1
1
Vota!

9 i 10 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA.

ATÈS que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat per tal de donar compliment a les exigències europees.

ATÈS que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del 0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que es presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment injust, per recaure la major part del pes de la reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a l’Estat espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució raonable i justa atenent a les despeses de cada administració.

ATÈS l’informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull propostes del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les administracions, tenint en compte els serveis que cada un presta als ciutadans; en el qual es reclama la supressió dels ministeris que han transferit les seves competències però que encara existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i cars.

ATÈS que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugarel seu dèficit a les administracions que realment presten serveis a les persones en educació, sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar.

ATÈS que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt de mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé és cert que el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics amb rigor i austeritat.

Per tot això, el grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, proposen al Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- RECLAMAR al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és assumible és que l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i les administracions locals.

Segon.- RECLAMAR al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa  militar  i, concretament, en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans són els veritables prestadors de serveis a les persones.

Tercer.- DONAR SUPORT a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.

Quart.- TRASLLADAR aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte No es produeix cap intervenció.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI i ERC, un vot en contra del regidordel grup municipal PP, una abstenció del regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

 

Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!