0
0
Vota!

APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2011.

ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament municipal, corresponents a l’exercici de 2011, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat.

ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats per la Intervenció i s’han sotmès a dictamen de la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.

ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de quinze dies i vuit més mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província, sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació.

D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a l’exercici de 2011.

Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula la sra. Claveria i diu: Bona tarda, bé el nostre vot per coherència serà negatiu, ja que en el seu moment vam votar en contra dels pressupostos perquèfinalment hem pogut comprovar que aquest no eren res més que un fidel reflexa dels comptes del 2011. Veiem perquè hem revistat els comptes, que no hi ha hagut cap mesura o poques mesures de contenció. Veiem que es segueix havent-hi una pila de factures de diversos inspectors, despeses de representació, que segurament es podien evitar, i francament, torno a dir i torno a insistir com ja he fet en altres ocasions. Em sembla greu la insensibilitat d’aquest govern amb aquestes qüestions de no posar mesures en aquest tipus de despeses en uns moments tant crítics, quan estem passant per una crisis bestial, i quan hi ha tanta gent que ho està passant malament. Aquí sembla com he dit en altres ocasions també la crisis no existeix a l’Ajuntament de les Franqueses tot i que alguna retallada s’ha fet, però en coses que potser no tenen massa sentit, per tant torno a repetir el nostre vot serà negatiu.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: seguint la línea de la Núria, nosaltres tampoc podem votar a favor, però afegiré més. No podem votar a favor a més a més perquè el model que seguim en aquest ajuntament per nosaltres és erroni. No pot ser que anem a caixa única, que els patronats siguin caixa única de l’ajuntament, que les empreses públiques estiguin totes ficades al mateix sac, que no hi hagi control individual de cadascuna, i evidentment tal com funciona Entorn Verd és impossible aprovar aquests comptes.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’esquerra també serà negatiu, fonamentalment perquè dintre d’aquests comptes hi tenim inclosa la societat anònima, hi tenim inclosa Entorn Verd. Ja en el seu moment des de dins del govern vam manifestar que no estaven en absolut d’acord amb la manera que s’estava tractant les partides comptables de Entorn Verd, començant doncs per les quotes del sector N que es van limitar a passar-les de curt a llarg, quan sabien que aquest termini està anul·lat. Jo voldria aprofitar per demanar si en el torn d’intervenció de l’equip de govern ens poden fer algun comentari de si ha arribat l’informe d’auditoria d’Entorn Verd corresponent a l’últim exercici, que quan es va fer aquest tancament no s’havia rebut encara.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: li votaré en contra però per varis motius. Primera, per l’empresa Entorn Verd que, a dia d’avui encara estem esperant que vostès ens informi com està l’empresa. Els números d’Entorn Verd no estan clars, ja li vaig dir en el seu moment. I després quedo aturat perquè vostè fa uns anys estava a l’oposició i vostè criticava que el senyor alcalde tenia visa i resulta que veig que vostè també té visa. I li pregunto si hi ha algú més de l’equip de govern que tingui visa, perquè veient les vises del 2011 en despeses d’assessors s’ha multiplicat comparat amb anys enrere. I després vostè té un promig de visa al mes de 300 € en dinars, autopistes i a part el telèfon. Quedo esparverat quan vostè abans criticava per les despeses de la targeta visa, ara vostè té la visa, vostè gasta més de 300 € al mes amb aquesta targeta, en sopars, i a més a més em dono compte que alguns sopars d’aquest cau en dissabtes i diumenges, m’agradaria que em donés una explicació.