1
0
Vota!

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PER A DESAFECTAR ELS TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL TRAÇAT DE L'AUTOVIA ORBITAL-QUART CINTURÓ .

TENINT EN COMPTE els informes emesos per la Direcció General de Carreteres en dates 8 de novembre de 2002 i 3 d’abril de 2003, pels que, entre d’altres determinacions, establia que:

“(...) d’acord amb allò que fixa el vigent Pla de Carreteres de Catalunya i amb les previsions fetes pel futur Pla, s’ha de preveure el pas per aquest municipi del IV Cinturó i de la prolongació de la C-60 fins al IV Cinturó.

Conseqüentment,s’han de fer les reserves de sòl necessàries per al pas d’aquestes vies pel municipi.(...)”

ATÈS que aquesta reserva és una previsió del Pla general de Carreteres de Catalunya, aprovat pel Decret 311/1985, de 25 d’octubre, i del Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC), aprovat pel Decret 310/2006, de 25 de juliol.

ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 18 de juny de 2009, va aprovar definitivament un nou Text refós de la revisió del Pla general d'ordenació de les Franqueses del Vallès; publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en data 25 de setembre de 2009, i que conté l’esmentada reserva urbanística pel traçat del Quart Cinturó.

TENINT EN COMPTE que el Decret 311/1985, de 25 d’octubre, pel qual s’aprovava el Pla de Carreteres de Catalunya, va ésser derogat pel Decret 310/2006, de 25 de juliol.

ATÈS que en data 31 de gener de 2013, el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres, el següent:

Primer.- RATIFICAR íntegrament l’acord adoptat pel Consell de la Pagesia, en sessió de 15 de gener de 2013, transcrit anteriorment, en què sol·licita al Ministerio de Fomento i a la Generalitat de Catalunya la desafecció dels terrenys del municipi, afectats pel traçat de l’autovia Orbital (Quart Cinturó).

Segon.- INICIAR expedient de modificació puntual del pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per desafectar els terrenys del municipi afectats pel traçat de l’Autovia Orbital (Quart Cinturó).”

VIST l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, per a desafectar els terrenys del municipi afectats pel traçat de l’autovia orbital (Quart Cinturó).

TENINT EN COMPTE que la modificació que es proposa té com objectiu mantenir bona part del terme municipal en unes condicions d’ús agrícola i ramader, cosa que permeti una bona connectivitat entre els espais naturals de la plana vallesana, alhora que també mantingui la potència de l’activitat agrícola, ramadera i forestal de la plana del Vallès, gràcies al seu nuclis de Llerona, Corró d’Amunt i Marata.

ATÈS que el Quart Cinturó no és una solució als problemes de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona ni de les comarques que travessa, sinó que contribueix a un augment dels moviments en vehicle privat i al creixement dels actuals nivells de congestió.

VIST que la reserva del Quart Cinturó representa aproximadament el 18% de la superfície agrària total del municipi, sobre la que cal afegir, a més, la superfície afectada pel traçat de l’estudi informatiu del tancament de l’autovia orbital de Barcelona, unes 174 ha, que suposen un 7% de la superfície agrària total del municipi, a afegir a l’anterior.

TENINT EN COMPTE que el manteniment de l’afectació dels terrenys per on es preveia el pas del Quart Cinturó provoca una situació de precarietat per als veïns i veïnes del municipi de les Franqueses del Vallès, a l’hora de realitzar inversions o millores en les seves finques agràries o en la seva continuïtat futura, amb el perjudici econòmic que això suposa.

VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient. VIST l’informe de l’arquitecta municipal.

DE CONFORMITAT amb allò que disposen els articles 59 i 85 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de l’expedient.

VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.

AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, per a desafectar els terrenys del municipi afectats pel traçat de l’autovia orbital (Quart Cinturó).

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació, per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.

