0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT DELS SOCIALISTES, CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES, LES FRANQUESES IMAGINA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, UNIÓ DE POBLES DE LES FRANQUESES I PLATAFORMA PER CATALUNYA, SOBRE LA COL•LOCACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS I OBLIGACIONS SUBORDINADES PER PART DE LES ENTITATS FINANCERES.

ATÈS que hi ha unes 300.000 persones, incloent gent gran i persones jubilades, sense o amb escassos coneixements en productes financers, afectades a Catalunya per la col·locació d’obligacions subordinades i participacions preferents per part de les entitatsfinanceres. En molts casos, les persones afectades desconeixien la naturalesa dels productes que contractaven.

ATÈS que s’ha de considerar l’especial afectació dels franquesins que es troben en la situació descrita, però també altres ciutadans de pobles i ciutats de Catalunya; persones que han perdut els estalvis d’una vida de treball, que ara es troben en situació de vulnerabilitat, que pateixen la crisi i que han quedat mancats de recursos per atendre les necessitats pròpies i les de la seva família

ATÈS que moltes persones desconeixen encara avui la naturalesa d’aquests productes tòxics.

ATÈS que aquests productes, en molts casos tòxics, d’alt risc i nul·la liquiditat, s’han comercialitzat de forma fraudulenta sense informar degudament als clients de les seves característiques i riscs.

ATÈS que en la majoria dels casos hi va haver un assessorament insuficient i erroni, fruit de la informació tergiversada i interessadament maliciosa que la direcció  de l’entitat subministrà als seus empleats, en la qual les entitats prometien als seus clients que podrien recuperar els seus estalvis quan ells volguessin, amb l’única condició de notificar-ho a l'entitat bancària amb uns dies d'antelació. Ara s’ha vist que això no ha estat possible.

ATÈS que hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones afectades, però davant la magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a donar respostes eficients a les reclamacions. La situació d’indefensió genera incertesa, desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el país.

ATESA l’alarma social que ha generat aquest escàndol financer, tant pel gran nombre de persones afectades com pel gran perjudici que s’ha provocat a cadascuna d’elles.

ATÈS que les entitats financeres de les Franqueses del Vallès han comercialitzat aquests productes tòxics entre els seus clients.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament prengui els següents

ACORDS:

Primer.- MOSTRAR el rebuig de l’Ajuntament a la venda d’aquests productes financers a la gent, sense l’adequada informació, i rebutjar les condicions que ha establert el govern central per resoldre aquesta problemàtica i rescabalar els efectes.

Segon.- EXIGIR al Banc d’Espanya, al govern central i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que adoptin les mesures necessàries per corregir aquestes injustícies socials que s’estan produint.

Tercer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès faciliti, a través de la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), assessorament a tots aquells ciutadans i ciutadanes que disposen d’aquests productes.

Quart.- EXIGIR a les Entitats Financeres de les Franqueses del Vallès que informin per carta a totes les persones a qui hagin col·locat obligacions subordinades i participacions preferents de les característiques i riscs d’aquests productes amb un llenguatge clar i entenedor.

Cinquè.- EXIGIR a les Entitats Financeres de les Franqueses del Vallès que rescabalin pel perjudici provocat per la comercialització d’aquests productes mitjançant la conversió dels mateixos a dipòsits a termini fix a un interès de mercat, en un termini el més breu possible i en cap cas superior a cinc anys.

Sisè.- PROPOSAR que els directius de caixes d’estalvi i bancs que van gestionar participacions preferents renunciïn a cobrar les indemnitzacions i aquests diners vagin a parar a un fons per ajudar els afectats per aquests productes financers d’alt risc.

Setè.- TRASLLADAR aquesta moció a totes les Entitats Financeres presents a les Franqueses del Vallès per tal que pugui ser debatuda i, en el seu cas, aprovada a la propera Assemblea General d’aquestes entitats.

Vuitè.- NOTIFICAR aquest acord al President del Govern de l’Estat, al President del Govern de la Generalitat, al President del Congrés de Diputats, al President del Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, al Ministre d’Economia i Competitivitat, a la Presidència de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, al President de la Comissió Rectora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i al Governador del Banc d’Espanya.

Novè.- NOTIFICAR aquests acords als representants del Consell Comarcal en les Entitats Financeres; donar-ne trasllat als ajuntaments de la comarca perquè demanin als representants que tinguin en entitats financeres que actuïn en el mateix sentit; a la ACM i la FMC perquè ho estenguin a nivell català i estatal; als mitjans de comunicació comarcal, i a l’Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE), a l’Associació d’Usuaris d’Afectats per les Preferents (APREDEF), per al seu coneixement i a la plataforma Estafabanca.

