1
0
Vota!

SOL•LICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA DESAFECCIÓ DELS TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL TRAÇAT DE L'AUTOVIA ORBITAL (QUART CINTURÓ).

VIST l’escrit RE núm. 2013/494, de data 17 de gener, presentat per la secretària accidental del Consell de la Pagesia, en què tramet l’acord adoptat pel Consell de la Pagesia, en sessió de 15 de gener de 2013, que es transcriu a continuació:

“PROPOSTA SOL·LICITANT AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DESAFECCIÓ DELS TERRENYS DELMUNICIPI, AFECTATS PEL TRAÇAT DEL L’AUTOVIA ORBITAL (QUART CINTURÓ)

ATÈS que el Consell de la Pagesia en sessió extraordinària celebrada el 21 de setembre de 2010 acordà, entre altres, REBUTJAR la declaració d’interès  general  de l’AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA i la concepció global del traçat.

ATÈS que el Consell de la Pagesia en sessió extraordinària celebrada el 5 de juny de 2012 va acordar adherir-se a l’esmentat acord del Ple de l’Ajuntament de 31 de maig de 2012, va acordar, entre d’altres SOL·LICITAR al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de l’expedient ambiental del EI4_B_16 Cierre de la autovia orbital referent a l’estudi informatiu del segon tram entre Terrassa i la Roca del Vallès.

TENINT EN COMPTE que la distribució dels assentaments sobre el territori de les Franqueses del Vallès ha mantingut una bona part del terme municipal en unes condicions d’ús agrícola i ramader, cosa que permet una bona connectivitat entre els espais naturals de la plana vallesana alhora que també ha aconseguit mantenir  la potencia de l’activitat agrícola, ramadera i forestal de la plana del Vallès gràcies al seu nuclis de Llerona, Corró d’Amunt i Marata.

ATÈS que el Quart Cinturó no és una solució als problemes de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona ni de les comarques que travessa, sinó que contribueix a un augment dels moviments en vehicle privat i al creixement dels actuals nivells de congestió. La titularitat estatal de la via, així com la seva traça, el seu disseny i el seu dimensionament, impossibiliten la millora de la xarxa secundària de carreteres i la seva relació amb la xarxa bàsica existent.

VIST que les traces de les futures infraestructures parteixen la unitat del sòl no urbanitzable. La reserva del quart cinturó representa aproximadament el 18% de la superfície agrària total del municipi, sobre la que cal afegir, a més, la superfície afectada pel traçat de l’estudi informatiu del tancament de l’autovia orbital de Barcelona, unes 174 ha, que suposen un 7% de la superfície agrària total del municipi, a afegir a l’anterior.

ATÈS que la fragmentació que comporta el fet de col·locar totes les noves traces de les infraestructures sobre el sòl agrícola que habitualment comporta una posterior urbanització impedeix la inversió en tots els àmbits del sector primari del  nostre municipi i impedint la viabilitat tècnica i econòmica de les explotacions i en desincentiva el relleu generacional.

TENINT EN COMPTE que el manteniment de l’afectació del terrenys per on es preveia el pas del quart cinturó provoca una situació de precarietat per als veïns i veïnes del municipi de les Franqueses del Vallès a l’hora de realitzar inversions o millores en les seves finques agràries o en la seva continuïtat futura amb el perjudici econòmic que això suposa.

TENINT EN COMPTE la segmentació i la fragmentació que provocarà als espais situats als voltants del riu Congost que formen part de la Xarxa Natura 2000 , les zones ZEPA, zones d’especial protecció d’aus, i les zones LIC, llocs d’importància comunitària.

