0
0
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2014.

VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2014, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut, les societats mercantils de capital públic Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i la relació de llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat informat favorablement per la Intervenció.

VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents

 

ACORDS:

Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut i les societats de capital públic Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., juntament amb la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2014.

Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si s’escau, al·legacions o reclamacions.

Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.

Pren la paraula el sr. Alcalde per fer una explicació dels pressupostos: és més que res, llegir la memòria pressupostària i després fem les intervencions. Defenso el punt. En bones paraules el projecte, jo els definiria els pressupostos d’aquest any com els més socials de la història de les Franqueses. Els més socials. Llavors entrarem a debat a dins dels pressupostos. Han estat elaborats amb l’objectiu de mantenir, i els anteriors també, a tots els serveis bàsics pels ciutadans. Hem fet molts ajustos, es van fer molts ajustos dins d’aquests dos anys. Jo crec que hem fet una molt bona gestió econòmica, sense que la qualitat dels serveis que es presten tinguin una especial  rellevància directament cap a la persona. Tot i així, el pressupost augmenta respecte de l’any anterior, d’una banda perquè la dinàmica d’ingressos de l’any 2013 ha estat molt positiva i després en parlaré en la propera intervenció. També per què els pressupostos d’ingressos es van fer amb molta prudència. Llavors us passaré dades. I d’altra banda perquè s’han fet accions per regularitzar i revisió en matèria tributària que han comportat majors ingressos que han permès la rebaixa de la pressió fiscal als ciutadans i a les empreses de les Franqueses, com a l’anterior punt hem fet amb la baixada d’impostos i amb la congelació de l’IBI. Hi ha una contenció important en  els Patronats d’Esports i de Cultura, Educació, Infància i Joventut, però s’han centrat en optimitzar els recursos i sobretot la gestió. En aquesta legislatura el què ens toca fer és molta gestió interna i després us en posaré exemples, l’últim el concurs de la telefonia que estàvem pagant 100.000 euros de telèfon; hem fet una subhasta electrònica i en passarem a pagar 42.000. Per tant, hi ha una gestió de 60.000. Això també amb altres serveis. En quant a l’apartat inversor, el pressupost aquest any és destacable però coherent amb una situació econòmica general i del sector públic en especial i queda condicionada a subvencions que s’atorguin en el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat, a la Xarxa Municipis de Qualitat i també a Pla de Barris. Tenim 3 vies de finançament de subvencions. Cal destacar les actuacions, la remodelació de la Plaça Espanya, que ara ja estem apunt d’adjudicar, de treure a concurs; la remodelació del teatre de Corró d’Avall; el centre cívic del carrer Rosselló, que seria la transformació de l’escola bressol Massa Gran en l’edifici de l’ajuntament a Bellavista; remodelació dels equipaments de Llerona, que ara últimament hem signat un conveni amb la Parròquia per 20 anys; la casa del Mestre de Marata, que és una petició dels veïns de Marata d’ampliar la casa del Mestre per fer-hi uns vestidors i un magatzem; l’adquisició de 2 vehicles per a la policia i també l’adequació i instal·lació de dos ascensors del gran pàrquing que tenim, que és privat, és de RENFE, a Bellavista, però que mitjançant conveni amb RENFE el volem obrir a tota la ciutadania i ara, per anar a Bellavista, evidentment hauries de fer tota la volta, però tens aquelles escales per pujar, però que no reuneixen els requisits pel tema de minusvàlid, i volem posar dos ascensors. Per tant, hauria un gran aparcament a tocar al carrer Aragó de Bellavista que beneficiaria a molta part de Bellavista, i sobretot el dia de mercat. També es destacable el programa d’ajuts a la rehabilitació que també està dins del Pla de Barris de Bellavista. I en quant a les societats Entorn Verd, Dinamització Econòmica, el pressupost resultant s’obté a partir de la transformació de la seva consolidació i del pressupost elaborat per la gerència d’aquestes societats. A partir d’aquí, alguna intervenció al respecte?

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: voldria saber si tindrem el funcionament habitual de dos torns, o si haurà possibilitat d’un debat una mica més obert, més que res per mesurar intervencions.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: com marca el ROM, dons torns.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: l’alcalde ja ha fet una defensa dels pressupostos. A mi, com a portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya em correspon també defensar aquests pressupostos. Ell ha dit que eren els pressupostos més socials, jo penso que podem dir, podem corroborar aquesta afirmació i des del grup municipal del Partit dels Socialistes ens sentim molt satisfets de les aportacions que hi hem fet. De fet, les àrees a les quals feia referència, feia referència a l’àrea de Benestar Social, a l’àrea de Barris i a l’àrea d’Urbanisme, i en aquest sentit sí que els plans d’ocupació és una política global de tot l’equip de govern, i d’altres àrees, i d’altres partits polítics. Però des del PSC és un tema que ens hem agafat amb molta seriositat i amb molta prioritat i de fet hem volgut, finalment, amb l’última aportació als pressupostos, fer un sacrifici de 40.000 euros a les nostres 4 àrees que tenim, 10.000 en cada àrea, per sumar a tot allò que ja havíem planificat i per tant poder augmentar considerablement l’aportació d’aquest ajuntament a dinamitzar l’ocupació. En aquest sentit també he de parlar de que una de les altres aportacions en el punt anterior de les ordenances fiscals que considerem que pot ajudar a generar més dinamització econòmica és la rebaixa de les ordenances fiscals en l’àmbit de l’autoocupació, de la creació d’activitats innòcues, que són els que més s’atreveixen a posar en marxa gent que està a l’atur i que veu difícils possibilitats de trobar un lloc de treball en aquest sentit. Ja ho hem dit abans, hi ha hagut una rebaixa del 50 per 100, que són molts diners per aquell ciutadà que decideix posar un negoci i, com deia, en aquestes àrees, en l’àrea de barris, a part dels 40.000 euros que hem aportat per als plans d’ocupació, hem aconseguit subvencions extraordinàries per generar 24 plans d’ocupació nous, i això és una notícia recent; i actuacions que dèiem, són compartides amb barris, són compartides amb urbanisme, com són les obres que es portaran a terme a la plaça Espanya, al carrer Rosselló per a les noves dependències municipals, que venen totes generades a través de subvencions que havíem treballat amb anterioritat i que ara s’han acabat de consolidar i s’han acabat d’obtenir. Per tant, no són diners que venen directament dels ciutadans de les Franqueses, sinó que els diners que tenim aquí són tots aquests que van a plans de barri, que van a plans d’ocupació, i que van a generar ocupació. Per tant, mostrar la meva satisfacció perquè dins del context complex que ens toca viure, sí que podrem donar la oportunitat a molts ciutadans de les Franqueses, com a mínim, de tenir de forma temporal, evidentment no definitiva, però sí un lloc de treball durant l’any 2014 i això  realment penso  que no  totes les administracions ho poden  dir,  els de les Franqueses ho podem dir i ho podem dir amb veu molt alta, perquè és així.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé, el nostre grup votarà en contra d’aquests pressupostos bàsicament perquè mantenen, en contra del que han dit vostès, la mateixa estructura del pressupost que tenien fins ara. Hi ha hagut alguns canvis de partida entre alguna àrea, menys a serveis, més a benestar, menys a policia, més a altres llocs, bàsicament per als retrocs, suposo que pels acords polítics dels diferents grups que formen el govern. Però manifestar que nosaltres no estem d’acord en com es prioritza la despesa, ni començant des del capítol 1, que és de personal, recordar-los que hi ha més personal ara que fa 5 anys enrere quan no hi havia crisi. Això és una despesa que d’allò de racionalització no s’entén. Després tot allò de publicitat, de partits polítics, assessors, tot això que es manté les partides i es manté les despeses en molts d’aquests imports segueixen obtenint-se igual, i que en definitiva, a part d’aquestes coses que s’han esmentat per intentar posar amb alguna àrea que els hi convingui més a vostès i per fer algun altre servei, la mateixa estructura que nosaltres havíem criticat en anys enrere, es manté. I que no es prioritza els serveis prioritaris als ciutadans. Entenem que tampoc no estem d’acord amb l’elecció d’inversions que es proposa per a l’any vinent, el qual, el 90 per 100 són ens diners de subvencions, que esperem que arribin perquè sinó no es podran executar; només hi ha el 10 per 100 que penso que és al voltant dels 100.000 euros que posa l’ajuntament del pressupost directe, i que els inversions que estan aquí pressupostades són en contra, jo em penso, de les prioritats en un període de crisi com aquest. Fer la plaça Espanya quan realment ningú dels veïns del barri els demana, no és una prioritat. Hi ha altres places que sí que els veïns ho demanen i no fan ni gota de millores. Jo ho dic perquè clar, les prioritats és de vostè o del municipi. A veure, quina és la qüestió en la qual ens volem acollir? I després les inversions que aquí hi ha, de posar un ascensor en el pàrquing de RENFE, tampoc és una prioritat que realment demani ningú. I ho estem proposant amb un solar o amb una propietat que ja no és de l’Ajuntament al posar aquest ascensor. Després, lo del teatre, no entenem si és el casal o si és el Centre Cívic que està mitges per fer una inversió de 150.000 euros. Per tant que aquí també requereix una explicació perquè sinó de teatre, encara no en tenim cap. Tenim un que està a mitges, que és el Centre Cívic, que allò era un futur teatre. Lo que ara estem fent servir és el casal de Corró d’Avall, que està llogat a la parròquia de Corró d’Avall. I les altres inversions, excepte la de Marata, que sí l’han demanat els veïns de Marata. I les inversions de Llerona, que també les han demanat els veïns de Llerona, les altres inversions que hi ha, no hi ha cap que les hagin demanat ni sigui una prioritat per a la ciutadania de les Franqueses i ja reiteradament hem proposat actuacions de cara a la gent i a les necessitats actuals, que més falta fa. Per tant que veient les partides que s’assemblen molt a la de l’any passat, veient l’estructura que realment de despesa i de manteniment de la despesa, en el qual, tant en capítol 1 com en polítics, com amb màrqueting, com a mitjans de comunicació, assessors, etc., tot això comporta les mateixes retribucions si fa o no fa, a part d’haver minorat serveis, policia i alguna altra àrea, ha millorat les àrees de benestar i alguna altra, bàsicament per aquells acords que entre vostès s’han fet, l’estructura del pressupost és la mateixa i de socials en tenen el títol que vostès li vulguin posar, no el que nosaltres li donem.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bé, primer agrair-li de debò que hagi fet una explicació. Això hauria de ser la norma i s’ha convertit en una excepció. Això d’entrada. De segona, ens trobem amb lo de sempre, sempre que hi ha un govern amb majories, no deixa participar a l’oposició en els pressupostos i potser aportaríem algo. No dic que no vulguin vostès marcar una línia, però coi, l’oposició també de vegades dóna idees bones i li poden servis a vostès. No han volgut comptar. El debat es tancarà amb dos torns. El debat més important de la legislatura el tancarem amb sis minuts, vuit minuts per grup municipal. Dit això, miri, estic d’acord. Hi ha unes pujades de 50 mil euros en l’apartat de benestar social. Però no entenem les inversions. Més, tenint en dubte de que arribin els diners per part de les altres administracions; més tenint aquests dubtes. Ja li llenço una pregunta, que espero una resposta. Si no arriben aquests calés, vostès ho tiraran endavant? O es quedarà parat? Plaça Espanya, ascensors, teatres. Perquè, perdonin, això em recorda al 2005, 2004, 2003, i tornem a estar repetint el mateix error. A banda d’això, creiem que el mateix que ha passat a Entorn Verd, és el compte de la lletera. Tot ho basen en la solució del Sector N perquè aquí no hi compte el sector N, no apareix per en lloc, però evidentment els calés del “Plan Marshall” del senyor Rajoy van anar a cobrir els proveïdors d’Entorn Verd. Això caldrà veure si és admissible, però no podíem haver-ho resolt d’una  altra manera? Tornem a estar allà. I li llenço la pregunta: ¿per què vostès van decidir la raó fonamental, per què van decidir tirar la solució del Sector N, i no apostar per un endeutament a llarg termini, que hagués estat més segur i no jugar-se-la a una sola carta com el Sector N?

