0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament del dia 27 de setembre de 2012 va aprovar una proposta de denegació de la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei d’abastament d’aigua en alta per al 2013 que incloïa, entre d’altres, l’oposició a l’increment del 70% de la tarifa de subministrament en altra aprovada per Aigües Ter Llobregat (ATLL) i la denegació de les tarifes proposades per SOREA, SA que pretenien repercutir aquest increment als veïns i veïnes de les Franqueses.

ATÈS que aquest acord reforçava políticament i públicament les al·legacions presentades per l’alcalde accidental en representació d’aquest Ajuntament el 16 d’agost de 2012 davant ATLL, SOREA i la Comissió de Preus de Catalunya.

ATÈS que en data 25 de setembre de 2012 (Registre d’Entrada amb data 01/10/2012) el President d’ATLL rebutjava les al·legacions presentades per aquest Ajuntament a la seva decisió d’incrementar les tarifes un 70%.

ATÈS que el 8 d’octubre de 2012 SOREA, SA (RE amb data de 09/10/2012) tornava a demanar l’informe positiu d’aquest Ajuntament a les tarifes que repercutien aquest increment del 70%, justificant-se en el fet que aquesta vegada ho demanaven un cop ATLL havia rebutjat, el 25 de setembre, les al·legacions d’aquest Ajuntament.

ATÈS que l’11 d’octubre de 2012 la Junta de Govern Local va donar compte de la signatura del Manifest de data 21 de setembre de 2012 en contra de la proposta d’increment del 70% de la tarifa de subministrament d’ATLL promogut pel Consell Comarcal i on, entre d’altres, es destacava les traves posades per ATLL per accedir a la informació econòmica que justificava aquesta proposta d’increment.

ATÈS que el 9 de novembre de 2012 (RE amb data de 9/11/2012), SOREA, SA exposava que continuava la tramitació de la seva proposta de tarifes de 8 d’octubre davant la Comissió de Preus de Catalunya.

ATÈS que la Comissió de preus de Catalunya el 30 de novembre de 2012 (RE 11/12/2012) comunicava que havia resolt denegar la proposta d’increment de tarifes de SOREA del mes d’agost i davant la qual aquest Ajuntament havia presentat un informe negatiu (el 16 d’agost).

ATÈS que la Comissió de preus de Catalunya el 3 de desembre de 2012 (RE 14/12/2012) comunicava que autoritzava les tarifes proposades per SOREA el mes d’octubre de 2012, perquè l’Ajuntament no havia emès cap informe i, per tant, s’entenia com a favorable.

ATÈS que el 9 de novembre de 2012 (RE 12/11/2012) ATLL comunicava que el seu Consell d’administració amb data 7 de novembre aprovava un increment de les tarifes a aplicar a partir de l’1 de gener de 2013 del 13,48% (increment que s’aplicaria en tres anys progressivament) com a conseqüència del procés de licitació i adjudicació de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en alta a través de la xarxa Ter- Llobregat.

ATÈS que en data 27 de desembre de 2012 va entrar al registre d’aquest Ajuntament la sol·licitud de SOREA, SA d’informe favorable a les noves tarifes pel 2013 les quals repercuteixen l’increment aprovat per ATLL el passat novembre.

ATÈS que el procés de privatització d’ATLL està essent objecte de recursos judicials contra l’adjudicació realitzada per la Generalitat de Catalunya.

ATÈS que durant els darrers mesos i en un període inferior a un any les tarifes de l’aigua s’han incrementat tres vegades, comptant aquesta darrera proposta per al 2013, amb el conseqüent impacte sobre els veïns i veïnes de les Franqueses.

ATÈS que l’empresa SOREA, SA no ha presentat cap proposta per alleujar aquesta càrrega als nostres veïns i veïnes traslladant automàticament el seu increment de costos a les tarifes que cobra justificant un suposat trencament de l’equilibri econòmic de la concessió i arribant a carregar a aquest increment els diversos percentatges de beneficis industrials que el contracte de concessió els permet traslladar a les tarifes.

ATÈS que el Ple del passat 31 de gener de 2013 va aprovar una moció oposant-se a l’increment de tarifes proposades per ATLLi SOREA, SA per al 2013 i on es demanava que l’empresa SOREA, SA no repercutís de manera automàtica als veïns i veïnes de les Franqueses els increments de tarifes aprovades per ATLL per als anys 2012 i 2013.

