1
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT DELS SOCIALISTES, CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES, LES FRANQUESES IMAGINA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I UNIÓ DE POBLES DE LES FRANQUESES, DE REBUIG A L'AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.

Els regidors sotasignats, en la seva qualitat de Portaveus dels Grups Municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes, Convergència per les Franqueses, Les Franqueses Imagina, Esquerra Republicana de Catalunya i Unió de Pobles de les Franqueses exposen:

En el Consell de Ministres de 15 de febrer de 2013 es va presentar un informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir un suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten l’autonomia local signifiquen la intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques.

Aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera” sense tenir en compte els principis d’autonomia i de subsidiarietat, ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis que presten avui els governs locals.

L’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una invasió total de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat, en exercici d’aquestes competències que té en exclusiva, està treballant en una nova Llei de Governs Locals que regularà el marc legal de l’Administració Local catalana, i que serà presentada al Parlament de Catalunya properament.

A més, l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran assignatura pendent del nostre model territorial. Ans al contrari, l’objectiu final del govern de l’Estat és recentralitzar i controlar al màxim els municipis, limitant  la capacitat d’acció d’aquests, convertint-los en mers executors de la voluntat del govern espanyol.

Es pretén transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments són uns malbaratadors. Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l’Estat ja que representa el 53% del conjunt de la despesa pública, més de la meitat del total, mentre que el de les comunitats autònomes és del 33% i de les administracions locals és només del 14%. Però tampoc no preveu, per tal de racionalitzar l’assignació de competències, la supressió d’alguns ministeris que tenen transferides les seves competències en exclusiva a les comunitats autònomes.

Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre de decisió del ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les mancances i necessitats de la seva comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis que els ciutadans precisen. La proximitat significa eficiència i difícilment una corporació supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament.

Estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials importants comportant greus discriminacions entre administracions però que també enter la ciutadania, amb l’existència d’una ciutadania de primeria i una ciutadania de segona atenent al lloc de residència.

Tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població la fixació d’uns costos estàndard per als serveis que presten les administracions locals amb l’objectiu d’avaluar la seva eficiència, comportarà, sens dubte, manca de rigor i situacions de tractament desigual, i fins i tot injust, en molts ajuntaments.

La mateixa Diputació de Barcelona, l’administració que dóna suport al món local de les comarques de Barcelona, serà controlada directament en els serveis que  presta  al territori pel propi Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i passarà a ser un mer apèndix d’aquest.

La proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les seves garanties recollides en l’ordenament legal vigent.

En conseqüència, els grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes, Convergència per les Franqueses, Les Franqueses Imagina, Esquerra Republicana de Catalunya i Unió de Pobles de les Franqueses proposen al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- REBUTJAR totalment l’avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local presentada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern Espanyol pel que  suposa de vulneració de l’autonomia local, de les competències que l’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i d’intent de recentralització del model d’administració local català.

Segon.- EXIGIR al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i no vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització territorial i en règim local (art. 151 i 160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), ja que és potestat del Govern i el Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models territorials i competencials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país.

Tercer.- INSTAR al Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències que li atorga l’Estat de Catalunya en matèria de règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en totes aquelles mesures que calgui emprendre per exercir aquesta defensa.

Quart.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals com el marc competencial sòlid i estable que ha de posar les bases d’una administració local pròpia, eficient, eficaç, que garanteixi la prestació de serveis de qualitat i eviti la duplicitat i confusió de competències entre administracions, seguint els principis de subsidiarietat i de proximitat.

Cinquè.- INSTAR els Governs de l’Estat i de la Generalitat a l’elaboració d’un nou marc de finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al servei de les polítiques locals.

Sisè.- RECLAMAR al govern central que deixi d’envair i vulnerar les competències de la Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de les aportacions econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències queafecten el desenvolupament de les competències de la Generalitat i dels ens locals, especialment en matèria social i educativa.

Setè.- COMUNICAR aquests acords al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a l’ACM i a la FMC.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte

Pren la paraula el sr. Torné i diu: en referència a la moció hi estem d’acord, tal i com ja vam dir a la Junta de Portaveus i demanar en el Ple d’aquesta corporació que es pensin amb una moció per demanar al Parlament de Catalunya que les Lleis que tenen que fer el Parlament sobre l’administració local, les hisendes locals i l’ordenació del territori, que estan a mitges o estan per fer, que realment els facin perquè realment tenim un greu problema en els ajuntaments. I l’organització territorial, que realment no s’acaba de resoldre, suposo que per un acord polític.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo volia afegir que aquest avantprojecte de racionalització de l’administració local és, de vegades s’interpreta públicament com un atemptat als ajuntaments o als regidors, quan aquest segurament és el punt menys important o menys consistent de l’avantprojecte. Realment, aquest avantprojecte concep un model de política local i un model de política municipal que ens retrotrau 40 anys enrere, tornem a l’Espanya en blanc i negre i del No-Do, en el qual es buida de contingut i e buida de competències activitats i serveis que han guanyat els ajuntaments i que venen prestant des de la proximitat al ciutadà. Per posar un exemple, no només els ajuntaments inferiors als 20.000 habitants, com és les Franqueses del Vallès, sinó parlem de 50.000 habitants que veuen anul·lades en la seva totalitat les competències en benestar social, les poques competències en educació, i una sèrie de serveis que els ciutadans, ara per rebre, s’haurien d’adreçar a administracions molt més enllà. Per tant, com vam dir amb la llei de taxes judicials, com amb altres taxes, es tracta realment d’un veritable atemptat als drets socials adquirits durant molts anys i es tracta d’una altra manera de retallar o de perjudicar de forma molt directa els ciutadans. Per tant, també demano a la ciutadania que no s’interpreti la part que potser és més vistosa de retalls als ajuntaments, que aquesta fins i tot podríem estar-hi d’acord, sinó sobretot la retallada que es produeix amb la prestació de serveis de proximitat que ha costat molts anys de democràcia assolit pels ajuntaments.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del regidor del grup municipal PP i una abstenció del regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!