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. Si tenim només dos torns, exposats una mica els temes generals, voldria centrar-me en unes quantes de les partides d’aquest pressupost que li avanço que avui el vot d’Esquerra serà contrari a aquests pressupostos. No hem tingut possibilitat de participar en la valoració i una mica la intenció de la meva intervenció és posar al damunt de la taula una sèrie de punts en partides concretes que nosaltres ens sembla que no estan formulades correctament per dues coses, perquè vostès ho puguin tenir en compte si els hi sembla oportú, i perquè els pressupostos siguin fidels a la realitat del municipi. Miri, en l’apartat d’ingressos no entraré en el tema de l’IBI, entre d’altres coses, perquè està pendent de liquidar, però sí que pel que fa a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, partim, i li agrairia si us plau que en el seu torn em pogués respondre si més no alguna d’aquestes coses. Partint d’uns ingressos estimats d’un milió dos-cents mil euros, que són similars als que teníem previstos en aquest any 2013 que estem acabant. Realment el què hem cobrat en aquest any 2013, perquè l’impost de circulació ja està girat, està al voltant del milió d’euros. Llavors, a veure, jo crec que si fóssim realistes aquesta partida d’ingressos l’hauríem de rebaixar, si no en els dos-cents, sí en cent cinquanta mil euros aproximadament. Tenim una altra partida que és l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys, el de la plus vàlua. En aquí tenim pressupostats per al 2014 tres-cents trenta mil euros d’ingressos per a aquest concepte. A l’any 2013, en el què estem ara, els drets que se’ns han reconegut fins a 30 de setembre, eren dos- cents noranta, però la quantitat que efectivament hem cobrat són només cent noranta mil euros. I suposo que a vostè no se li escapa que així com en d’altres impostos pots pressionar per cobrar-los, aquest impost que és el que s’origina quan algú deixa de tenir una finca, deixa de tenir una propietat, difícilment és cobrable. A nosaltres ens sembla que per ser realistes, si aquest any estarem al voltant dels 190.000 euros i esperant que la cosa no empitjori, d’aquests 330.000 euros que vostès han posat al 2014, l’haurien de restar 100.000 i quedar-nos aproximadament amb 230.000. Tenim una altra partida que és les taxes que apliquem a les companyies de serveis. L’any passat teníem pressupostats 350.000 euros, d’ingressos per a aquest concepte, i pel 2014 pretenem cobrar-ne 400.000. La realitat és que els drets que tenim reconeguts durant 2013 són només de 313.000 euros, dels quals hem cobrat 220.000. A veure jo donaria per bons que tots els drets reconeguts s’arribessin a cobrar, i fins i tot que se’n reconegués algun altre més, però li demanaria que m’expliqués d’on surt aquest increment de 50.000 euros, si tenim previst cobrar aquestes taxes, perfecte, i si no, jo li demanaria que aquí també això s’ajustés a la realitat i rebaixessin aquesta partida d’ingressos en aproximadament uns 70.000 euros. La partida de sota, és un ingrés previst de 60.000 euros sota el concepte compensacions dels operadors de telefonia. Què puc fer? Tornar-me’n a anar a l’any 2013, en el qual el què tenim reconegut són30.000 euros, llavors voldria també que m’expliqués en base a què pretenem doblar aquests ingressos, i si no que ho deixéssim en els mateixos 30.000 euros que tindrem aquest any 2013. Hi ha una partida a la qual demanaria si us plau als presents que posessin una especial atenció, que és els ingressos que pretén tenir el nostre ajuntament en concepte de sancions de trànsit. Per a aquest any 2013 hi havia un pressupost de 200.000 euros, s’han reconegut drets (a veure, reconèixer drets vol dir lo que realment tenim sobre la taula) per import de 126.000 euros i n’hem cobrat 55.000 fins ara. Això és normal, no és perquè la gent deixi de pagar, sinó perquè una cosa és l’import de la multa i tots sabem que si ho pagues dintre d’uns dies, normalment és el 50 per 100 d’aquest import. Però vaja, el què realment tenim a la butxaca de moment són 55.000 euros. Aquesta partida per a l’any 2014, en aquests pressupostos ens l’incrementen fins a 270.000 euros. Llavors, una de dos: no sé quina és la fonamentació d’aquest increment, de 70.000 euros sobre el pressupost i de més de 200.000 sobre el què realment n’hem fet a data de 30 de setembre. A veure, és possible que la nostra policia estigui obligada a fer un esprint aquestes festes de Nadal per arribar a lo que hi havia previst, però en qualsevol cas ens sembla que pressupostar 270.000 per a aquest any, representarà una pressió tant per la nostra policia municipal com per a la gent que vivim aquí, independentment dels passavolants, bestial. Jo demanaria que això també siguem realistes deixéssim, que no és poc, en els mateixos 200.000 euros que tenim en aquest any 2013, i es rebaixés els 70.000 euros aquesta partida. Hi ha dues partides sobre les que tenim

...Interromp el sr. Alcalde i diu: anem acabant, si us plau.

