1
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE L'EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A L'AJUNTAMENT.

Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l’espoli interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència.

Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.

L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees.

Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a una solució definitiva.

Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya.

Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma “Catalunya Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a Catalunya, tant l’ATC com l’AEAT han reconegut la legalitat de la seva acció amb diferents actes administratius que certifiquen el compliment de les obligacions tributàries dels usuaris que han escollit aquesta opció de pagament.

Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir al’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.

Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de govern”.

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents

 

ACORDS:

Primer.- INSTAR a l’Alcalde amb la corresponsabilitat de tots els electes que mostrin conformitat en aquest punt, que exerceixi la sobirania fiscal i ingressi els pagaments de les liquidacions d’impostos que hagi d’efectuar l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara.

Segon.- ADREÇAR a aquells ciutadans o empreses de les Franqueses que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en aquest tema.

Tercer.- DEMANAR a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l’Associació de Municipis per la Independència.

Quart.- INSTAR el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinats amb les Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya Diu Prou i a l’Agència Tributària de Catalunya i comunicar-ho als nostres veïns pels mitjans de comunicació municipals.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: voldria defensar la moció. En primer lloc, i potser per si serveix perquè alguna abstenció es converteixi en sí, o algun no es converteixi en abstenció, voldria rellegir alguns dels apartats d’aquesta moció. La primera és que la responsabilitat d’això no serà de l’alcalde, sinó de l’alcalde i de tots els electes quemostrin la seva conformitat en el seu punt. La segona, que això no cal que sigui demà, ni demà passat. Nosaltres entenem que el més important és el compromís. No s’està dient en la moció que a partir de l’1 de juliol això es faci. S’està dient, a més a més, a l’apartat tercer, que l’aprovació d’això es trameti a l’AMI per consensuar un calendari d’actuació conjunta entre els municipis, siguin de la comarca, siguin a nivell nacional, per afegir-nos a la pila de municipis que han estat valents, que han estat pioners i que ja han fet això. Dels comentaris de passadís que hem tingut durant aquests dies hi ha hagut una sèrie de coses que sembla que faran que l‘equip de govern com a mínim inicialment, no tingués intenció de votar-ho a favor. Jo voldria saber si ha d’haver alguna intervenció i després hi haurà rèplica? Perfecte. Mirin, això és absolutament legal. Això és absolutament legal per dues coses, perquè ho ha reconegut tant l’Agència Tributària Espanyola com ho ha declarat el propi Conseller Homs, el conseller de presidència del nostre govern. Això és un acte que ara mateix és més simbòlic que altra cosa, perquè tots som conscients de que aquests diners acaben anant a parar a l’Agència Tributària Espanyola, però que ens permet a nosaltres, com a país, tenir una idea clara dels diners que s’estan recaptant a casa nostra, i començar a fer números i una expressió convergent que en aquest cas faré servir, començar a fer múscul de cara al futur, en el qual, la majoria dels que estem aquí, estem d’acord. L’altra cosa que volia dir és que això no és un moció que afecti al municipi, és una moció de país, és una moció de nació, és una moció que ultrapassa a l’àmbit del municipi i els hi demanaria que no s’escudessin en el fet de que això afecta indirectament al municipi, que no l’afecta perquè és legal perquè els diners s’acaben pagant i perquè la repercussió és la mateix, per emetre un vot unànime de l’equip de govern.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo, en aquest punt, vostè mateix ha fet les reflexions que jo anava a fer en aquest aspecte, val? Nosaltres com a equip de govern tenim llibertat de vot i així ho tenim pactat en certs assumptes que afectin a país, però amb assumptes que afectin directament al funcionament de l’ajuntament, i aquest afecta al funcionament de l’ajuntament, perquè afecta a Secretaria, afecta a Intervenció, aquí nosaltres ens movem per majories i això, evidentment, crec que és molt sa i dona poder comprovar que aquest govern ja té la majoria d’edat. I per què us ho dic això? perquè hem tingut un debat intern dins l’equip de govern, hi ha 4 partits, hi ha 10 regidors, i el resultat de la votació ha sigut que no. I els meus companys també em deixen dir que almenys el posicionament que ha sigut contrari d’aquest no o diferent d’aquest no, i em deixen que ho digui. Però jo també em dec a aquest govern, i nosaltres ens devem a aquest govern i quan un govern per una majoria pren una decisió, jo l’he de respectar, tot i que el meu posicionament pugui ser diferent en aquest aspecte.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Colomé, realment vostè cada dia em decep més. Vostè, quan aquí es va votar l’adhesió a l’AMI, que també era un tema local com aquest, idèntic a aquest, va discrepar del vot dels seus socis de govern en dues ocasions. En una es va abstenir i en altra va votar a favor. I jo li dic: si vostè s’escuda ara, pels motius que sigui, sota l’equip de govern, sigui coherent i deixi la presidènciade l’AMI comarcal, perquè se li està demanant un acte de valentia, que tiri cap endavant. Hi ha municipis d’aquí al cantó que ja ho han aprovat amb una esmena similar a la que ha entrat ell, en quant la Generalitat i l’AMI es posi d’acord ho tirarem endavant. Això no vol dir ni avui, ni demà, ni d’aquí a tres mesos. Vol dir, quan ho tinguem tots clars. I resulta que nosaltres, que anem amb la bandereta i anem amb la flama del Canigó i no sé què, quan hem de tenir alguna cosa que pot tenir un perjudici personal ens escagarrinem, dient que és una qüestió de que l’equip de govern, que és un tema local, ens hem votar a favor perquè ho hem acordat així i no ens recordem que en dos ocasions amb un tema molt semblant que involucrava el municipi que es posicionava a favor de la independència, amb tot lo que vol dir, que hi haurà ciutadans que estarà a favor o en contra, o altres situacions, aquí vostès no van tenir cap problema en votar de forma diferenciada. Per tant, aquí vostè el que té és una excusa de mal pagador. O ho defensa, o no ho defensa, i si no ho defensa deixi la presidència i sigui coherent amb les seves idees.