Per l’exposat, el Consell de la Pagesia proposa l’adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- SOL·LICITAR al MINISTERIO DE FOMENTO i a la GENERALITAT DE

CATALUNYA la desafecció dels terrenys del municipi, afectats pel traçat del l’AUTOVIA ORBITAL (QUART CINTURÓ), atès que:

  • La situació actual de precarietat per als veïns i veïnes del municipi de les Franqueses del Vallès a l’hora de realitzar inversions o millores en les seves finques agràries o en la seva continuïtat futura amb el perjudici econòmic que això suposa.
  • La pèrdua futura de viabilitat tècnica i econòmica de les explotacions afectades directament pel traçat i també de totes aquelles que indirectament s’hi troben lligades a través de plans de dejeccions ramaderes, zones de pasturatge, proveïment de farratges, etc.
  • La pèrdua futura quantitativa i qualitativa de sòl agrari i forestal en un municipi que per la seva localització dins l’àrea metropolitana permet ser punt de referència per a la creació i impulsió de mercats de productes de proximitat o km 0, activitats de lleure i agroturisme dins el context de sostenibilitat.
  • El perjudici directa al conreu de productes d’alt valor reconegut com la mongeta del ganxet amb Denominació d’Origen Protegit (DOP).
  • Suposa la desintegració del territori front el risc d’urbanització i de fragmentació de zones reconegudes d’alt valor ecològic (xarxa Natura 2000, zones ZEPA i zones LIC ) i del propi municipi en dues zones diferenciades: al sud de Corró d’Avall i Llerona i al nord Corró d’Amunt i Marata.

Segon.- TRASLLADAR els presents acords a l’alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i sol·licitar que siguin elevats al Ple de la Corporació per a la seva aprovació”.

TENINT EN COMPTE el que disposa l’apartat segon de l’esmentat acord, l’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- RATIFICAR íntegrament l’acord adoptat pel Consell de la Pagesia, en sessió de 15 de gener de 2013, transcrit anteriorment, en què sol·licita al Ministerio de Fomento i a la Generalitat de Catalunya la desafecció dels terrenys del municipi, afectats pel traçat de l’Autovia Orbital (Quart Cinturó).

Segon.- INICIAR expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per desafectar els terrenys del municipi afectats pel traçat de l’Autovia Orbital (Quart Cinturó).

Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al Ministerio de Fomento, a la Generalitat de Catalunya, al Consell de la Pagesia i a l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: Bé, dir-li que estem totalment d’acord i alegrant-nos de que no s’hagi passat com una moció si no que hi hagi un compromís ferm de modificar el Pla General per treure aquesta reserva que tants anys fa que hi estem lluitant que tant molesta i tant perjudicial és per a la nostra pagesia i pel nostre municipi.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: Primer el que ens hem de felicitat tots, primer ens em de posar casi una medalla, ja que no les posen des de fora, tenim una victòria guanyada, hem aconseguit que per desídia del Ministerio de Fomento i el de Medio Ambiente, l’expedient d’impacte ambiental hagi caducat. Això també rau arrel de la feina que ha fet la Campanya Contra el Quart Cinturó, a la qual hi som tots, aquest ajuntament també i per tant tota la població de Les Franqueses. Em permetreu estendre’m una mica. Cal recordar, jo per mi fer mencionar una persona que havia estat regidora d’aquest ajuntament que ha fet molt, el Pep Martínez que sense ell no haguéssim aconseguit això i sobre tot el Toni Altalló que és el portantveus contra la campanya contra el quart cinturó que ha fet feina de mosca “collonera” i hem aconseguit aquesta victòria. Dit això, evidentment votarem a favor. No queda un altre que posant-se, malgrat que haguéssim agraït que aquesta proposta l’hagués presentat tot el Ple, no vingués de Govern. I a més a més el que ens ha sobtat i no entenem massa és la presa, la pressa per córrer, per portar aquesta moció a Ple, quan des de la companya s’ha demanat que mirem a veure de fer les coses bé. Que el procediment que engegarem ara pot ser que d’aquí dos mesos l’hem de tirar enrere i fer-ne un altre. Ens hem passat vint anys fent cas el que deia la campanya perquè i ha gent que hi treballa, que ha aconseguit que avui s’ha demostrat que tenim, que s’estan fent les coses bé. No entenem massa perquè aquest Govern ha decidit tirar pel dret en solitari quan fins i tot durant aquest vints anys de lluita hem anat del bracet de la campanya. Per tant ara ens saps greu que aquest govern hagi decidit tirar pel dret i anar sol en una aventura que no saben com sortirà, que igual de aquí un temps em de reconduir. Malgrat això li votarem a favor perquè el que pot passar, tot el que pot arribar a passarés que hagin de corregir, esperem que només sigui això que no ens imposin una altra traça per voler treure aquesta.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí de fet aquest és un punt, vostè diu que presenta l’equip de govern consensuat a la Junta de Portaveus, en el qual s’hi han afegit coses i prèviament treballat des del Consell de la Pagesia en el que em sembla que vostè hi va assistir. En l’acord del Consell de la Pagesia preveu la seva presentació a un Ple i a la Junta de Portantveus celebrada la setmana passada, doncs vem debatre profundament aquest tema, vem acordar afegir alguns matisos, un del quals és que des de l’àrea d’urbanisme promourem una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana, precisament per modificar aquest pla per treure aquesta reserva que es va venir imposada des de la Generalitat de Catalunya. També això quedarà pendent, la modificació que faci aquest ajuntament, que espero poder-la tenir enllestida de cara al proper Ple, quedarà pendent de ratificació, d’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona que o a qui se li demanarà que també modifiqui el Pla Director de Carreteres de Catalunya que és qui la llei de rang superior al nostre Pla General que preveu aquesta reserva. És a dir, nosaltres des de el municipi podem eliminar aquesta reserva, però la Generalitat també ha de fer la seva feina en quant a la modificació del Pla Director de Carreteres perquè és de rang superior i ens condiciona en aquest sentit. Per tant tampoc crec que sigui una qüestió d’anar massa ràpid o d’anar massa lent, és va acordar al Consell de la Pagesia i no crec que això perjudiqui en res el procés de treure aquesta afectació.

