CpF - Vota en contra de 2015-2019
0
0
Vota!
7.Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua per a l’exercici de 2018. Es proposa: Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de l’article 6 de l’Ordenança reguladora de la taxa pels ser...
Resultat ple municipal
3
7
1
Resultat ple municipal
3
7
1
2
1
Vota!
14.Proposta d'aprovació de la delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local. Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es relacionen a continuació: 1.         L’exercici ...
Resultat ple municipal
3
7
1
1
1
Vota!
13. Proposta d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2018.. Tarificació de l'àrea de cultura que no s'havia iniciat, sembla que hi hauria de ser. Cal revisar-la. Pujada d'un 2% del servei de proveïment d’aigua potabl...
Resultat ple municipal
3
1
6
1
1
Vota!
4 Proposta d'aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.. ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS PRIMER. Estimar l’al·legació primera presentada pel Grup Municipal d’Esquerr...
Resultat ple municipal
3
3
1
1
Vota!
2 Proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats de capital corresponent a l'exercici de 2016.. Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i l...
Resultat ple municipal
3
1
2
1
0
Vota!
3.Proposta d’aprovació inicial del conveni urbanístic per a la definició de l’obra civil complementària del projecte d’urbanització del sector N, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Es proposa  aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit entre l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS i l’empresa ARAGOGAMMA, S.L. per tal de garantir e...
Resultat ple municipal
3
6
2
1
Vota!
8.Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès. Es proposa l'aprovació inicial del ROM i la derogació de l'anterior de data 28 juliol de 2000. Se sotmetrà l'expedient a informació pública durant...
Resultat ple municipal
3
7
0
2
Vota!
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Sancions per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu. Sancions per gossos perillosos: No queda clar el per què de la Delegació de competè...
Resultat ple municipal
9
1
0
1
Vota!
9 PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE PER L’AMPLIACIÓ DEL NOMBRE, I DETERMINACIÓ DE LES CARACTERISTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL. Proposa: Incorporar el lloc de treball de Coordinador/a de premsa en règim de personal eventual ampliant fins a dos llocs de treball en règim de personal eventual amb les caracter...
Resultat ple municipal
4
7
0
1
Vota!
6 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015. Es proposa aprovar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i...
Resultat ple municipal
4
7
Resultat ple municipal
3
5
2
Resultat ple municipal
3
7
0
1
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017. Pla de xoc creat per l’equip de govern. Pressupost augmenta per: - Ingressos 2016 positius - Accions de regularització i revisió en matèria tributària - Gr...
Resultat ple municipal
4
7
Resultat ple municipal
3
6