Quart.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga, l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de conformitat amb l’article 85.7, del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

El sr. Alcalde anuncia que aquest punt quedarà damunt la taula i el senyor regidor explicarà el per què.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: aquest és un tema conegut de llarg per tots els portaveus perquè l’hem tractat i en profunditat a les dues últimes juntes de portaveus celebrades pels regidors d’aquest ajuntament. Com vostès saben en l’últim Ple vam demanar al Ministeri la desafectació d’aquesta infraestructura que passa pel municipi, és una versió que en aquests moments no està contemplada en el Pla Territorial ni en lloc, però sí que a la meva àrea, a l’àrea d’urbanisme ens trobem en què ens limita moltes llicències que s’han de donar perquè tot i ser una versió obsoleta de fa molts anys, la legalitat o el nostre pla general la contempla com una infraestructura que ha de passar pel nostre municipi. Em semblava que era un contrasentit i que s’havia de desafectar. En aquestes trobades de la junta de portaveus que hi han sigut tots, ha quedat palès una mica la voluntat de, a proposta d’altres regidors de l’oposició i del mateix de govern, que valia la pena portar a terme aquesta desafecció, com dic del traça del Quart Cinturó antic, que no és el nou, perquè no passés pel municipi de les Franqueses. I així és com més o menys havíem quedat. Hi hem mantingut amb la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i amb la Direcció General de Carreteres i ens havien dit que possiblement, si desafectàvem l’antic traçat, ens podien incloure d’ofici el nou traçat que preveu el Pla Territorial Metropolità de Catalunya. Així ens ho havien dit a Carreteres i ens ho havia dit de paraula la Comissió d’Urbanisme, i no teníem clar si jurídicament aquestes entitats tenien el dret o tenien l’obligació de, si nosaltres traiem un reserva antiga, incorporar la nova reserva del Quart Cinturó. Considerem que no podien fer-ho, que només podien fer-ho si fèiem un nou POUM, o fèiem una modificació del Pla General, però en converses mantingudes aquesta mateixa setmana amb la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ens han confirmat que si traiem la reserva antiga del Quart Cinturó, ens posaran la nova reserva prevista en el Pla Territorial Metropolità, i tot i tenir seriosos dubtes de la legalitat d’aquesta acció

per part de la Comissió d’Urbanisme, perquè no ho tenim gens clar que ho pugui ser i així ho hem parlat, hem cregut convenient des de l’equip de govern, i així vaig comunicar-ho amb un correu electrònic a tots els portaveus durant aquesta setmana, en retirar el punt perquè podia ser major el mal que el remei, és a dir, encara que dubtem de la legalitat de incloure el nou traçat, el traçat del Pla Territorial Metropolità perquè nosaltres desafectem l’antic, consideràvem que ens podia quedar imposat d’entrada i després tot el tema de contenciosos i recursos i tot podia ser una complicació pel municipi que mentrestant haguéssim de mantenir aquesta reserva. Per aquest motiu des de l’àrea d’urbanisme hem decidit retirar aquest punt, també a l’espera com hem parlat amb algun grup municipal i amb suggeriments que han fet, de veure nous aconteixaments i veure també com, perquè com Les Franqueses Imagina ens demanava una mica més de paciència amb aquest tema, i a veure una mica com la plataforma i com tots els grups que s’oposen a aquest traçat o a aquesta via, doncs reaccionàvem i fer accions conjuntes amb municipis de l’entorn. Per tant, el punt queda damunt de la taula.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: agrair de debò aquest plantejament del govern, jo crec que és un encert, ens jugàvem molt, i crec que és un encert. D’altra banda com a membre de la campanya contra el Quart Cinturó recordar-los que hi ha l’oferiment per part de la campanya de venir a explicar la situació, de venir a explicar quines sortides plantegen perquè ja que hem anat del bracet durant vint anys, continuar anant del braces és lo que més sentit comú té.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: això entenc que queda diferit i la pregunta seria quin és el proper pas. Fins quan queda diferit? Què esperem?