ATÈS que en la mateixa moció, a la seva part expositiva, es considerava convenient sol·licitar als serveis jurídics, econòmics i tècnics de l’Ajuntament un informe o estudi sobre la viabilitat legals i els costos econòmics que suposarien la recuperació de la concessió del servei de subministrament d’aigua.

ATÈS que fins a la presentació de l’actual moció no es té coneixement ni de la resposta que els organismes competents han fet a l’oposició del Ple a la proposta d’increment de tarifes, ni de la resposta de SOREA, SA a la demanda de no repercutir de manera automàtica a tarifes els increments d’ATLL, ni de si els serveis tècnics de l’Ajuntament han elaborat l’esmentat informe.

ATÈS que la situació econòmica i social que estem vivint exigeixen dels representants de la ciutadania una actuació contundent, clara i ràpida en defensa de l’interès general.

ACORDS:

Primer.- SOL·LICITAR als serveis jurídics, econòmics i tècnics competents d’aquest Ajuntament l’elaboració i entrega, en el termini d’un mes, a tots els grups municipals d’un informe o estudi sobre la viabilitat legal i els costos econòmics que suposarien la recuperació de la concessió del servei de subministrament d’aigua actualment gestionat per SOREA, SA que tingui present com a mínim:

  1. la seva opinió sobre quin és el marc econòmic i financer de l’explotació d’aquest servei a  tenir  en  compte quan  s’esgrimeixen  suposats  trencaments  de l’equilibrieconòmic de la concessió i que caldria tenir present en el càlcul de les tarifes que periòdicament proposa SOREA, SA i que afectaria el càlcul del cost econòmic de la recuperació de la citada concessió.
  1. la legalitat de la inclusió de diferents marges (en forma de percentatges) industrials que el concessionari aplica d’acord amb el contracte d’adjudicació i els efectes que aquests beneficis han tingut sobre els escenaris econòmics i l’equilibri dels mateixos.
  1. L’efecte que ha tingut sobre la concessió i el seu pla econòmic i financer els allargaments de concessió registrats des de l’adjudicació del servei.
  1. L’efecte que ha tingut sobre la concessió i el seu pla econòmic i financer la major facturació en relació als escenaris recollits en el contracte d’inici de la concessió a causa de l’increment de població registrat en els anys de vigència de la concessió a les Franqueses del Vallès.

