents de l’ajuntament.

ACORDS:

Primer.- OPOSAR-SE als increments de tarifes proposades per al 2013 per ATLL i SOREA, SA.

Segon.- SOL·LICITAR a SOREA la no repercussió de manera automàtica dels increments de les tarifes aprovades per ATLL per al 2012 i 2013 (i següents) i que aquesta empresa assumeixi part de l’increment d’aquest cost (renunciant, per exemple, a la repercussió dels beneficis industrials a les tarifes) o bé proposi fórmules per alleugerir-ne l’impacte sobre els veïns i veïnes a les Franqueses o bé emprengui ambdues mesures de manera paral·lela.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: aquesta moció fa referència a l’increment dels preus de l’aigua, que supera un 70 per 100 en aquest any 2012, i la urgència ve motivada per dos temes: el primer que jo no disposava de la documentació que m’ha portat a presentar la moció el dijous passat. Aquesta documentació que jo havia demanat a l’Ajuntament me la van entregar dimarts a la tarda,i el fet de presentar-la en aquest Ple i no esperar al mes de febrer, és perquè hi ha un increment d’un 13 per 100 que es començarà a aplicar ja aquest any que som, a l’any 2013, que va ser notificat a l’Ajuntament a finals del mes de desembre, que estic segur que a finals del mes de febrer no serem a temps de fer-hi res, i que dintre de la documentació que jo vaig demanar no se m’ha donat res que digui que l’Ajuntament ha contestat negativament amb aquest nou increment que SOREA pretén fer-nos per aquest anys 2013, 2014 i 2015. La urgència bàsicament és aquesta, primera que no disposava de la documentació, i segona que em sembla que és important tractar-ho aquest mes i no esperar el mes que ve.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: l’equip de govern tenim per principi no acceptar mocions d’urgència a no ser que sigui una urgència molt i molt justificada. És a dir, que justifiqui el nom d’urgència. Vostè diu que la tenia dimarts. Estem en un moment que existeix el correu electrònic, que existeix el telèfon, que existeixen moltes coses, per tant, és molt difícil prendre decisions que comprometen el futur del municipi, així com he dit abans “aquí te pillo, aquí te mato”. Si fa tres dies que té la informació, fados dies que té la informació, amb una voluntat constructiva no costava res dir, “ep! Que tinc això” i nosaltres bonament, segurament, hauríem estat d’acord. Però clar, presentar-se aquí amb papers allò que ens hem de llegir dos folis, amb consideracions, amb no sé quants acords, analitzar les coses, debatre-les i tenir-les clares, realment com vostè comprendrà si resolucions que volem prendre són responsables, no són senzilles de prendre en aquest sentit, i per tant, el què li demano és això, que no apareguem aquí caiguts del cel, amb temes que fàcilment els regidors podien tenir la informació amb una mica més de temps i, per tant, segurament podem donar la raó i poder defensar. Per tant, sota aquest criteri, sota aquest concepte, des de l’equip de govern, per un principi, rebutgem aquestes urgències sobrevingudes i caigudes del cel.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: de totes maneres, una cosa és que votem no a la urgència, una altra cosa és que demà o dilluns ens reunim tots.