1
1
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013.

VISTA la necessitat de suplementar determinades partides pressupostàries que es preveuen insuficients per a comptabilitzar tota la despesa a reconèixer fins a final d’exercici, mentre que en d’altres se’n preveu un romanent.

TENINT EN COMPTE que el present acord és objecte de transferències de crèdit que afecten a diferents grups de funció.

ATÈS que les transferències que es proposen no afecten ni a crèdits ampliables ni a crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici, no minoren crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències de crèdit i no incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de minoració.

ATÈS que la base 21 de les d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2013, de conformitat en allò previst a l’article 179 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que l’autorització de transferències de crèdit entre diferents grups de funció, correspon al ple de l’ajuntament.

VIST l’informe d’Intervenció. VISTA la Memòria d’Alcaldia.

D’ACORD amb allò que estableix l’article 179 del text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, a l’ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents

 

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la transferència de crèdit en el Pressupost vigent de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, segons l’annex que s’adjunta i forma part del present acord.

Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si s’escau, al·legacions o reclamacions.

Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.

El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bona tarda. Bé, d’entrada m’hagués agradat que el regidor d’Hisenda ens hagués explicat una miqueta més amb detall algunes partides d’aquesta modificació de crèdit, però veig que no hi és. Però bé, és igual, en qualsevol cas, només comentar que per coherència aquesta modificació de crèdit no és res més que un fruit del pressupost que ja vam votar en contra, i per lo tant, votarem en contra.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’Esquerra també serà contrari a aquesta modificació. A veure, voldria deixar clar un parell de coses. La partida principal que s’ha de dotar, que és la d’amortització de préstecs, no és res més que una feina mal feta. Això ve donat, i perquè la gent ho sàpiga, perquè ara fa 2 anys es van formalitzar els préstecs de l’ICO, de l’Institut de Crèdit Oficial, pel tema de pagament de factures. Aquests préstecs portaven dos anys de carència i passats els dos anys es començava a amortitzar. Llavors aquí què és el què ha passat? Que quan es va fer el pressupost d’aquest any 2013, doncs es va fer un tallar i enganxar del pressupost anterior, suposo, o molt aproximadament. Hem tingut la sort de que els interessos doncs han baixat, la qual cosa fa que es paga menys, però ningú va preveure que en aquest darrer trimestre ja es començaven les amortitzacions dels préstecs. Em sembla que és un error força greu, tant del punt de vista purament comptable com des del punt de vista del polític i del govern responsable, que han de vetllar per a això. Una altra de les partides per les què se’ns demana que incrementem diners, és la partida del manteniment de l’autobús en el conveni amb Granollers. Quan es va fer això, jo vaig demanar per activa i per passiva, durant dos plens seguits a la regidora del ram, a veure si em podia justificar una sèrie de coses d’aquest conveni, que no se’m van justificar. L’alcalde ha assumit les funcions de la regidora i no sé si les funcions que fa vostè avui com a alcalde també inclouen les funcions de la regidora i si ens pot dir alguna cosa al respecte d’aquest increment de vuit mil i pico d’euros. I el motiu principal del vot en contra d’Esquerra serà que una de les partides de les quals es treuen diners per posar-les a les altres, és la de conservació d’infraestructures municipals. Traiem 28.300 euros, si no ho tinc mal anotat. Això estaria molt bé si nosaltres ho tinguéssim tot endreçadet i tot molt bé, però en aquest cas concret, des de Corró d’Amunt, des de l’Associació de Veïns, des del Consell del Poble, s’ha demanat per activa i per passiva que s’arreglin una part del ferm de la urbanització de Can Suquet, que està malmès, i se’ns ha contestat sempre la paraula màgica: no hi ha diners. A veure, a mi m’agradaria veure en quina cara els regidors que formen part del Consell del Poble de Corró d’Amunt compareixeran a la propera reunió per dir-los: “escolta, aquella cosa per la que no teníeu diners, no només n’hi havia, sinó que a més a més els hem tret abans de final d’any del pressupost per passar-los a una altra partida”. Llavors a mi em sembla molt poc ètic retirar diners d’aquesta partida quan se’ns havia dit que no n’hi havia i hagi obres pendents de fer.