Segon.- CREAR una comissió per estudiar els resultats de l’esmentat informe composada per representants de tots els grups municipals i responsables dels serveis jurídics, econòmics i tècnics competents de l’ajuntament.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bé aquesta moció que presento conté els dos punts que el mes passat, en aquest mateix ple, es va considerar que no eren d’urgència. No hi ha cap modificació excepte que el mes passat el termini que jo demanava perquè aquesta comissió i perquè aquests informes per part dels nostres tècnics es fessin, era de dos mesos, i en aquest cas el termini que demana és d’un mes. Per què? Perquè remetent-me a l’acta que acabem de signar fa una estona de la sessió anterior, i en concret a les pàgines 34 a 36, hi ha diverses intervencions del membres de l’equip de govern, en el qual s’agafa el compromís de que aquests punts que no formaven part de la moció, es treballarien per part de l’ajuntament. En concret, a la pàgina 36 hi ha una nota que diu “Pren la paraula el sr. Colomé i diu: li asseguro” i just després d’això, el què vaig dir jo va ser que si en el moment de convocar aquest ple, el del mes de febrer, no tenia notícies de que aquests estudis s’haguessin començat a  fer,  presentaria aquesta moció. Crec que és el què em tocava fer després de que no s’hagi tirat endavant cap de les coses que verbalment es va comprometre a fer aquí l’equip de govern.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Profitós, en el l’últim ple ja li vaig dir jo que l’aigua s’havia pujat i ara vostè està dient que no. Doncs miri, vostè, recordi-se’n bé, Junta de Govern del 22-12-2011, sr. Profitós. Vostè estava a la junta de govern. Vist l’informe emès pel cap d’àrea d’obres i serveis que realitza un seguit de consideracions tècniques i econòmiques, i que proposa una tarifa mitjana pel subministrament d’aigua essent l’increment de tarifes per a l’any 2012. Vostè ho va aprova  aquí  en  aquesta  ajuntament,  quan  jo  li  vaig  dir  que  aquest  augment  erabarbaritat. Ja li dic el moment en què vostè va aprovar, que va dir no, un 1 per 100. El 13,81 per 100 respecte de les tarifes vigents. I vostè sabia, o si no ho sabia, hagués anat al regidor o regidora de serveis, o al tècnic de serveis, i li hagués vostè preguntat que es tornaria a pujar l’aigua el mes de juny o juliol, i vostè està debatint aquest tema ara, que s’ha apujat molt, que tornaran a pujar el doble. Vostè va pujar el 13,81 per 100, la tarifa del 2012.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: tornem al dia de la marmota. En aquest cas, aquesta pujada que corresponia al 2012, és cert, jo no li he negat mai que aquesta pujada hi fos, i aquesta pujada, jo el que li he dit sempre, és que estava justificada. I vostè m’acaba de dir que hi ha un informe del responsable de l’ajuntament que la justifica. A veure, jo no sabia que hauria una pujada posterior, entre altres coses perquè la decideix ATLL a la seva reunió del 25 de juliol, i ens la notifiquen a nosaltres el mes d’agost. Perdoni, a veure, a mi m’està dient coses que són absolutament falses. Jo no ho sabia i suposo que ningú dels que estem aquí, dels 17, inclòs vostè, ho sabia. Llavors, en qualsevol cas això no veig que tingui gran cosa a veure amb la moció que s’està presentant. Si vol que parlem de tot l’historial llegeixis els atesos, i en els atesos surt explicat l’historial. En aquí del que es tracta és de que es faci un estudi seriós, com han fet d’altres municipis, sobre per què ens estan demanant un increment del preu que nosaltres, des d’Esquerra, considerem que és absolutament exagerat, i sobre tot absolutament injustificat, perquè les peticions que estan fent les empreses no es sustenten en res que es pugui tocar, no es sustenten en res que sigui realment verificable. El què estem demanant és que els nostres tècnics facin aquesta verificació.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Profitós, nosaltres li votarem que no, ara bé, deixi’m explicar. No crearem cap més comissió. No, no. Les comissions no són operatives. Tenim la junta de portaveus, l’hem de fer més operativa a la junta de portaveus i allà discutir les coses. Sí que li explico el què hem fet de gestions amb SOREA. Hem tingut ja dues reunions amb SOREA. A SOREA els hem notificat diverses coses. Primer, a la junta de govern de la setmana passada, en base al que vam dir al Ple, vam portar una proposta d’oposició de la pujada que se’ns vol fer pel 2013, 2014 i 2015, que és la comprada d’aigua d’ATLL d’un 13 i pico més per cent, que representa cada any un 1 per 100 més en el rebut, un 1 per 100 més en el rebut. No és molt un 1 per 100, evidentment, però quan ja han fet un vint-i-pico, per a nosaltres és molt (...) Però quan ja han fet el vint-i-pico, i tots els ajuntaments ho han tingut que acceptar, això és el què tenim constància, sobretot els ajuntaments del costat l’han hagut d’acceptar. Això per un costat. Per l’altre, els hem comunicat a SOREA que farem una auditoria. Ara l’hem d’encarregar. Entenem que hauria de ser una persona externa que s’hi pugui dedicar i que els hi farem una auditoria. No pujarem, de moment tenim el compromís amb SOREA de no pujar aquest 1 per 100 per a l’any 2013. I també tenim el compromís amb SOREA de sentar-nos i començar a estudiar les tarifes socials. I aquests són els 4 eixos amb els quals nosaltres treballarem.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: si he entès bé, vostè diu que votarà en contra perquè no volen crear un comissió. Llavors seria tant senzill com dir, informar a la junta...

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: ni crear una comissió, ni els terminis. Escolta’m, deixeu-nos treballar una mica bé, perquè sinó no podrem....