Desè.- FER PÚBLICS aquests acords als ciutadans i ciutadanes de les Franqueses a través del web municipal.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo voldria demanar, de fet ho demano ara formalment, però ho vaig demanar ja el divendres passat per correu electrònic adreçat a tots els grups, la inclusió d’un altre punt, que seria el setè, perquè els altres tiressin avall, que seria: Exigir als partits polítics i sindicats amb representants en funció del seu càrrec polític o públic, els consells d’administració, i òrgans de direcció de les entitats emissores d’aquests productes a tot l’estat que al seu dia no es van oposar a que fossin comercialitzats indiscriminadament entre els seus clients, ni van alertar del problema al tenir-ne coneixement, que dipositin el mateix fons descrit a l’apartat sisè les quantitats percebudes per aquests representants en la seva qualitat de membres dels esmentats òrgans rectors, si els afectats no ho fan per iniciativa pròpia”. Penso que és una cosa més aviat reforça la voluntat, si és que hi és, d’aquest ajuntament, d’arribar fins el fons de la qüestió i de demanar també als partits i als sindicats que han tingut, en alguns casos, membres en els consells d’administració de les entitats que ara estan sota la tutela de l’estat, i d’altres entitats responsabilitats per aquests nomenaments i perquè en el fons, aquestes persones estaven en aquests consells en funció de la seva pertinença al partit. Llavors, jo demanaria que s’inclogués aquest punt dins de la moció.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo li preguntaria al sr. Profitós, vostè té constància que això és un punt aprovat per aquests consells d’administració? Perquè em sembla que vulgui desviar l’atenció del tema, perquè em sembla que no és un tema dels consells d’administració, és un tema de responsables financers de les entitats i el pes realment, li hem demanat al govern central que actuï d’una forma al costat dels ciutadans. Però sembla que algú es vulgui treure coses de sobre dient, no, no, això no és un problema dels consells d’administració, són polítiques de l’entitat financera que no són aprovades per aquests que vostè sembla que vulgui desviar l’atenció. A més a més, vam debatre llargament aquest tema el passat dijous a la Junta de Portaveus, disposàvem de la moció ja feia, com a mínim, un parell de setmanes més. Jo penso que estem desvirtuant una mica amb els altres punts que es volen aprovar avui el sentit de la urgència de les esmenes. És a dir, jo penso que hem tingut temps de sobres amb les setmanes prèvies a la Junta de Portaveus, i amb el debat de la Junt de Portaveus per decidir. Això ja s’ha debatut. Per tant, em sembla que hem de ser una mica més rigurosos amb l’aprovació de les coses que quedem tots d’acord.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres, com a grup de Convergència i Unió, en aquest aspecte, compartim la part final del sr. Esteve Ribalta en aquest aspecte. És una moció consensuada i aprovada pels grups a la junta de portaveus, i qualsevol modificació de després jo crec que hem tingut el temps suficient perquè això no hagués passat, i hagués passat en el debat veritable de la Junta. Nosaltres no volem entrar en aquest joc de modificacions posteriors. Senzillament això. No vol dir que no hi estem ni deixem d’estar-hi d’acord, però senzillament això. Ara és aquest tema, la propera vegada en serà una altra, i no hi volem entrar.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo crec que és bo i saludable que el que és una esmena i està en fons i forma correcta que es debati, es voti, i ja està. No per res, perquè és correcte la intervenció i la votació. Jo demano que es voti.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo entenc que ho ha presentat en temps, ho ha enviat prèviament, etc., una altra cosa és que valorem que sí o que no. Jo personalment crec que els responsables financers tenen una responsabilitat, però aquells que teòricament havien de gestionar políticament, també tenen responsabilitat, perquè han estat cobrant per allò. Jo ho inclouria, però si els demés companys dieu que no, doncs a mi la moció ja em sembla bé també.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: votem. Votem.