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo comparteixo part del que està dient el sr. Ribalta en el sentit en què es podia haver informat una mica abans. Ara, jo crec la urgència està justificada. El sr. Profitós ens acaba de dir que no podem esperar el mes vinent per fer una resposta com a plenari. Jo trauria les formes de com s’ha presentat, que sí que és cert que no és lo més consensuat ni lo més adient, etc, i aniria al fons del que ens està demanant, que és que fem una resposta a una pujada unilateral del rebut que l’Ajuntament ara per ara no està contestant això.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: Àngel, et demanaria que expliquessis què demana la moció, perquè igual s’entén més la urgència.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: la moció el què demana és que ens oposem a l’increment de tarifes que per a l’any 2013 ATLL i SOREA ens han presentat i que, per la documentació que tinc jo, l’Ajuntament no ha dit ni que sí ni que no, s’ha limitat a no contestar, amb la qual cosa aquí representa que per silencia administratiu les donaran per bones. La moció demana que sol·licitem a SOREA que no ens repercuteixi de manera automàtica tots els increments de les tarifes d’ATLL, perquè SOREA el què està fent és limitar-se a aplicar-nos a nosaltres tot l’increment de preu, incrementar també el seu benefici industrial sobre aquest preu, i el què demana també la moció és que els nostres serveis jurídics i tècnics facin un informe sobre  la viabilitat, i què ens representaria recuperar la concessió del servei que actualment té SOREA, i que posteriorment es creï un comissió per estudiar aquests  resultats. Aquests dos punts jo els admetria que no són urgents. Els altres dos sí que són urgents, el què passa és que trobo una mica bèstia haver de presentar dues mocions pel mateix tema. En qualsevol cas, per què diria que és urgent? Jo diria que és urgent perquè el primer intent que van fer ATLL i SOREA d’incrementar-nos el preu de l’aigua en un 70 per 100 el passat mes d’agost, va ser resposta en el seu dia per aquest Ajuntament, es van presentar unes al·legacions. Aquestes al·legacions no les van acceptar  ni SOREA ni ATLL, però sí que les va acceptar la Comissió de Preus, amb la qual cosa ens van donar la raó i això quedava aturat, però posteriorment, quan ATLL i SOREA van tornar a demanar una altra vegada el mateix increment aquest Ajuntament, al’hivern, no va contestar, no va fer cap informe i ens hem trobat que per silenci administratiu la Comissió de Preus ens ha encolomat aquest increment. Llavors, la veritat, em fa molt por que ens torni a passar exactament igual el mateix per les pujades de l’any 2013.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: doni’m un motiu de votar l’urgència, un, és que a lo millor ho creurem.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: que jo sàpiga l’equip de govern no ha presentat cap al·legació ni ha fet cap informe ni positiu ni negatiu contra la pujada de preus de 2013. Si la seva intenció és que ens apliquin aquesta pujada, ja ho han fet bé, ens l’aplicaran directament. Si la seva intenció és que no apliquin aquesta pujada als nostres veïns, escolti, parlem-ne avui, no parlem el mes de febrer que farà dos mesos que s’ha presentat això.

