1
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER GARANTIR ELS TRES ÀPATS AL DIA A TOTS ELS INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT TOTS ELS DIES DE L'ANY.

ATÈS que cada dia constatem l’agreujament de la situació de patiment i de risc per a moltes persones i famílies, que cada cop són més a prop del llindar de pobresa o extrema pobresa al nostre municipi. Actualment hi ha 1873 persones en atur a les Franqueses en dades d’abril del 2013.

ATÈS que l’índex de pobresa infantil i la vulnerabilitat social de la infància és creixent als nostres pobles i ciutats i han estat detectades situacions de dificultat en l’accés a una alimentació digna i suficient entre els infants.

ATÈS que a les Franqueses del Vallès hi ha 3525 nens i nenes entre 0 i 15 anys, sent el 18,53% de la població, dins l’edat escolar. Els professionals del sector educatiu estan alertant que, cada vegada, són més els nens i nenes que no es porten l’esmorzar a l’escola, i fins i tot, en els casos més greus, el dinar a l’escola és l’únic àpat que fan complet al dia.

ATÈS que els col·lectius que treballen amb la infància a Catalunya han aixecat la veu d’alerta pels problemes d’alimentació que pateixen molts nens i nenes que no veuen satisfetes les seves necessitats diàries.

ATÈS que el nombre de famílies de les Franqueses del Vallès que s’adrecen al Banc d’Aliments de Caritas o altres associacions sense ànim de lucre, cada cop és més important; una part important d’elles no tenen cap altra forma d’aconseguir aliments ja que la crisi els ha deixat sense cap font d’ingressos econòmics; el nombre de persones que han hagut de recórrer a la sol·licitud d’ajuts s’ha incrementat exponencialment els darrers dos anys i la situació es torna particularment crítica en el cas dels nens i les nenes.

ATÈS que en reiterades ocasions aquest Ple ha aprovat i ratificat la Declaració de Drets dels Infants on s’expressa de forma clara i contundent que s’ha de garantir i prioritzar la seva protecció.

ATÈS que des del curs 2011/12 el Departament d’Ensenyament ha retallat de forma molt important les beques a l’escolarització i menjador de les escoles bressols, primària i secundària, i que molts alumnes ja no disposen d’aquest recurs necessari.

ATÈS que aquest fet està provocant que famílies amb problemes econòmics estiguin donant de baixa als seus fills dels menjadors escoles i les escoles bressol per la impossibilitat de pagar les quotes tot i l’esforç que s’està realitzant des dels Serveis Socials municipals per pal·liar aquestes situacions.

ATÈS que en molts casos aquesta escolarització, a més de la seva importància educativa, significa per a un bon grup de famílies la forma d’assegurar que els infants facin al menys un àpat diari en condicions. Pel curs 2012-2013 a les Franqueses del Vallès es van presentar 73 sol·licituds de beca de menjador escolar i es van concedir per 50 alumnes empadronats a les Franqueses del Vallès que ha suposat un total de 37.013,25 euros.

ATÈS que aquestes situacions castiguen directament als sectors més vulnerables de la ciutadania i suposen una discriminació d’aquests a l’accés als serveis educatius així com un impediment al treball per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania.

ATÈS que des LES FRANQUESES IMAGINA pensem que l’administració més pròxima al ciutadà, el seu ajuntament, ha de ser la més sensible, solidària i combativa davant de les dificultats i el patiment que viuen les persones, davant les conseqüències d’aquesta crisi, posant tots els possibles mitjans al seu abast, i en especial atenció als nostres infants per tal d’assegurar que els nens i les nenes tinguin garantits els 3 àpats del dia; així, i a través del servei de menjador escolar, facilitar que cap d’ells es quedi sense esmorzar, dinar i berenar;  i que aquest ajuntament  ha de contemplar trobar fórmules que garanteixin la prestació d’aquest servei durant el període no escolar.

