0
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA CORRUPCIÓ POLÍTICA.

ATÈS que la corrupció s’ha instal·lat en el sistema econòmic i polític de tota Espanya i Catalunya, i ha esdevingut un problema de primer ordre i preocupació social, que se suma a la greu crisi i les mesures polítiques aprovades en perjudici dels sectors més desafavorits de la població. El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques de gener de 2013 posa de manifest que la preocupació per la corrupció i el frau s’ha duplicat i s’ha convertit en el quart principal problema per als espanyols per darrere de l’atur, l’economia i els polítics.

ATÈS que els delictes de corrupció són delictes contra la nostra comunitat popular, i han de ser considerats com els pitjors delictes que es poden fer contra el poble, especialment quan estan protagonitzats per servidors públics. Ni tenen excusa, ni justificació possible i el fet que es tracti de delictes contra la totalitat de la ciutadania els converteixen en els delictes més odiosos contra la comunitat. Aquesta consideració ha de quedar palesa en un augment de les penes i de les indemnitzacions.

ATÈS que la corrupció no és una cosa aïllada ni és una anècdota, és una actitud i comportament dut a terme per les estructures i càrrecs polítics d’alguns partits que han utilitzat la gestió del públic per a l’aprofitament personal, generant de forma merescuda el rebuig i menyspreu de la societat cap als mateixos i per extensió cap al conjunt dels qui desenvolupem responsabilitats polítiques públiques.

ATESA la gran incidència i capacitat de contaminació que està tenint la corrupció a Catalunya i la resta d’Espanya, que ha esquitxat a la majoria de partits i estructures econòmiques públiques i privades. Per això, considerem que és necessari aprovar lleis i prendre mesures per tallar d’arrel amb el problema.

ATÈS que a aquestes  pràctiques  s’uneix la resistència a la transparència, a donar explicacions o dirimir responsabilitats sobre pràctiques poc justificables en la gestió del fet públic.

ATÈS que perquè s’hagi pogut arribar a aquesta situació, devem fer referència al comportament de moltes empreses públiques i privades que han estat col·laboradors o promotors necessaris i que estan contaminades per aquesta corrupció moral.

ATÈS que davant la corrupció és necessari garantir i reforçar el control públic i situar la transparència en la primera línia de l’agenda política.

ATÈS que els partits polítics tenen la responsabilitat de recuperar davant la ciutadania el bon nom i el prestigi de l’activitat política, així com també restablir les funcions i l’ésser mateix de la política, que ha de ser el treball per la millora de la societat i les persones, això sota el control i la transparència en el bon ús dels diners públics.

Per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) demana el següent:

Primer.- INSTAR l’ajuntament de les Franqueses del Vallès a mostrar la seva condemna cap a totes aquelles persones, entitats, partits o empreses públiques o privades, que aprofitant-se dels seus càrrecs públics, poder polític o econòmic, proximitat als qui l’ostenten, informació privilegiada, o qualsevol altra raó, han portat a terme o porten a terme pràctiques corruptes d’aprofitament de la seva situació per lucrar-se amb els diners públics o privats dels ciutadans que es troben desprotegits davant d’ells.

Segon.- INSTAR el Govern d’Espanya, el Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya a considerar que els delictes de corrupció deuen ser tractats amb molta més duresa, han de tenir un tractament més contundent en el Codi Penal i no han de prescriure mai.

Tercer.- INSTAR el Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels diputats a considerar necessari estendre el tipus de delictes de corrupció i de suborn a totes les persones lucrades amb els fets tipificats, és a dir, corruptes i corruptores que s’han beneficiat del mateix, incloses les responsabilitats econòmiques directes o subsidiàries.

Quart.- INSTAR el Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels diputats a obligar els càrrecs públics condemnats per delictes de corrupció a retornar tots els diners que hagin obtingut il·lícitament o, quan no sigui possible, demanar responsabilitat civil i econòmica subsidiària als partits on militaven quan van cometre els delictes de corrupció.