Continua el sr. Profitós i diu: sí, estem acabant els ingressos, sí. Llavors, hi ha una partida de 170.000 euros que és l’aportació del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Jo voldria dir només que en l’any 2012, teníem previst cobrar (el 2012, no el 2013) 155.000 euros per aquest concepte. Se’ns van reconèixer drets per 154.000 euros i el què ens va pagar el Consell Comarcal va ser zero, i això és un any 2012 que està tancat. En l’any 2013, que tenim vigent ara mateix, la partida era de 150.000 euros; a 30 de setembre els drets reconeguts són zero, i lògicament els cobrats són zero. No crec que d’aquí a final d’any el Consell Comarcal faci uns esprint, però si fos això, a veure, jo diria que potser la previsió és zero. A veure, no acabo d’entendre el fet de posar una partida de 170.000 euros en un pressupost que durant 2 anys consecutius que durant la recaptació real ha estat zero. També del Consell Comarcal, i això potser lligaria una mica amb el tema que estàvem parlant el mes passat, tenim prevista una aportació de 60.000 euros per les beques del menjador escolar. Miri, a l’any 2013 teníem previstos  37.000, que després es  van modificar fins  a 20.000, en teníem previstos 57.000, i a 30 de setembre en teníem reconeguts com a drets per cobrar 2.600 euros, dels quals n’hem cobrat aquest any 1.900. Llavors, clar, vull dir, jo diria que aquests 60.000 euros potser també ens hauríem de mirar, junt amb els altres 170.000 si els tenim. Per acabar amb la partida d’ingressos, hi ha una partida 120.000 euros com a ingrés patrimonial prevista, per la venta de terrenys a la Unitat d’Actuació núm. 15. Suposo que són conscients de que els nostres terrenys que pretenem vendre no són els únics terrenys en venda, voldria que em contestessin si us plau, quin preu per metre quadrat podria sortir aproximadament en aquests 120.000 euros que pretenem nosaltres, i també els hi diria que fessin una estimació més prudent i que d’aquests 120.000 euros ens quedéssim aproximadament amb 70.000 o 75.000. Fins ara, aquestes modificacions que jo els hi proposo a les partides farien que el pressupost d’ingressos es rebaixés en 700.000 euros rodons. Em penso que no hi ha res que sigui una bestiesa del què he dit. Però si anem sumant això, tenim que els ingressos ...

Interromp el sr. Alcalde i diu: sr. Profitós, ara sí que vagi acabant.

Continua el sr. Profitós: molt bé, aquesta rebaixa de 700.000 euros en els ingressos ens representa una disminució del 4 per 100 del pressupost, i a la segona part intentaré fer un anàlisi de les partides de despeses, perquè és clar, si quadrem rebaixar en 700.000 euros els ingressos, haurem de rebaixar en 700.000 euros les despeses. L’última cosa perquè m’ho contestin ara, és només si s’ha dit les partides d’inversió que van lligades a subvencions, si realment tindrem pebrots d’aturar aquestes inversions fins que tinguem la certesa de rebre les partides, o si anirem incrementant la morositat que tenim amb els nostres proveïdors i que cada 3 mesos llegim, per estar fent de banc d’aquestes activitats.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: són uns pressupostos iguals o semblants als de l’any passat. Tema de partides veig que vostès fan canvis de partides de serveis que en aquests moments, són serveis que fan bastanta falta. Li he de recordar que treu partides de serveis d’enllumenat i els passa a benestar social. Que sàpiguen vostès que per a l’any que ve la llum s’apuja un 11%, dit avui. Vostès això no ho tenen en compte. Després la policia també baixa la quantitat. Jo crec que els serveis de la policia és lo primordial d’aquest municipi. Que la policia cada dia tindria que estar precisament en barris que fa falta, i no es veuen. Casos de contenciosos vostès baixen de 100.000 a 70.000, vull dir, que hi ha una pila de contenciosos amb aquest ajuntament, vull dir, vostès baixen de 100.000 a 70.000, em sembla que farà falta. Després tema d’inversions, no he vist el centre cultural que està pendent, ni el Falgar. El centre cultural s’està destruint. Vostès no compten amb el centre cultural. En inversions vostès ja porten la segona inversió en la plaça Espanya que no és necessària, que ningú ha demanat que es faci la plaça Espanya, quan abans de fer la plaça Espanya vostès haurien de mirar i fer un estudi del clavegueram, que és el primer que s’ha de canviar. I si vostès fan la plaça Espanya sense canviar el clavegueram tindrem un problema gran, que ja el tenim, bastant gran. Després veig uns ascensors al barri Bellavista, una escala que fa que està posada, que es fa servir, que si vostès han fet un estudi, un 10%, un ascensor als dos costats crec que no passarà més gent. Després quedo sorprès també amb una zona de skate a la zona de Corró d’Avall, jo crec que en aquests moments no fa falta una zona de skate a cap lloc. Lo que ningú ha parlat en aquest ajuntament és que quedo sorprès perquè sembla que no es vulgui parlar d’aquest tema. L’endeutament d’aquest ajuntament és impressionant, vull dir, vostè no compte mai amb l’endeutament. Són 14 milions d’euros, a l’1 de gener de 2014. Aquest ajuntament deu 14 milions d’euros, amb un pressupost de 18 milions. Crèdits? En tenim 9 de crèdits: nou crèdits demanats per aquest ajuntament que s’acabaran de pagar el 2020 o el 2025. No hi pren atenció amb l’endeutament d’aquest ajuntament. Personal? Jo m’he mirat el personal per sobre, el pla d’ajust diu que no es pot agafar personal, vull que m’expliqui: he vist 8 persones més en aquest ajuntament: un arquitecte, un enginyer, un sergent de policia, un advocat, una ampliació que no entenc. Vull que m’ho expliqui, perquè aquestes 8 places, el pla d’ajust diu que no es pot agafar personal, i vostè aquí surten 8 places més. S’ho salta. I ja per acabar, l’altre dia vam tenir Consell d’Administració a cultura i aquest regidor ja fa dos mesos que es va aprovar una ordenança en aquest municipi, i ja li vaig dir en el seu moment que aquesta ordenança era impossible que les entitats d’aquest poble, totes les entitats de les festes majors de cada poble, poguessin complir aquesta ordenança. Ja es va parlar en el Consell. Han presentat al·legacions quasi totes les entitats. Veig que ho estan estudiant. Vaig demanar que es posés en aquest pressupost una partida perquè les entitats de festa major, si tenen que posar ambulàncies, si tenen que posar seguretat, si tenen que posar tot lo que demana aquesta ordenança, em sembla que ens faltaran uns quants diners. I per la pròxima ja li...