El grup municipal de LES FRANQUESES IMAGINA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

 

ACORDS:

Primer.- INSTAR al Govern municipal a convocar de forma urgent a tots els directors/res dels centres escolars del municipi (llars d’infants i centres de primària i secundària) amb els responsables dels nostres Serveis Socials i els gestors dels diferents Bancs d’ Aliments que actuen a Les Franqueses, per activar un protocol immediat de detecció de casos i posada en marxa dels mecanismes i accions necessàries per evitar qualsevol possible cas de manca de qualsevol àpat o insuficient alimentació adequada de qualsevol infant del municipi.

Segon.- INSTAR al Govern municipal a fer el seguiment continuat en el temps del protocol i les accions de xoc, així com informar als Grups de l’oposició d’aquest seguiment.

Tercer.- INSTAR al Govern municipal a trametre i demanar al Departament de Benestar Social i Família i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a garantir el suport econòmic i de recursos necessari per a solucionar aquesta problemàtica d’urgència social.

Quart.- EXIGIR al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el pagament immediat de tot el deute corresponent a les beques menjador ja atorgades pels alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris.

Cinquè.- DEMANAR al mateix Departament, l’increment de la partida de beques per escoles bressol i per menjador en l’escolarització universal i obligatòria donada la major necessitat social d’aquestes a causa de l’actual situació de crisi i l’enorme índex d’atur i de persones sense prestacions.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: aquesta moció només te dues intencions. La primera, és que ningú torni a posar en dubte que hi ha una part de la població que ho està passant malament, com va fer el President Mas quan va dir que no havien dades coherents sobre els nanos que no podien menjar al menjador. Per tant, fem un diagnòstic a les Franqueses perquè ens pugui rebatre. Dos, tal i com diem nosaltres en els atesos, de les 73 sol·licituds de beques de menjadors es van concedir 50, amb un cost de 37.000 euros aproximadament. Hi ha 23 nanos que es queden fora. En aquest sentit, extrapolant estem parlant aproximadament d’uns 15.000 euros. Per tant, i ens deuen calés, vostè ens ho ha dit abans, la Generalitat ens deu calés en aquest sentit. Per tant, tenim un mapa real de les Franqueses per poder rebatre això, i dos demanar que se’ns pagui això, i si no és possible, implementar-ho amb capital municipal.

