1
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER LA QUALITAT DE LA INFORMACIÓ.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit reformar  el sistema de corresponsalies i delegacions de Catalunya Ràdio de forma sobtada.

Una reforma que s’aplicarà a partir de l’1 de maig i que s’ha fet sense la suficient transparència informativa –el President de la CCMA 10 dies abans va comparèixer al Parlament i no va explicar la remodelació- i sense tenir en compte la realitat complexa de la població a Catalunya.

La remodelació tal com s’ha estructurat pot incidir de forma molt negativa en la qualitat de la informació de proximitat i l’arrelament al territori, que és precisament un dels principis fundacionals de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio de model de servei públic. Es tracta, en definitiva, del desmantellament de la xarxa de corresponsals comarcals, uns professionals que fa anys que treballen –de forma precària en molts casos- al territori i que han fet possible la presència de la informació local i comarcal en els informatius de la cadena pública. Els corresponsals seran substituïts per 7 delegacions que centralitzaran la informació que abans cobria una xarxa de més de 30 corresponsals amb un exhaustiu coneixement del territori, de les seves persones, dels seus problemes i necessitats que afavoria la comunicació pública de qualitat.

Per tot plegat, demanem que la reestructuració dels corresponsals territorials de Catalunya Ràdio, així com la de Televisió de Catalunya quedi sense efecte fins que el Parlament aprovi els pressupostos per aquest any. Tanmateix, demanem que no hi hagi futurs acomiadaments a la plantilla de l’Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sens dubte, aquestes decisions suposen un fort cop a la qualitat, la pluralitat i la representació territorial tant de la ràdio, la televisió com de l’agència públiques del país, així com una mala notícia per als professionals i un greuge per a la plantilla dels nostres mitjans públics. Volem conèixer quines són les justificacions econòmiques que fonamenten  aquestes  retallades  anunciades.  Lamentem  les  formes  utilitzades  percomunicar aquestes decisions, sense informació prèvia als grups parlamentaris a la comissió de control  -de la mateixa manera en què va anunciar-se la retallada del pressupost de la CCMA per l’any vinent-, de forma unilateral, sense diàleg i sense tenir en compte les propostes alternatives formulades pels representants dels treballadors.

Si bé tots i totes ens hem d’adaptar a la realitat i al context econòmic de dificultats, això no es pot fer a costa  del dret a una informació de proximitat i de qualitat de la ciutadania. Les ciutats, pobles i viles del país tenim el legítim dret de tenir una presència efectiva en la ràdio nacional i pública de Catalunya, la ràdio de tots i de totes. Demanem que es garanteixi un pressupost suficient per als mitjans públics nacionals per garantir la qualitat de la informació. I si es redueixen els pressupostos destinats a mitjans de comunicació públics, en cap cas s’haurien d’incrementar les partides pressupostades destinades a mitjans de comunicació privats.

Tenint en compte que la comunicació pública ha contribuït als pobles i ciutats de Catalunya a construir societats democràtiques i participatives, dinàmiques i plurals, la crisi no pot sevir d’excusa per atemptar contra aquest model desenvolupat per professionals compromesos amb el periodisme i la qualitat de la seva feina. Els canvis que està provocant l’actual situació no poden anar en detriment dels models basats en el consens, especialment quan parlem de serveis públics i de comunicació.

Primer.- DEMANAR que el Govern comparegui de manera urgent i extraordinària al Parlament de Catalunya per tal d’informar als membres de la CCMA de les decisions que afecten a la plantilla de treballadors.

Segon.- RECLAMAR diàleg i solucions compartides, entre empresa, sindicats, treballadors i els diferents grups parlamentaris, per poder mantenir un model de comunicació pública del que tots puguem sentir-nos orgullosos: de proximitat, participatiu, plural i democràtic al servei de la ciutadania.

Tercer.- MANIFESTAR que tot i que comprenem que la situació de crisi actual està requerint adaptacions en les organitzacions i en els mètodes de funcionament dels mitjans públics catalans, això no pot anar en detriment del model públic de comunicació, i la seva defensa és també la defensa dels llocs de treball.

Quart- INSTAR als grups parlamentaris a donar suport a la proposta de resolució que el grup socialista prepara per presentar al ple del Parlament en defensa dels mitjans públics, perquè es deixin sense efecte aquestes decisions unilaterals i perquè el Govern torni a la negociació amb els sindicats en el marc del diàleg i la concertació per afrontar els reptes dels mitjans públics de Catalunya.