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, contestant una mica tot, començaré pel senyor Profitós. Tema dels números perquè quedi tranquil. Vostè ens està dient lo liquidat a 30 de setembre de 2013. Sí, ho estava dient. Ho està dient. Jo li diré els números liquidats a data d’avui, perquè vostè sap que hi ha una liquidació de la Diputació que ens ve ara a finals d’any, que ens ha ingressat 1.400.000 euros, i que també fa referència a impostos i executiva. Li vaig a fer un examen de l’IBI, a l’IAE, les plus vàlues, la taxa d’activitats, l’impost de vehicles i escombraries, val? IBI, sr. Profitós, IBI, pressupostat a l’any 2013 4.450.000 euros; liquidat 4.750.000; pressupostat al 2014 4.600.000. Cent cinquanta per sota. Prudència. IAE: pressupostat 2013 1.600.000; liquidat, pagat, liquidat 1.730.000; pressupostat: 1.650.000. Vuitanta mil per sota. Plus vàlues: pressupostat 300.000; liquidat 545.000; pressupostat al 2014 330.000. Dos-cents mil per sota. Taxa d’activitats: pressupostat al 2013, liquidat al 2013 178.000; pressupostats 70.000. Cent mil per sota. Impost de vehicles: pressupostat 2013 1.224.600; liquidat 1.215.000; pressupostat al 2014 1.200.000. Escombraries: pressupostat al 2013 1.335.000; liquidat al 2013 1.398.000; pressupostat 1.350.000. És a dir, amb aquests grans impostos hem liquidat 9.816.000 a l’any 2013, i en canvi al 2014 en pressupostem només 9.200.000; hi ha un decalatge de 600.000 euros perquè vostè estigui tranquil. Però no faci trampes al solitari, que vostè ha sigut regidor d’hisenda; no em doni números al 30 de setembre; doni-me’ls avui. Ja li tocarà, d’acord? Doni-me’ls avui. Tot lo demés que ha dit es desmunta per sí sol. Si ja amb aquests grans números no ha dit el què havia de dir, que és a 30 de setembre, jo li estic dient dades d’avui. D’acord? No són números equivocats. No són números equivocats. Tema UA-15, hem arribat a un acord amb els propietaris. El mes de gener farem un Ple. No sé si sabeu que la UA-15, per casualitat, va ser declarat nul, com últimament tots els projectes urbanístics d’una certa època. Aquest, ara hem arribat a un acord amb els tres propietaris del sector i queda una parcel·la de venda per a l’ajuntament, i els tècnics ho han pressupostat en això. Jo crec que hi entenen més que nosaltres. Jo li puc dir que tots els ingressos s’han fet amb molta prudència i tanta prudència com el 2013, i sap com tancarem el 2013? Sap vostè que el 2011 vam tancar amb 6 milions de dèficit? Sap vostè que el 2012 vam tancar amb 1,3 milions de superàvit? Doncs jo li dic que el 2013 tancarem per sobre de l’1,3 milions  de superàvit. No es preocupi, els calés hi són. S’ha de fer una bona gestió, que és el què estem fent nosaltres: gestió. I ara ho amanirem aquest final de legislatura en 3 o 4 inversions que no costin diners al contribuent. I si costen, absolutament el mínim. Estem parlant també de les sancions de trànsit. Les sancions de trànsit també li puc dir que estem treballant amb un sistema de “smart city”, no amb ràdars, crus i durs, sinó amb ràdars de semàfor en vermell, com estan fent en altres pobles, en llocs on puguem tenir un conflicte, com per exemple la ronda. Tota la gent de les Franqueses n’estarà informat, perquè en el butlletí sortirà “escolta’m, posem un ràdar aquí, un aquí i un aquí”. No puc dir més, però sí que hi ha gent que es passa els semàfors en vermell, i n’hi ha força, sobretot a la ronda, a la rotonda el·líptica és un perill. Per tant, també a Llerona se’n posarà un perquè se’ns ha demanat. I també a Corró d’Amunt estem intentant posar-ne un altre perquè també se’ns ha demanat. S’ha demanat els tres que hauran. Però ho avisarem. Esteu parlant d’assessors. L’ajuntament de les Franqueses només te un assessor, un, que cobra 12.000 euros bruts a l’any. Un. No hi ha més d’assessors, ni personal eventual. No, només hi ha un. I és fruit del pacte polític. No n’hi ha cap altre. Esteu parlant també, sr. Torné, del casal de Corró d’Avall, val? Perdoni, però és que vostè volia fer un teatre auditori per a 700 persones, tenint el de Bellavista per a 300. Això és malgastar els diners. Fer un teatre auditori de 7 milions d’euros, per a mi això és malgastar els diners. Arreglar el què tenim a Corró d’Avall que pot cabre-hi 250 butaques, el què tenim en conveni amb la Parròquia, prorrogant- ho 15 anys més, com s’ha fet a Llerona, tindrem un teatre a Corró d’Avall arreglat, i ben arreglat per 100 o 150 mil euros, i no ens hem de gastar 7 milions euros en el centre cultural. I de fet, les propostes que han sorgit de la ciutadania cap contempla un teatre auditori de 750 places a Corró d’Avall. Havent-hi el de Granollers i havent-hi el de Bellavista. Calés per tirar endavant per si no arriben les subvencions, etc? Tenim força en la tresoreria en aquests moments. La tenim per suportar. I si no, hi poden haver-hi i anys anteriors s’ha demanat, l’època que el sr. Profitós era regidor d’Hisenda, un préstec de 2 milions d’euros des de l’1 de gener fins el 31 de desembre, i llavors el 31 de desembre es tornava tot. Però en aquests moments tenim una tresoreria, i deixeu-me tocar fusta, que es pot permetre una activitat inversora de com a màxim un milió d’euros, i és la que tenim. D’aquest milió d’euros, 467.000 venen subvencionats per la Diputació de Barcelona, que aquest sí que no té problemes. Aquests ens han garantit que ens pagarà. Per tant, el màxim que ens podria passar és tenir mig milió d’euros més, que això les nostres arques crec que les poden suportar. Em dol el vot contrari d’Esquerra Republicana en aquests pressupostos perquè fa dos anys ho vam iniciar junts, em dol. Em dol que hagueu votat negatiu a la baixada d’impostos, em dol. Em dol molt, només per motius polítics. I em dol. El deute és de 14 milions d’euros, sí, el deute que té l’ajuntament de les Franqueses és de 14 milions d’euros. I 7 milions d’euros són d’un pla d’ajust de factures que havien per pagar, que les hem assumit, les hem entomat, les hem posat en pressupost i si us hi fixeu, aquest pressupost del 2014 hi ha 700.000 euros més d’amortització de capital que és fruit del pla Rajoy. I els hem pogut encabir. Els hem pogut encabir. Per què? Perquè portem 2 anys de contenció de la despesa, portem dos anys negociant contracte a contracte, i hem fet una rebaixa de la despesa importantíssima, importantíssima. Jo espero que, a vegades si no fas inversió al carrer la gent... però ara estem en un moment que la inversió al carrer ha de ser la mínima, i un milió d’euros en legislatures passades és la xocolata del lloro amb la inversió que es feia. Hi havia pressupostos de 24 o 25 milions d’euros, etc., però és la mínima que aquest equip de govern, ja que la subvenció se’ns dóna, intentar que cada poble tingués algo. I llavors, important també, que la via pública no deixem de fer-hi el manteniment. Manteniment vol dir que hauran aquest 2014, 4 coses importants directes a la via pública: primer, tot el manteniment de les voreres que estan en mal estat, a través de la partida de manteniment. Aquesta és una actuació important que hi haurà. La pintura vial de tot el municipi. El nou concurs de recollida d’escombraries amb el canvi corresponent de contenidors, si finalment i ja en parlarem, si finalment optem per aquesta opció. Però si optéssim per aquesta opció els bicompartimentats se’n van fora i n’hi haurà un de rebuig i un d’orgànica, ben diferenciats. I l’altre és el nou contracte d’enllumenat públic que canviem a llum blanca. És una inversió important però que farà rebaixar la despesa de la factura elèctrica cada any, prop de entre 60 i 80 mil euros. I seran les 4 actuacions directes de la via pública. A nivell de personal, sr. Badia, jo no sé com s’ho ha mirat, però és que amb vostè, ja no, no, no li puc dir més. Jo només li puc dir que a l’ajuntament l’any passat hi havia 94 treballadors, aquest any hi ha 93 perquè un que estava a l’ajuntament passa a Cultura; a Cultura hi havia 18 i ara n’hi haurà 19, perquè aquest de l’ajuntament ha passat a aquí; i el patronat d’esports es queda tal qual. Jo no sé on vostè on ha vist aquests 8 més, ja m’ho explicarà, però vostè ja l’ha dita: "l’ajuntament creix vuit més”. I vostè no ha vist que aquí hi ha promocions internes posades, que hi ha funcionarització, que les promocions internes que hi puguin haver- hi pactades amb el sindicat les places no compten, perquè no, perquè vostè... vinga! Ja l’ha dita.