Pren la paraula la sra. Santos i diu: bé, bona nit. Anem per parts. Aquest equip de govern estem molt sensibilitzats en tota aquesta part que vostès exposant en la moció,però a mi m’agradaria personalment fer una aclaració de tots els punts que esteu exposant. Ja dic d’entrada, hi ha molta sensibilització en aquest aspecte, sobretot serveis socials, que és l’àrea que més a prop està rebent tota la situació de les famílies i dels nens. Però voldria dir, lo primer de tot, a veure. En el primer punt, en què feu menció d’instar al govern a una possible reunió conjunta entre aquests gestors, el banc d’aliments, ens sembla que ja és un tema de desconeixement i de desinformació. Aquest ajuntament, aquest equip de govern ja fa més de 15 anys que està utilitzant i forma part d’una comissió entre tots els gestors relacionats, com són els directors de les escoles, atenció primària, els serveis socials, metges. Tot això està dins de les comissions socials en les quals és aquí on arriben les dades concretes de totes aquelles famílies que estan patint algun problema d’alimentació, i entre ells evidentment, els infants. Sobre una part. Treballem amb aquest protocol. Aquest protocol és on realment es veuen els casos i si ara mateix no podem donar una dada concreta de números de casos és perquè no ens arriben. Això no vol dir que aïlladament pugui haver algun nen o alguna nena que no tingui tots els àpats concrets durant el dia. Però evidentment, si no ens arriba a serveis socials, el que no podem fer és treure dades d’on no són. A dia d’avui no hem rebut cap demanda, no l’hem rebuda, i a més a més això, en altres plens també ho he manifestat. Si existeixen i si hi ha associacions, entitats, persones que saben que això existeix, que s’adrecin a serveis socials i evidentment que ho entomarem. Parlem del tema del banc d’aliments. Bé, el banc d’aliments que ara mateix està operant a les Franqueses, no ens consta perquè just fa poquet ens hem assabentat que el Xiprer ja no proporciona aliments a les famílies, concretament de Bellavista, perquè sabeu que hi ha dues zones concretes de subministrament, i s’ha traslladat a Caritas. A nosaltres ens ha arribat fa justament una setmana que sabem això, quan sempre hem pactat les ajudes a les famílies entre Caritas i serveis socials en una plena col·laboració. Respecte als punts un i dos, discrepem, perquè és com posar en dubte que s’està desenvolupant aquesta tasca. Si realment s’està desconfiant de que aquesta tasca és la correcta, a mi m’agradaria que quedi constància de que no és així. Després, el punt 3, 4 i 5 podem estar totalment d’acord. Som els primers que instarem al govern, instarem a Benestar Social, instarem al departament totes aquelles deutes de menjador i d’ajuts econòmics per a  les famílies, sempre que sigui possible i necessari. Per tant, fent les aclaracions que vostè ha fet a la seva intervenció, quan ha donat unes dades concretes de beques de menjador, d’acord? És correcte, són 73 en el curs 2012-2013, són 73 sol·licituds; són 50 concedits, total de despesa 37.000 i pico euros. Bé, jo li donaré les dades del 2013- 2014 sobre les beques de menjador. I són recents, vol dir que pot haver modificacions fins a l’últim terme. 143 sol·licituds, vol dir, el 50 per 100 més, el doble, 143. 61 concedits i un total de despesa de 54.800 euros. Això vol dir que hem augmentat la despesa, per tant, amb el conveni que nosaltres tenim amb el Consell Comarcal són les dades que tenim. Això no vol dir que pot, un incís sobre això. Tot i que els beques estan limitades en totes les poblacions, això no vol dir que, per una banda, si cap família té la necessitat de demanar extraordinàriament una beca perquè no se li ha concedit, es pot fer, sempre i quan aporti tota la documentació que se li pugui requerir. Però sí que es pot fer en qualsevol moment del curs. Una altra cosa, a part del tema de les beques, que no deixa de ser un ajut, serveis socials ha gastat fins el mes desetembre d’aquest any 8.200 en ajuts econòmics només per a alimentació. I sempre ha estat per la urgència, no ens hem esperat una setmana rere setmana pel tema de les propostes de junta. O sigui, ho hem donat sempre que he hagut en el moment que s’ha necessitat. Per altra banda, parlant del tema dels 3 àpats o de garantir aquests 3 àpats. Mireu, quan s’està donant un ajut econòmic d’aliments, la valoració que es fa tècnicament és saber, evidentment la situació familiar, econòmica, social, etc., però a més a més, el nombre de persones de la família, el número de nens, les seves edats, els àpats de cada dia, durant 7 dies. O sigui, això és garantir que els diners que donem és per aliment o aliments que se li pot proporcionar a aquesta família. Bé, dit això, no podem aprovar aquesta moció, tot i que el primer punt i el segon punt podrien estar subjectes a canvis? Podrien estar retirats de la moció? Perquè sinó estaríem dient que no estem fent la tasca que ens pertoca com serveis socials.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo els hi demanaria que busquessin en aquesta moció un punt d’equilibri. No, no, com a Convergència i Unió, també. Jo els hi demanaria que tots plegats busquéssim un punt d’equilibri perquè el què està clar és que tots hi estem d’acord. Tots, moció que presenta el grup municipal que presenta Les Franqueses Imagina per garantir els tres àpats al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat en tots els dies de l’any. Hi estem d’acord, m’agradaria que busquéssim un punt d’equilibri amb el que diu la regidora perquè sembla que des de l’ajuntament no es faci res, i ja han vist amb la passió que la regidora ho defensa perquè ho estem fent, buscar un punt d’equilibri perquè tots puguem votar que sí.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: inicialment, jo pensava correspondre a la generosa aportació del sr. Bernabé en el punt anterior, perquè en aquesta comissió que s’ha de crear s’incorporés també personal de l’assistència primària, dels CAP’s de Corró d’Avall i de Bellavista, en funció del que consideressin oportú, i és el paper que li he portat quan hem començat el Ple. Vista la intervenció de la regidora Santos, i vista la intenció de vot anunciada pels dos grups majoritaris de govern. Aquí sembla que aquesta comissió, i corregeixi’m si m’equivoco, ja existeix, que aquesta comissió ja està funcionant, i que aquesta comissió no ha detectat cap problema.

