0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.

L’increment del nombre de persones i famílies que estan en situació de risc d’exclusió social degut a la pobresa econòmica té dos factors generadors clau: les dificultats per accedir o bé mantenir una ocupació i les dificultats per accedir o bé mantenir un habitatge. Es tracta d’un nou perfil de persones i famílies que s’han vist immerses en situacions de vulnerabilitat econòmica i que poden abocar el futur dels seus fills i filles a la pobresa i l’exclusió social.

La darrera enquesta de població activa (EPA) publicada el mes de gener presenta unes xifres més que preocupants per Catalunya ja que el nombre d’aturats ha augmentat en 109.700 persones en relació a l’any anterior, un 14’15% més, situant la taxa de desocupació en 23’94% amb un total de 885.100 desocupats. El nombre de llars amb tots els actius desocupats és de 266.800 i actualment hi ha 117.000 famílies sense cap ingrés.

L’Estatut de Catalunya en el seu article 24.3. estableix que “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”.

El 1990 es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb la finalitat de donar suport econòmic per atendre les  necessitats essencials a persones sense recursos i mentre se les preparava per a la seva inserció o reinserció social i laboral. Posteriorment, l’any 1997 es va donar rang de Llei al Programa.

Les reformes de la Llei 10/1997 de regulació de la Renda Mínima d’Inserció que ha realitzat el govern de CiU els anys 2011 i 2012 han deixat fora d’aquest Programa a moltes persones i famílies ja que s’han restringit les condicions per beneficiar-se’n, s’ha limitat la permanència en el programa i s’ha condicionat la prestació econòmica a que el Govern tingui disponibilitat pressupostària, entre altres modificacions.

Davant d’aquesta situació el Grup Parlamentari socialista va presentar el 31 de maig de 2012 al Parlament una proposició de Llei de reforma de la Renda Mínima d’Inserció, amb el clar objectiu de no deixar desassistit un amplíssim col·lectiu de persones que estan patint de manera més dramàtica la política de retallades exercides des del govern de CiU. Aquesta iniciativa va rebre els vots favorables, a més dels socialistes, del grup d’Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i Solidaritat. no va prosperar pels vots contraris de Convergència i Unió i el Partit Popular

Professionals dels Serveis Socials, món local i entitats socials que treballen amb persones en risc d’exclusió demanen reiteradament al Govern de Catalunya que modifiqui la Renda Mínima d’Inserció per tal d’assegurar una rendes mínimes a les persones sense recursos econòmics.

Per aquest motiu el Grup parlamentari socialista ha presentat novament una proposició de llei amb la voluntat que sigui debatuda al Ple del Parlament el més aviat possible per tal de procedir urgentment a la reforma de la llei que permeti retornar el caràcter de dret subjectiu i que cap persona que reuneixi els requisits per accedir es quedi sense una prestació mínima i sense ajut en la seva inserció sociolaboral.

A més, actualment, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats bàsiques d’una gran part de la ciutadania catalana que amb independència de la seva situació social veuen com la manca de feina o de llar els aboca a una situació de precarietat econòmica que els condueix cap a l’exclusió social, representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre impulsen una Iniciativa Legislativa Popular que té per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania per donar compliment al mandat de l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia i assegurar els mínims d’una vida digna a les persones o famílies que es troben en situació de pobresa. Aquesta iniciativa legislativa popular vol posar a l’agenda política i social el debat necessari al voltant d’una mínima garantia de rendes imprescindible per minvar el risc de ruptura de la cohesió social.

ACORDS:

Primer.- SOL·LICITAR al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per tal que totes les persones aturades que avui estan sense prestació ni recursos puguin accedir a un itinerari d’inserció sociolaboral i a laprestació de la RMI. La reforma ha de garantir que aquesta prestació torni a ser un dret subjectiu no condicionat a disponibilitat pressupostària.

Segon.- CELEBREM l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la recollida de signatures i un posterior debat i presa en consideració en el Ple del Parlament.

Tercer.- DONAR el suport institucional necessari així com facilitar la difusió del procés de recollida de signatures de la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania.