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: primer de tot li recordo que jo sóc alcalde des del mes de juny, juny, per tant la meitat de l’exercici no sóc jo alcalde. I també li puc assegurar que no he passat cap, cap, sopar ni en dissabte ni en diumenge a no ser que sigui una cosa que vingui un director general, o un dinar és evident i més en tot el “follon” precedent que ha pogut haver-hi, aquí sí que em miro molt en aquest aspecte. Jo li puc dir també a nivell de visa que és el més demagògic que pot sortir que la despesa relativa a anys anteriors s’ha retallat un 35% - 40% i que la partida pressupostària de dietes i de desplaçaments ja també li puc assegurar que aquest alcalde que sóc jo no he passat ni un quilòmetre, i mira que em faig, ni un quilòmetre dels meus desplaçaments. És evident que dietes per dinar, algunes sí. I això li dic obertament perquè és pot fer una demagògia molt fàcil. Ah!, i una altra cosa, no faig altra cosa que no sigui un menú, a no ser que vingui un director general o un conseller que després aquí ens hi hem de mirar una mica més, res més que això, que això li puc assegurar. I això ho veurà en els comptes del 2012. Llavors pel que fa als comptes, entenc el seu vot. Vises només en tinc jo, en aquests moments de visa només hi ha la meva cap més, no se si el senyor Profitós se’n va fer alguna però....., només en tinc jo i una visa a l’ajuntament es necessita també us ho dic, perquè hi han peatges, hi han coses que es paguen amb la visa. I a part és que hi ha una partida pressupòstaria per això sr. Badia, hi és, 2500 € de dietes i mil i pico de desplaçament, hi són. Miro de fer- ne un bon ús, això li puc assegurar. El números, és que són clars, és clar, 2011 i els explico perquè els hi   sapigueu, el resultat de romanent de tresoreria és: menys 6.104.000 € o sigui no hi ha més, més transparent no es pot ser, el resultat negatiu és de sis milions d’euros negatius per tant poques “virgueries” es pot fer, no? I explico com ho hem pogut eixugar. També us he de dir que durant l’any 2012 la gestió econòmica de l’ajuntament jo crec que ha estat excel·lent, i al 2012 podrem presentar uns números absolutament diferents a aquests amb un romanent de tresoreria important. I després sr. Claveria podrà veure vostè com ha canviat una mica les dinàmiques i les coses, a nivell d’estalvi, i ho veurà i li demostraré amb números, i ara aquí té raó no li puc demostrar, devent sis milions d’euros no li puc demostrar. Això s’ha de demostrar una vegada entrat i una vegada has pogut gestionar almenys un pressuposts. Sis milions d’euros. Llavors d’aquets sis milions d’euros els hem pogut eixugar. Com?, vam tenir la sort que el mes de gener va haver-hi el decret Rajoy i el decret Rajoy d’aquests sis milions d’euros en vam poder eixugar 5.798.000 € a través d’un préstec que nosaltres hem hagut de fer un pla d’ajust i que hem de pagar durant deu anys. I aquest préstec d’aquest 6.100.000 € hem pogut eixugar 5.798.000 €. Hi ha hagut un dèficit de 345.000 € que hem hagut de, en els pressupostos del 2013, calcular-los en superàvit. O sigui aquests 345.000 € que el decret Rajoy no ha pogut assumir, nosaltres en el pressupostos del 2013 els hem hagut de calcular que els ingressos siguin 345.000 € superior a la despesa. Si estem ajustant el cinturó. Per tant i m’emprenya, m’emprenya, sr. Badia, la demagògia aquesta barata m’emprenya una miqueta, li dic en serio, li dic seriosament. I aquest són els números no hi ha més. En dietes i desplaçaments tinc els números d’anys anteriors i es gastaven set i vuit mil euros i ara en aquest moments els comptes del 2011 em sembla que estan a tres mil cinc-cents o quatre mil i el del 2012 estarà a tres mil.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció més.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: Vostè diu que això és mentida. El que jo he dit diu que jo li estic dient mentida, que m’ho estic inventant.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el que jo li dic de la meva part, és el que hi ha.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: Aquesta documentació li vaig demanar a la sra. Interventora, i la sra. Interventora em va donar aquesta documentació. Miri vostè les targetes visa i tot el funcionament d’aquestes, mes per mes, mira si vaig tenir temps de mirar-m’ho i no en dic cap de mentida, no hi dic, si vol li faig un resum, perquè vostè a més a més no donen ni còpia, i el vaig donar còpia, vaig tenir que venir aquí per mirar-m’ho i d’assessor vostè no m’ha dit res, li dic més del doble, des de que vostè està al govern, en general, ja li dic jo, més del doble en assessors. Vostè no em digui que no ha fet dinars perquè vostè té la documentació aquí que jo la vaig veure full per full del banc, i és el que posa. I si vol li diré més un restaurant un dissabte a la nit, Els Monchos de Barcelona. Home, escolti’m no digui mentides. Miri la senyora interventora té tota la documentació. No pot fer còpia, si vol li dic mes per mes, perquè jo el vaig apuntar.

(...)