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: alguns matisos, alguns ja s’han anat fent amb la intervenció anterior a la meva, però sí que algunes coses que s’han dit no són del tot exactes i penso que val la pena matisar-les. S’ha parlat molt de participació en els pressupostos. Els pressuposts es fan durant un any. Els pressupostos no es fan en 15 dies o en un dia. Els pressupostos són propostes que serveixen per dir doncs, quan jo els faig a casa dic “mira, l’any que ve em canviaré el sofà”. I això es preveu, i això ho veus. Per tant, tenim tot l’any per participar en els pressupostos, per dir “mira, en aquest tema anem coix, en aquest tema fem més aportacions o resolem això”. I això es pot fer, i evidentment que hi estem oberts. Pel que fa al tema d’inversions. Jo quan sento el sr. Torné parlar d’inversions ja tremolo, perquè com ha dit l’alcalde, els plans parcials que li han vingut anul·lats i les actuacions que jurídicament han estat... i encara parlava del teatre auditori que no vol la ciutadania i que no vol ningú, i que evidentment no està a la mesura del municipi que tenim. Però és que encara més, encara recordo quan deia que no féssim la Rambla, i que no hi passéssim el mercat, la seva obsessió perquè el mercat no havia d’anar allà. Són visions que realment no sé si estan en consonància amb el municipi que tenim o amb el què necessitem a les Franqueses. O igual que doncs amb altres referències, vostè diu que fa 5 anys el capítol 1 era una mica més baix i ara... Molt bé, però és que tenia unes despeses de capítol 2 amb serveis contractats fora de l’ajuntament i en aquests moments la ciutadania ens diu “tot el que puguem fer contractant personal i no donant benefici a una empresa i a persones”, i de fet la variació no és gaire. Altres aspectes que tampoc m’agrada que se’n faci demagògia, sr. Badia, perquè vostè diu de l’endeutament dels 14 milions d’euros. És veritat, però estem parlant d’una ràtio d’endeutament que això és variable però que no arriba al 80 per 100. És alta? Home, estaria bé que fos més baixa, però no és una ràtio d’endeutament per dir que l’ajuntament de les Franqueses està tan malament com vostè i altres persones volen dir. Estem parlant d’un munt d’ajuntaments de Catalunya que sí que tenen un pla financer perquè realment estan amb l’aigua al coll, i estem parlant d’endeutaments del 120, del 130 o del 140. Per tant, jo els demanaria que amb això no se’n fes tanta demagògia perquè alguns la seva manera de fer política és el catastrofisme. I em sembla que tenim un municipi equilibrat des d’aquest punt de vista. El què passa és que molts han utilitzat aquest tema com a arma política i la realitat no és la que pinten, i m’agradaria que això també. Igual quan parla del clavegueram de Bellavista. Jo penso que vostè està ancorat en el passat, perquè vostè parla d’un problema de fa 5 anys, però des de fa 5 anys no hem tingut aquest problema. Hi ha unes previsions d’un pou de retencions, però realment, i d’unes modificacions en l’àmbit de la plaça Espanya, però clar, quan portem molts anys repetint el mateix discurset, resulta que al final ja ha caducat, però ho tornem a dir. Per tant li demanaria una mica. El tema del teatre jo penso que l’ha explicat molt bé l’alcalde. En un conveni amb la Parròquia tenim un espai que fins i tot amb l’estat actual té una bona utilització i que podem donar-li un bon ús pel municipi de les Franqueses perquè realment doncs és un espai. I a través d’un bon conveni penso que podem estalviar molts diners no fent actuacions faraòniques i en canvi oferir aquest servei com ha passat també a Llerona, que recentment hem signat el conveni amb el Mossèn i allà també hi ha un altre teatre que també donarà un servei important a Llerona, i si convé, per a actes del municipi. “Què faran amb les inversions que es faran?” Home, ja els hi ha dit el sr. Alcalde que el 50 per 100 d’aquests diners  vindran. Què farem  si  no venen els  altres? Depèn. Nosaltres  la morositat no és nostra. Si alguna empresa accepta un document de la Generalitat que es compromet a pagar-li un deute que prové de subvenció, si aquesta empresa ho accepta, però això no perjudicarà al municipi de les Franqueses, d’acord? Perquè està pendent d’això i per tant aquí no parli vostè amb aquests temes de morositat, perquè la morositat no és nostra. I volia tornar a fer una mica de èmfasi, perdoni, potser no ho ha dit vostè i ho ha dit algú. Disculpi, si ho ha dit un altre regidor, ja ho mirarem. I voldria fer una mica d’èmfasi perquè és clar, amb grans discursos, tots aquí fem la nostra aportació. Estem tapant unes coses que realment sí que hauríem de fer comparatives, que són les aportacions d’aquest municipi als plans d’ocupació. En aquest sentit aquí sí que hi ha una aporta social clara, hi ha una aposta pels ciutadans de les Franqueses que realment la seva vida l’any 2014 serà molt diferent. I això és el què vol sentir la gent. Que persones que segurament estan en una situació que estem veient que no poden pagar la factura de la llum. Estem parlant d’un pressupost en aquest sentit que realment fa una aposta i fa un gir important en aquest camí. I jo els demano que ho valorin també això. Ho valorin tots, no li dic a vostè, li dic al sr. Torné perquè el sr. Torné “que si el capítol 1”. El capítol 1, la diferència percentual amb el què vostè encara recorda del 2007 és mínima, però ja li dic que el què hem estalviat en capítol 2 fent contractació, això sí que és important, i amb hores extres de la policia perquè, clar, vostè diu no sé què, no, no, la policia tenim molts més agents que l’any 2007, molts més, i en aquests moments l’estalvi que estem fent amb aquest aspecte i en d’altres són importants. Per tant, jo els demanaria que quan fan aquestes valoracions la balança l’equilibrin una mica i vegin les coses des d’una perspectiva que de vegades és més interessant pel ciutadà, com dèiem amb els plans d’ocupació, que no els discursos que puguem fer en aquesta sala.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé, una vegada ja he explicat el nostre posicionament, acabar d’explicar una parell o tres de coses més, bàsicament, per si no s’han explicat bé o per si realment algú les vol canviar de lloc. Escolti, l’estructura del pressupost que es porta avui és, a nivell de prioritats, pràcticament el mateix que anys enrere, en el qual les coses importants del pressupost volen. Hi ha hagut alguns canvis de partides, de serveis a benestar, de policia a esports, etc., però en definitiva hi ha uns canvis molt petits. El què realment els hi esmentat, les coses importants al qual sí que no canvien, lo que és el capítol 1. I quan parlem de capítol 1, si es miren, que ja ho sé que quan parlo d’això hi ha algú que no li agrada. Escolti, en fa 5 anys que no havia aquesta crisi, i al capítol 1 era moltes menys persones, entre més de 20 persones menys en aquest capítol. En aquests últims anys ha crescut aquest. I el capítol 2, que és transferències corrents, no s’ha minorat amb aquest percentatge. Per tant, s’ha consolidat però no s’ha reduït pel capítol 2. Lo que també s’ha augmentat moltíssim amb aquests dos últims anys ha sigut els impostos, tant taxes com impostos. L’IBI ha pujat més del 20 per 100, quasi bé el 24 per 100 en aquests dos últims anys, d’acord? En aquest exercici de l’any que ve ens diuen vostès que no el pujaran, però està previst en l’estructura d’intervenció que pugi un 10 per 100. “No, és que baixarem la taxa”. La taxa l’han mantinguda, el coeficient. Jo ho dic perquè, l’any que ve els rebuts els compararem i veurem si aquest 10 per 100 se’ns augmenta o no. Però el què diu les previsions d’intervenció és que augmentarà un 10 per 100. Per tant, “oh, que ara baixarem el coeficient”. El coeficient, quan era l’hora no l’hem baixat. Aquestes són altres coses que diu “no home no, és que tenim més calés per gastar”. Molt bé, però seguim gastant-los d’aquelles maneres que interessa al govern, no pas de manera que interessi a la ciutadania, o amb els serveis bàsics per a la gent, que això és aquí on es retalla o s’apugen les taxes. El tema de les inversions, jo demanaria que realment quan es posi un títol a algú, és que jo ho he fet expressament a veure si saltava la llebre, i ha saltat. On posa remodelació del teatre de Corró d’Avall, nosaltres no tenim cap teatre. Això és el casal cultural de Corró d’Avall que és un conveni amb la Parròquia, és a dir, de propietat de la parròquia, i per favor, el teatre, l’únic teatre que havia aquí, que està en la estructura, és el municipal. Una altra cosa és que sigui el casal, molt bé, posi-ho, és privat, s’inverteix, es considera oportú, però almenys posem els noms que té. Això és igual com fer l’ascensor en el pàrquing de RENFE. Posem on és perquè ens fa en terrenys privats. No sabem si RENFE ho voldrà o no ho voldrà, etc. Vull dir, diguem’ho com són. I després, a part d’això, hi ha lo de la plaça, que aquí sí que és allò de dir lo que demana la gent o no, les necessitats de gent. La plaça d’Espanya de Bellavista, aquí no hi ha cap veí que hagi demanat que es remodeli aquella plaça. En canvi altres llocs sí que ho han demanat i els hi ha dit vostès per carta a tots els veïs que no arreglen la plaça, la zona verda o lo que tinguin. Per tant, les inversions que es presenten són aquelles que a vostès els interessa com a govern o com a grups polítics, però no és la demanda de la ciutadania. Que jo sàpiga, de les inversions aquí, l’únic que hagin demanat són a Marata la casa de la Mestra, i a Llerona fer alguna cosa per resoldre les necessitats d’espais, però la resta, la resta no hi ha peticions o demandes ciutadanes; i altres coses que realment es demanen es diuen que no hi ha diners o que hi ha baix de pressupost. Després, ha dit una cosa que sempre quan realment incomoda, la cosa és intentar ser  un  atac personal: “és que el teatre que estava projectat era una responsabilitat de vostè”. Primer, que sàpiga sr. Colomé, si mai ningú li ha recordat, que les responsabilitats sempre són compartides; que realment les persones, jo li dic perquè clar, quan interessa treure’s el mort de sobre. Quan les persones estan on estan, les responsabilitats són compartides. Si vostè realment ha recolzat tots aquests projectes en el seu dia, són tan compartides com els demés, i per tant, no digui ni vulgui treure’s la responsabilitat de sobre, de dir “no, no, si això era dels altres, jo no hi era, jo estava aquí amagat, venia, parava la mà i me n’anava”.