 

SOTMESA a votació la urgència de la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

 

Pren la paraula el sr. Profitós diu: abans de votar la moció voldria defensar-la. Això que tinc a la mà és la documentació referent als increments d’aigua que ens apliquen ATLL i SOREA ha hagut en aquest Ajuntament d’entrades, sortides i correus durant aquest any 2012. El què tenen vostès en els ATESOS és un breu resum d’aquesta documentació. Llavors fent una mica de cronologia, aquest mateix Ple el mes  de setembre de l’any passat va aprovar de denegar la sol·licitud de revisió de les tarifes que incloïa l’oposició a l’increment del 70 per 100 aprovada per ATLL i la denegació de les tarifes que ens proposava SOREA. Aquest acord que va prendre el ple el mes de setembre, el que feia era reforçar les al·legacions que en el mes d’agost, en aquest cas jo com a alcalde accidental, vam presentar davant l’ATLL, SOREA i la Comissió de Preus. En el mes de setembre l’ATLL ens va dir que no acceptava les al·legacions. SOREA es va apuntar al carro d’ATLL, però la Comissió de Preus de Catalunya, el 30 de novembre, ens va dir que denegava la proposta d’increment de tarifes que SOREA havia fet. És un document que té registre d’entrada de l’11/12/2012. Què va passar entre mig? El què va passar és que un cop nosaltres havíem guanyat, perquè és que vam guanyar, vull dir, la Comissió de Preus ens va donar la raó i no va admetre la pujada de preus que pretenia fer-nos ATLL i SOREA. Vam guanyar una petita batalla. Ells van tornar a presentar exactament el mateix, qui hagués en aquest moment amb responsabilitat de l’Ajuntament de fer això es va limitar a no contestar, i la següent carta que rebem de la Comissió de Preus diu que així com abans ens donaven la raó perquè havíem fet un informe negatiu, en aquest cas donaven que pel fet que l’Ajuntament no hagués fet cap informe, entenien que acceptaven tàcitament aquesta pujada de preus. L’increment salvatge del 70 per 100, tot i els “paripés” que nosaltres hem fet com a poble, afegint-nos a les declaracions del Consell Comarcal, votant propostes aquí, si després no es fa la feina, aquest el tenim encolomat. Què passa? Passa que el 9 de novembre ATLL ens comunica no tenint-ne prou amb el que ja ens han encolomat pel2012, a partir de l’1 de gener de 2013 hi ha un altre increment del 13’48 per 100 que s’aplicarà progressivament en tres anys. A data d’avui, i a mi no em consta, i vaig demanar tota la documentació, que per part de ningú d’aquest ajuntament s’hagi fet un informe negatiu per oposar-se amb això. Què és el què em temo? Em temo que una altra vegada per silenci els nostres veïns tornaran a tenir un increment de preus a sobre del ja bestial que estem patint ara. Més coses a dir en aquest sentit. ATLL està en procés de privatització que està en controvèrsia en els jutjats, que ha estat aturat, i aquest increment plantejat pel 2013 respon només a unes suposades necessitats i uns suposats desajustos que en cap moment se’ns ha justificat. Què demanem? Demanem que els nostres serveis tècnics i jurídics ens facin un informe sobre si realment aquest marc econòmic existeix, si aquesta justificació que ens donen ells existeix o no, perquè la Comissió de Preus recordo que d’acord amb l’informe que nosaltres, corrents i de pressa vam fer el mes d’agost ens va donar la raó, voldria que aquests tècnics nostres miressin si són legals aquests marges que estan aplicant aquí SOREA. Voldria també que es miressin quin és l’efecte que els diferents allargaments i les pròrrogues que se li han donat a SOREA han tingut sobre aquesta concessió. Això són els mínims, els tècnics que mirin tot el què puguin. Realment si el que SOREA esperava cobrar quan es va signar aquest primer conveni té alguna veure amb el què estan cobrant ara, tenint en compte l’increment de població que ha tingut les Franqueses en aquesta colla d’anys. Per altra banda, el què he dit abans, oposar-nos a aquest increment del 2013 i qui havia de fer la feina en el seu moment, que la faci ara corrents i de pressa, però que la faci.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: si no he entès malament, la seva justificació de la urgència que ha provocat que realment li acceptem aquesta urgència per mi, els punts claus són el 3 i el 4. Per tant, aquests sí que considerem justificada la urgència que vostè ha expressat en aquest Ple. Jo penso que l’1 i el 2 requereixen un debat més profund, que potser hi estarem d’acord perquè jo no sé el seu grup i altres grups, però de fet, la petició aquesta als serveis jurídics de l’Ajuntament d’oposar-se, com a mínim el PSC la va presentar a iniciativa pròpia en aquest Ple i per tant ara ens sabia greu que aquest acord els serveis jurídics no l’haguéssin portat a terme i, per tant, li agraeixo la seva aportació i també en nom dels ciutadans, perquè realment la preocupació per aquest tema de l’aigua l’hem expressat i algú en el mecanisme de l’Ajuntament ha fallat i, per tant, penso que és important que ens haguem adonat i per tant, jo li demanaria que els punts núm. 3 i 4 siguin els què s’aprovin avui i que l’1 i el 2 obrim un debat una mica més assossegat pel proper Ple, per exemple.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: com a esmena del text, jo demano que tots els punts anteriors passin a la part expositiva, i a la part dispositiva només passin 2, el 3 i el 4, perquè és l’únic que és un acord dispositiu, la resta s’entén que és de procediment i que jo demano que s’aprovi com a acord el 3 i el 4, i l’altra quedi com a part expositiva. Bàsicament perquè és el moll de l’ós, que és oposar-se a l’increment de les tarifes i sol·licitar a SOREA que compleixi, perquè tot l’altre és part de com s’arriba aquí. Jo crec que la moció ha de fer aquest canvi que és deixar-ho tot a la part expositiva menys el 3 i el 4, que serà l’acord.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: permetem, però jo discrepo, amb tot el què saps jo discrepo, perquè sol·licitar als serveis jurídics que realitzin un informe i un estudi sobre la viabilitat de recuperar el servei em sembla que és un acord.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: subscric les paraules del senyor Torné. Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo no dic pas que se suprimeixi