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: li faré un regal sr. Colomé, per a vostè i per a la gent del seu grup. Davant d’un procés de sobirania sempre hi ha 4 fases, i aquestes paraules no són meves ni són cap recent. Hi ha una frase que diu: “primer t’ignoren, després a la segona fase se te’n riuen, a la tercera fase t’ataquen, i finalment guanyes si has fet les coses bé”. Això va dir-ho fa molts anys un senyor que es deia Mahatma Gandhi, i que va aconseguir la independència pel seu estat actual, per a la seva nació. Jo diria que vostè, ara mateix, el tenen entre la segona i la tercera fase. Jo no sé si n’hi estan rient o si l’estan atacant per alguna altra banda. En qualsevol cas, insisteixo, no és un problema de poble. És un problema de nació; és un problema de pàtria; és un problema de país. No és un problema de legalitat. És una cosa perfectament legal dita per la pròpia Agència Tributària. No és un problema de dir: “ostres, què faran els meus?” A veure, Convergència i Unió s’ha explicat clarament en favor d’això i hi ha declaracions del nostre President, hi ha declaracions del consell de Presidència del sr. Homs, que no dubto que vostè coneix, i qui està mantenint la posició que vostè defensa ara és la gent que no està a favor, no ja de la independència, no està a favor ni tan sols de que puguem decidir, si volem ser-ho o no. En aquest cas jo apel·lo a la consciència dels membres del govern que no són del PSC i que no són del PP. Jo entenc que hi ha partits que per ideologia estan posicionats en un lloc i ja s’ho trobaran o ja s’ho estan trobant. Però a veure, entenc que vostè no està traint al seu equip de govern, està traint a la seva nació.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: que digui vostè que estic traint a la meva nació és una vergonya. És una vergonya i li demano que em demani disculpes en aquest aspecte. Jo li demano. Llavors a partir d’aquí vostè faci el que cregui, vale? El meu vot cap a la independència és que sí, i està provadament que el meu vot és que sí. No he d’anar amb una estelada penjada ni fent certes coses que gent d’Esquerra Republicana feu per demostrar la vostra catalanitat. La catalanitat no es demostra així. La catalanitat es demostra votant sí. I tant, i tant és el meu vot com sí val com el seu. Per tant no estic traint el meu país, ni molt menys. Jo he dit públicament que el meu vot és que sí, he dit públicament que el meu vot és que sí, ara bé, jo estic dins d’un govern, iaquest govern té unes normes de funcionament, els hi agradin o no els hi agradin. Tenen unes normes de funcionament. I l’hem discutit i l’hem debatut. I aquesta proposta l’hem debatuda i han dit no. Afecta l’ajuntament i havia gent que no tenia clara la seva legalitat. Quants ajuntaments ho estan fent? 100? Quants en som a Catalunya? 900. Escolti’m, no hi ha pressa. Quan les coses estiguin potser més clares potser canviarem el vot. Jo li vaig demanar que a aquesta proposta s’afegís el tema de la legalitat perquè el govern pugui votar que sí. Jo li vaig demanar, val? Vostè avui m’ha trucat i m’ha dit que no. No puc fer-hi més en aquest aspecte. Jo no puc fer-hi més. A partir d’aquí, jo només he demanat això. Tot lo demés que esteu dient, senyor Bernabé, jo entenc que vostè ho digui. Jo no sé vostè que votarà en la independència, ni el seu partit, iniciativa, no ho sabem. Per tant, no em doni lliçons a mi, no em doni lliçons. Jo dic que sí. El seu partit Iniciativa per Catalunya no sabem el què votarà. Està a favor del dret a decidir però no sabem el què votarà. Jo li dic públicament que jo sí. Jo sí. Voti sí a la independència, i això és el resultat final. Senyor Bernabé, tinc la paraula jo. Jo li he explicat. Entenc que vostè vulgui fer política per política, per fer oposició. Jo li he dit el nostre raonament. Jo també em dec a un govern, i aquest govern entén que aquest punt afecta al funcionament de l’ajuntament, afecta al senyor secretari, afecta al senyor interventor, que tampoc ho veuen clar, que tampoc ho veuen clar en aquest aspecte. Per tant, jo els hi estic donant el nostre raonament. No em diguin si ets més patriota o menys patriota. No. Públicament ho dic davant d’aquesta sala, jo en la votació de la independència votaré que sí. Jo en un independència, en un vot pel dret a decidir votaria que sí. Votaria que sí, lo demés senyor Profitós és demagògia. Demagògia barata, barata.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: em sembla una mica incoherent tot això. El vot és personal, no és el vot del govern, això ho fan servir per si cas a les juntes de govern local. A les poques competències que ens va deixar en el Ple, jo crec que les hauria de respectar i hauria de ser prou valent i aquest sí manifestar-lo públicament. No dir jo sí, jo sí, però voto que no. Això no ho trobo gens acord en un ple municipal on votes les persones individuals. Vostè pot dir que dintre del seu grup pot deixar llibertat de vot a dintre els membres o no. Això ho entenc. Però a dintre d’un govern? En un ple municipal? Escolti, això no va enlloc. M’agradaria afegir una altra frase que està en una façana de Granollers, en un vidre d’un centre comercial que diu: “La desobediència és la base de la llibertat” . Aquesta també la vaig trobar molt encertada i crec que hem d’anar cap aquí, perquè sinó el futur nostre com a país el tenim molt difícil.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: miri, primera qüestió. Iniciativa, per moltes vegades que ho digui, una mentida, per molt que li sembli a vostè, no la convertirà en realitat. Per tant aquí Iniciativa no hi pinta res. No menteixi més. Sí menteix. Per molt dir-ho no es convertirà en una veritat. L’únic que li estem demanant aquí és coherència, coherència i coratge. Si vostè realment es deu a un govern, dimiteixi de l’AMI, perquè el dia 20 de juliol es posarà medalles, es posarà medalles com a president de l’AMI comarcal, però aquí no és valent, no té el coratge i no és coherent amb les seves idees. És l’únic que li estem demanant. Si no és coherent en un lloc, no ho sigui en un altre.