Home, realment que vostè digui que no està ben bé d’acord ara que a fer-se el graciós, o per justificar, val, perquè això és molt maco i dintre d’aquell que no té gaire responsabilitat o que és com un xiclet, que s’estira o s’arronsa. Però que digui que ell ja ho deia, quan mai ningú li ha sentit mai a dir algo sobre això, home, la veritat, és que com a mínim queda lleig. I un que té memòria, jo encara en tinc bastant, a mi no cal ni que m’ho digui ni en públic, vull dir, que vostè ho vulgui dir-ho perquè interessa allò quan un no sap què fer, atacar, val, però no cal ens ho diguem. I després, l’endeutament que té l’ajuntament, que són aquests 14 milions, sapiguem que en realitat l’endeutament real dels últims anys per tapar el forat que s’han generat són els 7 milions del pla d’ajust de Madrid, i els 3 que queden per liquidar de la SA que realment manquen per aflorar, com a mínim són 10 milions per gestió, no són pas per una inversió fet i que queda per pagar. Jo ho dic perquè és diferent una inversió feta i aquests 10 milions són per gestió. I després referent al tema de que les inversions d’abans eren molt importants o no eren molt importants, dir-li al sr. Ribalta que abans, si es feien actuacions urbanístiques, no eren inversions, eren desenvolupaments urbanístics que es financen amb aportacions, mai amb inversió. La inversió s’entén pura i dura, que es financia amb aportacions municipals. Jo ho dic perquè de vegades aquest lapsus de no saber lo que és una inversió o no saber lo que és un desenvolupament urbanístic, li fan dir coses que realment no són. Jo ho dic perquè realment li podem donar aquí alguna sessió per refrescar-li quina és la situació real.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bé, agrair-li novament l’explicació tan precisa que ens ha donat, però també dir-li, clar home, això per què no ho fa habitualment? Per què quan li demanem poder escoltar aquestes coses no les fa habitualment? Per què no ens ho explica en la informativa o en les juntes de portaveus? Per què? Home, senyor Colomé, senyor Colomé, no em digui això (se sent la veu del sr. Alcalde però no queda enregistrada la seva intervenció i no es pot determinar el què diu). Senyor Colomé, li hem demanat participar en els pressupostos per activa i per passiva. Li hem demanat participar en el procés de les escombraries per activa i per passiva. Li hem proposat mesures de dinamització per activa i per passiva. Li hem proposat mesures d’estalvi per activa i per passiva. Li haig de reconèixer una, la de l’enllumenat, no sé exactament tècnicament què posaran, però com a mínim, deu anys després de jo demanar-ho per primera vegada, es farà. Comencem. Em sap greu també que li hagi de dir el Torné que tenia corresponsabilitat, però és així. Quan un està en un govern, i apunto als 10, és corresponsable de totes les decisions. Corresponsable. Totes aquestes aportacions que vostè em deia que tenim un any, perdoni però ja fa li he dit, d’escombraries, fa molt de temps que li vinc dient. Com jo, el meu company que avui no ha pogut venir. Per  tant no poden dir que no volem participar, però clar, la informativa va ser dijous, si? Ens deixa els números divendres, i així pretenen que nosaltres aportem, quan ja venen amb tot fet i aquesta explicació és meravellosa, li agraeixo. Però també li hagués agraït que m’ho hagués explicat abans, poder participar. Com deia que hi hauria un Ple, un mes endarrera deia que hauria un Ple específic de pressupostos, no hi ha hagut. El matarem en dos torns. Magnífic. Si realment vol ser participatiu, faci-ho. Si només el que vull és estendre-li la mà; ja li vam estendre nosaltres durant dos anys de legislatura i ens ha fotut bufetades pertot arreu. Què vol? Que li diguem que ho fa molt bé? Doncs miri, ho fa molt bé, posis les medalles que vulgui, però la realitat és que no vol participar, vol fer la seva. I em sembla lícit, però després no vagi de participador per la vida. No m’ha respost la pregunta del Sector N. Espero que la respongui. Miri, senyor Ribalta, no és, a mi em sembla malament que faci la inversió a la Plaça Espanya, però vostè té una prioritat política, sembla lògic. Però clar, això no ho pot vestir després dient que el teatre no es fa perquè la ciutadania no ho demana. La ciutadania no demana la plaça Espanya. És més, quan es va fer la enquesta, i vostè ho sap, l’enquesta de les necessitats i prioritats de Bellavista, la que menys era la de la plaça Espanya. Dit això, des del nostre punt de vista hi ha altres inversions més necessàries i que li hem repetit. També hem aportat, que és omplir de fibra òptica a les Franqueses, perquè aquesta setmana sortia no sé si a premsa o a una xarxa social, que un empresari fart de no tenir connexió bona d’ADSL se’n va de les Franqueses. I això ens passarà, ja podem fer tota la promoció econòmica que vulguem, però com no tirem per les xarxes de comunicació, se’n van. I vostès no han apostat en cap moment. I això podria ser una bona oportunitat. Clarificar-ho, perquè m’ho precisin, i li torno a preguntar perquè m’ho precisi. Bueno, doncs que m’ho contesti el sr. Alcalde. Senyor Alcalde, si us plau, per precisar, segons el què ha dit el seu regidor d’urbanisme, si no hi ha una empresa que assumeixi que cobrarà quan li vinguin els diners públics de la Generalitat, o si no venen els diners de la Generalitat del pla de barris, no es farà la inversió de la plaça Espanya? I dir-li, miri, jo estic mirant aquí, és que a més a més ho ha dit vostè i m’he quedat una mica sobtat, ha dit que tots els nuclis de la població de les Franqueses tenen inversió. Li agrairia que dintre de tots aquests m’expliqués quin hi ha a Corró d’Amunt. Li agrairia, perquè altres inversions en infraestructures i equipaments, no sé què és; mobiliari i estris municipals, no sé què és; equipaments infantils, no sé què és; equipaments per processos d’informació, no sé què és; però concretament per a Corró d’Amunt no hi ha res. Li agrairé perquè li transmetrem als veïns de Corró d’Amunt que estan ansiosos per saber què s’invertirà en el seu poble des de fa molt temps.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: il·lustríssim sr. Alcalde, Esquerra no ha votat en contra de les ordenances perquè recullin una baixada d’impostos. Les ordenances són un paquet que recullen moltes més coses que això. Per altra banda, amb els números que vostè ha donat fa un moment no m’estranyaria que els veïns diguessin escolta, si això va amb el vent de cul i a 100 per hora, com és que la rebaixa d’impostos és només aquesta? Per altra banda, vostè acaba de treure unes dades a les quals jo com a regidor no he tingut accés. Si vostè tenia aquestes dades i no ens les ha donat, és absolutament deslleial, i si vostè, perdoni, les dades han d’estar dins de la documentació que els regidors tenim a la nostra disposició. Si vostè té unes dades i no les facilita això té un nom (se sent intervenir el sr. Alcalde però no queda enregistrat i no es pot concretar què diu). No, perdoni, la liquidació, doncs a veure, perdoni, això com a mínim és deslleial que vostè tingui unes dades que fan referència a això i que no les posi a disposició dels regidors, com a mínim és això que li he dit. Per altra hi ha una sèrie de partides importants, que jo he comptat que estan per sobre dels 300.000 euros a les què no m’ha contestat, amb la qual cosa les anotacions que he fet jo sobre el què esperem rebre del Consell Comarcal i d’altres partides considero que deuen ser bones. Entrant a la partida de despeses d’aquest pressupost que vostès presenten, voldria fer també algunes puntualitzacions que no són, al contrari del què s’ha dit, per posar-se medalles. Són perquè jo crec que la idea és que els pressupostos reflecteixin la realitat. No entraré absolutament per res en el tema de personal. Sí que entraré molt puntualment. La retribució dels càrrecs electes és exactament la mateixa que hi havia per a l’any 2013, per a l’any que estem acabant, quan en principi tenim mitja jornada menys. Llavors voldria saber si ha estat oblit, si aquesta mitja jornada és provisional, no sé. Una altra partida a la què no sé com ho explicarà, la veritat. Hi ha una partida que es diu “Despeses diverses per processos electorals”. En aquesta partida tenim 100 euros. Llavors, jo no sé si algú se n’ha descuidat de que aquest any tenim dues eleccions: aquest any tenim unes eleccions al parlament Europeu i aquest any, el 9 de novembre, tenim una consulta. Si pensem afrontar amb 100 euros els dos processos electorals, ja li dic, jo suposo que deu ser senzillament un error, una desídia, no sé, digui-li com vulgui. S’ha parlat molt per sobre abans del tema de contenciosos. Realment, en aquest any que estem acabant teníem una partida de 100.000 euros i l’hem hagut d’ampliar en 15.000 euros més pels contenciosos; a 30 de setembre en portàvem gastats 105.000. Li agrairé que hem digui quants en portem gastats avui, vostè que ho sap. I en preveiem 70 per a l’any que ve. Si vostè m’assegura que això ja és una bassa d’oli i que ho tenim tot bé, fantàstic, si no, hauríem d’increment la despesa per aquesta banda. Tenim una altra partida, no li parlo d’assessors, li parlo de serveis de consultoria i assistència tècnica. Aquí, estem mantenint els mateixos 30.000 euros que teníem l’any passat, quan