Cinquè.- INSTAR el Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés a impulsar la inhabilitació a perpetuïtat per exercir l’activitat política a totes les persones condemnades per delictes de corrupció mentre hagin exercit la funció pública, així com també quan hagin dut a terme activitats irregulars o tinguin condemnes per delictes de corrupció en les empreses, societats i caixes de participació pública.

Sisè.- CONSIDERAR  necessària  la màxima  transparència  en totes  les institucions públiques i privades que mantinguin relacions amb l’Administració, tant per evitar situacions o espais on la corrupció pugui desenvolupar-se, com per aclarir i dirimir aquelles situacions on poguessin donar-se indicis d’haver-se desenvolupat.

Setè.- INSTAR les institucions competents perquè presentin un Projecte de Llei que reculli totes aquelles modificacions necessàries perquè aquelles persones, partits, sindicats, entitats o empreses, que han estat condemnades per aquestes pràctiques, no puguin rebre ajudes públiques i realitzar contractes, convenis o qualsevol altra relació amb les administracions públiques catalanes.

Vuitè.- INSTAR les institucions competents a estudiar les diverses demandes ciutadanes i polítiques referents a la reforma de la llei electoral i de finançament de partits polítics que contempli l’estudi d’una proporcionalitat electoral més justa, limitació de mandats, llistes obertes, fórmules de participació ciutadana i una regulació dels partits polítics clar i transparent.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte

Pren la paraula el sr. Badia i diu: Plataforma per Catalunya ha presentat aquesta moció degut als temps que estem veient per la televisió tota la corrupció que està sortint, i jo que crec que hem de votar-la a favor tots els grups, perquè arribi al govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Parlament perquè això es pari d’alguna manera i hagi més transparència.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Badia, a principi del mandat vam decidir que els temes que fossin locals i de profit a la ciutadania ho votaríem, com rebuig al seu partit i la seva ideologia, tot allò que no fos a nivell local ens abstindríem o votaríem en contra. Llavors, el felicito perquè realment pot signar qualsevol grup d’esquerres. És que jo a vegades al·lucino amb les mocions que presenta vostè, perquè realment està demanant democràcia participativa, etc., un fotimer de coses que pot signar des de la CUP fins al PP, és una brutalitat. Ara li semblaria traslladar-ho també al Ple d’aquest Ajuntament? Dir a aquest ajuntament que faci pràctiques de transparència? No instar a les institucions. Pràctiques de transparència en aquesta ajuntament? Instar que si alguna persona que ha sigut regidor, o és regidor, i estigui imputat, apartar-lo de si té obligacions d’equip de govern, i si està a l’oposició presentar els càrrecs que representa a aquest ajuntament pel malversació? O pel motiu que sigui? Estaria vostè disposat a adequar a això també a una actuació política local? Perquè llavors ho votaríem a favor. Perquè queda una mica massa genèric. Insto a la Generalitat que sigui més dura. Insto al govern a que sigui més dur. I nosaltres aquí esperem a que canviïn les lleis. A lo millor nosaltres també hem de donar un punt de responsabilitat amb aquest tema i dir que qualsevol persona que sigui imputada i realment es vegi que això tirarà endavant, s’ha d’apartar si té responsabilitats. I si això va realment endavant i es veu, aquest ajuntament vetllarà per l’interès públic del poble de les Franqueses i si algú ha robat es querellarà contra ell.