Interromp la sra. Santos i diu: si, si, i si ha detectat algun problema s’ha solucionat. No vol dir que no s’hagin detectat temes concretes amb famílies i nens. El què passa que no és les grans dades que surten a la premsa. Són dades, primer que són confidencials, segon que es tracten amb professionals que les valoren, i a més, la comissió és la que decideix.

Continua el sr. Profitós i diu: en qualsevol cas estem parlant dins del municipi per lo que jo entenc de les seves paraules, es poden comptar casos puntuals, els poden comptar amb els dits de les dues mans. Llavors, algú ens enganya. O hi ha gent que es queixa de vici i vol sopar dues vegades, o aquesta comissió no està arribant al fons del problema. Llavors, si parlem de la moció, el vot d’Esquerra serà a favor de la moció, no ens cal que ens molestem a incorporar res, i si incorporem perfecte, i llavors doncs si no ho incorporem i es fa, collonut. Però en qualsevol cas, a mi em sembla que si lamoció tira endavant com no tira endavant, potser ens hauríem de replantejar què és el què grinyola. Perquè és clar, no pot ser que la sensació del carrer sigui que hi ha gent que realment està passant gana, canalla, menys canalla que grans, i que hi hagin anuncis institucionals a la ràdio o al famós entrepà de pa amb pa i a dintre posa-hi el que vulguis, val? I que per altra banda les Franqueses sigui un municipi privilegiat en aquest sentit. A veure, si ens cenyim a la moció el vot d’Esquerra serà a favor, repeteixo, i si ens cenyim a la problemàtica general, a veure, mirem-ho amb carinyo. Per altra banda, no estaria malament que d’aquí sortís el compromís del grup socialista de destinar l’estalvi de sou de la mitja jornada del regidor Ribalta  d’avui a final d’any en aquest tema. He comptat la quantitat, eh? No és la mort de ningú, i m’estimo més no dir-la ara mateix, si volen la dic. Però em sembla que seria un gest que estaria bé.