un dels càrrecs que teníem en aquesta partida de forma més o menys habitual, ja el tenim a la casa, amb la qual cosa deixarà de girar. Jo voldria preguntar si és que està previst, a qui està previst pagar aquests serveis de consultoria? Si és que està prevista de manera fixa? Tenim, anant als impostos que em deia vostè, tenim pressupostats 176.000 pels amics de la Diputació de Barcelona com a premi de cobrança. Amb les dades que vostè m’està donant, això hauria de ser una quantitat força superior, perquè suposo que en aquest any 2013 si en teníem pressupostats 165.000 i el 30 de setembre ja n’havíem pagat 102.000, amb les xifres que vostè ens ha donat, si és que són bones, que no tinc perquè dubtar-ho, són privilegiades perquè no tenen perquè ser dolentes, aquesta partida ja se’ns quedarà curta en el 2013 i probablement es quedarà curta en el 2014. S’ha comentat per sobre el tema de l’energia elèctrica, efectivament, tenim prevista una partida de 50.000 euros exactament igual que l’any anterior, quan a 30 de setembre portàvem ja gastats 35.000 euros, també li agrairé que em digui les dades actuals. I amb les pujades que hi ha previstes  aquesta partida serà absolutament insuficient. Voldria que m’aclarissin una cosa que són els 540.000 euros que tenim en el servei de neteja viària. L’any passat també teníem, perdó, aquest any que estem també teníem 540.000 euros, però hem fet una modificació de crèdit de més 961.000 euros. Voldria saber si és un pagament puntual, que s’havia d’haver fet i no s’ha fet, si ja està fet durant aquest temps, perquè el pagament real a 30 de setembre eren 424 mil euros, i en el cas de que no estigui previst fer-ho abans del 31 de desembre, aquesta quantitat de 540.000 euros s’hauria d’incrementar amb aquests mateixos 900 o 961 mil euros dels què en parlen. La partida del servei de transport urbà, la partida dels autobusos la tenim pressupostada en 190.000 euros. Aquest any 2013 la teníem pressupostada en 188.000 i hem hagut d’afegir 146.000 euros per poder pagar, perdó, i hem hagut d’afegir 139.000 euros per poder pagar el dèficit del transport urbà de Granollers. Tenim la seguretat de que no hi haurà dèficit aquet any 2014? O senzillament estem rebaixant les despeses eliminant despeses que sabem que es produiran? Dintre, a nivell de puntualització, a nivell global, només fer notar que el pressupost del patronat de Cultura era de 2.600.000 euros, i en aquest any 2014 és 2.020.000. Això representa 580.000 euros que, proporcionalment, és una bestiesa. Tres preguntes molt curtes. No he vist ni en aquest pressupost, ni pagades, consignades cap quantitat que fan referència als imports pendents de la Ronda Nord; no he vist tampoc cap quantitat reservada per a la subvencions que es van rebre en el seu dia per les obres del centre cultural de Corró d’Avall, no sé si estan retornades o si està previst retornar-les, o si està previst senzillament no retornar-les; i vostè ha fet referència a un immoble que està a Bellavista, que l’ajuntament està condicionant com a oficines, i aquest immoble, si no recordo malament, estem pendents de pagar-li a la Generalitat, si no per la bestiesa, algun preu s’haurà de pagar. Voldria també que em digués, si és que no he sabut veure aquestes partides, val, doncs llavors en qualsevol cas hi ha un immoble que se li deu a la Generalitat per un preu que no he sapigut veure reflectit aquí. Agrairé si us plau, vostè que té la informació súper actualitzada, que em digui si és que no ho he sabut trobar o si senzillament no hi són.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Ribalta, l’endeutament d’aquest ajuntament és de 14 milions, si o no? La demagògia la fa vostè. En un any s’han ampliat els crèdits, han passat de 7 a 9. Si li dic, és perquè s’estan ampliant els crèdits. Val, però s’estan ampliant. És l’endeutament que hi ha, els 14 milions. La demagògia la fa vostè. Tema de la plaça Espanya, ningú ha demanat la plaça Espanya, ningú. Tema clavegueram, vostè no faci demagògia, vostè no ha anat a Bellavista, vostè no sap lo que passa quan plou fort. Què portem un any o dos anys que no plou? Bueno, doncs tenim sort, tenim sort, i si no, vostè, que en sap tant, pregunti vostè als tècnics, que hi ha un informe dels tècnics fet, ja li dic. Aquest carrer, carrer Girona, que hi visc jo, i el carrer Aragó, que hi viu més gent, i aquest carrer, quan plou molt fort, fa dos anys que no plou, s’inunden les cases, totes, inclosa la meva. Surt la merda per dintre de casa, que ho sàpiga, i vostè ho sap, i vostè ho sap, sí, fa tres anys. Perquè no plou, quan plogui fort això ho veurà. Vostè no pensi fer una plaça sense canviar el clavegueram, que fa falta. A més hi ha informes dels tècnics, faci cas als tècnics, faci cas, a més, els informes els va fer vostè, quan vostè estava. Imagini’s si vostè ho sap, no faci demagògia, la fa vostè, la demagògia. Senyor Alcalde, ja li han dit dues vegades, vostè fa 8 anys o 12 anys estava a l’equip de govern, escolti’m, i vostè el centre cultural ho va aprovar vostè. No vingui vostè dient aquí ara que “jo no sé res, que això”, que és una inversió, sí que en aquests moments, ja fa dos anys que aquesta inversió no toca. Però vostè estava, i vostè anava dient que sí, i no una vegada, moltes vegades. Moltes vegades. I aixecava la mà, a sobre. Perquè jo me’n recordo. Vostè ara no vingui dient que no es fa, eh? I li torno a repetir, Centre Cultural, vostè sap que pot començar a treballar amb Centre Cultural per lo menys deixar-lo en condicions, abans de que caigui, lo que està fet i lo que ens ha costat. Només li demano això, però vostè no vingui fent aquestes demagògies. Lo que no m’ha contestat ha sigut amb la nova ordenança aquesta, que jo crec que hi ha al·legacions a punta pala de les entitats, vull que se’m contesti o que es compti en el pressupost amb alguna partida perquè les entitats tindran problemes amb aquesta nova ordenança. I vostè, com jo sé, vostè està arreglant ara el tema amb les entitats dient-li “no, l’ajuntament farà una seguro perquè us cobreixi a totes”. No perquè l’ajuntament està mirant de fer... Escolti, o aprova l’ordenança o no l’aprova, però no vagi jugant per darrera, dient-li vostès a les entitats que ara farem un seguro per a totes, que ara farem un seguro perquè no passi res. Escolti, aquesta ordenança miri-se-la bé, ja li vaig dir l’última vegada, miri-se-la bé, perquè les festes majors, moltes festes majors i moltes festes que s’han de fer, no es podran fer, si es té que complir aquesta ordenança. Ja li dic jo. Ara, si ho paga l’ajuntament, escolti’m, informi a les entitats i l’ajuntament que es faci càrrec.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: a mi em sap greu sr. Profitós que digui deslleial i tot això. L’únic que potser li he desmuntat el discurset, però és així. Aquestes dades són dades internes, que si me les hagués demanat jo les hi hagués donat sense cap mena de dubte, que no han d’estar dins del pressupost, i que jo he demanat al senyor interventor. Si vostè, en lloc de prendre de totes aquestes mesures, totes aquestes, durant aquesta setmana, vostè hagués anat a veure al sr. Interventor, i vostè també sr. Gontán, i a més a més, crec que un dia li va dir que quedarien per parlar de pressupostos i no l’heu trucat, i no l’heu trucat (se sent intervenir el sr. Gontán però no queda enregistrat i no es pot determinar què diu). Senyor Gontán, no ho sé, no ho sé. A més a més, és torn final. Senyor Profitós, totes aquestes partides de despesa l’emplaço amb el senyor Interventor que hi vagi. Li explicarà fil per randa a cadascuna d’aquestes partides de despeses que hi haurà. Jo li emplaço, el té a la seva disposició. I tots vostès el tenen a la seva disposició. Ara s’obre un període d’al·legacions, els emplaço a que vagin a veure el sr. Interventor cap de l’àrea d’Hisenda, que els hi explicarà les partides fil per randa. Els que no els hi puc dir més. Hi podeu anar-hi. No ho heu fet una setmana, heu preferit fer-ho aquí al Ple, molt bé, d’acord. Ara teniu 15 dies i podeu anar-hi i ell us farà l’explicació. Però no m’agradaria acabar sense un matís: l’ascensor no és en terreny privat, és a la plaça de la Mala Garba. La plaça de la Mala Garba és pública, és nostre. L’aparcament de RENFE és una altra cosa. Rebut de l’IBI, congelat, congelat. Senyor interventor, la quota ha de ser la mateixa de l’any passat, eh? si? Congelat. Per què hem ingressat més d’IBI? Perquè hem fet, anb vista aèria, hem detectat 230 regularitzacions: piscines, coberts, val? I això ha fet incrementar el padró, però quota congelada. Dues puntualitzacions, les dues últimes. He dit que són els millors pressupostos a la història de les Franqueses en polítiques socials, els millors, els millors. Mai s’havia fet tant. I en posaré dos exemples, dos exemples que ho refermen una miqueta. Primer, la partida d’ajuts socials, que és aquella persona que està en una situació complicada, que se’n va a serveis socials, que la tracten, que la detecten, que miren els seus ingressos i que entra dintre dels paràmetres, que són molt amplis, d’ajuda, de 40.000 euros passem a 90.000. Cinquanta mil euros més, quan aquest 2013 finalment ens hem gastat 68.000. Hem hagut de fer una modificació de crèdit, perquè no hi arribàvem. Per tant passem de 40.000 a

