0
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA CORPORACIÓ.

ATÈS que en la sessió plenària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del passat 28 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la comissió d’estudi sobre l’estat de les finances de la corporació, amb la voluntat d’avaluar l’estat dels comptes municipals, proposar millores i dictaminar sobre les responsabilitats, si és el cas.

ATÈS que l’esmentada comissió d’estudi de les finances locals, aquest any només s’ha reunit dues vegades, sense l’assistència dels tècnics municipals ni tampoc dels responsables que han elaborat l’últim informe econòmic finances de l’Ajuntament de les Franqueses i, per tant, no ha pogut elaborar els informes que el Ple municipal li va encarregar.

ATÈS que és necessari que la comissió informi sobre l’estat dels comptes municipal de l’Ajuntament, proposi possibles millores sobre la situació econòmica i informe sobre possibles responsabilitats polítiques.

ATÈS que en el Ple ordinari del mes de setembre es va aprovar convocar la comissió d’estudi sobre l’estat de les finances de la corporació, sense que a hores d’ara s’hagi realitzat.

ACORDS:

Primer.- INSTAR el govern municipal a marcar dia i hora per a la sessió de la comissió informativa d’estudi sobre l’estat de les finances de la Corporació, de forma urgent, segons l’acord del mes de setembre de 2012 del Ple de la Corporació.

Segon.- Que es convoqui als tècnics de la intervenció locals i als responsables que han elaborat l’informe econòmic financer de l’Ajuntament, aportant els informes tècnics per escrit perquè la comissió pugui fer el dictamen preliminar.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: aquesta moció és degut a l’acord del Ple de l’Ajuntament per convocar la Comissió de Comptes de l’Ajuntament. Es va aprovar fa tres mesos i encara no s’ha convocat. Reclamar en el ple d’aquest Ajuntament i sens dubte, en el govern municipal perquè marqui dia i hora per fer la comissió, i que la comissió que es va crear per fer una feina pugui fer la seva feina i el dictamen dels comptes municipals.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!