1
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA LA SUPRESSIÓ D'UNA PAGA EXTRAORDINÀRIA ALS FUNCIONARIS DE CATALUNYA AL 2013.

ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha fet pública la seva intenció de dur a terme una rebaixa salarial de la retribució extraordinària que reben els treballadors de la funció pública de la Generalitat de Catalunya al mes de juny, i que és equivalent aproximadament al 5-7% del seu salari anual.

ATÈS que els treballadors públics de Catalunya acumulen una pèrdua de poder adquisitiu superior al 25% des de l’any 2008. La darrera retallada salarial que van patir va ser la supressió de la paga extraordinària de Nadal del passat any 2012.

ATÈS que aquesta mesura se suma a d’altres contemplades en les Mesures de reducció de les despeses de personal per a 2013 exposades pel conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, en el punt tercer de la reunió amb motiu de la Mesa General de Funció Pública celebrada el 14 de febrer de 2012. Entre aquestes mesures figuren la no renovació de funcionaris  que es jubilen o causen baixa, amb el  consegüent deteriorament de les condicions laborals dels funcionaris.

Per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès presenta al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a revocar la decisió de suprimir la retribució extraordinària prevista per al juny de 2013.

Segon.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a explorar altres fórmules d’estalvi en Administració pública, i que prioritzi i respecti el bon funcionament dels  serveis públics.

Tercer.- DONAR TRASLLAT dels acords als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i als representants sindicals dels treballadors públics.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo aquí només un matís, aquí posa els funcionaris de Catalunya i això no és cert. És els funcionaris de la Generalitat de Catalunya, perquè per exemple els funcionaris de l’Administració Local no se’ls treu la paga aquest any, segons ha dit el Ministre Montoro, de moment.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo volia justificar el sentit del vot dels quatre regidors del PSC. Com moltes vegades ha explicat el sr. Bernabé, aquesta és una resolució que no té una incidència directa en el municipi de les Franqueses, és com he dit altres vegades, com un brindis al sol que no aconseguirem res. A les hores, quan una proposta d’aquest tipus prové no del sr. Badia, sinó del seu partit, doncs hem pres la decisió de votar en contra. Si això tingués una incidència directa en el municipi i la nostra aprovació modifiqués algun aspecte a les Franqueses del Vallès  i  tingués aquesta validesa, sí que evidentment repensaríem el sentit del nostre vot.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres compartim la reflexió.

SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels grups municipals CpF i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, i dos abstencions dels regidors del grup municipal LFI.

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!