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: com ja he explicat abans, aquest és un punt que tractem a la junta de portaveus i l’hem tractat sobradament. Primer, d’una banda, si realment tenim la potestat com creiem i considerem i així creuen altres grups, de fer la desafectació sense que ens incorporin la nova afectació, jurídicament és un tema que l’hem de tenir molt clar i hem de tenir un informe molt contundent que no tingui el risc que he esmentat abans, perquè si aquest informe no hi és, la Comissió d’Urbanisme anirà pel dret i ens incorporarà aquesta reserva la qual cosa considerem que és més perjudicial pel municipi. Per tant, primer tenir una seguretat jurídica, i després com he dit i com demanava Les Franqueses Imagina, estar una mica a l’espera de com ho fan els altres municipis i de veure com podem actuar d’una forma més conjunta i unitària que sempre pot tenir més força. I d’altra banda fer un matís, respecte del que deia el sr. Gontán, és a dir, jo ja he repetit però ho dic ara perquè penso que val la pena que en quedi constància, que tots els partits que formem l’equip de govern no ens oposem al Quart Cinturó, ens oposem al Quart Cinturó al pas pel municipi de les Franqueses, és a dir, considerem que els terrenys del nostre municipi són patrimoni prou important no només per a nosaltres, sinó per a tota la comarca, i que hi ha traçats més lògics i més coherents que són importants i que pensem que la infraestructura en sí és necessària i, com dic, són traçats que ocupen zones més urbanes. Per tant fer una mica aquest matís.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: molt bé sr. Esteve, s’explica molt bé vostè. Sempre perfecte. Dilluns va haver junta de portaveus. Aquest tema es va tocar, es va dir que es deixés sobre la taula i vostè i el sr. Alcalde van dir que no, que anava a l’ordre del dia. Vostè, en vam estar discutint (...) sí, sí, i vostè va dir que anava a l’ordre del dia. Què passa? Què ara ha canviat? S’ho ha pensat? O és que vostè, sr. Ribalta, ja havia quedat amb uns altres senyors que ho deixaria sobre la taula? I li dic ben clar. Escolti’m una cosa, si fem junta de portaveus, escolta’m, és per parlar les coses i no digui que vostè, que ha enviat un correu, perquè a mi no m’ha arribat, no sé si els demés els hi ha arribat un correu dient que s’anul·lava. A mi no m’ha arribat el correu, ja està bé.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo el vaig rebre dimarts a quarts de cinc de la tarda, si no m’equivoco.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: a mi no m’ha arribat.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: veu? Ja són dues persones que no ens ha arribat. Què passa? Què hi ha un altre equip de govern format?

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Badia, possiblement, però és de savis rectificar, no? ja està.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: penso que no ha de veure tantes coses estranyes, i ara li explicaré. Primer, jo no recordo que ningú de la junta de portaveus demanés que quedés sobre la taula, però era una possibilitat. És a dir, es va posar com a opció, i a les hores, es va decidir que es portava a ple perquè ningú va dir res, és a dir, tothom va assentir. Però què va passar? El senyor secretari de la Corporació, que està aquí present davant meu, assegut, va parlar amb la Comissió d’Urbanisme el dimarts al matí, i la Comissió d’Urbanisme el dimarts al matí, si vostè hagués escoltat les meves paraules (...) jo crec que no. Jo he dit que el dimarts al matí, ho he dit, i hi ha la persona que va fer la trucada, va parlar amb la comissió d’urbanisme i de paraula se li va dir que ens inclourien aquesta reserva. Quan dic tenim dubtes jurídics de que això sigui possible, però si el dimarts al matí ens confirmen i ens reafirmen i ens insisteixen en una cosa que pot ser perjudicial pel municipi, la meva responsabilitat és fer el què vaig fer. Per tant, no vegi tantes coses estranyes ni fantasmes perquè preguntar-ho vostè al senyor secretari, perquè va ser com va ser. A mi se’m comunica això el mateix dimarts al matí i jo dic: compte, perquè tot i que creiem que no ho poden fer, això pot portar al municipi un contenciós i haver de tenir una reserva mentre aquest contenciós no es dirimeixi o no es resolgui. Per tant, no sé, em sobta aquesta (...)

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Badia, punt suficientment debatut. Ha quedat sobre la taula, deixem-ho estar.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: sr. Badia, dir pel què ha mencionat vostè. Miri, nosaltres som els primers sorpresos que quedi sobre la taula perquè l’única que jo he intentat que quedés sobre la taula va ser en la informativa. En aquell moment no esquedava sobre la taula. Després han passat com ha explicat el regidor certes coses, i jo vaig enterar pràcticament com vostè, bueno no perquè no he rebut el correu, però bàsicament així. O sigui que els primers sorpresos som nosaltres. No ens fiqui en un sac en el que no pertanyem.

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!