0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER DEMANAR QUE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT I DE LES ANTIGUES ESCOLES SIGUI DECLARAT BÉ CULTURAL D'INTERÈS NACIONAL (BCIN) .

ATÈS que l’edifici històric que acull el nostre Ajuntament és un edifici singular, no només per la monumentalitat i qualitat arquitectònica, sinó també perquè ha esdevingut un referent d’àmbit comarcal i fins i tot supracomarcal.
ATÈS que aquest any 2012 es compleixen 100 anys de la seva inauguració.
ATÈS que actualment l’edifici està protegit segons consta al catàleg arquitectònic municipal, amb el tipus I de protecció.ATÈS que l’article 3.1 de la Llei de patrimoni cultural català 9/1993, de 30 de setembre diu que: “Els ajuntaments han de vetllar per la integritat de l patrimoni cultural català, tant públic com privat, situat en el seu terme municipal, i per la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest patrimoni, com també estimular la participació de la societat en la tasca de protecció ” i que la catalogació de béns immobles s’efectua mitjançant la seva declaració com a béns culturals d’interès local (LPCC, art. 17.1).
ATÈS que els articles 9 i 9.5 de l’Estatut de Catalunya estableixen que “La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de: patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic” i que la declaració monumental d’un immoble requereix la incoació prèvia d’un expedient (amb una descripció precisa del bé immoble, del seu entorn i dels béns mobles que s’hi vinculin), iniciat d’ofici per l’Administració de la Generalitat o bé a instància d’una altra administració pública, o de qualsevol persona física o jurídica. (LPCC, art. 8i 11).

Primer.-
INICIAR un expedient per a declarar l’edifici de l’Ajuntament Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), segons l’article 17.1 de laLlei de patrimoni cultural català 9/1993, procediment que també està regulat per la Llei d’urbanisme de Catalunya i quecaldria vincular al planejament (Llei d’urbanisme 2 /2002, de 14 de març, de Catalunya, art. 69).
Segon.-
INICIAR igualment un expedient per a ser remès al Servei de Patrimoni Arquitectònic, del Departament de Cultura de la Gen eralitat de Catalunya, per tal de DEMANAR que el conjunt d’edifici consistorial i antigues escoles es declari Bé cultural
d’interès nacional (BCIN), rang de protecció de màxima categoria, i que passi a ser inscrit en el Registre de béns culturals d’interès nacional, per tal d’incrementar la protecció d’aquest edifici emblemàtic .

Tercer.-
DONAR trasllat d’aquesta moció al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a tots els veïns i veïnes de les Franqueses mitjançant els mitjans decomunicació públics.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!