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sí, seguint per on anava el regidor Profitós. Dues partides que també es disminueixen i passen a incrementar són les d’estalvi energètic, les d’estalvi de manteniment d’aquestes estructures. Curiosament, en el ple passat quan aprovàvem les mesures d’estalvi, el punt f) eren “medidas de ahorro energético, alumbrado público y equipamientos municipales”. O sigui, que fiquem com estalvi que hem apagat més faroles i que estem fent bé les coses de manteniment, i ara fem un truc de màgia, i això que hem estalviat el posem a gastar en una altra partida pressupostària. Amb lo qual, una de dos: o estem estafant a l’estat, o ens estem estafant a nosaltres mateixos perquè ens fem trampes al solitari. És que si no, no hi ha més explicacions. Gràcies.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: bé, jo també, el canvi de partides que fan aquí vull que m’expliqui el canvi de partida que hi ha de 185.600 euros d’amortització de préstecs i entitats financeres, quan això ha baixat.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, anirem per ordre. La pregunta que fa el sr. Badia és la mateixa que feia referència a l’inici de la seva intervenció el sr.  Profitós. Efectivament, en l’elaboració del pressupost de 2013 un tècnic d’aquesta casa, un funcionari encarregat de fer això, doncs va calcular que la carència d’aquest crèdit al qual vostè feia referència es podria efectuar el 2014. Per tant, jo el que li he de dir és que els pressupostos de la Corporació van estar a la seva disposició durant molt temps, igual que la del regidor, era un tema que es podia veure a les hores quan la nostra feina era revisar, és controlar i és veure. Quan hem detectat això, doncs s’ha rectificat i ja està. I quan a altres parts de la seva intervenció, el transport urbà amb Granollers, com vostè sap, es tracta d’un pressupost, i aquest pressupost està en funció de moltes coses: de la previsió d’ús que es farà, de la quantitat de vehicles que s’utilitzaran, etc. I en aquest cas, la informació que jo tinc aquí en aquests moments és que per modificacions d’ús i per necessitats de servei, s’ha hagut d’abonar aquesta quantitat. En quant infraestructures municipals, doncs prenem nota. Els regidors que  aquí formen part del Consell de Poble de Corró d’Amunt suposo que també n’hauran pres nota, i ho passarem a l’Àrea de Serveis i ho tindrem en compte. Dir-los però que és veritat, com deia el sr. Bernabé, que hi ha un estalvi, que s’ha produït un estalvi, amb uns pressupostos en els quals ja es preveia més estalvi d’enllumenat d’un global de 75.000 euros amb concepte d’enllumenat, jo penso que això és positiu i això ens permet abordat altres actuacions que, sense aquest estalvi, evidentment no es podrien portar a terme. I també hi ha un estalvi de 45.000 euros que s’havien previst per personal laboral i per personal fix d’aquest ajuntament, que no s’han fet, i per tant, entre l’estalvi d’enllumenat i l’estalvi de personal laboral, estem al voltant d’uns 120.000 euros que hem aconseguit estalviar. Per tant, veure també una mica la cara positiva. I el senyor Badia doncs, jo penso que ja li he contestat perquè era la primera pregunta que havia fet el sr. Profitós.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: de fet, lo primer que he fet no ha estat una pregunta, sinó que ha estat una explicació del per què era. No ho estava preguntant. Ho sé perfectament per què ha passat. En segon lloc, sr. Ribalta, em penso que no és correcte que vostè ens passi als regidors de l’oposició els deures que en el seu moment no han fet els regidors del govern. Per lo que fa al tema de l’autobús, jo entenc que pot haver una desviació de 8.000 euros. Del què m’estic queixant és que des de la gènesi d’aquest contracte, des de l’origen, no se’ns ha facilitat, almenys al grup d’Esquerra, informació addicional que havíem demanat. I el fet de que prenguin nota ara del tema del ferm que està en mal estat a Can Suquet, a veure, no sé quantes llibretes han acabat prenent-ne nota. Vull dir, el tema no és que no se n’hagi pres nota, és que fins ara s’ha dit que no havia diners per fer això, i ens trobem en què els diners hi eren i es destinen a d’altres coses.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo crec que tampoc se m’ha entès. Jo el que no acabo d’entendre és com quan li fem els números a l’estat li diem: “escoltin, estem dintre de lo que nosaltres hem fet, perquè estem en un rescat i per tant cada ix temps li hem d’anar presentant comptes a vostè”. I presentem llavors, com a una cosa en positiu que hem aconseguit estalviar, unes millores de ahorro energético y alumbrado público. Però és que resulta que aquests mateixos calés que estem presentant a l’estat, com que ho hem aconseguit estalviar, per tant, donem garantia de que amb aquests calés podem cobrir tot el que nosaltres hem de cobrir, després fem un moviment de trilero i passa a estar en aquesta partida. Jo no dic que estigui bé o no estalviar, i a mi em sembla perfecte i correcte. El què dic és que no es pot presentar com un guany en un cantó i després me’l gasto en un altre. Això no em quadra ni a mi ni a ningú que porti una economia domèstica. Gràcies

