0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA ALS REGIDORS I REGIDORES.

ATÈS que es va acordar en Junta de Portaveus que als regidors i les regidores de l’oposició es faria justificació del que perceben casa mes en concepte de les assistències a òrgans col·legiats, de la mateixa manera que es fa la justificació econòmica als regidors i regidores del govern municipal, que tenen mitja jornada o jornada completa, els quals reben full detallat i justificat mensualment.

ATÈS que les diferents lleis d’aplicació municipal, que defineixen el tracte que han de tenir els diferents regidors i regidores de la corporació, contemplen que tenen els mateixos drets i deures i, per tant, no poden tenir diferent tracte, com és el cas, que els membres del govern, que tenen una justificació econòmica de les seves remuneracions que no tenen els de l’oposició.

ACORDS:

Primer.- INSTAR el govern municipal a donar  el mateix tracte als regidors i les regidores de l’oposició en la justificació econòmica que reben mensualment per assistència a òrgans col·legiats, de la mateixa manera que ho estan rebent els del govern municipal.

Segon.- TRASLLADAR aquest acord a l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació, per al seu compliment.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte

Pren la paraula el sr. Torné i diu: aquesta proposta ja l’he presentat dues vegades fa un any, s’ha acceptat en junta de portaveus però no s’ha portat a terme, no sé el motiu. Per això, ja al final, vist que no funciona, ho porta en el ple de la Corporació, bàsicament perquè una cosa tan senzilla com l’ingrés de les assistències als plens i a les comissions se’ns faci amb un full de liquidació igual com es fan als regidors que tenen nòmina. No per res, per saber que ens ingressen, perquè moltes vegades se’ns ingressa dos i tres, i tres o quatres amb retard i no sabem exactament de què es tracta, ni en quines quantitats són. Per tant, demanem que se’ns liquidi igual amb un full per saber justificadament lo que se’ns ingressa, perquè no ho sabem i se’ns fa molt difícil de mantenir o de fer un seguiment.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si al respecte, hi ha un correu de la tècnica de recursos humans i que li fa a vostè senyor Torné, dient que efectivament té raó en aquest aspecte. Que ella va estar de baixa tres mesos, que no va transmetre les ordres bé i a partir d’aquí li hem donat directrius que ho faci tal i com vostè sol·licita perquè creiem que així ha de ser, i per tant votarem a favor de la moció i espero que no torni a passar.

Pren la paraula el sr. Torné i diu:jo no l’he volgut comentar el correu de la tècnica, perquè em penso que això és lo de menys, que em doni la justificació de que se m’ha oblidat perquè per una substitució de baixa. A veure, quan passa això vol dir que en una empresa no hi ha l’organització deguda perquè això funcioni. El què realment es deixi de fer una feina que és ordinària, perquè si realment la justificació dels altres regidors s’hagués deixat de fer, segurament s’hagués resolt. És tant fàcil que pel mateix programa informàtic que fan les altres liquidacions, facin aquestes, i és un full que posa la justificació de lo que es paga i de lo que es reté. És només això, no hi ha cap secret ni cap dispendi, només fer-ho, entrar en el sistema informàtic i fer-ho, però no per a mi només, per a tots els regidors, que suposo que tots tenen el mateix problema, suposo. Si?

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: efectivament hi havia el compromís i com li ha dit l’alcalde, doncs la tècnica ho farà i evidentment li votarem a favor. L’únic dubte que ens queda com és que estant tant raonat i sent un argument tant convincent com diu vostè, quan vostè va governar durant tretze anys no ho va fer mai amb els regidors de l’oposició. És l’únic dubte que ens queda.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: sí, perquè mai ningú ho va demanar.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!