0
1
Vota!

DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DEL TERCER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2013.

L’Alcalde-President dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2013 de l’ajuntament , patronats i empreses municipals

“Marta Pujol i Enrich, interventora accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent

INFORME 91/2013 LEGISLACIÓ:

L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en els que s’estigui incomplint el termini.

L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.

L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada, la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit expedient.

L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 30 dies l’exercici 2013.

«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley.

El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.

Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»

CONCLUSIONS:

Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes trimestrals segons models corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2013 amb les dades

Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre Segon. Interessos de demora pagats en el període

Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre.

Quart.- Factures o documents justificatius amb respecte als quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixent de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos, d'acord amb allò que disposa l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.”

El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: el pagament del segon trimestre respecte del primer, havia comportat una millora significativa, però ara en aquest tercer trimestre tornem a números de primer trimestre en quan a que no es paga dintre dels 90 dies de la gran majoria de factures. Llavors, jo voldria saber si és pel procés que nosaltres tenim de facturació propi, si és un problema de cash, o quin és el problema.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, tinc les dades aquí. Jo el què sí que li puc dir és que en relació al segon trimestre, com diu vostè, hem passat a una mitjana bastant similar, segons les dades que aquí em consten, de totes maneres evidentment tenim el sr. Interventor aquí que pot confirmar les dades. El que sí que li puc dir és que en relació als trimestres anteriors, sobretot pel que fa referència a l’any 2012, hem passat a reduir. Estàvem pagant en algun cas gairebé a 200 dies, per tant, una mica el què compta és la progressió i la mitjana. I en aquest cas, la mitjana s’ha reduït considerablement i l’àrea d’hisenda d’aquest ajuntament, evidentment, que hi continua treballant per continuar reduint aquests 63 dies per reduir-los al màxim. Però les dades que a mi em consten és que en relació al 2012 hem baixat progressivament, i estàvem al voltant de 150, 180, fins i tot 190 dies, i en aquests moments els pagaments s’efectuen a 63 dies. No sé si el sr. Interventor vol fer algun matís. Fins i tot, en relació al segon trimestre tenim unes dades molt similars.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!