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo no li diré el que penso. Comença a ser habitual que es presentin mocions per part de l’oposició, que vostè ens dona la raó, i que acaba votant en contra, perquè ho vol portar a no sé on, o perquè el vol estudiar el ROM no sé on, o perquè vol fer no sé què. Això comença a ser una mica cansat, i després en el torn de preguntes li preguntaré sobre un fet que ja li vam avisar en el seu moment, i que vostè no escolta mai a l’oposició. Ens dona la raó, però no ens vota. Ara, per un tecnicisme, que és no em colleu, no vull crear una comissió, tombarà aquesta moció, quan vostè està d’acord en fer una revisió, no d’aquest servei, sinó com ha avançat abans, de totes les concessions, i entenc que això és paraula de Llei. Entenc que vostè farà aquest exercici, perquè hem d’intentar que aquestes empreses s’ajustin a lo que realment s’està fent. Per tant, replantegi’s, jo no sé si vostè pot modificar l’últim punt, i escolti’m, votin a favor.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: l’equip de govern encara no hem tancat el sentit del nostre vot en aquest aspecte. Sí que hi ha dues coses (...) que ens agradaria sospesar bé. Quan l’alcalde ha dit que no volia fer una comissió, (...) perquè realment el sr. Profitós pot testimoniar que s’han fet moltes comissions i després ni s’han convocat. I no estic parlant de l’ajuntament, sinó de comissions que s’han creat i després queden allà i hi ha molta gent que està esperant que la cridin per anar a aquella comissió. Puc dir la de finances, per exemple. Aleshores no acaba sent un instrument molt útil, no? això és el què volia dir. Després hi ha un altre tema que vam dir que s’estudiaria, que ens vam comprometre amb el sr. Profitós, que diu que és l’assumpció dels serveis de SOREA per part de l’Ajuntament, que realment no s’ha fet aquest estudi, però sí que tots els estudis previs, tots els anàlisis que hem fet, tots els exemples que hem pogut mirar, ens venen a dir que és un tema d’una complexitat i una carestia per temes sanitaris, per temes de salut pública, per temes tecnològics, per temes de personal, per temes de despesa. En un moment en què s’està tendint a intentar mancomunar serveis, una empresa que porti la gestió d’aquest tema de diferents municipis, a nivell de recursos humans, a nivell de maquinària, a nivell de tecnologia, a nivell d’horaris, pot respondre i pot abaratir costos d’una manera molt més gran que si això ho ha de fer l’ajuntament ha de tenir persones les 24 hores del dia, amb uns controls sanitaris a nivell tecnològic molt elevats perquè la responsabilitat és molt gran, i per tan hem desestimat que això es pugui fer, i que la via correcta és la que ha explicat l’alcalde, és a dir, que realment val la pena negociar, val la pena auditar, val la pena per aquesta banda exigir a SOREA, i per aquí sortir-hi guanyant. No hi hi cap voluntat d’anar a votar que no, però potser si eliminem el tema de la comissió i eliminem el tema de que l’ajuntament assumeixi un tema tant complex, a nivell sanitari, de salut pública, com és l’aigua, estem disposats a favor tot l’equip de govern.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: algú va dir que si vols deixar que una cosa es podreixi, el què has de fer és crear una comissió. A partir d’aquí, anem a trossos. Cap problema per eliminar el segon supòsit que és el de crear la comissió. L’altra cosa, jo no estic prejutjat ni estic demanant que l’ajuntament assumeixi aquest servei. Escolti, si resulta que després d’un treball s’arriba a la conclusió de que no toca, de que és massa car, de que és  massa complicat, haurem arribar a aquesta conclusió, però punyetes, treballin! Facin aquest treball! Facin aquest estudi! Belluguin-se! Fa bastants mesos, jo diria que concretament cinc, que sembla que aquest equip de govern s’ha relaxat.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: escolta’m una cosa, tenen concessió fins l’any 2017, significa que rescatar el servei 5 anys val l’oro i el moro. No fa falta fer un estudi, no fa falta perdre el temps (...) és que no fa falta. No ho podem pagar.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no ho podem pagar? Perfecte. Però escolti’m, si nosaltres podem arribar a veure què és el què s’estan guanyant ells (...) faran l’auditoria, em sembla molt bé. Dues puntualitzacions més: una, a no ser que la premsa ens hagi enganyat, sr. Colomé, un municipi d’aquí el costat, Canovelles, ha vist acceptat el seu recurs i no se li està aplicant aquesta pujada de l’aigua. Li dic jo, tinc la Nació Digital, a no ser que aquests articles siguin dolents. No crec que sigui absolutament perquè l’alcalde d’allà sigui membre del consell d’ATLL, sinó que serà perquè en un moment determinat han fet la seva feina, que quan parlava d’inoperància en els últims mesos aquí, nosaltres no vam fer en el seu dia. Senyor Ribalta, quan vostè parla de la inoperància de la comissió de finances, jo li voldria fer notar que juntament amb la meva renúncia de formar part de l’equip de govern vaig