Pren la paraula la sr. Pruna i diu: bé, bona nit i primer de tot, jo crec que ens hem d’alegrar tots de que caduqués l’expedient. Però hi ha una altra cosa que crec que és sumament important, que és la desafecció. Si vostè sr. Gontán que diu per què hem tingut pressa? No, perdoni, ja com a organització agrària, el desembre nosaltres ja vam demanar la desafecció a Madrid i vaig dir, com a Presidenta del Consell de Pagesia, vull convocar una sessió extraordinària perquè la pagesia del nostre municipi i de molts altres llocs, però jo parlant per a la pagesia del nostre municipi, no té una afectació, en te dues. No en te solsament una, que en te dues. I sap vostè que quan es troba qualsevol explotació que té aquesta afectació, vol fer una millora a la seva casa, no la pot fer perquè està en precari. Amb la Llei de Benestar Animal te un problema, i tots sabem que hi ha una explotació ramadera d’aquest municipi que te bons problemes per tenir afectada la seva explotació. La veritat, ojalà haguéssim demanat ja molt més abans, molts més anys abans que es tragués aquesta desafecció, però crec que ara és el moment, i li diré perquè ara és el moment, que crec que és importantíssim que la Unió Europea que ha deixat diners a la banca espanyola, el primer requeriment que va posar, que suposo que això és una cosa que tothom, si ho va voler ens en vam enterar, dient que els diners, a la banca, no en podia deixar amb grans inversions doncs, fora de lloc. Però molt important, que Espanya no es gastés ni un euro més en infraestructures innecessàries. I una d’elles jo crec que és aquesta, el Quart Cinturó. Bé, jo penso que avui això ha de sortir endavant i agrairé moltíssim perquè hi surti perquè aquesta desafecció és importantíssima, i quan acabem d’aquesta, en tenim una altra, que és la del Pla Metropolità. Jo crec que hem de seguir treballant perquèaquestes desafeccions surtin del nostre municipi, i ojalà no es faci per aquí el Quart Cinturó. Jo crec que tot l’Ajuntament i el municipi hem de treballar conjuntament, Consell de Pagesia, Ajuntament, Associacions, totes les organitzacions i associacions i plataformes, hem de treballar conjuntament perquè tinguem la terra que hem de tenir per poder conrear, i res més que això, perquè tinguem un municipi viu, que és el què ens interessa.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: miri no entraré a discutir els beneficis ni les pèrdues que suposa tenir o no tenir el Quart Cinturó perquè d’això en som tots conscients i n’hem patit vint anys i això no cap dubte. I a més tinc la sensació que pel què s’ha anat sentint entre els companys del Ple que s’aprovarà per unanimitat i no hi haurà discussió. Però permeti’m tres puntualitzacions. Una, el Consell de la Pagesia, en el qual hi havia el seu representant sr. Ribalta, va acordar tàcitament que si calia esperar un mes, o dos, s’esperaria. Va acordar tàcitament. I pel que jo sé, pel company que tinc a la Junta de Portantveus no va ser tant clar el que es tirés endavant això, sinó va ser una insistència del govern. Dit això, miri, si hem esperat vint anys, no venia d’un mes portar aquesta moció, i potser haguéssim anat tots del bracet. Tots és la Campanya, i potser tots els ajuntaments que volen la desafecció. I per tant, la força seria molt més gran, i a més a més, igual no cometríem errors, perquè vostè ha anomenat treure una altra reserva. L’altra reserva no existeix, la del Pla Territorial Metropolità no existeix. No està afectat cap territori de les Franqueses pel Pla Territorial Metropolità. Hi ha una possibilitat, que aquesta sí existeix, poc probable, però existeix, de que traient aquesta reserva, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona coli la del Pla Territorial Metropolità. Per això li estem dient des del primer dia que no cal córrer, que no ve d’un mes, que si hem esperat vint anys, podem esperar vint anys i un mes. De totes maneres, no cal posar-s’hi més nerviosos. Avui s’aprovarà per unanimitat, ens hem de felicitar i tots contents. Que el triomf s’ha fet.