0
0
Vota!

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, A L'ÀMBIT DEL SECTOR V I DEL SECTOR P, PER A LA REORDENACIÓ DE LES ZONES D'EQUIPAMENT.

ATÈS que en data 19 de juliol de 2012 es va signar un conveni entre la societat mercantil DERYPOL, SA i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en el qual es preveuen, entre d’altres pactes, els següents:

  1. El compromís que assumeix l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de tramitar i aprovar una modificació puntual del PGO i del Pla Parcial del Sector V.
  2. El compromís que assumeix Derypol, SA de fer-se càrrec de l’abonament de la quantitat corresponent que estableixi el compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació anterior.

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 d’agost de 2012, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:

 Primer.- APROVAR el conveni signat el dia 19 de juliol de 2012 per la societat mercantil  DERYPOL  SA  i  l’AJUNTAMENT  DE  LES  FRANQUESES  DEL

VALLÈS, relatiu a la recerca d’una solució viable perquè l’empresa DERYPOL, SA, continuï desenvolupant la seva activitat en l’actual emplaçament, mitjançant la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès.

Segon.- CONDICIONAR la validesa del conveni a la seva aprovació pel Ple de la Corporació, en la propera sessió que se celebri.”

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del dia 27 de setembre de 2012, va prendre l’acord de deixar sobre la taula l’aprovació del conveni anterior.

TENINT EN COMPTE que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 25 d’octubre de 2012, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el conveni anterior.

ATÈS que mitjançant la proposta de modificació puntual del PGO, es pretén reordenar les zones d’equipament pertanyents al Sector V i el Sector P.

ATÈS que en sessió del Ple de l’Ajuntament de data 20 de desembre de 2012 es va acordar, entre d’altres, el següent:

“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, en l’àmbit del Sector V i del Sector P per a la reordenació de les zones d’equipaments.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de major circulació de la província, per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en  la  legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.

Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga, l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de conformitat amb l’article 85.7, del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Sisè.- NOTIFICAR el present acord a les persones propietàries de les finques afectades en l’àmbit de la modificació puntual.

Setè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.”

ATÈS que l’esmentat acord ha estat exposat al públic mitjançant edictes publicats en el Diari Ara, el 9 de gener de 2013, i en el Butlletí Oficial de la Província, l’11 de gener de 2013.

ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període comprès entre els dies 11 de gener i 11 de febrer de 2013, segons edictes publicats en el diari ARA de 9 de gener de 2013, i en el Butlletí Oficial de la Província, de data 11 de gener de 2013, respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació; s’ha presentat una al·legació per part de la societat QUERFRAN SEGLE XXI, SL, per correu administratiu en data 11 de febrer de 2013, mitjançant la qual manifesta:

“(...)Que, com destaca la Memòria, la viabilitat de la Modificació puntual requereix que estigui garantida la titularitat pública dels nous terrenys destinats a equipament públic, és a dir, en aquest cas de les esmentades 4 finques del Sector P propietat de Querfran Segle XXI S.L.”

ATÈS que en data 18 de gener de 2013 es va sol·licitar la declaració de no subjecció a avaluació ambiental, a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, que en data 11 de febrer de 2013, RE 2013/1247, ens va comunicar el següent:

“(...) Analitzada la documentació aportada, es constata que la Modificació puntual de referència no és inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 5 de la Llei esmentada, relatiu als plans sotmesos a avaluació ambiental, per la qual cosa no procedeix l’adopció de la resolució sol·licitada.”

VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient. VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.

VIST el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de l’expedient.

TENINT EN COMPTE el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.

TENINT EN COMPTE el que disposa l'article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les aprovacions inicial i provisional dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics, així com l’article 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de Febrer, en relació a la competència de la Comissió territorial d’urbanisme per a l’aprovació definitiva dels mateixos.

AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades per la societat QUERFRAN SEGLE XXI, SL, per correu administratiu en data 11 de febrer de 2013, RE 2013/1414, atès que segons l’article 97.2 d) Cinquè del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012, estableix que “Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la modificació sigui executiva.

Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, en l’àmbit del Sector V i del Sector P per a la reordenació de les zones d’equipaments.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones propietàries de les finques afectades en l’àmbit de la modificació puntual.

Quart.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte

Pren la paraula el sr. Badia i diu: sobre això li votaré en contra, però és que a més era sobre el tema de DERYPOL, ja li vaig votar en contra i li tornaré a votar en contra perquè no està clar. Però m’agradaria que aquest ajuntament, aquest regidor té uns dies per demanar, té 4 dies, perquè se’m doni lo que demano, però no sé què passa en aquest ajuntament no són 4 dies, vostè sap que són 4 dies, tarden 2 mesos. I ara li vinc a fer la pregunta, perquè el registre d’entrada de l’11/02/2013, “Generalitat, Departament de Territori i Sostenibilitat de Serveis Territorials de Barcelona, al carrer Aragó, àrea d’urbanisme, fa l’entrada dues vegades i diu “comuniquen la  no modificació del PGO al sector P i V”. M’imagino que anirà relacionat amb això, vostè em pot dir què és? Perquè no m’ho volen donar.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no em consta que hagi cap novetat al respecte. Pren la paraula el sr. Badia i diu: que no hi ha entrada?

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no, no em consta. Pren la paraula el sr. Badia i diu: tinc l’entrada aquí, eh?

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sí, però no em consta. Jo no l’he vista aquesta entrada de què va en aquests moments, però segur que no va relacionat amb això.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: és una entrada de l’ajuntament; no m’ho invento, me les envien.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: escolta’m, pot ser alguna altra cosa, això és el registre d’entrada, però no és relativa al tema aquest que ens ocupa.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: la instància que presenta Querfran i vostès van dient que l’únic que diu és que està a favor, jo no diria que diu ben bé  això. És una interpretació molt sui generis, però bé, acceptem això. El que sí que voldríem saber és si ja per fi sabrem, com acabarà el tema de Querfran a l’Ajuntament i quin és aquest tema, perquè l’ha esmentat 3 o 4 vegades sempre que hem parlat de DERYPOL, i no m’ha acabat mai d’aclarir de què va. Pot explicar-ho com acabarà?

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé. Ha d’acabar bé, no hi ha una altra cosa. A veure, perquè es pugui, l’ajuntament, adequar a quedar una zona d’equipaments, aquesta ha d’estar al corrent de pagament, ens l’hem de poder fer nostre, no han  d’haver-hi càrregues, no ha d’haver cap contenciós, per tant Querfran ha de treure els contenciosos, ha de pagar les quotes i ja està, i no hi ha més.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: entenc d’aquesta manera que cobrarem el què ens deu Querfran, com a Ajuntament, cobrarem el què deu Querfran, però precisament és aquí on la instància esbiaixa una mica d’on vostès diuen que és tan magnífica i que estàa favor, que Querfran aixeca el dit i diu “bueno, si ens posem d’acord amb DERYPOL”, perquè sinó igual no accediran amb això. Per tant, precaució.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: molt bé, suposo que el tema ja l’hem debatut força, a partir d’aquí passem a la votació i que sigui la Comissió d’Urbanisme la que acabi decidint i si també diu que no, diu que no, eh?

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, quatre vots en contra dels regidors dels grups municipals CPF, ERC-AM i PxC, dues abstencions dels regidors del grup municipal LFI i, per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!