Pren la paraula la sra. Santos i diu: jo li vull contestar a la mesura del què ha estat dient. Ho he dit al principi: estem a favor en el 90 per 100 de lo que diu la moció, però hi ha dos punts que ens falla. Per què? Perquè està posant en entredit que la tasca que s’està fent a serveis socials, que no vol dir que no la puguem revisar, que no la puguem desenvolupar millor, que no puguem comptar amb més control, no vull dir això, perquè també té raó. Podria ser que se’ns pugui escapar. En cap moment diem que no pugui ser millor, està clar. Però el què sí que està clar és que no tenim casos flagrants de nens que estiguin passant gana. Què hi ha? Segurament. Però que s’estan tractant, no s’ha oblidat. És més, aquestes comissions tenen aquest propòsit. Vostè ha dit al principi que s’han oblidat a dins del primer punt afegir que estiguessin atenció primària. És evident. Atenció primària, primer, clar, no, i és veritat, perquè l’atenció primària és els professionals que, entre d’altres coses, estan tractant el tema de malnutrició. Per tant, si dins de la comissió ja estan les persones, els gestors, els professionals adequats, pot fallar que a lo millor no es doni unes dades concretes sobre el respecte. Jo em comprometo aquí en aquest Ple posar a serveis socials el compromís de donar unes dades molt més concretes sobre aquest tema.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo ho dic per centrar el debat i per concloure el debat d’una moció, perquè al final estem parlant de tot menys de la moció presentada. Jo lo que aconsello és al govern, doncs si és la sra. Santos o qui sigui, que concreti les esmenes als ponents que volen fer, que realment s’acceptin o no s’acceptin i que passem a la votació, perquè al fi i al cap el debat que estem tenint, de si es fa o no es fa, si és blanc o si és negra, jo penso que no s’atany al debat de la moció, perquè hi ha un text presentat que el govern té de presentar esmenes si vol, o no, a la moció, s’hi pot oposar totalment o presentar esmenes, i els ponents acceptar-les o no. Jo ho dic per una mica limitar tota aquesta que no sabem on estem.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo crec que la regidora ho ha explicat perfectament. És a dir, tant des del grup municipal del Partit dels Socials de Catalunya com des de l’equip de govern, tenim la voluntat de votar a favor d’aquesta moció. Quin problema hi ha? Que aplicant el primer dels punts de les resolucions que vostès demanen, venim a dir que no es fa res, i que no hi ha cap comissió, i realment hi ha un treball en xarxa molt  important,  no  només  de  l’àrea  bàsica  de  salut,  amb  tots  els  professionalsd’infermeria, metges, tots els professionals de l’assistència social de l’ajuntament i els directors de les escoles i els ajuntaments veïns de Granollers i de Canovelles, per tant hi ha una implicació en xarxa molt gran. No només en l’àmbit de la nutrició infantil, sinó en l’àmbit de la infància en risc, amb l’àmbit dels maltractaments en l’àmbit de la llar, de l’àmbit de problemes de violència de gènere, i realment aquí es fa una feina de prevenció molt important. A les hores, dir que votem a favor la moció és com dir que aquesta feina que realment estan fent molts professionals, no només de les Franqueses, i també de l’ajuntament de les Franqueses, és com dir que no es fa. Clar, aquest és problema que tenim. Evidentment que estem d’acord i evidentment que pensem que s’han d’abocar més recursos, i evidentment que volem que el que es fa ara faci més, però el que no podem és dir sí a una cosa que no és del tot certa, i aquest és el problema que tenim, tant des del Partit dels Socialistes de Catalunya com des de l’equip de govern.

Pregunta el sr. Alcalde: podem modificar alguna cosa? Proposem alguna modificació, senyora regidora?

Pren la paraula la sra. Santos i diu: a veure, jo tinc un dubte, i és el tema de que dins d’una comissió. A veure, no és un dubte, me l’han aclarit des de serveis socials, des dels tècnics, de que els gestors del banc d’aliments no poden estar en una comissió d’aquest tipus, precisament perquè la llei de serveis socials limita les competències pel tema de les valoracions de les famílies, dels nens, de la seva vida, de les dades personals. Clar, dir que podem fer aquesta comissió, o a la comissió que ara mateix està vigent afegir un altre component com són els gestors, és una mica complicat. No sé si la proposta podria ser deixar-lo sobre la taula, entre vosaltres i nosaltres arribar a un acord perquè, recordo que Caritas i serveis socials sempre han estat de la mà, per aquest tipus de tema, i sempre hem estat col·laborant.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: escoltin, tenen la pell molt fina, eh? Molt fina. És increïble. Estem dient, estem d’acord en què els nens mengin tres cops al dia? Si o no? I em diuen, no és que sembla que vostès qüestionin. En cap moment, en tota la moció hi ha un sol retret a l’equip de govern ni a la seva actuació. Busqui’m un. Ni un. Ens posem al seu cantó, i ara em diuen és que sembla que no estem fent feina. Evidentment que li reconeixem la feina feta, però escolti’m, l’únic que li estem dient és establim un protocol que detectin aquests casos. Que després ha de ser benestar social qui faci aquesta gestió de les dades? Evidentment. Jo aquí no em fico. Jo incorporaria l’esmena d’ell de que estigui també el CAP. Però en serio, que no va a qüestionar la seva feina en cap moment. És per tenir un mapa real de lo que tenim aquí, de la realitat escolar d’aquests nens que estan a l’escola, no de les famílies necessitades que estan rebent uns ajuts. És d’escàndol que vostè doni aquestes dades. És d’escàndol. L’any passat va quedar un 30 per 100 de famílies fora d’aquests ajuts. Aquest any queden més del 50 per 100 fora. Me l’ha donat vostè aquesta dada. És lo que diu el sr. Profitós, o hi ha més gent amb “geta” o hi ha gent més gent que està passant gana. Una de dues. Escolti, nosaltres no modificarem res en aquest assumpte. Si vostès ho volen votar encontra perquè pensen que estem atacant-li la seva tasca de govern, doncs que prevalgui el seu error i el seu orgull.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si, dues coses molt ràpides. Una, encara que sigui després. Si la regidora Santos ens podria dir quina és la periodicitat de reunió d’aquest grup de treball i quan va ser la última. I la segona, a veure si tot Déu accepta si afegim un punt sisè que digui “l’aprovació d’aquesta moció no implica un retret a l’actuació del govern municipal”.