Quart.- COMUNICAR  aquests  acords  als grups  parlamentaris  del  Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació locals i a les entitats socials del municipi.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’Esquerra serà favorable en aquesta moció, tenint en compte, a més a més, que el grup parlamentari d’Esquerra al Parlament Espanyol, ja en el mes de febrer va presentar una resolució a la Mesa del Congrés dels Diputats en aquest mateix sentit, i tot i que, lo que estem demanant que el Parlament de Catalunya faci, el Parlament de Catalunya ja ho està fent. El Parlament de Catalunya, a proposta també d’Esquerra, ja ha aprovat prohibir que es talli el llum, l’aigua i el gas a les famílies que estan en risc d’exclusió, i el Parlament de Catalunya també, a proposta d’Esquerra, ja ha acceptat sobre la renda mínima d’inserció, definir un nou  sistema que permeti que totes les persones que no  puguin tenir  accés a ocupabilitat per motius socials i personals tinguin accés a una renda mínima, que permeti una subsistència digna, i iniciar un procés de diàleg amb els grups parlamentaris i els agents socials per a aprovar una nova proposta de revisió de la renda mínima d’inserció. És  dir, el que li estem demanant al Parlament ja ho està fent a proposta d’Esquerra, però en qualsevol cas el nostre vot serà favorable en aquesta moció.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bé, tres coses. Primer, votarem a favor, com no pot ser d’una altra manera, però ens  sorprèn que presenti  això precisament  el  Partit Socialista, que fa tan sols dos anys que estava al govern central, i tenia les eines per fer-ho i no ho va fer, amb lo qual, coherència. Bueno, ho va fer? No (...) D’altra banda, en el punt tres de la moció diu donar suport a la recollida de signatures de la ILP. Voldríem saber com s’executarà aquest donar suport, o simplement és un brindis al sol.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: em sorprèn el què diu perquè la renda d’inserció mínima és una iniciativa dels governs socialistes, que han permès que en les situacions d’atur. A veure, no entenc res del què diu. Em sembla que no ho coneix gairebé.