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: no, no, t’he entès, que passem a la part expositiva i no a la dispositiva, això està clar.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: per mi són dos conceptes diferents. Deixi’m que li expliqui. Un tècnic ens faci un estudi i que ens doni la opinió, i que ens doni no sé quin treball, això pot fer-ho igual però des d’un altre terme. Això no és un acord de Ple. Això és una redacció jurídicament més forta, més valenta, perquè si vol diré el què posa, que realment no la llegeixo perquè jo crec que totes les redaccions són molt felices però aquesta, a nivell d’acord de moció no ho és perquè aquí diu tot un segui de coses que sí pot ser com a motiu de com arribar aquí, igual com els ATESOS, però que realment és un motiu de procediment, d’acord? Jo no li dic de suprimir-ho. Ara, el que en facin un estudi, el què em donin la opinió d’un tècnic, el què facin un paper, etc., això per arribar, l’important a l’acord, lo que realment jo crec que es te de pronunciar el Ple és aquest. És la meva opinió i per això la proposo i el Ple decidirà. Oposar-se als increments de les tarifes per al 2013 d’ATLL i SOREA i “sol·licitar a SOREA la no repercussió de manera automàtica dels increments”, això és lo més important, la resta és com arribar-hi. Com arribar a aquí és el què han de fer els tècnics.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: jo no sé què dirà (...) és un tecnicisme. Si el què proposa la moció ho accepta a mi ja m’està bé, però jo discrepo. El què sí li agrairia senyor Ribalta és respecte perquè quan li aguantem a vostè explicar tres vegades el mateix i no dir res, ens aguantem, i no riem. Li demano respecte per quan algú té una opinió diferent a la seva.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: dit això, podem fer la moció amb els punts 3 i 4 només?

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: aquí del què es tracta és de que la inoperància de l’Ajuntament no la paguin els ciutadans. A partir d’aquí (...)

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: una qüestió també, escolta’m. No és així tampoc, perquè al final qui fixarà els preus, vulguem no vulguem, qui serà, senyor Profitós? No serem nosaltres encara que ens oposem.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si nosaltres ens haguéssim oposat... o sigui, nosaltres ens vam oposar el mes d’agost i vam tenir un dictamen favorable, un informe favorable a nosaltres, no a aquestes grans companyies, de la Comissió de Preus, i dintre d’aquestsdocuments hi són, i suposo que si vostès no s’ho han mirat fins ara, demà s’ho faran portar i ho tindran. Per inoperància, la segona vegada que ens ho van presentar, no vam fer cap informe, no van fer cap informe i a partir d’aquí la inexistència d’aquest informe va fer que la pujada de l’any 2012 ja la tenim. Aquesta ja la tenim. Jo penso que els punts 1 i 2, és el què penso jo, són importants perquè en el fons d’això hi ha la possibilitat de recuperar, per part de l’ajuntament, aquesta concessió, i la possibilitat d’asseure’s, de fer números amb SOREA com han fet altres ajuntaments d’aquesta comarca, i mirar per on ens estan aixecant la camisa. Si vostès em diuen: “si presentem els punts 3 i 4 t’ho votarem a favor, això sortirà aprovat per unanimitat, etc.. i el punt 1 i 2 treu-lo de la moció però l’Ajuntament es posarà a treballar amb això....”