Pren la paraula la sra. Santos i diu: per suposat que no és per orgull, és per aclarir una mica la situació. Ni molt menys. A veure una cosa, estic totalment d’acord. Jo no estic fent, no m’estic queixant dels retrets ni molt menys. La única cosa que sí que estic dient és que ens és difícil arribar a aprovar tots els punts perquè en el primer punt ja en el primer salta al segon, que estan molt relacionats perquè, evidentment, com podem votar una cosa que està dient que és com si... Miri, aquest protocol que m’està dient vostè s’està fent dues vegades al mes reunions d’aquesta comissió. Vale, però ja abans he dit que hi ha un problema de que a la Comissió estigui els gestors de Banc d’Aliments.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: una qüestió, pregunto. Si el gestor del banc d’aliments, encara que s’aprovi la moció, llavors per normativa no pot estar-hi, no hi serà. Hi estem d’acord?

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: evidentment aquí no estem dient de muntar. Lo que diem és punts de detecció, quins? Ens faltava evidentment el del CAP, gràcies sr. Profitós i gràcies sra. Gisela. L’escola, per aquí passa la majoria; el metge, per aquí també i evidentment la gent que s’adreça a benestar social. Tot això són punts de detecció, que té un protocol que després s’adreça a serveis socials, i a partir d’aquí tot està ja. No cal una comissió que estigui tota aquesta gent. Són punts de detecció. Escolta, hem detectat això. Tenim un protocol d’actuació que és trucar a l’assistenta social i dir-li hem detectat aquest cas i te’l enviem. Estem parlant d’això, no estem parlant de res més.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: si és que a més a més no m’agrada amb aquest tema fer, però tenen també un desconeixement, és a dir, ja no són les reunions que pregunten, no es reuneixen allà i diuen la setmana passada un nen... No, no, és que és un treball en xarxa molt important dels professionals on a cada centre d’Àrea Bàsica de Salut hi ha un responsable per infermeria, per medicina, que truquen immediatament a l’escola per demanar informació, que l’escola es posa en contacte amb benestar social, i és un treball immediat, no és de dir, quan es reuneixen? No, és que el treball important no es fa quan es reuneixen, el treball important està en el dia a dia d’aquests professionals, de l’escola, que n’agafa consciència, de la gent que venen a benestar social, o de la gent que arriba al metge i el metge detecta que hi ha alguna cosa que falla. I és el dia a dia, no és quan es reuneixen. A les hores, quan vostès diuen crear una comissió per fer aquest seguiment i això està fet de fa 15 anys, no podem dir,sí, volem que es faci una comissió perquè sembla que diguem que no existeix, és aquest el tema. Però en tot cas, ara dèiem d’abstenir-nos perquè s’aprovi perquè no tenim cap pretensió de que aquest tema no surti endavant. El tema és que ja fa molts anys que funciona.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i és el què farem com a govern perquè es pugui aprovar veient les reticències que hi ha des de la regidoria en aquest aspecte, nosaltres ens abstenim perquè es pugui aprovar. Aprovar primer l’esmena oi? No, si accepteu l’esmena vosaltres ja està.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per set vots a favor dels regidors dels grups municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, nou abstencions dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i UPLF i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!