Pren la paraula la sra. Santos i diu: bona nit. Jo no vull contestar-li directament sobre les preguntes que vostè està fent perquè, prèviament, m’agradaria, per una qüestió més d’interès en els nostres ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. És també donar una serie de dades que des de l’ajuntament, des dels serveis socials, elabora el departament tècnic, conjuntament perquè sapiguem realment quina és la situació real dels nostres ciutadans i ciutadanes. En primer lloc, aquesta moció es va presentar l’any passat el maig del 2012, reclamàvem igualment aquesta reforma. Va haver-hi una serie de qüestions que es va desenvolupar de tal manera que va haver-hi moltíssimes sol·licituds denegades, dades com per exemple, que el 2011 va haver-hi 40 sol·licituds denegades per canvis de normatives. És a dir, va haver un canvi de normativa i van haver denegades 40. El 2012 va haver-hi denegades 20 perquè moltes d’aquestes sol·licituds ja no podien ni entrar, ja no podien estar en vigència. Al final de l’any del 2012, es va resoldre gairebé la totalitat, però curiosament, el 2013, aquestes sol·licituds han resolt que el 60 per 100 de totes les sol·licituds són pendents o denegades, i només el 40 per 100 han estat aprovades. Una dada més: el 2012, el total de famílies ateses pel tema de pirmis, que són els projectes interdepartamentals sobre la renda mínima d’inserció, van ser de 121 famílies. El 2013, a dates d’abril de 2013 tenim 105 famílies. Per què nosaltres tornar a reclamar aquesta reforma de la renda mínima? Per moltes qüestions que ja s’han parlat, però les valoracions tècniques, que són les que a mi m’han donat són: retard de les resolucions, no es tenen en compte les situacions d’urgència, ens han verbalitzat que no hi ha diners, hi ha requeriments constants, dificultats i retards en les modificacions del pirmi, mala gestió en benefici de la Generalitat i no de l’usuari, les baremacions amb una priorització molt estricta, només aquells casos que no tenen on viure, i en definitiva, això està provocant que hi hagi un treball excessiu en els professionals dels ajuntaments, a part de tot això s’ha de justificar i a més a més han d’anar al darrera de tots els casos. Actualment continuem tenint les situacions molt preocupants com són: famílies monoparentals sense ingressos, amb càrregues familiars per a la cura dels seus fills, persones que en aquests moments es troben sense ingressos, que necessita un suport de les activitats de la vida diària, amb dificultats d’accedir al mercat laboral i amb la manca de suport suficient per poder satisfer les necessitats bàsiques. Famílies sense ingressos que no poden fer- se càrrec de les necessitats bàsiques, com l’alimentació, la higiene, dificultats de poder satisfer les despeses de la llar, sobretot ara mateix, amb la problemàtica de la manca d’habitatge i els desnonaments. Quines són les observacions? Primer, que encara estiguin trigant 11 mesos en resoldre els casos que comporta una despesa a l’ajuntament, per tal d’assumir despeses com els subministraments, derivacions de suport d’alimentació, o sobrecàrregues d’altres serveis com Càrites, despeses de lloguer, i evidentment, per evitar els desnonaments. Aquestes despeses que tenim a l’ajuntament està sent un 50 per 100 ajuts econòmics, un 20 per 100 despeses d’aliments i un 30 per 100, s’ha incrementat un 10 per 100 respecte de l’any anterior, destinat a les ajudes de lloguer i a les ajudes d’urgència. Tenim famílies que continuen esperant 11 mesos, des del 2012, i no tenen cap tipus d’ingrés econòmic. Els expedients pendents de resoldre són sobretot les que fan més temps que estan pendent de pagament. I des del març de 2012, encara reben ajuts de serveis socials per poder satisfer totes les necessitats bàsiques i esperar que cobri aquesta prestació.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només que estaria bé que aquest més d’un centenar de famílies que tenim realment malvivint com ha explicat la regidora, amb mancances en temes d’higiene, alimentació, etc., tantes medalles que es posen alguns partits perquè el Parlament, doncs potser que acceleressin aquests 11 mesos de retard en la resolució dels expedients fossin una mica més ràpids i, per tant, això revertís directament sobre les famílies del municipi i no fos un brindis al sol parlamentari de que ja ho hem fet, però tenim les famílies aquí amb la situació que les tenim.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bàsicament, sí ens agradaria saber lo de donar suport si ens ho poden contestar, si cedirem locals, si facilitarem l’ajuntament per recollir signatures, com es concretarà? Quina idea tenia? Bàsicament.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: contestant la darrera intervenció del regidor Ribalta i al mateix temps reafirmant el què comentava la regidora Santos. Dins de les coses que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo estic segur de que el Govern de la Generalitat actuarà una mica diferent del que actua aquest govern, i les mocions que s’aproven per unanimitat en el ple les respectarà i les tirarà endavant. Hi ha per exemple un tema, que és que es presentarà un informe trimestral en el què es detallin les dades sobre els perfils sociofamiliars dels sol·licitants i dels perceptors de la renda mínima d’inserció, desglossant els motius dels casos no admesos amb desagregació mensual i comarcal. És a dir, el govern estarà obligat a justificat quan no dona aquestes rendes, per què no ho fa, i això ho haurà de fer cada mes i desglossat per comarques, amb lo qual jo diria que és un gran pas endavant en aquest sentit. I per altra banda, també refermant una mica el què comentava la regidora Santos que això representa, com tots sabem per les ajudes que l’ajuntament ha de donar en aquest sentit, s’ha aprovat també a proposta d’Esquerra que no es pugui tallar, l’aigua, la llum i el gas en famílies amb risc d’exclusió. Llavors, el text ja està aprovat pel Parlament de Catalunya i en el moment en què el govern l’apliqui serà impossible que se li pugui tallar a una persona el què deia, el llum, l’aigua i el gas, sense un informe preceptiu dels serveis socials. Que tinguin en compte aquesta realitat. (...) Perdó? (...) No, a proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya el Parlament avala per unanimitat prohibir que es talli l’aigua, la llum i el gas a famílies en risc d’exclusió. Ho ha aprovat el Parlament de Catalunya avui. Està aprovat pel Parlament de Catalunya.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: en resposta al sr. Gontán, aquesta és una moció que presenta el PSC i no presenta el govern, per tant, si s’aprova després ja discutirem quines mesures s’han de prendre perquè jo no les sé ara en aquest moment. Potser el millor lloc és a la junta de portaveus.

Pren la paraula la sra. Santos i diu: bé, sr. Profitós, celebro aquesta proposta aprovada pel Parlament, però de veritat m’ho vull creure, perquè jo crec que la situació és tan greu i nosaltres des de serveis socials podem tenir constància de que és així. Tot el què s’aprova te un temps de posar-se en marxa. Ojalà el pròxim trimestre que puguem recollir dades noves siguin inferiors i que la tallada de llum i d’aigua no sigui un dels problemes.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: pot estar tranquil·la de que el primer grup de la oposició al Parlament de Catalunya vetllarà perquè això es tiri endavant. Vull dir, que Esquerra es preocuparà que això es faci.

SOTMESA a votació la moció, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del regidor del grup municipal PP, una abstenció del regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!