0
2
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN SUPORT A L'ESCOLA CATALANA.

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentencies que qüestionen el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gracies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell de cohesió social.

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.

Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a  mantenir  la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.

Per tot això, el Grup Municipal de Les Franqueses Imagina proposa al Ple els següents

 

ACORDS:

Primer.- MANIFESTAR el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.

Segon.- MANIFESTAR el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.

Tercer.- INSTAR el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.

Quart.- TRASLLADAR aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la Presidència del Govern de l’Estat, al President de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a tots els centres educatius del municipi, a totes les organitzacions de pares i mares del municipi i tots els ciutadans de les Franqueses delVallès, mitjançant anuncis en tots els mitjans de comunicació, municipals, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: la defensa és molt senzillament. Tots tenim, dic perquè la mitjana d’edat no tots hem participat en el model d’immersió lingüística, per tant tots tenim fills, néts. Només us faig una pregunta: algú de vosaltres coneix algun nen que no sàpiga parlar castellà? Ja està tota la defensa.

SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CPF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del regidor del grup municipal PP, una abstenció del regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!