comentar que presentava la meva renúncia a presidir aquesta comissió de finances, amb la qual cosa de la inoperància d’aquesta comissió en els últims 5 mesos, no vull saber-ne absolutament res. I abans d’aquests últims 5 mesos aquesta comissió funcionava. (...) Perdoni no li agradarà a vostè com funcionava, però aquesta comissió va treure un estudi de com havien anat les coses en aquest ajuntament en l’any 2010, que ens deien que ho  havien  fet molt malament,  que ens va obligar  a tancar  el 2011  amb  un romanent de tresoreria negatiu perquè es van dotar unes partides que no s’havien dotat en els anys en què vostè manava, i que, indirectament, ha pogut propiciar que ara mateix aquest ajuntament s’hagi vist obligat a recórrer a la Diputació perquè s’ha trobat escanyat al no renovar-se el compte de crèdit com hem comentat mesos abans. Amb la qual cosa, sr. Ribalta, cadascú que aguanti els seus de morts, però a mi no em carregui morts que fa molts mesos que no són meus. Pel que fa a la moció, escolti’m, votin el què ens hi sembli. Jo els he dit que estic disposat a treure el punt de la comissió, em sembla perfecte que això es tracti en juntes de portaveus, però jo el què els hi demano és que treballin sobre aquest tema. A partir d’aquí, si vostès em diuen el mateix que em van dir el mes passat, escolta, no t’ho votarem però treballarem sobre el tema. Escolti, doncs jo m’ho tornaré a creure, què vol que li digui? Em sembla que no és lo correcte, però vostès sabran què és el què fan amb el seu vot.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo li estic dient, perquè sembla que no treballem en el tema, que hem tingut dues reunions amb SOREA, que no aplicarem la pujada de moment al 2013, que l’estem negociant, que a més a més, hi posarem a dintre tot el tema del tarifatge social, que fins ara no hi és, i que a més els hem comentat que els hi farem una auditoria. Si això no és treballar, passa que vostè centra amb el tema de recuperar el servei, del què valdria. Jo ja li he dit, és impossible. El sr. Martí Rosàs també diu que no. Però és que és així, és impossible, no ens faci perdre el temps amb això i més. No ho faci. No ho faci. Res més.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: el què li està intentant dir el sr. Colomé i el sr. Rosàs és que això de la privatització de l’aigua d’assumir les competències l’ajuntament és una ocurrència, és una mena de brindis al sol, en el segle XXI, que potser si vostè vol ser digne de ser representant dels ciutadans d’aquest municipi, potser s’hauria de pensar les coses una mica abans de dir-les, perquè és com dir que l’ajuntament assumeixi el subministrament elèctric de les cases, que l’ajuntament assumeixi la telefonia al municipi, vinga, vinga!! Jo li demano que hi ha coses que se les estudi vostè primer, perquè nosaltres ho tenim molt clar, ja li hem dit, el què passa és que li estem intentant dir suaument per a veure si ho capta i li hem de dir clarament, que és un brindis al sol que no es pot fer des d’aquest ajuntament. Quan tingui vostè l’informe, el què ha de fer és portar-lo aquí. Potser el que ha de treballar una mica més és vostè.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: d’electricitat en parla vostè, de telefonia en parla el vostè (...) No, no és el mateix. Hi ha municipis on això existeix. I en qualsevol cas, vostè no és ningú per dir que jo no treballo i que no faig la meva feina (...) Escolti, jo encara no li he dit (...)

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: em sap greu, deixem el tema per debatut, Àngel (...) Estem dient el tercer, Martí.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: el nostre grup Convergència per les Franqueses en principi pensàvem abstenir-nos en aquest punt. Ara podem votar a favor si es treu el punt que es diu i s’incorpora el tema de l’auditoria, hi estaríem totalment d’acord. Creiem l’auditoria feia falta a aquesta empresa i totes les altres.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: (...)

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per tant trauríem el punt número 2, sí? Diríem que es realitzi una auditoria a l’empresa, si? I trauríem el punt de la creació de la Comissió.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: i canviar lo de fer els informes pels tècnics per fer una auditoria a l’empresa.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: (...) No, no és el cas. Jo crec que aquesta....

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si queda tal qual passem a votació.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: vostès agafen el compromís de que aquesta auditoria reculli tots els punts que s’estan demanant.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no ho sé sr. Profitós, és que no ho sé. És una altra cosa

SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels grups municipals LFI i ERC-AM, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, i tres abstencions dels regidors dels grups municipals CPF i PxC.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!