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres estem amb una actitud positiva i no anem a retreure res, l’única cosa fer-li una puntualització del què ha dit. Que és la primera vegada que es demana. No. Que era la primera vegada que es demanava la desafectació. No. Es va passar una altra vegada i la Generalitat ens la va tirar enrere. Vull dir ja es va fer una altra vegada, a l’època del tripartit, sí. A l’època del tripartit vam demanar i havia el Conseller Nadal i va dir que no, que una cosa era que no es fes, i l’altra era treure la reserva. Puntualitzar. Nosaltres, el nostre grup, sempre hem estat en contra d’aquesta infraestructura que es passi per les Franqueses. Estem més a favor del transport públic. Si cal, sempre hem defensat el traçat pel sud de Granollers que és molt més curt, molt més recte i no afecta territori agrícola. Nosaltres volem anar amb aquesta línia en positiu, i sempre ens tindran al seu costat.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo només volia afegir dos matisos o dues precisions al respecte. Sr. Gontán, si no vaig equivocat i així va confirmar l’acta aixecada de la sessió del Consell de la Pagesia, el què es va dir és que si allò que era un rumor que no estava confirmat, que era la caducitat de l’expedient era real, si es confirmava això, que ho hem pogut confirmar legalment o jurídicament que realment l’expedient delQuart Cinturó ha caducat, si es confirmava aquest extrem ho presentaríem al Ple, i així ha sigut. S’ha confirmat que la caducitat era un fet jurídicament comprovable i per tant l’equip de govern ha decidit complir amb allò que es va decidir al Consell de la Pagesia i que crec que està recollit en acta. Un altre matís que volia fer és que és la posició, que crec que en això coincidim tot l’equip de govern, o si més no, els dos grup majoritaris com a mínim, crec que els altres també, que també ha fet referència el sr. Rosàs, des  del  PSC evidentment  no ens oposem  a aquesta infraestructura, tot  al contrari, sabem que el nostre país pateix un dèficit important d’infraestructures que són necessàries per al desenvolupament econòmic, laboral, social, etc., sí que ens oposem al seu pas pel municipi de les Franqueses i per la zona rural que, com tots sabem, tenim la sort de tenir en el municipi un pulmó verd que, dins de la zona metropolitana, és l’àrea dedicada a l’agricultura més gran que tenim. És infinitament superior a les zones protegides de Mollet, de Mataró o del Baix Llobregat, és deu vegades superior en superfície a aquestes zones i, per tant, ens sembla un greuge molt gran per al municipi que passi, però no ens oposem a la infraestructura. Ho dic perquè crec que ha de quedar clar aquest matís i em sembla que defenso la postura del grup municipal del PSC, però és la postura compartida amb CIU i els altres regidors de l’equip de govern.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’Esquerra serà favorable a l’aprovació d’això. En qualsevol cas sí que hi haurà diferències pel que veig, en el fons del què plantegem els diferents grups en aquí. Suposo que tots votarem a favor de que aquest punt s’aprovi, però voldria deixar constància que hi ha alguns grups que sí estem en contra d’aquesta infraestructura. No es tracta de que no passi per casa nostra i per passi per casa del veí. Hi ha diferents alternatives que eviten la construcció d’una nova via aprofitant traçats existents, que no repetiré aquí perquè són de tots coneguts i jo diria que en determinades ocasions en aquí ens havíem mostrat favorables al plantejament de la Plataforma. Per altra banda, he intervingut bàsicament per això. El fet de que ho fem ara o esperem un mes, a veure no sé si és un tema massa important, però en qualsevol cas, el pitjor que ens pot passar és que d’aquí a un temps haguem de tornar a modificar això en algun extrem. Ens pot passar, però si no ens passa i ho tenim tirat endavant, feina feta.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bàsicament, sr. Ribalta, això no consta en acta. Ho dic perquè li informen malament. Això no pot constar en acta perquè no va haver-hi cap acta que consti això. Va ser un acord tàcit, no consta en acta. Perquè a més a més explícitament es va demanar que no constés en acta perquè no es podia fer públic.

Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bé, ja ha parlat el meu company respecte al nostre vot serà evidentment afirmatiu. Pel que a mi respecte jo també ho vaig viure molt de la vora quan vaig estar de presidenta del Consell del Poble de Llerona i em felicito, de veritat, de que s’hagi produït aquest fet. De que gràcies a la desídia d’aquests dos Ministerios s’hagi “anat a tomar viento a la farola” aquest projecte. Estic molt contenta. Però dit tot això, i agafant la intervenció del sr. Ribalta que ha comentat abans que a la Junta de Portantveus es va acordar que es faria això, que em semblamolt correcte, em sembla bé, sempre trobo a faltar el mateix, i ho tenia que dir perquè sinó em sento malament. Sempre trobo el mateix. Dona la sensació de que tot i fent a la Junta de Portantveus està tothom d’acord amb presentar aquest tema, doncs sembla que s’hagi aprofitat només la situació de que sigui el govern qui ho faci, i tots els altres ja votarem a favor. El què em dol és sempre el mateix, que amb coses tant rellevants, tant importants com aquesta, tothom tots els grups, els de la oposició, el govern, tothom té dret a anar per la seva via, i presentar les seves qüestions o quan li sembli més oportunes. Però amb coses tant importants i tant rellevants i que portem tants anys reivindicant tots junts, tots junts, dol que sigui només, sempre, una part sí i una part no. Això és l’únic que volia dir.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només per al·lusions, em sap greu que pensi això, perquè jo precisament, fent referència a la Junta de Portantveus amb aquesta voluntat de mostrar que es va debatre, que es va participar i aquesta voluntat amagada que veu vostè no hi és. Jo penso que amb aquest tema tenim un acord unànime de Ple i benvingut sigui i ho hem de celebrar així, vull dir que jo m’he estat referint a la Junta de Portantveus precisament per donar-li èmfasi i importància al fet que  tots  els regidors aquí presents, representats pels seus caps de grup, coincidim en aquest tema i que és un fet positiu pel municipi que ens hem d’alegrar. No faig aquestes interpretacions.

Pren la paraula la sra. Claveria i diu: també he dir que crec que és perfectament compatible, amb al·lusió al què comentava en Ferran, crec que és perfectament compatible que avui es presenti això i que en un mes, dos mesos o en tres ens afegim tots als acords que prengui la Plataforma, perquè tots hi formem part també.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no oblidem que el pare de la criatura és el Consell de la Pagesia, en aquest cas.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: a part d’aquestes petites discrepàncies que podrien tenir a veure amb el punt essencial, i també a diferents sensibilitats en l’aspecte de si és necessari el Quart Cituró o no, avui crec que ens hem de felicitar tots plegats i ens hem de felicitar també, encara jo ho repeteixo que la Junta de Portantveus arribés amb l’acord, i no és una proposta del govern, és una proposta de tot el consistori, no és només del govern. I ho dic públicament. La presentem com a punt de l’ordre del dia a aprovar, però ja que es va aprovar per Junta de Portantveus i a la Junta de Portantveus es va fer l’esmena, és de tots. Això sí que ho vull deixar molt clar.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!