És que no te sentit, no veu que no s’aguanta per enlloc? Que vostè ara es defensa amb mil excuses que en la realitat li estan tombant. Sigui coherent, sigui valent, tingui coratge, i voti, si al fi de comptes el vot és individual. Si respondrem individualment cadascú. El secretari i la interventora faran la seva feina, que és el que han de fer, però hi ha decisions polítiques són de coratge i aquesta és una, i la defensa d’un país és coratge. I no li dic que no defensa i que no sigui patriota. Jo no li dic això, però s’ha de tenir coratge. Sortir ara amb una estelada costa molt poc, però fa 10 anys costava. Hi havia gent que hi sortia. Això és l’únic que li estem demanant a vostè i al seu grup, que defensen en el parlament el dret a decidir.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per descomptat si l’he ofès li demano disculpes. Celebro que s’hagi ofès si realment quan llegim el text el que he dit estava mal dit. És possible. Insistir en dos termes. No és un tema municipal, és un tema de nació. I no és un problema de legalitat. Aquests diners van a parar a la Hisenda Espanyola, com a mínim de moment. I tots ho sabem, i que és legal ho ha dit la seva gent. Llavors, es pot demanar votació secreta en una votació? Es pot? Però s’ha de demanar al començament quan es presenta? Com funciona això, sr. Secretari?

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdoneu, però no haurà votació secreta. Pren la paraula el sr. Profitós i diu: perquè no es pot demanar?

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu. Perquè no. Escolta’m, que millor que a mà alçada que tothom vegi el què vota. Si tampoc hi ha problema aquí. O què penseu que algú canviarà el vot en aquest aspecte? Jo sóc coherent amb les decisions del govern i el govern em deixa dir, que jo sóc un dels contraris d’aquest vot del govern. Res més. No fa falta més.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels grups municipals CpF, LFI i ERC-AM, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, i una abstenció del regidor del grup municipal PxC.

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!