Cinquè.- COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament deCatalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres ho recolzarem, com no pot ser d’una altra forma. No creiem en aquest model neoliberal de portar les coses quan la màxima és l’econòmica i poca cosa més, però m’agradaria recorda-li’s a vostès que li diguin al seu soci de govern, que aquest punt 2 tant meravellós on diem que ens hem de sentir orgullosos de mitjans de comunicació de proximitat, participatius, plurals i democràtics, aquí també es faci. Tenim una pàgina web, tenim un butlletí on l’únic que podem fer l’oposició és un text, no se’ns cobreix cap acte, etc. Per tant, lo que vostè demana allà, que jo ho defenso perquè crec en aquest model, demani al seu company de govern que ho practiqui aquí també. És més, quan es diu que no pot ser, que això porti acomiadaments i tal, li torno a demanar. Quan aquí van haver una serie d’acomiadaments en el sector de la comunicació d’aquest ajuntament, tampoc vaig sentir que en aquest moment es queixés de l’equip de govern, eh? Van anar a parar dues persones al carrer, concretament. Per tant (...) sí, dos, ara el te amb un contracte d’externalització, però era en plantilla. Per tant li demano que si això prospera públicament, li demani al seu soci de govern que compleixi també a nivell local amb lo que estem aprovant aquí. Gràcies.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: perdó, jo tal i com està, Esquerra no la votarà a favor, i em sorprèn que els altres grups la votin a favor, la veritat. Jo els hi demanaria que el punt 4 on ens estan dient que instem als grups parlamentaris a donar suport a una proposta de resolució que el grup socialista prepara i que suposo que no ha acabat, l’eliminéssim perquè realment a mi em costaria molt votar a cegues a favor d’una cosa que està preparant un altre partit i que no conec, i els hi demanaria també que el punt 1, on demanen que el govern comparegui de manera urgent i extraordinària es modifiqués d’alguna manera. O sigui, jo crec que se li pot demanar al govern que garanteixi el pressupost per poder mantenir el sistema de mitjans de comunicació públics, però no em sembla excessivament apropiat, però en qualsevol cas, jo els hi demanaria, si és que d’alguna cosa els hi serveix  tenir el vot a favor d’esquerra, que retirin el punt 4 d’aquesta moció.

Per tant, la moció quedaria redactada de la següent manera, eliminant el punt 4:

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit reformar  el sistema de corresponsalies i delegacions de Catalunya Ràdio de forma sobtada.

Una reforma que s’aplicarà a partir de l’1 de maig i que s’ha fet sense la suficient transparència informativa –el President de la CCMA 10 dies abans va comparèixer al Parlament i no va explicar la remodelació- i sense tenir en compte la realitat complexa de la població a Catalunya.

La remodelació tal com s’ha estructurat pot incidir de forma molt negativa en la qualitat de la informació de proximitat i l’arrelament al territori, que és precisament un dels principis fundacionals de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio de model de servei públic. Es tracta, en definitiva, del desmantellament de la xarxa de corresponsals comarcals, uns professionals que fa anys que treballen –de forma precària en molts casos- al territori i que han fet possible la presència de la informació local i comarcal en els informatius de la cadena pública. Els corresponsals seran substituïts per 7 delegacions que centralitzaran la informació que abans cobria una xarxa de més de 30 corresponsals amb un exhaustiu coneixement del territori, de les seves persones, dels seus problemes i necessitats que afavoria la comunicació pública de qualitat.

Per tot plegat, demanem que la reestructuració dels corresponsals territorials de Catalunya Ràdio, així com la de Televisió de Catalunya quedi sense efecte fins que el Parlament aprovi els pressupostos per aquest any. Tanmateix, demanem que no hi hagi futurs acomiadaments a la plantilla de l’Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sens dubte, aquestes decisions suposen un fort cop a la qualitat, la pluralitat i la representació territorial tant de la ràdio, la televisió com de l’agència públiques del país, així com una mala notícia per als professionals i un greuge per a la plantilla dels nostres mitjans públics. Volem conèixer quines són les justificacions econòmiques que fonamenten aquestes retallades anunciades. Lamentem les formes utilitzades per comunicar aquestes decisions, sense informació prèvia als grups parlamentaris a la comissió de control  -de la mateixa manera en què va anunciar-se la retallada del pressupost de la CCMA per l’any vinent-, de forma unilateral, sense diàleg i sense tenir en compte les propostes alternatives formulades pels representants dels treballadors.

Si bé tots i totes ens hem d’adaptar a la realitat i al context econòmic de dificultats, això no es pot fer a costa  del dret a una informació de proximitat i de qualitat de la ciutadania. Les ciutats, pobles i viles del país tenim el legítim dret de tenir una presència efectiva en la ràdio nacional i pública de Catalunya, la ràdio de tots i de totes. Demanem que es garanteixi un pressupost suficient per als mitjans públics nacionals per garantir la qualitat de la informació. I si es redueixen els pressupostos destinats a mitjans de comunicació públics, en cap cas s’haurien d’incrementar les partides pressupostades destinades a mitjans de comunicació privats.

Tenint en compte que la comunicació pública ha contribuït als pobles i ciutats de Catalunya a construir societats democràtiques i participatives, dinàmiques i plurals, la crisi no pot sevir d’excusa per atemptar contra aquest model desenvolupat per professionals compromesos amb el periodisme i la qualitat de la seva feina. Els canvis que està provocant l’actual situació no poden anar en detriment dels models basats en el consens, especialment quan parlem de serveis públics i de comunicació.

Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament les Franqueses del Vallès acordi:

Primer.- DEMANAR que el Govern comparegui de manera urgent i extraordinària al Parlament de Catalunya per tal d’informar als membres de la CCMA de les decisions que afecten a la plantilla de treballadors.

Segon.- RECLAMAR diàleg i solucions compartides, entre empresa, sindicats, treballadors i els diferents grups parlamentaris, per poder mantenir un model de comunicació pública del que tots puguem sentir-nos orgullosos: de proximitat, participatiu, plural i democràtic al servei de la ciutadania.

Tercer.- MANIFESTAR que tot i que comprenem que la situació de crisi actual està requerint adaptacions en les organitzacions i en els mètodes de funcionament dels mitjans públics catalans, això no pot anar en detriment del model públic de comunicació, i la seva defensa és també la defensa dels llocs de treball.

Quart.- COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.

SOTMESA a votació la moció, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels grups municipals PSC-PM, UPLF, LFI i ERC-AM, quatre vots en contra dels regidors del grup municipal CiU, i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals PP, CpF i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!