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: no, bàsicament dir el què estàvem dient fins ara, és a dir, aquests diners que s’havien de gastar i que no es gastaran, es gastaran ara, per exemple, amb equipament infantil que pot millorar doncs qüestions d’educació per a les escoles, per exemple. O com deien, manteniment i millores en sòl no urbanitzable. Per tant, independentment del destí que vostè qüestionava sí que serviran per aportar al municipi coses que no s’havien pogut pressupostar i que ara sí que es podran portar a terme durant aquest trimestres. Que corresponen a actuacions evidentment que no s’han portat a terme. Jo crec que evidentment si algú ha detectat que aquesta amortització de préstec, aquesta carència no hi era, evidentment, ha sigut des de l’equip de govern. Per tant, sí que es fa la feina. I la feina quan es detecta el que es fa és corregir-la i arreglar-la, i és el què s’ha fet. (En referència al sr. Profitós) Bé, si és breu, sí, no li correspon, però sigui breu, si us plau.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Bernabé, el paper ho aguanta tot. En el proper informe de seguiment de la cosa de la despesa i tota la pesca, continuarà dient que estem estalviant en llum, i serà veritat. Llavors el què hem d’estar atents nosaltres és a veure si en alguna part d’aquest mateix informe surt o no surt que hi ha partides que s’estan desviant a l’alça. M’explico? Llavors aquí representa que pot estar vostè segur i pujar de peus de que el proper informe continuarà dient això, que ens estalviem despesa. El què haurem de mirar és si hi ha una contrapartida en un altre apartat on es diu, escolti, pensava gastar tant  d’això però ens  gastarem  185.000 euros  més, o pensàvem gastar-nos tant d’això. El tema és aquest.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: ja per acabar el tema, però em sembla que, sr. Profitós, que minimitzar una despesa de 75.000 euros en enllumenat que a l’any passat es va realitzar i que aquest any no es realitzarà. Sí home, és una despesa que s’havia pressupostat en funció de la despesa de l’any anterior, i que aquest any no es farà, ens l’estalviarem. Per tant això és bastant objectiu, no es pot dir que el paper ho aguanta tot. No. El paper i el consum, els kilowats que hem consumit, que són molt menys. Per tant, em sembla que no es pot minimitzar un fet tan objectiu com que gastarem 75.000 euros menys en despeses d’enllumenat. Em sembla que això no és una qüestió de paper.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: perdó, si em permet tant el que he dit jo com el què ha dit vostè, queda dins de l’acta, i jo no he minimitzat en cap moment això. He dit que en el proper informe continuarà constant que s’està estalviant en aquest sentit. I això és veritat. No ho he minimitzat. El què he dit és que, en el mateix informe hauria de costar en d’altres partides que en lloc d’estalviar, s’està invertint més del què deia. Vaja, està tot escrit, vull dir que en cap cas es pot interpretar del que jo he dit que aquesta estalvi no tingui importància.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, però seguint amb la seva lògica i amb la seva coherència, el topall de pressupost al qual s’haurà arribat i s’haurà estalviat en funció de l’any anterior, continuarà sent el correcte. Per tant, no caldrà.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: acabem. jo no he dit en cap cas, o sigui, quan jo he qüestionat partides de les que es treien diners, no he parlat en cap cas d’aquesta. Em sembla perfecte que s’hagi estalviat.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!