Pren la paraula el sr. Marín i diu: una apreciació que li voldria preguntar al sr. Profitós. Vostè te conciència o coneixements de si els consells  d’administracions  o representants dels sindicats o dels partits polítics van votar a favor? A la Caixa, a Caixa de Levante... Que quan es va decidir que aquest producte financer sortiria i oferirien, sap vostè si el representant dels partits polítics i sindicats van votar favor? O es van abstenir? Suposo que per fer aquesta proposta ha de gaudir d’un coneixement extens de com va anar per poder incloure-ho amb la seva proposta.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: contesto perquè se m’ha preguntat directament. Jo entenc que la intervenció del sr. Marín està admetent el què la intervenció del sr. Ribalta posava en dubte. Que és que els consells d’administració de les entitats tinguin alguna cosa a veure en les decisions que les entitats prenen. Aprofito el què ha dit vostè per dir que per descomptat, el consell d’administració és en el fons, el responsable d’allò que fa qualsevol entitat, qualsevol empresa. Per altra banda, el que em diu vostè, senyor Marin, jo no he tingut accés a les actes d’aquests consells. En qualsevol cas, el què estem fent, i el text és força clar en aquest sentit, això ha d’afectar només a la gent que, al seu dia no es va oposar a que fossin comercialitzats indiscriminadament, ni van alertar del problema al tenir-ne coneixement. Llavors jo entenc dues coses: és possible que algú en el seu moment s’oposés. Escolti, en el consell d’administració de la nostra SA estem prenent decisions a cada consell amb vots en contra d’alguns consellers, amb abstencions d’altres, i  amb vots a favor d’altres. El consell d’administració de qualsevol entitat funciona així. És possible que es votés en contra? I tant que és possible. També és possible que no. Perdoni, el què estic demanant és que en el cas de que (...) sí, sí, ho diu, no sé si el seu cap de grup li ha passat el correu que jo vaig enviar el divendres, però ho diu, llavors si té l’amabilitat de llegir-lo veurà que diu “que al seu dia no es van oposar a que fossin comercialitzats”. Els que es van oposar per descomptat. Vull dir, van fer la seva feina. I els que en el seu dia, hi van votar a favor i en consells d’administracions posteriors van alertar d’això, van fer intervencions al respecte, jo diria que també. Llavors, em sembla que és una cosa no està al nostre abast tenir accés a això, però sí que està a l’abast de la gent a la què pretenem enviar aquesta moció. Jo crec que no fa cap mal, siel que realment el què volem és defensar els ciutadans i defensar els implicats en això, davant de qui toqui. Senzillament és això. Jo demanaria la votació.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: respecte el què deia el sr. Torné que, evidentment que està en forma la proposta, però també li diria una cosa. És a dir, ens estem acostumant massa en aquest plenari a presentar per via d’urgència coses que (...) o en aquest cas esmena, coses que porten mesos sobre la taula, que hem tingut molt de temps per mirar-ho, i estem desvirtuant una mica el què preveu la normativa municipal, que és per a casos, i estic parlant també per mocions d’urgència que s’entren posteriorment. Que són per casos de necessitat, casos d’emergència, per casos d’esdeveniments succeïts de forma molt recent entre la convocatòria del Ple. A les hores, estem utilitzant aquestes vies, una mica per posar cullerades que penso que donem un mal exemple perquè les coses penso que necessiten d’un procés de debat, que no és un e-mail i ara t’ho dic, i ara t’ho passo, i a l’últim dia vinc amb un.... em sembla que això no pot ser la forma habitual de funcionament d’aquest Ple. Que no pot ser que sempre estiguem aprovant punts amb aquests criteris, punts que, a més a més, molts d’ells no afecten directament a les competències municipals, a sobre. Estem dient a òrgans que actuïn d’una manera però, a les hores estem convertint el ple en una cosa que si haguéssim fet la feina amb anterioritat i l’haguéssim fet bé, no caldria tot això.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo no voldria un debat legalista, però tinguem en compte una cosa. El ple és per debatre i votar, i també hi ha unes lleis que també ens emparen, i que ens donen uns drets a fer interpel·lacions. I en aquest cas no sóc jo qui la faig, però jo el que demano és que si n’hi ha una, que es voti, i s’ha acabat el problema. Si és que a sobre, jo no hi votaré a favor, però almenys vull votar perquè no es digui allò de que jo no deixo debatre, no deixo votar. Això és un dret, votem-la i s’ha acabat, tant si surt com si no, però home, però hi ha uns drets de la Corporació i uns drets dels regidors que aquests sí que no els tindríem de qüestionar, encara que en aquest cas jo no la presenti. Però si la presento, també la defensaré igual.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo entenc, i que el secretari em corregeixi, que una proposta informada per la Comissió Informativa no es pot modificar, i això ja ho hem discutit, i en canvi una moció sí que es pot modificar, si és presentada per la persona que l’ha presentat, o qualsevol altre grup. Per tant, aquí passaríem a votació de la modificació de la moció.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: tinc el ROM a davant i no sé trobar en què es basa el regidor Ribalta per les coses que ha dit ara fa un moment, de que no es pot modificar, de que és una excepcionalitat. Llavors l’emplaço que en un moment posterior ens ho digui.

SOTMESA a votació la modificació presentada pel senyor Profitós, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels grups municipals ERC-AM i LFI, nou vots en contra delsregidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, quatre abstencions dels regidors dels grups municipals UPLF, CpF i PxC.

SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i PxC, un vot en contra del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!