Pren la paraula la sr. Claveria i diu: sr. Colomé jo ja entenc que es pot fer molta demagògia amb el tema econòmic, amb les vises, amb totes aquestes coses se’n pot fer molta, però vostè també fa molta de demagògia contestant coses que no se li han demanat. Vostè parla de com s’ha eixugat el dèficit aquest que hi havia, el decret Rajoy, que només ha quedat aquesta quantitat de tres-cents i escaig d’euros que s’ha hagut de plantejar com a superàvit de cara a l’exercici següent, etc. Però el que se li està dient i se li ha dit també des d’un altre grup és que s’està mantenint el mateix patró de funcionament que en situacions anteriors, i això és el que critiquem i això és el que estem dient que no pot ser, perquè s’hauria de... Una cosa és intentar controlar una despesa que ja existeix per inèrcia i una altra cosa és marcar prioritats, i en aquests moments jo no crec que sigui una prioritat tenir assessors a dojo, que ens consten un ull de la cara, per exemple. Miri en l’exercici aquest hi ha molts assessors, ja ho veurem encara no s’ha acabat l’any, estem parlant de la liquidació i no estem parlant d’una altra cosa, per tant jo li pregaria que ens contestés el que li demanem.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: dues coses. La primera el fet que el 2011 es tanqués amb un romanent negatiu no crec que sigui una cosa de la qual s’hagin de demanar disculpes, per dir-ho d’alguna manera, com m’ha semblat una mica que feia i justificar-ho i tal, crec que això és fruit només d’una gestió correcta, de comptabilitzar correctament coses que en molts, durant exercicis anteriors ningú havia posat tal com s’havia d’haver posat en els seu moment i que aquest resultat la única cosa que va fer va ser posar blanc sobre negre quina era la situació real dels números de l’ajuntament.

La segona cosa, penso que la major parts de les intervencions prèvies han fet referència a Entorn Verd i a la seva resposta no ens ha parlat d’Entorn Verd.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: Jo sumant-me una mica a el que s’està demanant, primer una explicació sobre Entorn Verd, però a més a més diria dos coses més. La primera que diria és que dir que s’ha eixugat un deute de sis milions d’euros és no ser massa rigorós. No s’ha eixugat, s’ha recapitalitzat a deu anys vista. Això també s’ha d’explicar perquè als últims anys pagarem entre un 8% ,9% ó 10% del pressupost en tornar aquest deute i l’haurà de fer el futur equip de govern. Hem vist molts exemples a casa nostra, germans, companyia que no anava bé el negoci recapitalitzen la hipoteca de la vivenda, pugem i les quotes després, qui és fa càrrec? qui es fa càrrec? perquè jo ara viure tres anys de “puta mare”, però qui vingui darrera haurà d’assumir aquest deute que en el moment no ha fet. No sé fins a quin punt això és bo o pot ser dolent perquè ens relaxem, com que jo no he de donar una resposta immediata a aquest problema qui vingui darrera que s’ho mengi. Dos, la visa, és tan senzill com no tenir- ne. Vostè diu: “és que una visa és necessària”. Qualsevol treballador de l’ajuntament li diria el mateix. Per què he d’avançar jo els meus calés per anar a un jornada de formació? per què? Vostè, perquè avança aquest calés? Ja li pagarà tresoreria quan presenti vostè el tiquet. És tant senzill com no tenir visa, que vostè tingui les mateixes normes que tenen els treballadors d’aquesta casa i s’acaba aquest conflicte, jo confio en que vostè està fent un bon ús de la visa, però s’acabaria molt ràpid, és tan senzill com dir, escolta jo avanço com fan tots els treballadors d’aquesta casa. Els calés quan toquen i presento tiquet com tothom, no passa res.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar el tema d’Entorn Verd. Entorn Verd en aquest moments ha tingut la devolució de l’IVA d’un milió dos-cents mil euros. Entorn Verd tindrà la devolució, hem demanat la devolució de vuit-cents mil euros ara de l’exercici del 2012 i Entron Verd en aquest moments, tirant endavant el sector N com ja ho estem fent i podent girar també quotes del sector N i del sector P, estarà en una situació normal i corrent com hauria d’estar. De totes maneres properament convocarem Consell d’Administració d’Entorn Verd per discutir un mica, per explicar-vos tot això, i discutir una mica el futur també d’Entorn Verd.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, set vots en contra dels regidors dels grups municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!