90.000. I aquesta és directa a la ciutadania amb menjar, amb vestir, amb casa, amb llum, amb aigua, amb escola. Directa. Per tant jo crec que podem dir tots plegats amb orgull, tots plegats, que les Franqueses si fa les coses ben fetes la gent, ningú ha de passar gana, si fa les coses ben fetes: si se’n van a serveis socials, i si fan el tràmit oportú i això crec que la regidora ens ho pot corroborar. I segon, la millor política social que hi pot haver-hi, a part d’aquestes ajudes directes que jo crec que no és la solució, és l’ocupació. Havent-hi ocupació, soluciones tot l’entremat social que una família pot generar, i a més a més, la persona la fas viva. I us poso tres exemples del que passarà aquest any a les Franqueses en connivència amb els serveis socials. Primer, la partida del pla d’ocupació de 70.000 que havien en el pressupost del 2013, el doblem a 140.000 euros. Ara bé, sempre la gent de l’ajuntament ha de fer la seva feina, i han de ser programes que després tota la ciutadania se’n beneficiï. Ha de ser acció directa en el municipi: manteniment de voreres, zones verdes, reforç, el què sigui. La construcció d’alguna, potser, d’alguna petita inversió, l’skate, la rotonda de Francesc Macià, etc. Segon, ja ens han confirmat que la Diputació de Barcelona extra, per a plans d’ocupació, 88.000 euros. Això anirà sumat als 140.000. I tercera, que té més importància de la que té. Tenim aprovat una Pla de Barris important. Ens han concedit ja 24 plans d’ocupació que se sumaran a aquests altres dos que ja us he comentat. I ho repeteixo, la millor política social que puguis fer és l’ocupació. La persona, mentalment, si treballa està molt millor, la família està molt millor, i a més a més guanya els diners amb la suor del seu front, que això no m’ho mal interpreteu, però és lo que hauria de ser. I en principi no tinc res més a dir, ho repeteixo, perquè vull que quedi ben clar: jo crec que són els pressupostos més socials que hi ha en aquest govern, els pressupostos més socials en la història de les Franqueses. Corró d’Amunt, breument, a l’any 2013 no hi ha hagut cap inversió en lloc i a Corró d’Amunt sí, s’ha fet l’aparcament. S’ha fet l’aparcament, ha costat prop d’uns 50.000 euros i era la problemàtica important que tenia Corró d’Amunt. Lo altre que es farà és un tema de manteniment. Hi ha 20.000 euros per a Corró d’Amunt per a manteniment de tot el tema de Consell de Poble, apart les actuacions que puguin haver en voreres, en enllumenat que també es canviarà, etc., però aquests són generals.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!