0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER INCLOURE LES INTERVENCIONS DEL PÚBLIC A L'ACTA DEL PLE.

ATÈS que la participació ciutadana hauria de ser la base d’un sistema democràtic.

ATÈS que les intervencions que fan les persones que assisteixen com a públic al Ple municipal ara no queden registrades enlloc.

ATÈS que incloure aquestes intervencions a l’acta municipal seria un aprofundiment de la democràcia.

En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina proposem al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- INSTAR al govern municipal a modificar el ROM i després aprovar-ho pel Ple municipal, per poder incloure en les actes del Ple les intervencions de les persones que assisteixen com a públic al Ple.

Segon.- DONAR trasllat d’aquesta moció a tots els ciutadans de les Franqueses mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: aquesta moció que presentem ara, la vam intentar presentar l’octubre de 2011, en aquell informe de secretaria ens la va tombar perquè deia que no podíem modificar el ROM a través de plenari, quan nosaltres el què fèiem era instar a l’equip de govern a modificar el ROM. Llegeixo íntegrament, perquè aquesta és la postura oficial de LFI en tot moment i no ha hagut cap més. Llavors a aquí si ha hagut gent que ha fet rumorologia és el seu problema. Ho dic per part de vostè perquè se l’ha acusat explícitament de dir (...) d’acord, però se l’ha acusat explícitament de dir que Les Franqueses Imagina hem sigut els que hem promogut lo de les preguntes del públic quan, si algú repassa les actes dels Plens, veuran que aquesta proposta surt directament de l’equip de govern. Llegiré el què vam presentar fa quasi un any i mig: Instar al govern municipal a modificar el ROM i després aprovar pel Ple Municipal per poder incloure en les actes de Ple les intervencions de les persones que assisteixin com a públic, cosa que ara una persona fa una pregunta i un regidor fa la contesta, i això no consta en lloc. Però a més a més, això que en alguns equips municipals es pot veure com un neguit, perquè estic responent una pregunta “a botepronto” és una garantia també pel què respon, perquè hi ha certes preguntes que a vegades poden ser insultants. I a lo millor és bo que quedi en acta. Igual que també hi ha certes respostes que a vegades també ens hauríem de pensar més què responem al públic i tenir una mica més de respecte, també li dic. Per tant, jo insto a aquest equip de govern i evidentment a l’oposició a què parlem sobre la possibilitat de que quedi en acte lo que prové del públic i lo que se li contesta al públic.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, sr. Bernabé, això que diu vostè jo no ho he dit. A mi em sap greu dir-li, però jo no ho he dit. I ho dic ara aquí públicament. Perquè quedi clar també això. Jo penso que les intervencions del públic, és obvi que hi ha de ser-hi, faltaria més que no hi fossin. Les hem de regular. Res més que això, però hi ha de seguir sent, i tothom ha de tenir dret, per això hi ha un Ple, a venir aquí i expressar el que cregui. És que només faltaria. En el tema del ROM, aquesta moció li votarem que no, però això no vol dir que després no ho fem, perquè el què estem fer és modificar el ROM. Els serveis jurídics hi estan treballant, ja els hi vam explicar a la Junta de Portantveus que haurà una modificació del ROM, perquè aquest Reglament Orgànic Municipal és de fer dotze o catorze anys, i l’adequarem una mica a la realitat del moment. Jo li repeteixo, perquè m’ha trucat premsa ... No ens volem carregar, ni molt menys, les preguntes de la gent. A més a més, són absolutament enriquidores per conèixer problemes i per saber l’estat de la ciutat, com passejat (...) Hi ha una qüestió i que nosaltres encara no la tenim clara, i tenim diferents sensibilitats, hi ha diferents models. Hi ha la Garriga que, per exemple, les preguntes són per escrit i llavors, si les tens per escrit les pots transcriure en una acta, per exemple. Hi ha Mataró que només poden preguntar les associacions (...) No, no en tenim cap encara, no en tenim cap. Per això, primer l’hem de discutir nosaltres, perquè jo puc tenir una idea, puc tenir una altra, personalment puc creure que les preguntes haurien de ser per escrit agafades de la gent i que una persona les agafés.... Però és una opinió personal. De govern, no n’hi ha cap (...) No n’hi ha cap.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: si al final juguem al gat i a la rata si que és bo recordar que en una Junta de Portantveus el sr. Colomé va dir que volien fer una modificació del ROM i que la seva idea com a govern era que les preguntes del públic fossin per escrit, i que havien varis models, o abans del Ple, abans de fer les preguntes, com presentar-les... però, regular les preguntes que no fossin orals, que fossin per escrit, i això, malauradament el que no es miri les actes, es va parlar per Junta de Portantveus i el sr. Colomé, en nom del govern, ho va demanar que tenia la idea de modificar. Jo ho dic perquè si no volem dir la veritat, diem-la perquè quedi constància en acta.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: repeteixo, en Junta de Portantveus vam dir que modificaríem el ROM i van dir per quines coses s’ha de modificar? Jo vaig dir preguntes de la gent, el tema de mocions, el tema de les urgències. L’hem d’adequar i res més que això. Llavors, a partir d’aquí, que aquesta discussió la tindrem, no hi ha problema, i l’aprovarem per Ple.

SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per set vots a favor dels regidors dels grups municipals CpF, LFI, ERC-AM i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF.

Pren la paraula el sr. Profitós i demana que vol presentar una moció d’urgència.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: el grup de l’oposició majoritari jo també tenia una moció a presentar d’urgència, i com aquí no hi ha ordre.

Pren la paraula el sr. Colomé i diu: doncs anem a posar ordre. Senyor Torné, començarem per la seva.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: com la moció que hem presentat per Registre no s’ha rebutjat ni per escrit, ni per Decret, com mana la legalitat, la presentem d’urgència perquè es tracti d’urgència. Senyor secretari, la moció si us plau, la moció que hem presentat i que no s’ha contestat ni per un sentit ni per un altre.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor secretari, quin procediment hem de seguir? Això es va portar a la Junta de Portantveus, es va denegar a la Junta de Portantveus, de totes maneres, votarem la urgència. Justifiqui la urgència sr. Torné.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: és el següent. Aquesta moció es va presentar fa uns mesos, va estar aprovada per aquest Ple de l’Ajuntament. Els responsables, en aquest cas, de l’escola Guerau de Liost, que és la Generalitat, no en vol saber res, no ha contestat ni menys, i més aviat ha tirat cosses, el què realment presentem és reclamar, com a plenari, que aquesta obra s’inclogui amb una RAM (reforma, ampliació i millora) de les Escoles públiques i que realment es faci. I si realment es demana i l’Ajuntament insisteix, segurament, si no és aquest exercici, l’altre, s’inclourà. És a dir, que no és una obra d’un altre dijous.

SOTMESA a votació la urgència de la proposta, és rebutjada per set vots a favor dels regidors dels grups municipals CpF, LFI, ERC-AM i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF.

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!