Pren la paraula el sr. Colomé i diu: perdó: li asseguro!!!

Continua el sr. Profitós dient: llavors a partir d’aquí cap problema, a pesar del que s’hagi dit insistentment des de l’equip de govern, aquí no hi ha cap intenció de penjar-se medalles, aquí hi ha la intenció de que les coses funcionin i de que els veïns de les franqueses surtin el menys perjudicats possible de la situació actual. A partir d’aquí, el què els puc dir és que si d’aquí tres setmanes em consta que no s’ha fet absolutament res sobre aquest tema per part del govern, doncs vostès tindran una moció que no serà d’urgència, sinó que serà ordinària demanant el què estem demanant en el punt 1 i 2. (...) Si vostès no volen acordar els punts 1 i 2, si ho volen posar com un ATÈS que seria convenient sol·licitar etc.., a l’Ajuntament, de forma que a la part dispositiva hi quedin els punts 3 i 4.

Pren la paraula el sr. Colomé i diu: li demano una altra cosa. La urgència ens oposar- nos, aquesta és la urgència? Lo altre li demano que en 15 dies no es pot fer. Tinguem una mica més de temps, eh? Rescatar una concessió o fer un informe... Els acords és punt 3 i punt 4 passen 1 i 2, i li demano treure els 15 dies, bueno, no és un acord, hi treballarem...

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el que jo acabo de dir és que d’aquí a tres setmanes que és quan haurà la prèvia del proper Ple, hi hagi algú que estigui treballant amb això.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: vostè està parlant del mes de juliol i agost. Vostès, l’equip de govern, vostè hi era també, no sé si ho recorda, però vostès van fer una pujada d’aigua tremenda, i això va ser el mes de gener i febrer. Aquest regidor ja ho va dir. I li dic més, l’àrea de serveis, els tècnics municipals, es van reunir per arreglar aquest tema i van arribar a un acord, i hi ha informes d’aquest tema. Si, sí. I ara li puc dir si va ser desembre o gener. Vostè està parlant ara del juliol perquè puja un tant per cent, però ja van fer vostès una pujada enorme d’aigua. I sabien que venia això, perquè se sabia. I hi ha informe de tècnics, miri-ho.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: hi ha 3 increments. Aquest del què em parla vostè, que no és una pujada tremenda, que va ser-hi realment a començaments (...) no, bastant no va ser, ara li parlaria jo d’un u i pico per 100, uns 80 cèntims aproximadament, queestaven justificats. El que no estava justificat de cap manera i que nosaltres ens vam oposar, bueno sí, estava justificat per la voluntat del govern de la Generalitat en aquell moment de treure’s de sobre ATLL i de fer que aquesta empresa fos positiva. És aquest increment del 70 per 100. I aquest ja ens ha caigut. I el què pensem que tampoc està justificat de cap manera és el què ens està caient a sobre del 13 per 100 pel proper any 2013. Contra aquest últim és contra el que a mi em sembla que podem fer alguna cosa.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només un petit suggeriment, sr. Profitós. Ja que vostè porta les propostes del Parlament al Ple, també com a partit d’Esquerra Republicana aquesta la podria portar al Parlament amb el seu grup municipal i que Esquerra defensés això allà i fes que la Generalitat no ens apugés l’aigua. Ho dic perquè de vinguda està bé, però el de tornada també estaria bé que el Parlament es manifestés al respecte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: durant l’agost d’aquest any els ajuntaments on Esquerra tenia un pes específic van ser els únics que van reaccionar a temps, i dintre de termini a la proposta que va fer ATLL a meitat de l’estiu.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i un va ser les Franqueses.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!