Pren la paraula el sr. Colomé i diu: deixi’m explicar el nostre vot. Nosaltres votarem favorablement a totes les mesures que hi hagin en temes de la corrupció, i nosaltres esperarem a què el Parlament de Catalunya, que ho està debatent ara, tregui una llei al respecte, que ho estan mirant ara, en aquest aspecte. Nosaltres, senyor Badia, a vostè, no és que no estiguem d’acord, hi estem plenament d’acord, però li votarem que no en aquest aspecte, perquè a mi em fa gràcia que una persona que ha sigut declarada trànsfuga, per la Comissió Antitransfuguisme, presenti això. Senzillament és per això. Una persona que ha passat per 3 partits polítics i que l’any passat o fa dos anys es va declarar trànsfuga i no va deixar el seu càrrec de regidor, no el creiem facultat per presentar i donar lliçons de modus, i per això li votarem que no.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: com molt bé ha explicat el sr. Bernabé, si les propostes que venen de la seva formació política són directament una proposta que suma, que beneficia la vida diària dels ciutadans de les Franqueses, evidentment per consciència i per obligació moral hem de votar que sí, perquè és la nostra responsabilitat aquesta. Si és una proposta genèrica que moltes vegades és un brindis al sol, pel fet de pertànyer vostè a una formació d’extrema dreta ja li hem dit que aquestes propostes genèriques no li votarem, li votarem en contra.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Bernabé, vostè si s’ha llegit la moció en el punt número 1, el secretari ha llegit instar a aquest ajuntament, instar a l’ajuntament de les Franqueses ha mostrar la seva condemna (...) ja està.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: no només mostrar la condemna, sinó dir, primer, més transparència aquí, que vostè demana a tot arreu, i després aquest ajuntament, a qui hagi robat, sigui regidor, exregidor de no sé què, si fa falta es personarà personalment.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: el punt número 6 ho posa, considerar necessària la màxima transparència.

El sr. Alcalde li dona la paraula al sr. Badia, que diu: vostè em sembla que encara no està enterat. Tots aquests anys que vostè va estar parlant de trànsfuga, vostè no està enterat encara. No ho sap vostè encara, no? Doncs miri-ho bé, perquè ara no ho porto aquí, però el pròxim ple li portaré. Vaig ser jo que em vaig donar de baixa del partit. Que ho sàpiga vostè abans de dir-ho. Ja que vostè va estar tants anys amb Convergència matxacant amb el mateix tema, a veure si aprèn una miqueta també.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no entrarem en discussió, vostè va ser triat per un partit, vostè el què ha de fer és, si marxa d’aquest partit, és plegar com a regidor i ser coherent. Tenim la resolució del Comité Antitransfuguisme declarant-lo trànsfuga. I també si vol li portaré.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Badia, vostè ha parit un nen molt maco però el problema del nen és el pare, i llavors no sé. Jo deia que, en la línia del què s’hacomentat en la proposta que ens fa vostè, és una proposta que venint de qualsevol altre, jo diria que tindria aquí pràcticament unanimitat, però que venint de vostè, sap ara mateix que no tirarà endavant. Llavors jo li demanaria que, partint de la base de que el contingut és correcte, és millorable adaptant-lo a la realitat nostra com s’ha comentat en una intervenció anterior, jo li demanaria que el deixés damunt la taula i té el compromís meu i estic segur que s’hi afegiran el sr. Bernabé i el sr. Gontán de fer- ne de similar, incloent la realitat de les Franqueses, i presentar-la en el proper ple.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo volia dir una cosa similar a la què ha dit el sr. Profitós, és a dir, hi ha temes que són tant d’interès general que penso que no han de ser temes per posar-se medalletes personals o a nivell partidista, sinó que tenim present i disposem d’un òrgan i d’un instrument molt important que és la junta de portaveus, que segurament com hem fet en temes en què hi ha unanimitat, com és el tema del Quart Cinturó, doncs podem arribar a acords i penso que, com li han dit altres regidors, podem subscriure tot el què es diu i podem millorar-ho, però jo penso que també estaria bé que els regidors de l’oposició aportessin punts a l’ordre del dia a la junta de portaveus, que saben que ho poden fer i que per tant, jo penso que aquest en pot ser un. Com els acabo de dir, quan és un tema d’interès tan general i que hi pot haver una certa unanimitat o hi podem estar d’acord, penso que val la pena que ho portem aquí al ple com una proposta de tot el govern, de la junta de portaveus. No de l’equip de govern, sinó de tots els regidors i que quedi clar d’entrada que aquesta proposta té aquest origen, perquè sinó acabem volent-nos posar medalletes en temes, que a veure qui la diu més grossa i qui afegeix més. I no és això, és intentar prendre mesures que siguin útils i que ens ajudin a tots.

SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels grups municipals CpF i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, i tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i ERC-AM.

0 Opinions
Resultat ple municipal
2
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!